ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם פרץ (לוטפיה כעביה נגד פרובנס בגליל בע"מ) :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בש"א 1828/09

בתיק עיקרי: עב' 1868/02

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

28/05/2009

בעניין:

אברהם פרץ ת.ז. 027078005

המבקש

נ ג ד

1. לוטפיה כעביה ת.ז. 052440708

ע"י ב"כ עוה"ד אברהם פטר רנד

2. פרובנס בגליל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שחם

המשיבים

החלטה

הבקשה והצדדים

1. לפניי בקשה לעיון בתיק בית משפט על ידי גורם שאינו צד להליך נשוא התיק (להלן: "הבקשה").

2. בבקשה שהוגשה מטעם המבקש ביום 15/3/09, ביקש הלה לעיין בתיק העיקרי דנן, על כל מסמכיו, בציינו כי עבד בעבר בשירות המשיבה 2, היא הנתבעת בתיק העיקרי (להלן: "הנתבעת"), כשבינו לבין הנתבעת מתנהלים הליכים בבית-דין זה, זאת במסגרת תיק עב' 2328/08.

המבקש טען כי ההליכים המתנהלים בינו לבין הנתבעת נוגעים לתקופת עבודתו בשירות הנתבעת, כאשר תקופה זו חופפת, בחלקה, את התקופה בה עבדה המשיבה 1, היא התובעת בתיק העיקרי (להלן: "התובעת"), בשירות הנתבעת.

המבקש הוסיף וטען כי המחלוקות נשוא ההליך המתנהל בינו לבין הנתבעת דומות בחלקן למחלוקות נשוא ההליך שהתנהל בין התובעת בין הנתבעת.

3. בהחלטתי מיום 18/3/09 הוריתי למזכירות בית הדין להמציא עותק הבקשה לבא-כח התובעת ולבא-כח הנתבעת, למתן תגובותיהם עד ליום 16/4/09.

4. בא-כח הנתבעת, עו"ד יוסף שחם, אשר החליף את בא-כח הנתבעת אשר ייצגה בהליכים נשוא התיק העיקרי (עו"ד אמנון שילה), הודיע ביום 12/4/09 כי הינו מייצג את הנתבעת בהליכים המתנהלים בין המבקש לבין הנתבעת, וביקש ארכה בת עשרים יום להגשת תגובתו.

5. בית הדין נעתר לבקשת בא-כח הנתבעת, כאמור לעיל, והמועד להגשת תגובה מטעם הנתבעת הוארך ליום 4/5/09.

6. בתגובה אשר הוגשה מטעם הנתבעת רק ביום 11/5/09, הודיע בא-כח הנתבעת כי הנתבעת מסכימה לבקשה לעיון בתיק העיקרי.

7. ואולם, בתגובה שהוגשה מטעם התובעת ביום 14/5/09, הודיע בא-כח התובעת כי האחרונה אינה מסכימה לבקשה לעיון בתיק שהתנהל בינה לבין הנתבעת, מן הנימוקים להלן:

א. המבקש אמור לגבש עילת תביעה על יסוד התשתית העובדתית המיוחדת הנוגעת לנסיבות העסקתו שלו, ולא בדרך של יישום עובדות ו/או עילות המועתקות מכתבי בי-דין הנוגעים לעניינה של התובעת.

ב. התובעת הגישה תביעתה נגד הנתבעת בעוד האחרונה מנהלת עסק חי ופעיל. כיום, הנתבעת אינה פעילה, ולפחות - אינה מנהלת עוד את המסעדה בה עבדה התובעת.

ג. אין בעיון בתיק העיקרי כדי להסב למבקש תועלת של ממש. מאידך, עיון בתיק עלול לפגוע בפרטיותם של בעלי הדין, ובתובעת בפרט.

ד. בא-כח התובעת אינו מעוניין כי אנשים זרים יעשו שימוש בפירות עבודתו, ללא תמורה, כשמצדו האחר של המתרס עומד החשש שמא יראה המבקש בבא-כח התובעת כאחראי לתוצאות השימוש בחומר שבתיק, ככל שלא יצלח בהליכים המתנהלים בינו לבין הנתבעת.

דיון והכרעה

8. לאחר עיון בבקשה שהוגשה מטעם המבקש, ולאחר עיון בתגובת הנתבעת, כמו גם בתגובת התובעת, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל, זאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

9. עניינה של בקשה זו בבקשה לעיין בתיק בית הדין מכח תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג - 2003 (להלן: "התקנות").

10. תקנה 4, לעיל, מורה בזו הלשון:

"זכות העיון של מי שאינו בעל דין

(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.

(ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט.

(ג) בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת.

(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.

(ה) בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי . . .

(ו) החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבים הנדרשת מחייבת זאת.

(ז) . . . ." (ההדגשה אינה במקור).

11. אקדים ואציין כי מעיון בתיק העיקרי, נשוא הבקשה, עולה כי לא חל כל איסור על-פי דין לעיין במידע ו/או במסמכים המצויים בתיק העיקרי. מה גם שטענה בדבר קיומו של איסור שבדין, כאמור, או בדבר חסיונם של המסמכים המצויים בתיק העיקרי לא נשמעה מפי מי מבעלי הדין בתיק.

12. ויודגש, מעיון בתיק העיקרי עולה כי עסקינן בתובענה שהוגשה על ידי התובעת, כנגד הנתבעת, לתשלום שכר עבודה, הפרשי שכר לכדי שכר המינימום, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, ביגוד, החזר הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

במסגרת פרשת ראיותיהם, הוצגו מטעם בעלי הדין תלושי שכרה של התובעת אשר הונפקו על ידי הנתבעת, טפסי 106, עותק צילומי של רשיון לרכב שרכשה התובעת, אישור של "אגד" בדבר הקווים ולוחות הזמנים שבין מקום מגוריה של התובעת, בתקופה נשוא התביעה, ועד למקום עבודתה, וכרטסת ממוינת אשר ניהלה הנתבעת והמתעדת הסכומים ששולמו לתובעת.

13. לכאורה, אין בעיון בתיק, לרבות בכתבי בי-דין ובמסמכים שהוגשו בתיק, כדי לפגוע במי מבעלי הדין, זאת למעט חשיפת פרטי שכרה של התובעת בתקופה נשוא התביעה, דבר שאין בו כדי לפגוע בתובעת ממש, זאת בשים לב לטענת המבקש, שלא הוכחשה על ידי התובעת, ולפיה עבד יחד עם התובעת בחפיפה, לפחות בחלק מתקופות העסקתם על ידי הנתבעת, ויש להניח כי פרטי שכרם, אשר שולם על ידי הנתבעת, ידוע היה לשניהם.

14. באשר לטענת התובעת כי תביעתה הוגשה כשהעסק בו עבדה בשירות הנתבעת היה פעיל, זאת מקום שתביעתו של המבקש הוגשה או מתבררת בזמן שהנתבעת הפסיקה את פעילותה בעסק, לא מצאתי בטענה זו כל נימוק המצדיק דחיית הבקשה לעיון בתיק על ידי המבקש.

הפסקת פעילותה של הנתבעת כליל, ולחילופין - סגירת "העסק" בו עבדה התובעת, לכשעצמה, אינה מהווה נימוק למניעת העיון בתיק ואינה רלבנטית לבקשה.

לעניין זה, ובמאמר מוסגר, יצוין כי הטענה נטענה אך בחצי פה וללא פירוט.

15. באשר לחשש אשר הביע בא-כח התובעת מפאת השימוש על ידי המבקש בכתבי הטענות ו/או בחומר המצוי בתיק והאחריות הכרוכה בכך, ברי כי אין לחשש, כאמור, כל יסוד ואין לטענה זו כל תימוכין.

המבקש אינו מיוצג בהליכים המתנהלים בינו לבין הנתבעת על ידי בא-כח התובעת.

כתבי הטענות והמסמכים שהוגשו על ידי בא-כח התובעת בתיק בו נשמעה תביעתה של התובעת כנגד הנתבעת רלבנטיים רק לתובעת, לתנאי העסקתה ולנסיבות סיום עבודתה.

16. באשר לטענת בא-כח התובעת כי איננו מעוניין כי המבקש, שאינו צד בהליך נשוא התיק העיקרי, יעשה שימוש "בפרי עמלו", ללא תמורה, ייאמר מיד כי אין חולק כי "פרי עטו" של בא-כח התובעת הוא רכושו. יחד עם זאת, אין באמור, לכשעצמו, כדי למנוע עיון בתיק על ידי גורם שלישי, שאינו צד בהליך.

17. במישור העקרוני, משהתנהל ההליך נשוא התיק העיקרי דנן בדלתיים פתוחות, ופסק הדין שניתן בו פורסם, כשבמסגרת פסק הדין נכללו עיקר טענות הצדדים, ולאור הכלל בדבר פומביות הדיון (לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984), אין בית הדין רואה כל פסול במתן רשות למבקש לעיין בתיק, כמבוקש.

18. בהקשר זה נפסק בשורה ארוכה של פסקי דין, כי בבוא בית המשפט או בית הדין לעבודה לשקול בקשה לעיון בתיק על ידי מי שאינו צד בתיק - על בית המשפט או בית הדין לאזן בין העקרונות המנחים את הכלל בדבר פומביות הדיון וזכות הציבור לדעת לבין העקרונות המנחים את זכות העיון בתיקים, בהתאם לתקנות לעיל, תוך מתן הדעת לפגיעה בבעלי הדין בתיק בו מתבקש העיון.

19. לאחר עיון בתיק העיקרי, מושא הבקשה לעיון, ולאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, נחה דעתי כי אין מניעה להתיר למבקש לעיין בתיק.

לעניין זה יובהר כי בשים לב לעובדה שההליכים נשוא התיק מושא הבקשה התנהלו בפומבי, כשכל אדם, באשר יהא, זכאי ורשאי היה להיות נוכח באולם בית הדין, לשמוע את טענות בעלי הדין, עדויותיהם ועדיהם, ומשהגעתי לידי מסקנה כי אין בתיק כל חומר חסוי על פי דין, באופן אשר יש בו כדי לפגוע במי מבעלי הדין בתיק, איני רואה כל מניעה להתיר למבקש לעיין בכתבי בי-דין שהוגשו מטעם בעלי הדין, תצהיריהם וראיותיהם.

זאת ועוד, בקשתו של עורך דין לעיין בתיק שלא ניהל בעצמו, בכדי ללמוד אותו לצורך ניהול תיק אחר שבטיפולו, הוכרה כסיבה המצדיקה היעתרות לבקשה לעיון בתיק.

ת.א. (ת"א) 42687/03 גיל נדל, עו"ד נגד פולדיאן יעקב, מנהל המכס והמע"מ (פורסם בנבו).

מקל וחומר, סבורני כי יש להכיר באינטרס של מי שאינו עורך דין, כדוגמת המבקש, לעיין בתיק אשר התנהל בין התובעת לבין הנתבעת, כאשר נסיבות העסקתם של המבקש והתובעת היו דומות, ככל שיש בדבר כדי לסייע בידיו בניהול תביעתו כנגד הנתבעת.

לסיכום

20. אשר על כן, ולאחר ששקלתי את מאזן האינטרסים של המבקש, מחד, אל מול האינטרסים של המשיבים, מאידך, הריני נעתרת לבקשה ומתירה למבקש לעיין בתיק בית הדין עב' 1868/02.

21. המבקש יישא בהוצאות העיון בתיק, לרבות צילום כל מסמך המצוי בתיק.

22. זכות העיון ניתנת לתקופה של 60 יום מהיום.

23. בשים לב למועד בו ניתן פסק הדין בתיק נשוא הבקשה דנן, ולתקנות בדבר גניזת תיקים או ביעורם, על מזכירות בית הדין להחזיק בתיק לפחות עד תום התקופה הנקובה בסעיף 22 לעיל.

24. החלטה זו תישלח למבקש ולבאי-כח המשיבים בדואר עם אישור מסירה.

ניתנה היום ה' בסיון, תשס"ט (28 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת