ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוניפארם נגד פייזר פרמצבטיק :

5


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

א 1640/07

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

13/03/2009

בעניין:

אוניפארם בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד לויט

התובעת

נ ג ד

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד אגמון

הנתבעת

החלטה

לפניי שתי בקשות להשלמת ההליכים המקדמיים- בש"א 13906/08 הוגשה מטעם התובעת ובש"א 17188/08 הוגשה מטעם הנתבעת.

אקדים ואציין, כי במסגרת הבקשות הועלתה טענה בדבר המועד להעלאת טענות מקדמיות, ונטען כי הנתבעת העלתה את דרישותיה המקדמיות באיחור. הנתבעת הפנתה להחלטתו מיום 5/7/07 של כב' השופט שמואל ברוך, במסגרתה נקבע כי לא יושלמו ההליכים המקדמיים עד שיוסדר עניין הייצוג (נספח א' לבש"א 17188/08). אני סבור, כי במקרה ספציפי זה אין להיצמד לטענות פורמליות בדבר מסגרת הזמן להפניית דרישות מקדמיות, שכן העיכוב בהפנייתן אינו ניכר, ואין לו נפקות שעה שנבע, לפחות בחלקו, מענייני ייצוג.

לעצם העניין, במסגרת בש"א 13906/08 התנגדה הנתבעת לחשיפת מסמכים ופרטים מסויימים, בטענה שהם חסויים בהיותם סוד מסחרי. במהלך הדיון מיום 7/1/08 צמצם ב"כ הנתבעת את מסגרת המסמכים, שלשיטתו, כפופים לטענת חיסיון. בנוסף, טען ב"כ הנתבעת כי קיימת הסכמה לפיצול הדיון בין סוגיית החבות וסוגיית הנזק.

נכונות זו לפיצול הדיון הובעה כבר בתגובת הנתבעת לבש"א 13906/08. בהתייחס לכך, טענה התובעת בתשובתה לתגובה, כי אין כל נפקות לפיצול הדיון, והנתבעת אינה רשאית "לבחור" את המועד שבו היא תגלה מסמכים.

איני שותף לטענת התובעת. פיצול הדיון בין סוגיות החבות והנזק הוא, ראשית, מהלך ראוי מבחינה דיונית בנסיבות העניין, ובייחוד שעה שאחד הסעדים הנתבעים הוא מתן חשבונות.

נראה כי אין התנגדות מהותית מצד התובעת לעצם פיצול הדיון, ולכן חיוב הנתבעת בגילוי נתונים הרלוונטיים להיקף הנזק עשויה להקדים את המאוחר, וייתכן שבאופן מיותר, ככל שתדחה טענת התובעת בדבר חבות הנתבעת.

מכל מקום, נראה שמרבית המסמכים שהתבקש גילויים נוגעים לנסיבות העובדתיות הקשורות באופן מסויים (גם אם עקיף בלבד) למתואר בתביעה, ולכן הם אינם רלוונטיים לעניין הנזק או הפיצוי המבוקש. ככל שלתובעת התנגדות לפיצול הדיון, ומאחר שככלות הכל, לא הוגשה בקשה מסודרת בעניין, היא מתבקשת למסור הודעת עדכון, בתוך 20 יום (בשים לב לקדם המשפט הקרוב, שנקבע ליום 3/6/09).

סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 מגדיר סוד מסחרי באופן הבא-

"סוד מסחרי", "סוד" - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".

העיקרון הוא, שיש לאזן בין אינטרס הגילוי לבין השמירה על הסוד המסחרי באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה בבעל הסוד המסחרי. יש לחייב את הגילוי רק בזיקה לתשתית הראייתית הלכאורית שהוצגה ולבחון האם ניתן להסתפק בראיות חלופיות שפגיעתן בסודות המסחריים של בעל הדין קטנה יותר (רע"א 918/02 ויטלזון נ' פנטאקום בע"מ (19/6/02); רע"א 3638/03 ביטום נ' תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' כמיפרן ישראל בע"מ (16/9/03); בש"א (תל אביב-יפו) 14993/07 Decell Inc נ' איי. טי. איי. אס שרותי תביעה בע"מ (3/6/08)).

קריטריון נוסף, הישים לגבי כל דרישת גילוי ושאלונים, הוא רלוונטיות הנתונים המבוקשים לבירור ההליך וסבירות היקף הדרישה (רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ (15/10/08); בש"א (תל אביב-יפו) 21920/05 ארגיל שירותי תובלה (1993) בע"מ נ' תעבורה אחזקות בע"מ (4/5/06)).

התביעה נסבה, בין היתר, על טענה בדבר הפרת הנתבעת את הסכם ההפצה בין הצדדים, המתבטאת בהסתלקותה החד צדדית מהליך קבלת האישור להפצת תרופה מסויימת. הנתבעת מצידה, טענה, בין היתר, כי התובעת מתבססת על הסכם המהווה הסדר כובל שלא אושר.

היקף הגילוי ופרטיו ייבחנו על רקע מידת הרלוונטיות שלהם לסוגיית החבות.

ראשית, הנתבעת מתבקשת לאפשר, בתוך 30 יום, את העיון בכל המסמכים שאוזכרו בתצהיר הגילוי מטעמה ולא נטען לחסיונם.

בסעיף 3.3 לתצהיר אוזכרו מסמכים הקשורים להתנגדויות לבקשות לרישום הפטנטים, ונטען כי חלקם סודיים. מסמכים אלה מצויים בקובץ המסמכים שהועבר לעיוני במהלך הדיון, עיינתי בהם והתרשמתי כי הם כפופים לחיסיון עו"ד- לקוח, ולכן איני מחייב את הנתבעת בגילויים.

בסעיף 3.4 לתצהיר הגילוי אוזכרו סיכומי שיחות ותכניות עסקיות. במהלך הדיון טען ב"כ הנתבעת כי הוא מוותר על טענת החיסיון לגבי קבוצת מסמכים זו. לאור זאת, מתבקשת הנתבעת לאפשר לתובעת לעיין במסמכים אלה.

בסעיף 3.6 לתצהיר הגילוי אוזכרו תכתובות עם רשם הפטנטים האירופאי, שנטענו כסודיות. במהלך הדיון, ב"כ הנתבעת וויתר על טענת הסודיות לגבי מסמכים אלה, ולכן הוא מתבקש לאפשר לתובעת לעיין גם בהם.

בסעיף 3.24 לתצהיר הגילוי אוזכרו חוות דעת משפטיות, ובסעיף 3.25 אוזכרו תכתובות בין הנתבעת ליועציה המשפטיים. בתצהיר הגילוי, טענה הנתבעת כי מדובר במסמכים סודיים. מסמכים אלה הועברו גם הם לעיוני בקובץ האמור.

מעיון בחוות הדעת שאוזכרה בסעיף 3.24 ניתן להתרשם כי היא נערכה במסגרת הליך רישום הפטנט (או אולי הליך ההתנגדות לרישום, לא לגמרי ברור). מאחר שנראה כי חוות הדעת הוגשה באותו הליך, אין הצדקה לכמיסתו. לפיכך, הנתבעת מתבקשת לאפשר לתובעת את העיון גם בחוות דעת זו.

לעומת זאת, התכתובות בין הנתבעת ליועציה המשפטיים, שאוזכרו בסעיף 3.25, אינן מעטות בכמותן (ומהאמור ב"תוכן העניינים" של הקובץ שהוגש, נראה שמדובר גם בכמות מדגמית של קטגוריית המסמכים האמורה), ולא התרשמתי שהן רלוונטיות באופן המצדיק את העדפת חשיפתן על פני כמיסתן.

החלק השני בתצהיר הגילוי מתייחס למכתב הדרישה הראשון (כרונולוגית) שהופנה אל הנתבעת, ביום 26/9/07 (נספח א' לבקשה).

בסעיף 5.1 למכתב הדרישה התבקש גילויו של הסכם בין פייזר ישראל לבין ניאופרם בנוגע להפצת תרופת ה- Lipitor , וצויין כי זהו ההסכם שקדם להסכם עם התובעת.

בסעיף 5.2 למכתב הדרישה התבקש גילויו של ההסכם שערכה פייזר ישראל עם צד ג' בנוגע להפצת תרופת ה- Lipitor. במסגרת הדיון, ויתר ב"כ הנתבעת על טענת הסודיות שנטענה בתצהיר לגבי שתי קבוצות מסמכים אלה, בכפוף להשחרת המספרים. הנתבעת מתבקשת למסור מסמכים אלה, בהתאם לאמור.

הנתבעת טענה בתצהיר, כי המסמך שאוזכר בסעיף 5.3 למכתב הדרישה- הסכם שנערך עם צד ג' לגבי תועמלנות רפואית- אינו קיים, ואיני רואה לנכון לחייב גילוי נוסף. בנוסף, אני מסכים עם הנתבעת בכך שדרישת הגילוי הגלומה בסעיף 5.4 אינה ברורה.

בסעיף 5.5 התבקש גילויה של חוות דעת המומחה לדיני פטנטים שצורפה על ידי פייזר ישראל. ב"כ הנתבעת עמד על טענת חיסיון המסמך, ומעיון בקובץ המסמכים שהוגש, ניתן להיווכח כי מדובר למעשה בחוות הדעת שאוזכרה בסעיף 3.24 לתצהיר, ובהתאם לאמור קודם לכן, אין הצדקה לכמיסתה.

בסעיף 5.6 למכתב הדרישה, התבקשה הנתבעת לגלות את "מלוא התכתובות בין פייזר (הן פייזר ישראל והן פייזר העולמית, ומי מטעמן) לבין רשות ההגבלים העסקיים בקשר לבקשת הפטור ובקשה לאישור שהוגשו על ידי אוניפארם ופייזר ישראל, לרבות לאחר משיכת ההתנגדות על ידי אוניפארם". במסגרת תצהיר הגילוי, פירטה הנתבעת 14 קבוצות מסמכים הנכללים בקטגוריה זו, וטענה טענת חיסיון לגבי שניים מהם- מכתב תשובה לדרישת הנתונים של הרשות להגבלים עסקיים מיום 11/12/05 (סעיף 5.6(ד)) ומכתב תשובה מיום 25/3/07 לדרישת נתונים מאת הרשות להגבלים עסקיים מיום 13/3/07 (סעיף 5.6(י"ד)). במהלך הדיון, וויתר ב"כ הנתבעת על טענת החיסיון בקשר למסמכים אלה, וטען כי הוא מסכים לאפשר את העיון במסמכים, בכפוף להשחרת נתונים במסמך המופיע בסעיף 5.6(ד). הנתבעת מתבקשת לפעול בהתאם להסכמה זו, בכפוף להשחרת הנתונים כאמור.

הנתבעת טוענת לחסיונן של קבוצות המסמכים המופיעות בסעיפים 5.8 ו-5.9- דוחות כספיים, שנתיים ורבעונים, של הנתבעת לשנים 2005-2007 ותכניות עסקיות של הנתבעת בקשר לשיווק והפצה של תרופת ה- Lipitor בישראל, לשנים 2005-2007.

במסגרת הדיון מיום 7/1/09, עמד ב"כ הנתבעת על טענת החיסיון. אני סבור, כי בנסיבות העניין, אכן אין הצדקה לגלות את הדוחות הכספיים והתכניות העסקיות, בייחוד בהתחשב בכך שראשית תידון סוגיית החבות. לפיכך, איני מחייב את הנתבעת לאפשר לתובעת את העיון במסמכים אלה (ראו והשוו: רע"א 8337/08 אנקום גרופ בע"מ נ' מגדל חיים (חיפה) בע"מ; 16/12/08).

בסעיף 5.10 למכתב הדרישה התבקש גילוי מלוא התכתובות שנערכו בין אנשי פייזר (פייזר ישראל ופייזר העולמית) לבין עצמם, ובין היתר, בנושאים המפורטים בסעיף 5.10. תכתובות אלה צורפו גם הן לקובץ המסמכים, התרשמתי כי אלה תכתובות פנימיות, ביניהן תכתובות דואר אלקטרוני, שאין הצדקה עניינית לגלותן.

הנתבעת מתבקשת לאפשר לתובעת, בתוך 30 יום, את העיון במסמכים האמורים, בדרך המוסכמת על שתיהן.

ככל שהסכמת הנתבעת לצמצום היקף טענת החיסיון עשויה להשליך גם על המענה לשאלון ולדרישת הפרטים הנוספים, היא מתבקשת למסור לתובעת מענה משלים (וזאת בכפוף לרלוונטיות שלהם לעניין החבות). אציין, עם זאת, שעיינתי בפרטים הנוספים והשאלות והתשובות שניתנו, כפי שהועלו על גבי נספח ט"ז לבקשה, והתרשמתי שמרביתם נענו כנדרש, ואלו שלא נענו, מתפרשים על פני עובדות שאינן בהכרח קשורות ישירות להליך.

בבש"א 17188/08 מבקשת הנתבעת לחייב את התובעת בהשלמת ההליכים המקדמיים- גילוי ועיון במסמכים, מתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים.

מאחר שהתנגדות התובעת נסבה על טעם פורמלי שעניינו מועד הפניית הדרישות המקדמיות והגשת הבקשה, ומאחר שאין בטעם זה ממש, ניתן צו גילוי בהתאם למבוקש בבש"א 17188/08, לביצוע בתוך 45 ימים.

אני מקווה שהצדדים יסדירו ביניהם כל עניין נוסף הנוגע להליכים המקדמיים עד לקדם המשפט הבא באופן שייתר הגשת בקשות נוספות.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ז באדר, תשס"ט (13 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו