ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארלט שינה נגד מדלין ברוך :

רע"א 8636/06

המבקשים:
1. ארלט שינה

2. דייזי דנגור

3. סמי ג'ורי

נ ג ד

המשיבים:
1. מדלין ברוך (בשמה ובשם קבוצת רוכשים אשר רכשו את זכויותיה במקרקעין)

2. ד"ר ליפא מאיר,עו"ד,בתפקידו ככונס נכסים לפירוק השיתוף

3. נחלת אמיר בגוש 6108 בע"מ

4. עו"ד ויקטור נוי, כמנהל עזבונו של המנוח מנחם יעקב חי ז"ל

5. עו"ד שמעיה סרוב, כמנהל עזבונו של המנוח אהרון שמש ז"ל

6. דוריס רג'ואן

7. יחזקאל ג'ורי

8. דני ג'ורי

המבקשת להצטרף כמשיבה 9:
מדלין ברוך

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי (השופטת דותן) מיום 13.9.06 בבר"ע 1099/06.

בשם המבקשים:
עו"ד ג' וקסלמן

בשם המשיב 2:
בעצמו

בשם המשיבה 3:
עו"ד א' דגן נוי

בשם המשיבים 5-4:
עו"ד ו' נוי

בשם המשיבה 6:
עו"ד צ' צדיק; עו"ד ח' קורן

בשם המשיב 7:
עו"ד ש' סרוב

בשם המבקשת להצטרף כמשיבה 9:

עו"ד מ' טאוסיג

פסק-דין

א. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטת דותן) מיום 13.9.06 בבר"ע 1099/06, בגדרו נדחתה בקשה ליתן רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב-יפו (השופטת מארק-הורנצ'יק) מיום 6.1.06 בבש"א 185759/05, בש"א 185904/05, בש"א 185435/05 (תיק עיקרי א' 51134/04). עניינן של ההחלטה ושל הבקשה הנוכחית הוא נהלי התמחרות ביחס למקרקעין שלגביהם ניתן פסק דין לפירוק שיתוף. המבקשים והמשיב 7 הגישו בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי והיא נדחתה כאמור. כלפי החלטה זו הוגשה הבקשה הנוכחית. נתבקשו תגובות, ולאורך תקופה ושקלא וטריא במהלכה ניתנו החלטות ביניים. עיקר הדברים יפורט להלן. החלטתי ליתן רשות ערעור, לדון בבקשה כאילו הוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, ולקבל את הערעור במובן שיתואר להלן.

הרקע והצעת הסדר הפשרה

ב. (1) ביום 23.3.05 נתן בית משפט השלום פסק דין לפירוק השיתוף במקרקעין. בפסק הדין מונו שלושה כונסי נכסים לביצוע הפירוק, אולם לאחר מכן מונה תחתם כונס נכסים אחר לביצוע הפירוק, שאף הוא הוחלף בינתיים (במשיב 2). כונס הנכסים דאז קבע את המועד המקורי להגשת הצעות לרכישת המקרקעין ליום 15.12.05, והאריכו ליום 15.1.06. בינתיים, יש לציין, נכרתו הסכמים בין מי מבעלי הזכויות במקרקעין לבין חברות קבלניות.

(2) ביום 6.1.06 ניתנה החלטת בית משפט השלום, עליה נסבה בקשת רשות הערעור, ובה נקבע, בין יתר הדברים, אופן ההתמחרות. בגדרי החלטה זו נכללה הקביעה, כי יהיה על הבעלים של חלקים מן המקרקעין להציע הצעת מחיר עבור המקרקעין בשלמותם, וכנגזרת מכך, הערבות אותה יפקידו כתנאי להשתתפות בהתמחרות תהיה בגובה 10% מהצעת המחיר, ואם תזכה הצעתם ישלמו את המחיר המוצע עבור המקרקעין בשלמותם. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור לבית המשפט המחוזי, ולאחר שזו נדחתה, הוגשה הבקשה הנוכחית.

ג. (1) ביום 5.3.07 הודיעו המבקשים והמשיבה 1 כי מתנהלים ביניהם מגעים לפשרה, וביקשו להשהות את מתן ההחלטה, על דעת באי כוחם של כל הצדדים. בחלוף למעלה משבעה חודשים, ביום 23.10.07, הוגש נוסח הצעה להסדר פשרה על-ידי המבקשים והמשיבה 1 (להלן המציעים) בהסכמת המשיבים 3, 5 ו-8, ובקשה מטעמם ליתן תוקף של פסק דין להסדר. הנוסח שהוצע קובע, כי הליכי פירוק השיתוף על דרך של מכירת המקרקעין יחודשו בבית משפט השלום וכי כונס הנכסים יפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישתם במזומן. עוד קובע ההסדר, וזהו המהותי לענייננו, כי חברת ש.ל. אמבסדור נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן אמבסדור), שהיתה אחד המציעים הפוטנציאליים, תהא רשאית להגיש הצעה לרכישת הזכויות במקרקעין בתנאים הבאים: ההצעה תוגש לרכישת מלוא הזכויות במקרקעין, ולא לחלק מהן; לאחר קבלת ההצעות תיערך התמחרות בין המציעים על מנת לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר; ככל שתהא הצעתה של אמבסדור הגבוהה ביותר, לא יהיה עליה לרכוש את זכויותיהם של אלה מבעלי המקרקעין שחתמו על הסכם קומבינציה או הסכם שיתוף פעולה עם אמבסדור.

(2) בהודעה האמורה צוין עוד, כי המשיבה 6 אינה מתנגדת להסדר המוצע, ובלבד שיצוין מפורשות כי האמור בו יחול לגבי כל מציע פוטנציאלי אחר פרט לאמבסדור (העתק מכתבו של בא כוחה של המשיבה 6 צורף להודעה; הודעת הבהרה מטעמה, החוזרת על האמור, הוגשה לבית המשפט ביום 25.12.07). עוד נאמר בהודעה, כי המשיב 2, כונס נכסים לפירוק השיתוף, מבהיר שאינו צד למחלוקת, והוא מבקש לקבוע, כי פרסום ההזמנה להציע הצעות ייעשה רק לאחר שתהיה בידו חוות דעת שמאית מעודכנת (העתק מכתבו צורף להודעה).

(2) בהחלטה מיום 24.10.07 נתבקשה תגובה לנוסח הסדר הפשרה המוצע מצד המשיב 7, שהתייחסותו להסדר לא נמסרה, ומצד המשיב 4, שהיה עליו לקבל את אישור בית המשפט להסכמתו להסדר. ביום 11.11.07 נמסרה על- ידי המציעים הסכמת המשיב 7 להסדר הפשרה (להודעת המציעים צורף העתק מהודעת בא כוחו). ביום 24.12.07 נמסר על-ידי המציעים, כי בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב (מפי השופטת פלאוט) אישר את הסכמת המשיב 4 להסדר הפשרה (בהחלטה מיום 18.12.07 בבש"א 12551/07, תיק עיקרי ת"ע 108770/07). ביום 25.12.07 הגיש המשיב 4 הודעה ברוח זו בעצמו.

(3) מצטייר, איפוא, כי כל הצדדים המקוריים להליך מסכימים להסדר הפשרה המוצע, בכפוף להערות הנזכרות של המשיבה 6, שאליהן לא נדרשו צדדים אחרים, ולבקשתו של המשיב 2.

בקשה לצירוף צד להליך

ד. (1) ביום 24.10.07 הגיעתנו בקשה מצד הגב' מדלין ברוך להצטרף להליך (הבקשה הוגשה יום לאחר הגשת הצעת הסדר הפשרה). מנספחי הבקשה עלה, כי היא פנתה כבר בתחילת חודש אוקטובר 2007 לצדדים להליך בבקשת ההצטרפות. שמהּ של הגב' ברוך רשום בהחלטות הקודמות כמשיבה 1, אלא שבפועל, היתה המשיבה 1 קבוצת רוכשים שקנו זכויות במקרקעין מגב' ברוך (ראו גם בהחלטת בית משפט השלום מיום 6.1.06). בקשתה הנוכחית של גב' ברוך להצטרף להליך מבוססת על פסיקתה מבית המשפט לענייני משפחה, מיום 5.4.06, לפיה היא זכאית לחלק של 1/16 בעזבון אליהו סאלח ג'ורי ז"ל, והמקנה לה חלקים במקרקעין נשוא ההחלטה. המבקשים הודיעו על התנגדותם לבקשה לצירופה כצד, וכך גם המשיבים 3, 4 ו-5. המשיבים 1 ו-6 הודיעו כי הם מותירים לשיקול בית המשפט את ההחלטה בבקשה. שאר הצדדים לא מסרו תגובתם. הגב' ברוך, המיוצגת לעת הזאת, טוענת כנגד הפשרה ותומכת בהחלטות בתי המשפט הקודמים.

(2) סבורני כי בנסיבות, כיוון שהחלטת בית משפט השלום ניתנה ביום 6.1.06, ובקשתה של גב' ברוך – מיום 24.10.07, כזכור – מבוססת על פסיקתה מיום 5.4.06, קרי, כשלושה חודשים לאחר מתן ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור, אין הליך זה ההליך המתאים לבירור עמדתה ביחס להסכם הפשרה המוצע וביחס לזכויותיה במקרקעין. על כן, אין בידי להיעתר לבקשתה להצטרף כצד להליך, ועליה להגיש בקשתה, כפי שייאמר להלן, לבית משפט השלום.

סוף דבר

ה. סיכומו של עניין, הסדר הפשרה המוצע מקובל, כאמור, על דעתם של כל הצדדים להליך הנוכחי, ומטעם זה איני רואה סיבה שלא לאשרו ביחסים ביניהם. לכן החלטתי ליתן תוקף של פסק-דין להסדר הפשרה בין הצדדים, תחת ההחלטות השיפוטיות הקודמות, בכפוף להערות המשיבה 6 מעלה, שייראו כחלק הימנו, וכן לחוות דעת שמאית מעודכנת שיקבל המשיב 2. הליכי פירוק השיתוף יחודשו איפוא בבית משפט השלום כאמור בהסדר. כיוון שלגב' ברוך חלק בנכסים, תוכל להעלות טענותיה בבית משפט השלום. מן הראוי שככל שתעשה כן, תינתן ההחלטה לעניינה בהקדם האפשרי, על מנת למנוע עיכובים נוספים בהליכים. פשיטא שאם יושג הסדר מוסכם בינה לבין בעלי החלקים האחרים בנכס, הנה מה טוב ומה נעים. אין צו להוצאות בהליך זה.

ניתנה היום י"ח בטבת התשס"ח (27.12.2007).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: ארלט שינה
נתבע: מדלין ברוך
שופט :
עורכי דין: