ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.י.ו החברה המרכזית להפצת רכב נ ג'בארין הנא :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 176323/08

בתיק עיקרי: א 047865/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

ר.י.ו החברה המרכזית להפצת רכב בע"מ

המבקשת

נ ג ד

ג'בארין הנא

המשיבה

צו כינוס נכסים זמני

1. הודעת המבקשת מיום 22.10.08, הובאה בפני רק עתה.

לאחר עיון בהודעה וכן בבקשה למינוי כונס נכסים זמני מיום 7.10.08 ובהתאם לסימן ג' לפרק כ"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), אני ממנה את עו"ד ארנון גרפי מדרך מנחם בגין 154, תל-אביב (להלן: "הכונס") לכונס נכסים על הרכב נשוא הבקשה, מסוג BMW מס' רישוי 16-593-55 (להלן: "הרכב").

2. על אף קיומו של קשר מקצועי בין המבקשת לכונס, סבורה אני כי לא יהיה בדבר כדי לפגוע בביצוע יעיל והוגן של הצו, ואולם המשיבה רשאית לעתור להחלפת הכונס.

3. בתוקף תפקידו רשאי כונס הנכסים, לתפוס את הרכב הנמצא בחזקת המשיבה ועליו לאחסנו במחסן או מגרש מורשה.

4. כונס הכנסים לא יעשה שימוש ברכב ולא יתיר שימושו של אחר ברכב, אלא לצורך הובלתו של הרכב למחסן, כאמור לעיל, ולא יעשה כל דיספוזיציה ברכב או בזכויות בו.

5. הכונס יבטח את הרכב בביטוח מקיף.

6. בביצוע פעולותיו ינהג כונס הנכסים על פי החוק, ויפנה לבית המשפט לקבלת הוראות ויגיש דו"ח לביהמ"ש לפני כל פעולה אופרטיבית.

7. הצו יכנס לתוקפו ויומצא למשיבה בכפוף לכך שכונס הנכסים והמבקשת, יפקידו את הערבויות הבאות, עד לא יאוחר מיום 9.11.08:

א. כונס הנכסים יפקיד כתב ערבות, בהתאם לתקנה 391 לתקנות, על סך של 100,000 ₪.

ב. המבקשת תפקיד, התחייבות עצמית, לשם פיצוי בגין כל נזק שיגרם למי שאליו מופנה הצו וכתוצאה ממתן הצו, אם תפסק התובענה ו/או יופקע הצו מסיבה אחרת.

ג. כן תפקיד המבקשת, בקופת בית המשפט, עד להכרעה בתובענה העיקרית או עד לפקיעת הצו המוקדם מביניהם, ערבון כספי או ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בלתי מוגבלת צמודה למדד יוקר המחייה על סך של 50,000 ₪, לשם פיצוי בגין כל נזק למי שאליו מופנה הצו וכתוצאה ממתן הצו, אם תפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

8. דיון במעמד הצדדים בבקשה למינוי כונס נכסים זמני, ביום 27.11.08, שעה: 12:00.

על כונס הנכסים לדאוג למסירת העתק הצו, התובענה העקרית וההזמנה לדיון, במסירה אישית, למשיבה.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ המבקשת.

ניתנה היום 05 בנובמבר, 2008 (ז' בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

אישור המזכירות

אני הח"מ, מזכיר/ה במחלקה האזרחית בבית משפט השלום בת"א, מאשרת בזאת כי לאחר שבדקתי מצאתי, כי הערבויות הופקדו בתיק זה על פי החלטת ביהמ"ש דלעיל.

________________ ________________

תאריך מזכירה