ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד חאג' יחיא :

1

בתי משפט

בית משפט השלום נתניה

פ 005330/06

בפני:

כב' השופטת טלמור אביבה

תאריך:

05/11/2008

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

גיל אור

התובעת

נ ג ד

חאג' יחיא אדהם - בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד

מסארוה עזאם - אין הופעה

הנאשם

פרוטוקול

הנאשם: אני מופיע היום לצורך שמיעת גזר הדין בעצמי וזאת בהסכמתי ובהסכמת ב"כ שלא יופיע היום וסוכם שאני אשמע את גזר הדין בעצמי. מבקש שהדברים ירשמו למען הסדר הטוב.

החלטה

כמבוקש.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) במעמד הצדדים

_____________

א. טלמור, שופטת

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו ב- 3 עבירות שעניינן אי הגשת דו"חות במועד, עבירה לפי סעיף 216 (4) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") כמפורט באישום הראשון לכתב האישום, כך גם הורשע הנאשם באי קיום דרישה הכלולה בהודעה שניתנה עפ"י הפקודה, עבירה לפי סעיף 216(1) לפקודה כמפורט באישום השני לכתב האישום.

ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש ציינה הדברים הבאים: "המחדלים הוסרו. מדובר ב-3 דוחות והצהרת הון אשר הוגשו באיחור. חלק מהם הוגשו באיחור של 5 שנים. מבקשת שיוטל קנס כספי גבוה ומרתיע שישקף את הזמן הרב שחלף להגשת הדוחות ולהסרת המחדלים. מבקש שהסכום לא יפחת מ-10,000 ₪ שזה הסכום שפחות או יותר קיבל בקנס המנהלי שלא שולם על ידו. הקנס המנהלי שמוטל על דוח אחד שלא משולם הוא 8,500 ₪. כמו כן שיוטל על הנאשם עונש מאסר על תנאי עפ"י שיקול דעת בית משפט".

ב"כ הנאשם עתר להקלה בעונשו של הנאשם בציינו כדלקמן:

"בישיבה קודמת אכן ניתנה דחיה לנאשם על מנת שיוכל לשלם את הקנס המנהלי אשר בסופו של דבר לא שולם. הקנס לא שולם, מאחר ומדובר בנאשם שהוא ורעיתו הסתבכו בחובות רבים. מגיש מסמכים המעידים שהנאשם צבר חובות רבים ואני מגיש מסמכים המעידים על כך מוגשים יחד ומסומנים 1. הנאשם לא מסוגל לשלם את הקנס המנהלי, הוא פוטר מהעבודה ואין לו מניין לארגן את הקנס המנהלי. מבקש להתחשב בגובה הקנס שיוטל על הנאשם וכל קנס שיוטל עליו שיחולק לתשלומים. אישתו של הנאשם עובדת כמורה בחצי משרה. כפי שצויין כל המחדלים הוסרו".

העבירות שעבר הנאשם הינן עבירות חמורות.


נפסק לא אחת כי יש להתייחס בחומרה יתירה לעבירות בניגוד לדיני המיסים שכן המניע לעבירות אלו הוא הרצון להפיק רווחים וראוי הוא כי מי שהורשע בעבירות אלו יוטל עליו עונש של מאסר בפועל וגם קנס משמעותי.

לעניין מדיניות הענישה בעבירות מס כבר נאמר פעמים רבות כי אין בין גוזל כספי הציבור לגוזל כספי הפרט ולא כלום. אלה גם אלה חטאם רב הוא, ואלה גם אלה ראויים בנסיבות המתאימות למיצוי הדין הן בעונשי מאסר ממשיים והן קנסות כספיים משמעותיים.

לא בכדי צוין בפסיקה כי ההיבט המרכזי החייב להנחות את בית המשפט הוא ההיבט הציבורי. היבט זה מכריע כל היבט אישי שראוי להישקל לטובת הנאשמים, אף שאין להתעלם מאלו לחלוטין.
במסגרת הטיעונים לעונש טען ב"כ הנאשם כי לנאשם ולרעיתו חובות רבים כמפורט במסמכים מוצג 1. המחדלים נשוא כתב האישום הוסרו. הנאשם עתר לקנס מינהלי אשר נקצב לו אלא שאותו לא יכול היה לשלם מאחר ופוטר מעבודתו. רעייתו של הנאשם עובדת בחצי משרה כמורה.

בנסיבות אלו עתר ב"כ הנאשם להתחשבות מירבית בנסיבותיו האמורות של הנאשם להטיל עליו קנס בשעור נמוך ולחלקו לתשלומים.


לא אחת נקבע בפסיקה כי במקרים רבים של עבירות מס עדים אנו לתופעה שבה עברייני המס באים ושוטחים בפני בית המשפט את בעיותיהם הכלכליות ו/או המשפחתיות ו/או הרפואיות וכבר נקבע כי לגבי העבירות הללו אי אפשר להתעלם מחומרתן גם כאשר קיימות נסיבות אישיות לא קלות, אלא יש להמחיש בפועל כי גם עבריינות בתחום המס ראוי שתיענש בכל חומרת הדין.

מאידך, אני מתחשבת לקולא בכך שהנאשם הודה באשמה, מצבו הכלכלי קשה ובהסרת המחדלים נשוא כתב האישום יש לראות נסיבה מקילה משמעותית.


בנסיבות אלו ולאחר ששקלתי בזהירות יתירה כל האמור אני מורה בזאת כדלקמן:

1. על מנת להרתיע הנאשם מלעבור עבירות דומות בעתיד , אני דנה הנאשם לתקופת מאסר של 2 חודשים על תנאי למשך שנתיים והתנאי שלא יעבור אותן עבירות.


2. אני דנה הנאשם לתשלום קנס בסך של 7,500 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתם.


הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים ורצופים שהראשון לא יאוחר מיום 15.12.08 ובכל 15 לחודש שלאחר מכן.

אי תשלום שיעור אחד משיעורי הקנס במועד מעמיד את כל יתרת הקנס לפירעון מיידי.


זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) במעמד הצדדים

_____________

א. טלמור, שופטת

הנאשם: הפקדתי סך של 2,000 ₪ במסגרת צו הבאה. מבקש שהסכום ישמש חלק מתשלום הקנס.

התובעת: מסכימה.

החלטה

אם הפקיד הנאשם סכום כלשהו במסגרת צו הבאה שהוצא נגדו, ישמש הסכום שהפקיד חלק מתשלום הקנס.

ניתנה היום ז' בחשון, תשס"ט (5 בנובמבר 2008) במעמד הצדדים

_____________

א. טלמור, שופטת

רונית