ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל שולמית בן חיים - הראל חב' לביטוח :

1


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות כפר סבא

תק 000276/09

בפני

כב' השופטת רג'יניאנו קלרה

תאריך:

12/04/2009

התובעים:

רחל שולמית ודוד בן חיים

נ ג ד

הנתבעת:

הראל חב' לביטוח ע"י נציג החברה מר גלעד לפשיץ

פסק - דין

התובעים הינם בני זוג. נטען בכתב התביעה כי הם רכשו מהנתבעת ביטוח לרכב אשר כלל גם ביטוח צד ג' לרבות נזקי רכוש עד לסכום של 600,000 ₪. התובעים טוענים כי ביום 21.7.08 נשרף הרכב בעת שחנה בחניית הבניין המשותף וכתוצאה מכך הצטבר פיח שחור בתקרת החנייה ובחדר המדרגות המהווה רכוש משותף של כל דיירי הבניין, ברחוב קיטרוני 60 בפתח תקווה.

התובעים פוצו על ידי הנתבעת עבור הנזק שנגרם לרכב. הנתבעת סירבה לפצותם עבור הנזק לרכוש המשותף בטענה כי הרכב הוצת בזדון ולפיכך איננה חייבת לשאת בעלות הנזקים לצד ג'.

התובעים טוענים כי שילמו את מלוא תיקון הנזק שנגרם לקירות הבניין בסך 13,205 ₪ בהתאם לחוות דעת שמאי והקבלה שצורפו לתביעה ומבקשים לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 13,205 ₪ ששולמו בפועל עבור התיקון בתוספת 3,500 ₪ עבור ההוצאות העקיפות שנגרמו להם (בגין אובדן ימי עבודה, עוגמת נפש וייעוץ משפטי שקיבלו מעו"ד.)

הנתבעת טוענת כי התובעים פעלו בניגוד לסעיף 13 לפוליסת הביטוח בדבר הודאה ללא הסכמת המבטח ולפיכך פעלו כמתנדבים.

עוד נטען, כי על פי הראיות שבידי התובעים, ההצתה היא הסיבה לנזק שנגרם לרכב ולפיכך אין לראות את התובעים כמי שאחראים לגרימת הנזקים הנטענים (סעיף 64 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח- 1968).

לחילופין נטען, כי סכומי התביעה הינם מוגזמים והתובעים לא הוכיחו כי נשאו בנזק הנתבע בפועל.

בדיון שהתקיים בפני ביום 16.3.09 העידו התובעים ונחקרו בחקירה שכנגד על ידי נציג הנתבעת. לאחר ששמעתי את עדותם ונתתי דעתי לעדויות ולמסמכים שבאו בפני אני קובעת כי התובעים לא עמדו בנטל הראיה המוטל עליהם. התובעים לא שכנעו אותי, על פי נטל הראיה המוטל עליהם, כי הם שילמו לועד הבית את עלות שיפוץ הבניין בסך 14,000 ₪ כאמור ב"אישור"- מסמך ת/1 שהוצג במהלך הדיון על ידי התובעים.

על פי חשבונית מיום 21.10.08 שהוצאה לפקודת ועד הבית ברחוב קטרוני 60 פתח תקווה עלות השיפוץ בסך 12,705 ₪ שולם על ידי ועד הבית. התובע העיד כי ת/1 הוא מסמך שנכתב על ידי חברי ועד הבית ונמסר לו כנגד התשלום לועד הבית. דא עקא, הוא שינה בהמשך גירסתו ואישר שת/1 נכתב על ידי אשתו והוטבעה עליו הגלופה של ועד הבית. יצוין כי ת/1 איננו נושא תאריך. הוטבעה עליו הגלופה של ועד הבית מבלי שנחתם על ידי מאן דהוא.

חברי ועד הבית לא זומנו לעדות על ידי התובעים לתמוך בטענת התובעים ולמצער אף לא אחד מהם.

על יסוד האמור לעיל, אני קובעת שהתובעים לא הוכיחו שהם שילמו את עלות השיפוץ.

זאת ועוד, היתי דוחה את התביעה גם על יסוד סעיף 13 לפוליסת הביטוח לפיו הם אינם זכאים להחזר הכסף מאחר ולא הוכח שהם קיבלו את הסכמת הנתבעת (המבטחת) מראש, ויש לראות בהם כמי שפעלו כמתנדבים. לדברי התובע כדי לשמור על שכנות טובה.

סעיף 13 קובע: "שילם המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה הביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, הודה בחבות, הציע או הבטיח או התחייב בפיצוי כאמור ללא הסכמת המבטח מראש, לא יחייב הדבר את המבטח".

זאת ועוד, סעיף 1 בפרק החבות בפוליסה קובע:

"מקרה ביטוח הוא חבות המבוטח בשל נזק שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח".

על פי המסמכים שצורפו לכתב התביעה לרבות דו"ח חקירת דליקות, קיימת סבירות גבוהה שהנזק נגרם כתוצאה מהצתה ולא כתוצאה משימוש ברכב, כדרישת הסעיף הנ"ל.

סיכומו של דבר, התביעה נדחית. אני מחייבת את התובעים לשלם לנתבעת סך 750 ₪ בגין הוצאות משפט. הסכום הנ"ל ישולם תוך 21 יום שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן בלשכה בתאריך 12.4.09.

המזכירות תשלח לצדדים העתק מפסק הדין.

________________

ק.רג'יניאנו, שופטת