ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלדן השכרת רכב 1965 בע"מ נגד אל :

2


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 035535/07

בפני:

כב' השופט צבי כספי

תאריך:

09/01/2009

בעניין:

אלדן השכרת רכב 1965 בע"מ

תובע

נ ג ד

1 . אלפסה נדיר

2 . סמינוב אלכסנדר

3 . צדוק זוהר

נתבעים

החלטה

הנתבע מס' 1 [ להלן: "הנתבע" ] מסר לחברה התובעת את פרטי כרטיס האשראי שלו, וחתם על טפסים של החברה התובעת לפיהם הוא מסכים כי כרטיס האשראי שלו יחויב בגין כל תשלום אשר יגיע לתובעת עבור השכרת כלי רכב לחברה בשם מי צורים תעשיות בע"מ [ להלן: "מי צורים" ], נספחים יא' ו יב' לכתב התביעה שהוגש ב"סדר דין מקוצר" [ להלן: "טפסי החיוב" ].

חברת מי צורים לא שלמה את חובותיה לתובעת ובשלב מסוים, טרם כניסתה לפרוק, הופעלה על ידי נאמן אשר המשיך לשכור כלי רכב מתובעת וחלק מחוב מי צורים לתובעת נובע מאותה תקופה.

משלא שילמה מי צורים את החוב, הוגשה התביעה נגד הנתבע ונתבעים נוספים שאין להם עניין בהחלטה זו שהיא בבקשת הנתבע מתן רשות להתגונן.

ככל שמדובר בטענות לגוף העניין, היינו שאלת חבותו של הנתבע בתשלום חיובי מי צורים, הרי שטפסי החיוב ופרוט כרטיס האשראי עליהם מהווים התחייבות ברורה ולחילופין יש גם ממש בטענות התובעת שהם עונים להגדרת "ערבות" בסעיף 1(א) לחוק הערבות, תשכ"ז – 1967 ועל כן אין לנתבע כל הגנה כנגד התביעה לחוב מי צורים.

לאור זאת איני רואה צורך לדון בשאלה הגנתו הנטענת של הנתבע בכל הנוגע לשיקים שמוחזקים בידי התובעת, בערבותו, אם כי, במאמר מוסגר, אם היה צורך בכך הייתי קובע שאין לו הגנה גם בעניין זה.

עיקר טענותיו של הנתבע הן טכניות – דיוניות ואין בהן ממש.

ראשית, לעניין כך שלא הוכח שחשבונות התובעת שצורפו לכתב התביעה הן בגדר של "רשומה מוסדית", כבר נפסק לא פעם כי בשלב זה של הדיונים, אין צורך בקיום תנאי הרשומה לצורך הגשת התביעה ב"סדר דין מקוצר" [ ע"א 424/86 נאות מרינה בת ים בע"מ ואח' נ. הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, פד"י מג2 עמ' 355; ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ ואח' נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פד"י מה3 עמ' 188].

שנית, טענות הנתבע לעניין גודל האותיות בחוזה האחיד של התובעת אין להן נגיעה לעניין הנדון הואיל ואין התביעה מבוססת על איזה תנאי המצוי בגדר תנאי החוזה האחיד אלא היא תביעה לתשלום חוב, שאין חולק על קיומו.

שלישית, נטען על ידי הנתבע כי אין הוא חב בחובות מי צורים לפי טפסי החיוב בתקופה ב ה נוהלה על ידי הנאמן בהקפאת הליכים, אולם אין לטענה זו כל בסיס בהעדר כל התנאה בטפסי החיוב מחד, ובהעדר כל הודעה, בזמן הולם מצד הנתבע על ביטול התחייבויותיו ו/או ערבותו לפי טפסיי החיוב ובהעדר תנאי בהסדרי הקפאת התביעות נגד מי צורים המשחרר את ערביה.

הבקשה נדחית.

הנתבע ישלם לתובעת את הוצאות הבקשה, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של -.2,500 ₪ ומע"מ בצרוף ריבית והצמדה כדין.

ניתנה היום י"ג בטבת, תשס"ט (9 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים בדואר.

צ' כספי, שופט

035535/07א 120 לילי שוורץ