ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוני נגד בן דור ושות'- רואי חשב :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 010461/08

א 12289/08

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

תאריך:

13/03/2009

בעניין:

1 . יוני יעקב

2 . יוני יעקב ע"מ

התובעים בת.א. 10461/08

והנבעים בת.א. 12289/08

נ ג ד

1 . בן דור ושות'- רואי חשבון

2 . רואה חשבון בן דור יואב, רו"ח

הנתבעים בת.א. 10461/08

והתובעים בת.א. 12289/08

פסק דין

1. עניינן של שתי התובענות שלפנינו, שהדיון בהן אוחד, שירותים מקצועיים בתחום ראיית חשבון שניתנו על ידי הנתבעים בת.א. 10461/08 והתובעים בת.א. 12289/08 (להלן – בן דור) לתובעים בת.א. 10461/08 והנתבעים בת.א. 12289/08 (להלן – יעקב).

התביעה בת.א. 10461/08

 1. במסגרת תביעה זו, שהוגשה ביום 14.1.08, טוען יעקב כי הוא עבד עם משרד בן דור מאז שנת 1997 , ובהתאם למוסכם בין הצדדים עמד שכרם על 350$ בצירוף מע"מ לחודש בגין הטיפול השוטף, כולל הנהלת חשבונות, דיונים עם הרשויות וכיוצא באלה (להלן – הטיפול השוטף), וכן סכום נוסף של 10,000 ₪ כולל מע"מ בגין כל דו"ח שנתי, על כל המשתמע ממנו, לרבות דיונים עם רשויות המס לגביו וכל פעולה דרושה ( להלן – הטיפול בדוחו"ת).
 1. לטענת יעקב, בשל ניהול לא תקין ולא מקצועי של הנהלת החשבונות של החברה שבבעלותו על ידי משרד בן דור ותחלופת עובדים קשה, עבר יעקב, החל בשנת המס 2007, לרו"ח אחר, משרד רו"ח עופר ססובר ( להלן – ססובר). בתגובה לכך, הפסיק בן דור לטפל בתיקיו של יעקב ונמנע, בין ברשלנות ובין במזיד, מהגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2006, ואף סירב להעביר ליעקב את החומר המתייחס.

יעקב מציין, כי גם פנייתו של ססובר בענין זה נענתה בשלילה על ידי בן דור, בטענה שיעקב ביקש מבן דור לנהוג בניגוד לחובתו כרו"ח ובניגוד לכל דין, טענה המוכחשת על ידי יעקב .

יעקב טוען, כי רק לאחר נקיטת הליכים משפטיים על-ידו בבית המשפט המחוזי והפקדת סכום שכר טרחה, מופקע לטענת יעקב, בנאמנות בידיה של באת כוחם של בן דור, נאות בן דור להעביר את החומר, וגם אז לגבי שנת המס 2006 בלבד, תוך שהוא משאיר בידיו חומר לגבי שנות המס הקודמות.

 1. במסגרת התביעה דורש יעקב סכום של 20,954 ₪ המורכב כדלקמן:

5000 ₪ - החזר שכר טרחה אשר לטענת יעקב שולם ביתר;

5000 ₪ - בצירוף מע"מ – החזר הוצאות חריגות שנגרמו ליעקב עקב הצורך בהגשת הבקשה לקבלת המסמכים בבית המשפט המחוזי.

954 ₪ - אגרת בית המשפט המחוזי;

10,000 ₪ - פיצוי בשל נזק עקב אי הכנת הדו"ח לשנת 2006 והצורך לשכור שירותי רואה חשבון אחר.

עוד דורש יעקב החזר הסכום שהופקד בנאמנות על ידו בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי.

 1. לטענת בן דור בכתב ההגנה, לאורך כל השנים שבהן טיפלו ביעקב נהגו ברצינות, במקצועיות ובאמינות רבה.

לטענתם, בוקר בהיר אחד ביקש יעקב מבן דור לבצע רישומים כוזבים בספרי החברה שבבעלות יעקב, שאין להם כל גיבוי בכתב, ובמקביל סירב יעקב לשלם חובות עבר בשל שירותי ראיית חשבון בסכום של כ- 27,000 ₪, שרובם עוד משנת 2005.

לעניין השלמת הכנת הדו"ח השנתי לשנת 2006 טוענים בן דור, כי כאשר ניסיונותיו של יעקב לגרום לבן דור לעבור עבירה לא צלחו, הוא התעצבן והחליט שלא לספק לבן דור את המסמכים הנדרשים לצורך הכנת הדו"ח.

עוד נטען, כי בנסיבות העניין קמה לבן דור זכות עכבון בהעברת התיק אל ססובר מכח הוראות תקנה 1(א)(12) לתקנות ראי החשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשכ"ה – 1965 (להלן – תקנות רואי חשבון), וגם מכח חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974.

 1. בעקבות תביעתו של יעקב, הגישו בן דור ביום 5.3.08 את תביעתם על סך 40,568 ₪.

סכום זה כולל את החובות של יעקב כלפי בן דור בשל שירותי ראיית חשבון בסך של 30,568 ₪ (המהווה סכום משוערך של החוב בסך 27,062 ₪ אותו הורה בית המשפט המחוזי להפקיד בידי באת כוחם של בן דור), וכן פיצוי בסך 10,000 ₪ בשל עוגמת נפש, הטרדה, וטרחה בשל נקיטת הליכי סרק על ידי יעקב כלפי בן דור.

ד י ו ן

 1. במסגרת הדיון המאוחד בשתי התביעות, עלינו להכריע בשאלה האם זכאים בן דור לשכר הטרחה ולפיצוי הנדרש על ידם, או שמא אין ליעקב כל חוב כלפיהם ועליהם אף להחזיר ליעקב את המקדמה בסך 5,000 ₪ ששולמה, לטענתו, על חשבון הכנת הדו"ח לשנת 2006 אשר לא בוצעה בפועל על ידי בן דור, וכן לפצותו בשל הנזקים הנטענים על ידו.
 1. לטענת יעקב, הואיל והחברה שבבעלותו חדלה מפעילות בשנת 2007 – לא צריך לחול חיוב כלשהו בשל הנהלת חשבונות לשנת 2007.

עוד נטען על ידו, כי בן דור לא השלימו את השירותים (הנהלת החשבונות ועריכת דו"ח שנתי) לגבי שנת 2006 ולכן עליו לשלם עבור שירותים עד שנת 2005 בלבד.

לטענתו, מעיון בכרטסת הנהלת החשבונות שצורפה כנספח ד' לתצהירו ושעליה נחקרה הגב' אסנת כהן שעבדה בזמנו במשרד בן דור, וכן מעיון בנסח ג' לתצהיר בן דור עולה, כי לא רק שלא מגיעה לבן דור יתרת שכר טרחה אלא שבן דור צריך להחזיר ליעקב סכום של 5,000 ₪ לכל הפחות.

 1. יעקב טוען, כמפורט בסעיף 10 לסיכומיו, כי בתום שנת 2006 לא היתה לו יתרת חוב בשל שכר טרחה.

בהקשר זה יצויין, כי בחקירתה של הגב' אסנת כהן, שהיתה בתקופה הרלבנטית עובדת משרד בן דור אך הובאה לעדות מטעמו של יעקב, לא ניתנו תשובות ברורות וחד משמעיות על ידה לגבי מצב חובו של יעקב נכון ליום 1.1.2006. (ראה פרוטוקול עמודים 12-18). עוד יצויין, כי בעדותה הרבתה העדה לא לזכור דברים ואף אמרה מספר פעמים "שאין לה תשובה" וכי טעתה (ראה למשל פרטוקול עמ ' 6-8).

 1. עיון בסעיף 8 לתצהירו של בן דור וכן בנספח ג' לתצהיר מעלה, כי במהלך פגישה בין הצדדים באוקטובר 2007 סוכם כי חובו של יעקב יועמד על סך 20,300 ₪, וכי סכום זה אינו כולל חוב בגין דו"ח לשנת 2006 אלא בגין דו"ח לשנת 2005. יצויין, כי יעקב לא הכחיש כי חתם על נספח ג'.

לענין שכר הטרחה לגבי הכנת הדו"ח לשנת 2006 טוען בן דור בניגוד לעמדת יעקב, כי הוא אכן השלים את הכנת הדו"ח ולכן הוא דורש גם את שכר הטרחה עבור שירות זה בסך 10,000 ₪, ובסך הכל סכום של 42,062 ₪ כולל מע"מ.

הואיל ואין מחלוקת שיעקב שילם סכום של 15,000 ₪ - הרי שהיתרה שנותרה לו לתשלום הינה 27,062 ₪ (ראה סעיף 32 לתצהיר בן דור).

לטענת יעקב, הסכום של 20,300 ₪ שמופיע בנספח ג' כולל גם שכר טרחה עבור הגשת הדו"ח לשנת 2006, אך הואיל והשירות לא בוצע בפועל – על בן דור להחזיר ליעקב את המקדמה ששולמה על ידו בסך 5,000 ₪ בשל שירות זה.

 1. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, לרבות נספח ג' לתצהירו של בן דור, לא שוכנעתי כי יעקב הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת טענתו כי הסכום של 20,300 ₪ בנספח ג' כולל גם תשלום עבור הכנת הדו"ח לשנת 2006, וכי השירות לא בוצע בפועל.

בנספח ג' נאמר "ברחל בתך הקטנה" כי הסכום כולל חוב בשל הכנת דו"ח לשנת 2005 אך אינו כולל שכר טרחה עבור דו"ח לשנת 2006 . יעקב הודה כי החתימה על נספח ג' היא שלו (פרוטוקול עמ' 64, שורות 11-24).

האמור בנספח ג' לא נסתר על ידי יעקב מלבד טענה בלשון רפה כי היה סיכום אחר בעל פה (פרוטוקול עמ' 63, שורה 24) אך לא הובאה שום ראיה לגביו. בנסיבות אלה מדובר בעדות בעל פה כנגד מסמך בכתב, עם כל המשתמע מכך.

עדותו של יעקב בהקשר זה, וגם בעניינים אחרים, לא היתה ברורה ועקבית. העד לא ידע להסביר נתונים שנכתבו על ידו בתצהירו והועלו על ידו גירסאות שונות וסותרות (ראה למשל עמ' 43 לפרוטוקול שורות 5-28 וכן עמ' 52 – 53).

 1. גם טענותיו האחרות של יעקב בדבר הנזק שנגרם לו, כביכול, כתוצאה מעבודה רשלנית של בן דור לא הוכחו,ומאידך לא נסתרה טענת בן דור בדבר הסיבה להתערערות היחסים בין הצדדים, קרי, בקשתו של יעקב מבן דור לפעול בניגוד לחובותיו המקצועיות כרואה חשבון ולהגיש מידע כוזב לרשויות המס.
 1. אשר לנזקים הנטענים על ידי יעקב בעקבות עיכוב המסמכים על ידי בן דור – על פי תקנות רואי חשבון וכל על פי חוק חוזה קבלנות, התשל"ד – 1974 היתה לבן דור זכות עיכבון על המסמכים כל עוד לא הוסדר נושא שכר הטרחה.

אם יעקב הגיש בענין זה תביעה לבית המשפט המחוזי, הרי שאין לו להלין אלא על עצמו ואין מקום לפצותו בשל ההוצאות שהיו לו בהקשר לכך.

בנסיבות אלה, דין תביעתו של יעקב להידחות.

 1. אשר לתביעתו של בן דור – הואיל ולא הוכח ראש הנזק בסך 10,000 ₪ המתייחס לעוגמת הנפש – אני מעמידה את סכום התביעה על סך 30,568 ₪, וזאת הואיל ושוכנעתי על פי נספח ג' לתצהירו של בן דור כי יעקב אכן חייב לו את הסכום המפורט בו.
סוף דבר

15. לאור האמור אני קובעת כדלקמן:

(א) התביעה של יעקב (ת.א. 10461/08) נדחית ללא צו להוצאות;

(ב) התביעה של בן דור (ת.א. 12289/98) תקובל באופן חלקי.

יעקב ישלם לבן דור, תוך 30 ימים, סכום של 30,568 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5.3.08) ועד לתשלום המלא בפועל.

כמו כן ישלם יעקב לבן דור, תוך המועד האמור, הוצאות וכן שכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום י"ז באדר, תשס"ט (13 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

שניידר אנה, שופטת

קלדנית: ציפי ז.