ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זידאן חסן עלי סעיד נגד אליהו זכמי ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 019492/08

בש"א 1017/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

תאריך:

13/03/2009

בעניין:

זידאן חסן עלי סעיד

התובע

נ ג ד

1. אליהו זכמי

2. טובה זכמי

3. חברת רנת"א - השקעות ופיתוח בע"מ

הנתבעים

פסק דין

  1. בפני תובענה שהוגשה בסדר דין מקוצר לסילוק יד ממקרקעין ולפיצול סעדים באותו העניין.

לטענת התובע, הנתבעים פלשו לקרקע השייכת לו ואשר קבל אותה בירושה מאביו הנמצאת בכפר ביתוניא (להלן – הקרקע) ואף הגישו, באמצעות הנתבעת 3, בקשה לרישום ראשון של החלקה על שמם של הנתבעים.

  1. בבקשתם למתן רשות להתגונן (בש"א 1017/09) טוענים הנתבעים לדחייה של התביעה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית לבית משפט זה.

לדידם, על הקרקע חל סעיף 7ד(א) לצו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (יהודה והשומרון) (מס' 448), התשל"ב-1971 ( להלן – צו מס' 448) אשר לפיו, לאחר שהוגשה בקשה לרישום קרקע, קנתה הועדה לרישום ראשון (להלן – הועדה) סמכות ייחודית לדון בתביעות נשוא אותה הקרקע.

  1. התובע טוען כי צו מס' 448 בוטל למעשה ביום 13.11.08 על ידי צו מס' 1621 שקבע, בסעיף 6(ו), כי הועדה קונה את סמכותה הייחודית לדון בקרקע רק לאחר שהועברה בקשת הרישום לדיון בפני הועדה, דהיינו בשלב מתקדם בהליכי הרישום.
  2. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ראיתי לקבל את הטענה המקדמית בדבר העדר סמכות עניינית לבית משפט זה.

נקודת המוצא בשיטתנו המשפטית היא כי החוק חל מכאן ולהבא ולא למפרע (רטרוספקטיבית) (ר' רע"א 7028 אי. בי. אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ נ' אלסינט בע"מ (פורסם בנבו ביום 14.12.06)).

לכל נורמה משפטית תחולה במקום ובזמן. בענייננו, המועד הקובע הוא המועד שבו הוגשה הבקשה לרישום הקרקע. הואיל והבקשה לרישום הקרקע הוגשה עוד כשצו מס' 448, שהקנה לוועדה את הסמכות הייחודית, היה בתוקפו – על כן , כבר אז קנתה הוועדה את הסמכות הייחודית.

  1. יצויין, כי בעת הגשת התובענה, ביום 23.10.08, היה היה צו מס' 448 עדיין בתוקפו, קרי: כבר בעת הגשת התובענה היה בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בקרקע והסמכות הייחודית היתה בידי הוועדה.
  1. לשון סעיף 16 לצו מס' 1621 כי "תחילת תוקפו של צו זה ביום חתימתו" איננה באה להשפיע על בקשות שכבר הוגשו בפני המינהל האזרחי באיו"ש לפני מועד תחולתו של הצו החדש. הצו החדש חל רק על בקשות שהוגשו מיום תחילתו ואילך.
  1. לאור האמור, התביעה נדחית על הסף מפאת היעדר סמכות עניינית לבית משפט זה.

התובע ישלם לנתבעים הוצאות וכן שכר טרחת עו"ד בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום י"ז באדר, תשס"ט (13 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

ציפי ז. שניידר אנה, שופטת