ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו זראקה ריזק ואח' נגד מועצה מקומית רינה :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בש"א 4445/08

בתיק עיקרי: דמ 1890/08

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

10/11/2008

בעניין:

אבו זראקה ריזק ו- 68 אחרים

ע"י ב"כ עוה"ד

עמראן ח'טיב ואחרים

המבקשים/התובעים

נ ג ד

מועצה מקומית רינה

ע"י ב"כ עוה"ד

פיראס נאטור ואחרים

המשיבה/הנתבעת

ובעניין:

דקסיה ישראל בע"מ

המחזיק

החלטה

1. לפניי "בקשה להורות על חידוש צו העיקול הזמני באופן יומי", במעמד צד אחד, המוגשת מטעם המבקשים, לפיה מתבקש בית הדין "להורות על חידוש צו העיקול הזמני, שניתן ביום 2/11/08, באופן יומי ולהורות למזכירות בית הדין להוציא מדי יום ביומו צו עיקול עד לגובה הסך של 1,167,514 ₪, על כספי המשיבה אצל בנק דקסיה לישראל בע"מ בחשבון החינוך, וזאת עד שיעוקל הסכום הנ"ל במלואו" (להלן: "הבקשה").

2. הבקשה הוגשה ביום 9/11/08, אם כי הונחה על שולחני רק היום.

3. מעיון בבקשה עולה כי יסודה של הבקשה לעיל בתשובת המחזיק לצו העיקול מיום 2/11/08, אשר ניתן בתיק עב 2649/08 (לרבות בש"א 4303/08), ולפיה עיקול זמני אשר ניתן לפי תקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") יחול רק ליום מסירתו ויפוג למחרת, זאת בהתאם לפסק הדין שניתן ברע"א 10826/05.

4. ייאמר כבר עתה כי תשובת המחזיק טרם התקבלה בתיק בית הדין, ובית הדין למד אודות התשובה רק מן הבקשה שהוגשה.

5. בית הדין (מפי כבוד השופט מירון שוורץ) הורה בהחלטתו מיום 2/11/08 כדלקמן:

"ניתן בזה צו עיקול על כספי המשיבה המצויים ו/או שיגיעו לחשבון החינוך שלה בבנק דקסיה ישראל מימון ציבורי בע"מ, בתוך 90 יום מהיום, עד לסך של 1,167,514 ₪." (ההדגשה שלי - ס.ש.).

6. לשון ההחלטה מיום 2/11/08 ברורה ואינה סובלת כל פרשנות.

בית הדין הורה, בהחלטה לעיל, כי צו העיקול הזמני יחול על הכספים של המשיבה המצויים בחשבון החינוך המתנהל אצל המחזיק, במועד מתן הצו, כמו גם על הכספים אשר יגיעו לחשבון החינוך המתנהל על שם המשיבה אצל המחזיק בתוך תקופה של 90 יום מיום מתן הצו.

7. על המחזיק לקיים את החלטת בית הדין מיום 2/11/08 ככתבה וכלשונה, לאמור: לעקל את הכספים אשר יגיעו לחשבון החינוך המתנהל על שם המשיבה אצל המחזיק בתוך פרק הזמן הנקוב בהחלטה (90 יום מיום מתן הצו).

ויובהר, אין בידי המחזיק ליטול לדרור ולהחליט, על דעתו, שלא לפעול על-פי החלטת בית הדין מיום 2/11/08 ולרשום את העיקול הזמני אך על הכספים אשר מצויים היו בחשבונה של המשיבה ביום מתן ו/או קבלת הצו.

8. ככל ובדעת המחזיק לבטל את צו העיקול הזמני, כי אז עליו להודיע על כוונתו לפעול כאמור, זאת במסגרת תשובתו להודעה על הטלת עיקול שנשלחה אליו על ידי מזכירות בית הדין (תקנה 376 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי).

זאת ועוד, על המחזיק להגיש בקשה לביטול צו העיקול הזמני תוך שלושים יום מהיום בו ימציא לו המבקש עותק הבקשה להטלת עיקול זמני והתצהיר שצורף לבקשה (תקנה 376 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי).

עד להגשת בקשה לביטול צו העיקול הזמני על ידי המחזיק, כאמור לעיל, על המחזיק לקיים את החלטת בית הדין מיום 2/11/08 ולעקל את הכספים אשר יופקדו בחשבון החינוך של המשיבה בתוך 90 יום מיום מתן הצו.

9. באשר לבקשה להורות על חידוש צו העיקול הזמני באופן יומי ולהורות למזכירות בית הדין להוציא למחזיק מדי יום ביומו צו עיקול עד לסכום העיקול בהחלטה מיום 2/11/08, לא ברור על מה נסמכת בקשה זו ומהו המקור המשפטי והנורמטיבי למתן צו "מתחדש" כאמור.

ככל וברצון המבקשים "לחדש" את צו העיקול מדי יום, כי אז יהא עליהם להגיש בקשה מחדש להטלת עיקול זמני, כאמור, מדי יום, כשכל בקשה תידון ותוכרע לגופה.

10. ואולם, נוכח האמור בבקשה, ולפיו צו העיקול הזמני מיום 2/11/08 לא כובד ולא בוצע על ידי המחזיק, הריני רואה בבקשה דנן כבקשה חדשה ונוספת להטלת עיקול זמני על כספי המשיבה בחשבון החינוך המתנהל על שמה אצל המחזיק, ברוח ההחלטה מיום 2/11/08.

11. אשר על כן, ולאור האמור בהחלטת בית הדין מיום 2/11/08, ונוכח העובדה שמטעם המבקשים הוגשו, בד בבד עם בקשה זו, בקשה לאישור עיקול וכן בקשה למתן צו מניעה זמני, הריני מורה על הטלת עיקול זמני, עד לסכום של 1,167514 ₪, על הכספים המצויים ו/או אשר יגיעו בתוך תקופה של 90 יום מהיום לחשבון החינוך המתנהל על שם המשיבה אצל המחזיק.

צו עיקול זמני זה יעמוד בתוקפו לתקופה של 90 יום מהיום (בהתאם להחלטת בית הדין מיום 2/11/08) או עד למתן החלטה בבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה מטעם המבקשים, המוקדם מבין השניים.

12. המחזיק יפעל על-פי החלטה זו ויעקל את הכספים, עד לסכום העיקול כמפורט לעיל, וככל וברצונו לבטל את צו העיקול הזמני, בין על-פי החלטת בית הדין מיום 2/11/08 ובין על-פי החלטה זו, כי אז עליו לפעול על-פי הוראות תקנה 376 לתקנות סדר הדין האזרחי.

13. מזכירות בית הדין תשלח החלטה זו לבא-כח המבקשים וכן למחזיק.

ניתנה היום י"ב בחשון, תשס"ט (10 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת