ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי גולני נגד משרד הבטחון - קצין תגמולים :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא020077/08

בתיק עיקרי: עא 002080/08

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

16/01/2009

בעניין:

עדי גולני

ע"י ב"כ עו"ד

אורן

המבקשת

נ ג ד

משרד הבטחון - קצין תגמולים

ע"י ב"כ עו"ד

תדמור-ברנשטיין (פמת"א)

המשיב

החלטה

1. המבקשת עותרת למתן פטור מהפקדת עירבון על סך 20,000 ₪ להבטחת הוצאותיו של המשיב במסגרת ערעור שהגישה על פסק דינה של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט- 1959, בראשות כב' השופט בן חיים (להלן: "הוועדה"; "חוק הנכים") מיום 17.4.08 בתיק וע 1461/00 (להלן: "פסק הדין").

2. בפסק הדין נשוא הערעור, דחתה הוועדה את ערעורה של המבקשת על החלטת המשיב לפיה לא הוכח קשר סיבתי בין נכותה הנטענת של המבקשת לבין שירותה הצבאי, וזאת ללא צו להוצאות.

3. לטענת המבקשת, לנוכח הפטור הסטטוטורי מתשלום אגרה העומד לה בערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק הנכים, בהתאם לתקנה 20(9) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, הרי שיש ליתן לה פטור אף מהפקדת עירבון במסגרת הליך זה.

4. יצויין, כי עניינה של המבקשת נדון בפסק הדין נשוא הערעור דנן בשנית, שכן פסק דין קודם של הוועדה (מיום 29.7.04; בראשות כב' הש' עינת רביד) בוטל בפסק דין של בית המשפט המחוזי, אשר קיבל טענותיה של המבקשת בדבר עיוות דין עקב החלפת חברי ההרכב, והורה על השבת הדיון לוועדה שתדון בו במותב אחר (ע"א (ת"א) 3256/04; להלן: "הערעור הראשון").

5. לטענת המבקשת, אף במסגרת הערעור הראשון ניתן לה פטור מהפקדת עירבון וזאת בהחלטת כב' הש' גרסטל (כתוארה אז) מיום 28.6.05 לפיה "ההוראות לגבי העירבון אינן חלות על המשיב/ים בתיקי ע"א על קצין תגמולים". עוד נטען על ידה, כי החלטת כב' הש' גרסטל יפה גם לגבי הערעור דנן, המוגש במסגרת אותו תיק, והמשיב מנוע כעת מלטעון אחרת, לאור העובדה שלא הגיש ערעור על ההחלטה למתן פטור במסגרת הערעור הראשון, ובשים לב לכך שלא חל שינוי בדין מאז.

6. המשיב מתנגד למתן הפטור המבוקש. בתגובתו טען, כי על פי הדין, ובפרט בנסיבות העניין דנן, יש לחייב את המבקשת בהפקדת עירבון בהתאם להוראת תקנה 428 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

7. המשיב נימק עמדתו בכך שמדובר בערעור שני, על פסק דין שני של ועדת ערעורים לפי חוק הנכים, שדוחה את ערעורה של המבקשת על החלטת קצין התגמולים בעניינה. טענותיה של המבקשת נבחנו על ידי שתי ועדות ערעורים שונות אשר קבעו על בסיס אותן ראיות שהוצגו בפניהם כי דין הערעור על החלטת קצין התגמולים להידחות. לטענתו, הדברים מדברים בעד עצמם ומשליכים ישירות לעניין סיכוייו הקלושים של הערעור דנן.

עוד הודגש, כי הערעור על פסק הדין של הוועדה הראשונה התקבל על ידי בית המשפט המחוזי אך ורק בשל הפגמים שנמצאו בפן המינהלי וללא כל התייחסות לגופם של דברים, כך שאין ללמוד מכך דבר לעניין סיכויי הערעור נשוא בקשה זו. בנוסף, הערעור דנן נסוב על ממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הוועדה בפסק דינה, בעוד שערעורים מסוג זה מוגבלים על פי סעיף 34(א) לחוק הנכים לשאלה משפטית בלבד, וגם בכך יש כדי להצביע על סיכוייו הקלושים של ההליך. בנסיבות אלו, ובשים לב להיעדר טענה בדבר חוסר יכולת כלכלית מצד המבקשת, נטען, כי אין לאפשר לה להגיש ערעור נוסף מבלי לחייבה בהפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיב, המוטרד לדיון נוסף בפני ערכאת הערעור.

8. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי בלבד, כפי שיוסבר להלן.

בפסק הדין אשר הוזכר בתשובתה של המבקשת, יש משום תמיכה לעמדת המשיב דווקא: "באשר לעצם הטלת חובת תשלום ערבון על מבקשים לפי החוק (חוק הנכים- א.ז.) הרי שמבקשים אלו הינם מבקשים לכל דבר ועל כן מוטלת עליהם חובת תשלום ערבון" (בש"א 5706/00 אברהם יואב פאל נ' קצין התגמולים, תק-על 2000(3), 2085, עמ' 2086). אכן, בית המשפט העליון נוהג לחייב בהפקדת ערבון מי שמגיש בקשת רשות ערעור בתחום זה; ראו גם: רע"א 9266/06 שמואל נ' קצין התגמולים, ניתן ביום 1.3.07; רע"א 4543/07 אביסדריס נ' קצין התגמולים, ניתן ביום 5.7.07.

אינני רואה, בהקשר זה, הבדל בין חיוב מבקש רשות ערעור בערבון על פי התקנות לבין חיוב מערער (בזכות) בערבון על פי אותן תקנות; הדין אינו עושה הבחנה כזו.

עם זאת, במקרים רבים, יינתן משקל לשיקולים נוספים, ובהם: זהות הצדדים, נסיבות אישיות, מהות הנושא, נושא הערעור והשתלשלות ההליכים, פסיקתן או אי פסיקתן של הוצאות בערכאה קמא וכיוצ"ב.

9. כמו כן, אינני סבור כי יש לגזור מעצם קיומו של פטור מאגרת בית משפט בסוג זה של ערעורים, אף מתן פטור קבוע וגורף מהפקדת עירבון במסגרתם. זאת, הגם שבפועל, במקרים רבים של ערעורים ובקשות רשות ערעור המוגשות לפי חוק הנכים - אין בית המשפט נוהג לפסוק הוצאות על המבקשים, לרבות במקרים שבהם ההליך כשל.

10. הכלל הוא, כי על בעל דין המגיש ערעור מוטלת החובה להבטיח את הוצאות המשיב בערעור ולהעמיד לשם כך בטוחה אמינה וזמינה (תקנות 427-428 לתקנות). החלטת פטור מעירבון שניתנה למבקשת במסגרת הערעור הראשון אינה מחייבת מתן פטור אף כעת, בהגישה ערעור זו הפעם השנייה.

11. לאחר שקלול כל הפרמטרים האמורים, מצאתי לנכון להעמיד את סכום העירבון על סך 5,000 ₪ בלבד. הערבון יופקד תוך 30 יום, שאם לא כן, יידחה הערעור ללא מתן הודעה נוספת.

ניתנה היום כ' בטבת, תשס"ט (16 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו