ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צחי בבלי נגד גל אברמוב :

2607110117

בפני כבוד הרשמת בכירה ענת דבי

מבקש

גל אברמוב

נגד

משיב

צחי בבלי

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

בפניי התנגדות לביצועו של שטר ע"ס 40,000 ₪ אשר מועד פירעונו 5.6.07, אשר הוגש ע"י המשיב לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

המבקש הגיש התנגדות לביצוע השטר במסגרתה טען כדלקמן:

הצדדים הקימו יחדיו חברה להשכרת טלפונים ניידים בשם נייד א. סל בע"מ (להלן: "החברה").

ביום 23.2.06 הגיעו הצדדים להסכם לפיו המבקש יעסיק את המשיב בחברה וכל עוד החברה פעילה, תשלם לו החברה בתמורה לעבודתו סך 15% מן המחזור החודשי של החברה (כולל מע"מ) או 40,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
לצורך הבטחת התשלומים הנ"ל מסר המבקש למשיב המחאות אישיות בסך 40,000 ₪ כל אחת.

המבקש שילם למשיב הכספים המגיעים לו ודרש השבתן של ההמחאות לידיו, אלא שהמשיב סירב להשיב את המחאות הביטחון אשר קיבל ואף הפקיד אותן לפירעון בבנק, אף שפעילות החברה ירדה החל מחודש 3/07 והמשיב לא היה זכאי לסך 40,000 ₪ אלא לסך 15% מן המחזור החודשי בלבד.

בחודש 5/07 הפסיקה החברה את פעילותה.

נוכח סירובו של המשיב להשיב לידי המבקש את המחאות הביטחון, הפסיק המבקש לשלם למשיב את התשלומים החל מחודש 3/07.

המשיב הגיש לביצוע ההמחאה שנמסרה עבור חודש 2/07 (תיק הוצל"פ 26-03670-07-9, להלן: "התיק הראשון"), והמבקש הגיש התנגדות לביצוע השטר (תא"מ 2541-07-07). ביום 17.1.10 נתנה כבוד הש' מני גור פסק דין במסגרתו נקבע, כי המבקש חייב למשיב תשלומים בגין חודשים 2/07 ועד 5/07 וכי המבקש עצמו אישר כי סך חובו למשיב עד לחודש 5/07 עמד ע"ס 96,000 ₪. על כן, ההתנגדות נדחתה.
החוב בתיק ההוצל"פ הראשון נפרע ותיק ההוצל"פ נסגר.

ביום 2.2.10 הגיש המשיב שתי המחאות נוספות לביצוע בלשכת ההוצל"פ (תיק 26-01379-10-1, להלן: "התיק השני"). החוב בתיק השני הועמד במועד פתיחתו ע"ס 56,000 ש"ח. באשר לתיק השני, הגיעו הצדדים ביום 16.11.10 להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין ע"י כבוד הרשם אלמוג. המבקש פעל כאמור בהתחייבויותיו בהסכם הפשרה והתיק השני נסגר.

המבקש טוען, כי החוב החוזי עמד על 96,000 ₪ וכי הוא פרע החוב כאמור.

כמו כן, המבקש העלה בסעיפים 26-29 טענות קיזוז בגין סכומים אשר, לפי הנטען, הינו זכאי לקזזם מכל חוב המגיע למשיב, כאשר לעניין זה טען המבקש, כי זכות הקיזוז עומדת לו שכן במסגרת התיק אשר נדון בפני כבוד הש' מני גור לא נטענו טענות קיזוז ואילו במסגרת הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים בתיק ההוצל"פ השני הובהר מפורשות כי המבקש שומר על טענות הקיזוז שיש לו.

בדיון שהתקיים בהתנגדות ויתר ב"כ המשיב על חקירת המבקש והצדדים סיכמו טענותיהם.

ב"כ המבקש חזר על הטענות המפורטות בהתנגדות וטען כי מלוא החוב, בסך 96,000 ₪, שולם. כמו כן, טען, כי בהתנגדות דנן הועלו טענות קיזוז הראויות להתברר בפני בית המשפט, אשר לא הועלו בהליכים הקודמים בין הצדדים.

ב"כ המשיב טען בסיכומיו כי תיק ההוצל"פ דנן נפתח לביצועו של שטר ע"ס 40,000 ₪, אך בוצעה הקטנת חוב לסך 23,184 ₪, המשקפים סך 15% מן הפעילות בחודש 5/07 (בחודש זה עמד מחזור העסקאות ע"ס 154,000 ₪)

נטען, כי בהליכים הקודמים פרע המבקש את התחייבויותיו בגין חודש פברואר 2007 וכן בגין חודשים מרץ-אפריל 2007 אך המבקש אינו מראה כיצד פרע חובו לחודש 5/07 ובנסיבות אלו, לא הראה המבקש טענת הגנה בפני השטר.

נטען, כי היצמדותו של המבקש לסכום בסך 96,000 ₪ בטעות יסודה, שכן בהליך שהתנהל בפני כבוד הש' מני גור העיד המבקש כי חובו הינו לכל הפחות 96,000 ₪ ועל כן, מצא בית המשפט כי יש ליתן פסק דין כנגדו.

באשר לטענות הקיזוז- טען ב"כ המשיב כי אינן מפורטות כדבעי, הינן סתומות ולא ברורות וחלקן אינן רלוונטיות ועל כן, אין ליתן למבקש רשות להתגונן בגינן.

עיינתי בהתנגדות, על צרופותיה וכן שמעתי טענות הצדדים והחלטתי הינה כדלקמן:

מפסק דינה של כבוד הש' מני גור עולה, כי המבקש הודה בעדותו בבית המשפט כי מלוא החוב (עד וכולל 5/07) עמד ע"ס 96,000 ₪. בפסק הדין נקבע, כי משהחוב החוזי (לפי הודאת המבקש עצמו) הינו גבוה מסכום השיק נשוא אותו תיק יש מקום לדחות התנגדותו של המבקש.

בדיון שהתקיים בפני כבוד הרשם אלמוג הסכימו הצדדים כי החוב נשוא תיק ההוצל"פ השני יפרע ע"י המבקש כאשר הוסכם כי מדובר בחוב עבור מחזור החודשים מרץ-אפריל 2007.

הצדדים מסכימים כי המבקש שילם סך 96,000 ₪ כאשר המבקש טוען, כי זהו מלוא החוב וכי חובו נפרע ואילו המשיב טוען, כי אין זה מלוא החוב וכי המבקש לא הראה כיצד פרע החוב בגין מחזור חודש 5/07, בסך 23,000 ₪.

אכן, האמור בפסק דינה של כבוד הש' מני גור בדבר גובה החוב נכתב על סמך עדותו של המבקש בהליך שהתקיים בפני כבוד הש' מני גור. בנסיבות ההליך שהתנהל בפניה, הגיעה כבוד הש' מני גור למסקנה כי המבקש הודה כי חובו החוזי למשיב גבוה מסכום ההמחאה נשוא אותו הליך ועל כן, נדחתה התנגדותו. באשר לחוב נשוא התיק השני, אשר התנהל בפני כבוד הרשם אלמוג (חוב אשר שולם), הוסכם כי זהו החוב בין חודשים 3-4/07.

מטיעוני הצדדים בפניי עולה, כי סכום החוב החוזי שנוי במחלוקת בין הצדדים.

כמו כן, כבוד הש' מני גור לא נדרשה במסגרת ההליך שבפניה לשאלה מה היה החוב בגין חודש 2/07, אלא הסתמכה בקביעתה על הודאת המבקש כי החוב החוזי כולו עולה על סכום השיק נשוא ההליך שבפניה ודחתה ההתנגדות.

זאת ועוד, מעיון בבקשה לביצוע השטרות בתיק ההוצל"פ השני עולה, כי החוב הועמד ע"י המשיב באותו תיק ע"ס 56,000 ₪, כאשר המשיב פירט בבקשה לביצוע השטרות כי :

"סכום זה בצירוף קרן החוב בתיק הוצל"פ 26-03670-07-9 (40,000₪) הינו 96,000 ₪, וזאת על פי הודאתו של הנתבע בפסק הדין בתא"מ 2541-07-07".

יושם לב, כי כבוד הש' מני גור קבעה בפסק דינה כי השתכנעה שאין לייחס המחאה לחודש זה או אחר וקבעה כי "יחס הצדדים לשיקים היה אם כן אמצעי תשלום בלבד לחוב הכללי." (עמ' 4 ש' 4-5 בפסק הדין) . משמע: ניתן לייחס המחאה מסוימת גם לחוב בגין חודשים אחרים.

בנסיבות אלו, רשאי היה המשיב לייחס למבקש את מלוא יתרת החוב החוזי אשר היה קיים, לפי גרסתו, במועד פתיחת תיק ההוצל"פ השני. מדוע העמיד המשיב את סכום החוב בתיק ההוצל"פ השני ע"ס 56,000 ₪, שהרי מדובר בחוב כגרסת המבקש, אשר המשיב לכאורה אינו מסכים לה? העובדה כי המשיב בחר להעמיד החוב בתיק השני ע"ס 56,000 ₪ תומכת לכאורה בגרסת המבקש ומעלה סימני שאלה באשר לגובה החוב החוזי במלואו, אשר בגינו נמסר גם השיק נשוא התיק דנן.

על כן, בנסיבות אלו, מצאתי כי המבקש הראה הגנה בפני התביעה, הגנה אשר יש ליתן לו בגינה רשות להתגונן.

באשר לטענות הקיזוז:

אכן, צודק ב"כ המבקש כי טענות הקיזוז לא נדונו במסגרת ההליכים הקודמים בין הצדדים.

לעניין טענות קיזוז הלכה היא, כי על טענת קיזוז המועלית במסגרת התנגדות להיות מפורטת. על הטוען טענת לפרט הסכומים הנתבעים במסגרת טענתו וכן להציג במדויק את מערכת הנתונים עליהם מבוססת טענתו (ראה: ע"א 16/89 ורדים חברה לגידול פרחים בע"מ נ. החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, פורסם בנבו).

מצאתי כי יש ליתן למבקש רשות להתגונן בטענה אשר הועלתה בסע' 26 להתנגדותו (דהיינו: כי שילם סך 20,955 ₪ ביום 10.3.07 עבור חודש 2/07). טענה זו קשורה גם בקשר ישיר למחלוקת בין הצדדים באשר לשאלת פירעון מלוא החוב החוזי למשיב אם לאו.

מאידך- אינני נותנת למבקש רשות להתגונן באשר ליתר טענות הקיזוז, אשר אינן ברורות ואינן מפורטות כדבעי. לא ברור לאיזו עסקה או פעילות מתייחס האמור בסע' 27 ומתי שולם למשיב הסך 97,260 ₪. גם האמור בסע' 28-29 אינו מפורט ולא ברור למה מתייחס ובאיזו מסגרת שולמו הסכומים, ככל ששולמו.

אשר על כן, ניתנת למבקש רשות להתגונן בפני התביעה כאמור לעיל. תצהיר המבקש התומך בהתנגדות ישמש כתב הגנה מטעם המבקש (למעט סע' 27-29, אשר בגינם לא ניתנה רשות להתגונן) .
הוצאות ההתנגדות יילקחו בחשבון במסגרת ההליך העיקרי.

הצדדים ישלימו בתוך 30 יום מלוא המסמכים הנדרשים כאמור בפרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

הצדדים יגישו תצהירי עדויות ראשיות עד 60 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות.

קובעת מועד לישיבת הוכחות, שתתקיים בפניי ביום 19.2.13 שעה 11:30.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' סיון תשע"ב, 26 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צחי בבלי
נתבע: גל אברמוב
שופט :
עורכי דין: