ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוקיישנט סיסטמז בע"מ נגד משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שות :

לפני כבוד השופט בנימין ארנון

המבקשת:

לוקיישנט סיסטמז בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ארד ושות'

נגד

ובעניין:

סעיף 303 בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות)
ותקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א – 2001 ("התקנות")

בית המשפט המחוזי מרכז

פסק דין

א. קיום החלטות הביניים אשר ניתנו ע"י בית המשפט.

לאחר שעיינתי בבקשתה של המבקשת על כל נספחיה (להלן – "הבקשה") לאשר לה חלוקה בדרך של רכישה עצמית, שלא מתוך רווחים הראויים לחלוקה, של 1,132,101 מניות בכורה א' ו – 5,586,364 מניות בכורה ב' של המבקשת, המהוות יחד 42.875% מהון המניות המונפק של המבקשת, וכל זאת - במחיר של 212,592 דולר ארה"ב השווים לסך של 801,684 ₪ על פי שער החליפין של ₪ כלפי דולר ארה"ב ביום הגשת הבקשה (11.12.2011), וכל זאת - לפי סעיף 303 בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן – "החוק"), וכן לאחר שעיינתי בתוספת הראשונה לבקשה, על כל נספחיה, מיום 19.2.2012 אשר הוגשה כפועל יוצא מהחלטת בית המשפט מיום 26.12.2011 (להלן: "התוספת הראשונה לבקשה"), ובנוסף לכך – עיינתי גם בתוספת השנייה לבקשה, על כל נספחיה, אשר הוגשה לבית המשפט היום, 13.5.2012, כפועל יוצא מהחלטת בית המשפט מיום 22.2.2012 (להלן: "התוספת השנייה לבקשה") - הגעתי לכלל החלטה כדלקמן:

1. המבקשת קיימה כל הנדרש ממנה בהתאם להחלטות הביניים אשר ניתנו על ידי בית המשפט בתאריכים 16.12.2011 ו – 22.2.2012.
א. במצורף לתוספת הראשונה לבקשה המציאה המבקשת לבית המשפט המסמכים הבאים:
(1). מכתב הבהרה מיום 15.2.2012 של מר מאיר דן המשמש כמנכ"ל המבקשת בקשר לקרנות Britech ו- Koril.
(2). מכתב רואי החשבון של המבקשת, קוסט פורר גבאי את קסירר, מיום 6.2.2012 בהתייחס לדוחות הכספיים המתוקנים של המבקשת אשר הוצגו מחדש בקשר להתחייבויות הקשורות בקרנות הנ"ל.
(3). דוחות כספיים מתוקנים של המבקשת כשהם ערוכים ליום 31.12.2010 (תשומת הלב מופנית לביאור מספר 3 "הצגה מחדש" וביאור 12 "התחייבויות תלויות והתקשרויות").
(4). מכתב קרן Britech מיום 12.1.2009.
(5). מכתב המבקשת מיום 18.1.2009.
(6). העתק הסכם ההתקשרות עם הקרן הקוריאנית Koril.
(7). דוח רשם החברות מיום 14.3.2011.
(8) הצהרת כל חברי הדירקטוריון של המבקשת בדבר אחריותם האישית לדיוק העובדות, המצגים וחוות הדעת הנכללות בבקשה ובתוספות לה על כל נספחיהן, וכן בדבר העובדה שהחלוקה המבוקשת במסגרת הבקשה לא תפגע ביכולתה של המבקשת לקיים התחייבויותיה הכספיות הקיימות והחזויות כלפי צד ג' כלשהו.
(9). אישורי המצאה של הבקשה והחלטות בית המשפט לרשם החברות, פרקליטות מחוז תל אביב ופקיד שומה נתניה.

ב. במצורף לתוספת השניה לבקשה המציאה המבקשת המסמכים הבאים:
(1) דוחות פרופורמה של המבקשת אשר נערכו תחת ההנחה כי המבקשת לא תידרש לפרוע את חובותיה לקרן Koril .
(2) דוחות פרופורמה של המבקשת אשר נערכו תחת ההנחה כי המבקשת תידרש לפרוע את חובותיה לקרן Koril.
(3) מכתב הסתלקות של קרן Britech מיום 12.1.2009.
(4) מכתבם מיום 8.5.2012 של רואי החשבון של המבקשת, משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר בעניין דוחות כספיים פרופורמה של המבקשת ליום 30.9.2011.
(5) חוות דעת כלכלית בנושא בחינת כושר פירעון ואיתנות פיננסית בקשר לרכישה עצמית של מניות בכורה של המבקשת. חוות דעת זו נערכה ביום 6.5.2012 על ידי הכלכלן, מר שלומי בוחנה מחברת א. ל. לאור – יעוץ והשקעות בע"מ.
(6) תגובת פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי לפיה פקיד השומה ורשות התאגידים אינן מתנגדות לבקשה.

ב. דיון והכרעה

2. בתמיכה לבקשה צירפה המבקשת תצהיר מאת מר מאיר דן המשמש כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון המבקשת. תצהיר שני של מר מאיר דן ניתן בתמיכה לאמור בתוספת הראשונה לבקשה.

3. בחוות הדעת הכלכלית של הכלכלן, מר שלומי בוחנה, נספח ה' לתוספת השנייה לבקשה, נדרש מר בוחנה לשאלה האם קיים חשש סביר שהרכישה העצמית של מניותיה על פי המפורט בבקשה תימנע מהמבקשת את היכולת לעמוד בחבויותיה והתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן. עיון בחוות דעת זו, כמו גם בדוחות הפרופורמה וביתר המסמכים שהוגשו לבית המשפט על ידי המבקשת, מוליך למסקנה שלמבקשת קיימת איתנות פיננסית טובה מאוד המתבטאת בנזילות מירבית, וללא מינוף. שיעור ההון העצמי מהווה כ-98% מסך המאזן, ולחברה יתרות נזילות בנות כ-714,000 ₪ (ראו עמ' 7 לחוו"ד מר בוחנה). יודגש כי לצורך בחינת חוסנה הפיננסי של המבקשת הונח מטעמי שמרנות כי המבקשת תשלם את מלוא המענקים שקיבלה מ- Koril על סך של 72,000 דולר. מאידך, מאחר שהסתיימו כל המחוייבויות ההדדיות שבין המבקשת לבין Britech ניתן לקבוע כי בחינת חוסנה הפיננסי של המבקשת איננה צריכה לכלול החזרים בגין המענקים שהתקבלו מקרן Britech.
בנוסף לכך מן הראוי להדגיש כי נכון ליום 31.12.2010 יש למבקשת נכס מס של הפסד צבור בסך של כ-36,662,000 ₪ אשר מאפשר לה לקזז רווחים עתידיים, כמו גם תשלומי מס עתידיים ככל שיהיו, ויש בכך כדי להקנות למבקשת "כרית בטחון" "בעלת ריפוד עמוק מאוד" (ראו עמ' 8 לחוו"ד מר בוחנה).
על פי דוח רשם החברות (ראו נספח ו' לתוספת הראשונה לבקשה) לא רשומים שיעבודים או משכונות על נכסי המבקשת.

4. במסגרת ניתוח דוחותיה הכספיים של המבקשת ומאזני הפרופורמה שהומצאו על ידי המבקשת קבע מר בוחנה בחוות דעתו, בין היתר, כדלקמן:
א. למבקשת אין חובות פינסיים לבנקים או לגופים פיננסיים אחרים.
ב. יתרת התחייבויותיה של המבקשת לספקים ונותני שירותים הינה זניחה.
ג. למבקשת הפסדים צבורים לצרכי מס בהיקף של כ-37,000,000 ₪.
ד. גם לאחר ביצוע החלוקה המבוקשת והחזר מלוא המענק לקרן Koril מסתכם ההון העצמי של המבקשת (עודף נכסים על התחייבויות על בסיס מאזן פרופורמה ל-30.9.2011) בסך של 696,000 ₪ המהווה "כרית ביטחון" מספקת ונאותה לנושיה אשר היקף החובות כלפיהם מסתכם ב-18,000 ₪ בלבד.
ה. נכסי המבקשת אף לאחר ביצוע חלוקה המבוקשת והחזר מלוא המענק לקרן Koril רובם ככולם זמינים (מזומנים ושווי מזומנים) ועומדים לפירעון בכל עת לפי דרישה.
משכך רמות הנזילות של החברה וכושר החזר חובותיה הינם גבוהים (ראו עמ' 10 לחוות דעת מר בוחנה).
ו. מסקנתו של מר בוחנה הינה כי "חוזקה הפיננסי של החברה בהיבט המאזני ויכולת שירות החוב בה לא צפויים להיפגע בשל החלוקה המבוקשת" (עמ' 10 לחוות דעתו).

ג. סיכום ומסקנות

5. בנסיבות אלה, לנוכח הנימוקים המפורטים בבקשה ובשתי התוספות לה, בהתחשב בתוכנם של כלל הנספחים אשר צורפו לבקשה ולשתי התוספות הנ"ל, בהתחשב בכך שלמבקשת אין נושים מהותיים, בכך שלא הוגשו התנגדויות כלשהן למבוקש במסגרת הבקשה ואף פקיד השומה ורשות התאגידים, באמצעות פרקליטות מחוז ת"א אזרחי, אינן מתנגדות לבקשה, ובהתחשב גם בכך ששוכנעתי כי קיימת למבקשת "כרית ביטחון" מספקת אשר מאפשרת לה לקיים התחייבויותיה הקיימות והעתידיות, הגעתי למסקנה כי מתקיים כיום לגבי המבקשת "מבחן כושר הפירעון" הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות, ולא קיים כיום חשש סביר לכך שהחלוקה נושא הבקשה תמנע מהמבקשת לפרוע חובותיה ולקיים התחייבויותיה, בין הקיימים ובין הצפויים, בהגיע המועדים לפרעונם ולקיומן.

לפיכך הנני נעתר לבקשה במלואה, ומתיר למבקשת לבצע את החלוקה המבוקשת בהתאם למפורט בבקשה ובשתי התוספות שנוספו לה על כל נספחיהם.

ניתן היום, כ"א אייר תשע"ב, 13 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 4 מתוך 4


מעורבים
תובע: לוקיישנט סיסטמז בע"מ
נתבע:
שופט :
עורכי דין: