ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלרוב מלונות בע"מ נגד מאהר דמירי :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בשא 001494/08

בתיק עיקרי: 001689/08

בפני:

שופט: גולדברג דניאל

נציג ציבור (ע)

נציג ציבור (מ)

21/08/2008

בעניין:

חברת אלרוב מלונות יוקרה (1993) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

ש. טלמור

מבקשת

נ ג ד

מאהר דמירי

ע"י ב"כ עו"ד

א. שאמא

משיב

החלטה

1. בפנינו בקשת המבקשת למחוק על הסף את תביעת המשיב נגדה בתיק עב 1698/08 (להלן: "התיק העיקרי").

התביעה בתיק העיקרי

2. ביום 3/4/08 הגיש המשיב תביעה בה ביקש:

"... להורות על ביטול פיטורי המבקש (המשיב בבקשה זו – ד.ג.) בהיותם בלתי חוקיים ולחייב את המשיב (המבקשת בבקשה זו – ד.ג.) בהחזרת המבקש לעבודה לאלתר, ולחייב את המשיבים בתשלום שכרו מאז פיטוריו ועד להחזרתו לעבודה בפועל בתוספת ריבית והצמדה על פי דין ו/או הסכם, בתשלום כל הזכויות הנגזרות מכך, אם על פי דין ו/או הסכמים קיבוציים ו/או אחרים, ובתשלום פיצויים בגין עגמת נפש שנגרמה למבקש בשל התנהגות המשיב חסרת תום הלב, בתוספת ריבית והצמדה על פי דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או אחרים".

3. עיקרי העובדות שפורטו בכתב התביעה ובנספחיו הן כדלקמן:

א. המשיב הועסק במלון המנוהל על ידי המבקשת החל מיום 14/9/99 ופוטר ביום 11/8/05.

ב. פיטורי המשיב נעשו בעקבות תלונה שהגישה נגדו עובדת המלון כי המשיב הטריד אותה מינית.

ג. המשיב סולק מיידית מעבודתו בבושת פנים בלא שהמבקשת אימתה את התלונה.

ד. המבקשת לא שילמה למשיב את שכרו עד לבירור החשדות נגדו.

ה. ביום 9/5/06 הוגש נגד המשיב כתב אישום בגין האירועים הנדונים וביום 18/3/07 זוכה מכל האישומים מחמת הספק.

ו. לאחר זיכויו פנה המשיב בכתב למבקשת ודרש להחזירו לעבודה ולשלם לו בגין זכויות כספיות שונות אותן הוא כימת (מכתבו של ב"כ התובע לנתבעת מיום 3/5/07 – צורף כנספח ו' לכתב התביעה).

ז. המבקשת השיבה לפניית המשיב במכתב בא כוחה מיום 26/8/07 בו הודיעה עמדתה כי זיכויו של המשיב מחמת הספק אינו מזכה אותו אוטומטית בפיצויי פיטורין וביתר הזכויות הכספיות אותן דרש, שכן על אף זיכויו מעשיו עדיין מהווים עבירת משמעת.

ח. לאחר פיטוריו המשיב פעל להקטנת נזקו בכך שחיפש עבודה אך בשל הרישום הפלילי נמנעו מעבידים פוטנציאליים לקבלו לעבודה או שפיטרו אותו לאחר שהרישום הפלילי הובא לידיעתם.

4. ביום 13/5/08 הגישה המבקשת כתב הגנה בו טענה:

א. פיטורי המשיב נעשו לאחר שחדרנית העובדת במלון, הכפופה למרותו, הגישה נגדו תלונה למשטרה בגין מספר מקרים של הטרדה מינית ו/או מעשים מגונים שבוצעו על ידו.

ב. המבקשת פעלה בהתאם להוראות הדין וההסכם הקיבוצי בענף המלונאות בכל הנוגע לבירור התלונה, להשעייתו של המשיב ולפיטוריו. בהקשר זה נטען שעל פי הוראת תקנות למניעת הטרדה מינית (חובת מעביד), התשנ"ח – 1988, היה על המבקשת לפעול באופן בו פעלה.

ג. אף שהמשיב זוכה מחמת הספק, קבע בית המשפט שדן בעניינו כי נעשו מעשים שלא ייעשו ביחסים שבין המשיב למתלוננת.

ד. המשיב הודה, במסגרת הבירורים שקיימה המבקשת בעקבות תלונות המתלוננת, כמו גם בחקירתו במשטרה, כי נגע ברגלי המתלוננת וביצע בהן עיסוי וכי נשק לה. אף אם מעשים אלה אינם עולים כדי הטרדה מינית או מעשה מגונה, הם אינם ראויים במסגרת יחסי עבודה, ודאי לא ביחסים בינו לבין עובדת הכפופה למרותו.

ה. זיכויו של המשיב, קרוב לשנתיים אחרי סיום עבודתו, אינו מפחית מהחובה שהייתה מוטלת על המבקשת, ולמצער מסמכותה, לפעול להפסקת עבודתו בעקבות תלונת המתלוננת, ואין בו כדי להפוך את פיטוריו של המשיב לפיטורים שנעשו שלא כדין.

ו. המשיב כלל בתביעתו בקשה לסעדים הצהרתיים בנוגע לזכויותיו הכספיות, ואין כל הצדקה לאי כימות תביעות אלה.

הבקשה למחיקה על הסף

5. בבקשתה טוענת המבקשת כי כתב התביעה אינו מגלה עילה שכן טענת המשיב לפיה זיכויו מחמת הספק כשנתיים לאחר סיום העסקתו הופכים את פיטוריו לפיטורים שלא כדין – הינה שוללת יסוד.

המשיב טען בתגובתו לבקשה כי השימוע שנערך לו היה מלאכותי וכי כל עוד לא נדונה שאלת תוקף פיטוריו אין ביכולתו לכמת את תביעותיו הכספיות, שכן טרם הוכרעה הפלוגתא אם פיטוריו נכנסו לתוקפם ביום 11/8/05 (המועד בו פוטר על ידי המבקשת) או שמא רק ביום 30/4/08, מועד בו דחה המשיב את הצעת המבקשת להשבתו לעבודתו תוך שזמן היעדרותו מן העבודה תיחשב כחופשה ללא תשלום.

דיון והכרעה

6. כידוע, ההלכה לעניין מחיקת כתב תביעה על הסף בהעדר עילה לפי תקנה 44(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, קובעת כי יש להעדיף, ככלל, בירורן של תביעות לגופן, וכי סעד של מחיקה על הסף בהעדר עילה יינתן ביד קמוצה, ואף זאת רק כאשר נעלה מספק שגם אם יוכחו כל טענותיו העובדתיות של התובע, לא יהיה בהן כדי לזכותו בסעד הנתבע על ידו (דב"ע נו/140-3 כל – כימיקלים לישראל בע"מ – ד"ר ליאוניד שור פד"ע ל 152). כן נפסק, שבית הדין אינו בוחן, בעת שדן בבקשה למחיקה על הסף, את סיכויי התביעה, וכי די בכך שקיימת אפשרות, ולו קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, כדי שבית הדין יימנע מלמחוק תביעה על הסף (עע 734/06 סמר ג'הג'אה נ' מועצה מקומית ערערה ואח' (לא פורסם – ניתן ביום 24/6/08).

7. בענייננו אין מקום למחוק את תביעתו של התובע לסעדים הנובעים מטענתו לפיה פיטוריו היו שלא כדין. למבקש טענות כנגד הליך הפיטורים, לרבות כנגד הליכי השימוע שננקטו בעניינו, ויש לבררן. כך למשל המשיב טוען כי לעמדת אחותה של המתלוננת ניתן משקל בלתי סביר בהליכי הבירור והשימוע בהם נקטה המבקשת, וכי לא הייתה מצידה של המבקשת נכונות אמיתית לשמוע את גרסתו על פיה הכחיש ביצועה של הטרדה מינית או כל מעשה אחר שלא בהסכמת המתלוננת.

8. המבקשת טענה בכתב ההגנה כי החליטה לפטר את המשיב משנוכחה כי קיים בסיס להגשת כתב אישום כנגד המשיב. טענת המבקשת היא, למעשה, שמקום בו נוכחה שקיימת תשתית ראייתית להאשמת עובד בפלילים, אין לומר שפיטורי עובד כזה הינם שלא כדין.

9. איננו סבורים כי הדין עם המבקשת בעניין זה. ראשית, כתב האישום כנגד המבקש הוגש רק בשנת 2006 ולא ברור כיצד נוכחה המבקשת לדעת כי קיים בתיק החקירה בסיס להאשמת המשיב. מכל מקום, כשם שהמבקשת צודקת בטענתה שאין בזיכויו של המבקש בהליך הפלילי כדי להוכיח כי נפלו פגמים בהליך פיטוריו כך גם אין בעובדה שהוגש נגד המשיב כתב אישום כדי לשלול, מיניה וביה, אפשרות קיומם של פגמים בהליך הפיטורים. עניין זה טעון בירור, ומשכך, אין למחוק את התביעה על הסף.

10. אשר לטענת המבקשת כי על המשיב לכמת את תביעותיו הכספיות, הרי שדרישה זו מקובלת עלינו בנסיבות העניין. המשיב לא שכנע אותנו כי קיימת הצדקה להימנעותו מכימות תביעתו. באשר לטענתו כי לא ניתן לכמת התביעה בטרם ייקבע מועד סיום העסקתו של המשיב – הרי שטענה זו אינה מקובלת עלינו שכן המשיב יכול וצריך לכמת את התביעה בהתאם לגרסתו בדבר מועד סיום היחסים.

11. בהתאם לאמור לעיל, הבקשה למחיקת התביעה לביטול פיטורי המשיב ולהשבתו לעבודה – נדחית. הבקשה למחיקת התביעה לחייב את המבקשת בתשלום שכרו של המשיב מאז פיטוריו ועד החזרתו לעבודה, בתוספת כל הזכויות הנלוות לשכר – מתקבלת. ניתנת בזאת רשות למשיב להגיש כתב תביעה מתוקן בו יכמת את הסעדים הכספיים להם הוא עותר. כתב תביעה מתוקן כאמור יוגש לא יאוחר מיום 30/9/08.

12. בהתחשב בתוצאות הבקשה כמו גם בכך שהמבקשת נאלצה להגיש בקשות למתן החלטה בבקשה, לאחר שהמשיב לא הגיש תגובתו לה במועדים שנקבעו – אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ' באב, תשס"ח (21 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

_______________ _________________ ________________

ד. גולדברג, שופט נ.צ. נ.צ.