ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קידר יעקב נגד הפניקס :

1


בתי-המשפט

בבית משפט השלום בירושלים

א 011763/04

בפני:

כבוד השופט רם וינוגרד

תאריך:

16/01/2009

בעניין:

קידר יעקב

ע"י ב"כ

עו"ד שמואל אלדן

התובע

נ ג ד

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד זהבית טרופר

הנתבעת

נ ג ד

1. נס סוכנות לביטוח (1995) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אהרן שטכלברג

2. רמה קרני

ע"י ב"כ

עו"ד מרדכי מלכה

צדדים שלישיים

נ ג ד

1. שושנה קידר

2. עו"ד מיקי קידר

ע"י ב"כ

עו"ד מ' קידר

צדדים רביעיים

פסק דין משלים (בהודעות)

1. לאחר שבמסגרת הסכם הגישור שניתן לו תוקף של פסק-דין ביום 18.11.08 הוסכם על מחיקת ההודעה כלפי צד ג', וכפועל יוצא מכך התייתר גם הדיון בהודעה לצד ד', לא נותר אלא לדון בשאלת ההוצאות במסגרת הודעות אלה. לפיכך נקבע בהחלטה מיום 1.12.08 כי צד ג' יטען טענותיו בעניין ההוצאות, לצד ד' ניתנה זכות להגיב לטענות אלה, וליתר הצדדים ניתנה האפשרות להגיב עד ליום 11.1.09. מועד העיון נקבע ליום 13.1.09. פסק-הדין המשלים, לעניין ההוצאות, ניתן רק היום, וזאת בשל החשש שמא מסרו צדדים נוספים עמדתם וזו לא הגיעה פיזית לתיק התובענה.

2. עיינתי בטענות הצדדים עיין היטב. אף שלנוכח מכלול הטענות וטיבן הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש להתייחס לטענות כולן במבט-על בלבד, לא אוכל שלא להקדים מילים מספר. למרבה הצער נקטו רק התובע והנתבעת בגישה עניינית בטיעוניהם, בעוד הצדדים האחרים משתלחים זה בזה במלוא העוז, וכְדַי בזיון וקָצֶף. הצד הרביעי אף הפליג בטיעוניו ביחסו לב"כ צד ג' הצגת הסכם שכר טרחת שיתכן שנוצר לצורך הטיעון ויתכן שלא שולם "ואולם לא זה קו הטיעון" (פיסקה 39 לטיעוניו). טענה זו מוטב שלא היתה נטענת כלל. יש להצטער על הקלות היתירה שבה מייחס עורך-דין אחד למשנהו עבירות פליליות של ממש, ואין אלא לתהות כיצד זה רואה עורך-דין חרות לעצמו להעלות טענה מעין זו כלפי חבר למקצוע ללא כל ביסוס עובדתי או אחר, ולמעשה – כאשר המסמך עצמו מעיד על ההיפך הגמור, כעולה מחותמת הפקס המתנוססת בראשו. נראה שימים אלה אינם כימים הראשונים, בהם ישב עורך-דין שבעה נקיים בטרם ייחס לחברו מעשה החורג משורת הדין, ואף אז בחר להתנסח בכבוד ובאיפוק. על כך לא נותר לבית-המשפט אלא להצטער צער רב. מכל מקום, ב"כ הצד השלישי צירף לתגובתו מסמכים המעידים, על מה שנראה כי היה מובן מאליו גם לצד ד', כי הסכם שכר הטרחה נחתם במועד הנטען וכי הסכום שולם בפועל. אבהיר שלא מצאתי לנכון להתייחס לעניין זה אלא כדי להבהיר שבטענות אלה לא היה כל ממש, וכדי להסיר כל אבק חשד בעניין זה.

3. לאחר בחינת טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש להטיל על הנתבעת הוצאות בשיעור מסויים בגין משלוח ההודעה לצד ג'. בעיקרו של דבר נשענת מסקנה זו על הטיעון המעגלי למדי שבהודעה כנגד צד ג', המביא לכאורה למסקנה כי לו היו מתקבלות טענות הנתבעת – היתה התביעה נדחית ולא היה כל צורך במשלוח הודעה, ולו היו נדחות – היתה התביעה מתקבלת ואילו ההודעה לצד ג' נדחית. התרחיש במסגרתו היה טעם להודעה זו הוא מצומצם למדי, ואינו עולה בהכרח בקנה אחד עם מסירת המסמכים על ידי הצד השלישי לנתבעת עוד בטרם הוגשה התובענה.

4. ככלל, שעה שלא בוררה תובענה לגופה וסולקה בפשרה, לא ימהר בית המשפט לפסוק הוצאות בין הצדדים. במקרה מעין זה על בית המשפט להזהיר עצמו מפני היחפזות יתירה בפסיקת הוצאות, שעה שלא ניתן לדעת מה היה יולד יום לו היו נשמעות הראיות, וטענותיו של מי היו מתקבלות. אף מקום בו ניתנה הכרעה לגוף העניין עומדים בפני בית המשפט שיקולים נוספים בעת פסיקת שיעור ההוצאות, שעניינם בזהות העילות שהתקבלו או נידחו, ובטיב העובדות שנחשפו בפניו. מכאן שהשתת הוצאות במקרים מעין אלה אינה בגדר הכלל.

5. משכך הם פני הדברים, ומאחר והתובענה העיקרית הסתיימה בהסדר גישור, לא ניתן בשלב זה לקבוע אם טענות הנתבעת כלפי הצד השלישי היו מוצדקות אם לאו, ואם היה בסיס כלשהו לטענות הצדדים השלישיים כלפי הצדדים הרביעיים, או לטענות הצדדים הרביעיים כלפי שולחי ההודעה.

6. לנוכח כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה לפיה תשלם הנתבעת לצדדים השלישיים שכ"ט עו"ד בסכום של 4,000 ₪ ומע"מ. אני פוטר את הנתבעת, שהצטרפה לגישור שהניב תוצאות כמקווה, מתשלום יתרת האגרה בתביעה ובמסגרת ההודעה לצד ג'. על מנת להסיר ספק – האגרה תושב לתובע, כפי שנקבע בפסק-הדין מיום 18.11.08. איני עושה צו נוסף להוצאות בין הצדדים, ואלה ישאו כולם בהוצאותיהם ובשכר-טרחת עורכי-דינם, וביתרת אגרה כפי שתחול על פי הוראות התקנות.

המזכירות תשלח העתק מפסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, כ' בטבת תשס"ט (16 בינואר 2009), בהעדר הצדדים.

__________________

רם וינוגרד, שופט