ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'אבר סעד נגד זאהי נחלה ובניו ב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא162825/08

בפני:

כב' הרשם אמיר צ'כנוביץ

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

ג'אבר סעד אחמד

מבקש

נ ג ד

זאהי נחלה ובניו בע"מ

משיבה

החלטה

החלטה זו הינה בהתנגדות אשר הגיש המבקש לביצוע שלושה שיקים על סך 10,000 ₪ כל שיק, שמשך המבקש לפקודת המשיבה.

בא כוח המשיב ויתר על חקירת המצהיר מטעם המבקש.

באי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

לאחר שעיינתי בתצהיר התומך בבקשת ההתנגדות, ושמעתי סיכומי הצדדים, אני סבור כי יש ליתן למבקש רשות להתגונן בפני התביעה, מהנימוקים שלהלן.

המבקש טוען כי במסגרת עיסקת היסוד עמדה רכישת סחורה מסוג של צבעים וחומרי פחחות, מן המשיבה , בסכום של 68,444 ₪.

לטענת המבקש אומנם התקבלה במהלך חודש מאי 07 סחורה שהוזמנה מהמשיבה, אולם כחודשיים לאחר קבלת הסחורה החלו לחזור לקוחות שביצעו תיקוני פחחות וצבע במוסך שהתלוננו כי הופיעו כתמים צהובים על הצבע וכן היתה התנפחות של הצבע.

לטענת המבקש הצבעים וחומרי הפחחות שרכש אצל המשיבה הינם פגומים ובטיב ירוד אשר אינו ראוי לשימוש, ועל כן, מהווה הדבר כשלון תמורה מלא.

כמו כן, טוען המבקש כי נאלץ לבצע עבודות חוזרות רבות של עבודות שביצע באמצעות הצבעים וחומרי פחחות שרכש אצל המשיבה, אשר הסבו לו נזקים כספיים כבדים, ובעקבות כך אף הגיש תביעה כספית נפרדת כנגד המשיבה.

כמו כן, טוען המבקש בסעיף 19 לתצהיר כי נותרו במחסן המבקש חומרים שנמכרו על ידי המשיבה בשווי של 13,000 ₪ אותם ביקש להחזיר למשיבה ולזכותו בגינם , אולם זו סירבה.

כמו כן, טוען המבקש בסעיף 21 ו- 22 לתצהיר כי החזיר למשיבה סחורה של צבעים וחומרי פחחות שנמכרו לו על ידי המשיבה, בסכום כולל של 46,836 ₪.

המבקש צירף תעודות משלוח וחשבוניות לצורך אימות טענתו, ולטענתו עומדת לו עילה לקיזוז סכום זה כמו גם בגין הסכום על סך של 13,000 ₪ שווי סחורה פגומה המוחזקת בחצריו ובסה"כ טוען לקיזוז סך של 59,836 ₪, העולה על גובה סכום השיקים שהוגשו לביצוע.

לאחר ששמעתי סיכומי הצדדים ועיינתי בבקשת ההתנגדות אני סבור כי מאחר ובא כוח המשיבה ויתר על חקירת המצהיר אזי שלא נסתרה הגרסה העובדתית שפורטה בתצהיר שניתן מטעם המבקש בתמיכה לבקשת ההתנגדות.

על כן, לא נסתרה טענת המבקש לפיה הסחורה של הצבעים וחומרי הפחחות שמכרה לו המשיבה היתה פגומה באופן המונע שימוש ראוי בחומרים אלה.

אני סבור כי בנסיבות אלה, טענת המבקש אשר לא נסתרה בדבר סחורה פגומה השוללת אפשרות שימוש ראוי, מהווה טענה של כשלון תמורה מלא, המהווה הגנה ולו לכאורה בפני התביעה השטרית, המצדיקה מתן רשות להתגונן.

יתר על כן, אני סבור כי לא נסתרה הגרסה העובדתית לפיה החזיר המבקש למשיבה סחורה בכמויות ובסכומים שפורטו בתצהיר שניתן מטעם המבקש וכמפורט בסעיפים 19 ו- 21 לתצהיר.

בנסיבות העניין, לא נטען על ידי המבקש ואף לא הוכח ולו לכאורה כי החיוב השטרי והחוב בגין הזיכויים הנטענים בגין החזרות הצבע הינם מתוך "עסקה אחת", ועל כן, היכולת לקזז בינהם מותנות בהיותם חיובים קצובים.

טענת המשיבה לפיה הסכומים שפורטו בתצהיר הינם סכומים בלתי קצובים, שכן נקבעו באופן חד צדדי ע"י המבקש ללא כל בסיס, אין לקבלה, שכן הלכה היא כי חוב הוא "קצוב" אם ניתן לקבוע את שעורו בפעולה חשבונית פשוטה. (ראה י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 657 ).

בנסיבות העניין, אני סבור כי ניתן לקבוע את שיעורו בפעולה חשבונית פשוטה שכן ניתן לכפול את כמות הליטרים של הצבע המפורטים בתעודות המשלוח נספחים ו' עד יא' 2, שצורפו לבקשה כפול מחיר גלון/ליטר צבע על פי מחירון של המשיבה .

אשר על כן, עומדת למבקש הגנה ולו לכאורה אף לעניין קיזוז בגין כשלון תמורה חלקי קצוב בסכום שווי הסחורה המפורטת בסעיפים 19,21 בסך של 59,836 ₪.

אשר על כן, ניתנת למבקש רשות להתגונן.

תצהירו של המבקש ישמש כתב הגנה.

הואיל וסכום החוב השטרי אינו עולה על סך של 50,000 ₪ תתנהל התביעה בסדר דין מהיר, ועל הצדדים להשלים כתבי הטענות בהתאם לפרק ט"ז לתקסד"א, ולהגיש תצהירי עדות ראשית תוך המועדים הקבועים בתקנות, כאשר המועדים ימנו החל ממועד החלטה זו.

אני קובע הוצאות הבקשה בסך של 2000 ₪ בצירוף מע"מ בהתאם לתוצאות בהליך העיקרי.

המזכירות תזמן את הצדדים לקדם משפט.

המזכירות תשלח החלטה לצדדים בדואר.

ניתנ היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים

צ'כנוביץ אמיר, רשם

בימ"ש שלום ת"א-יפו