ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרביט מתי נגד בטוח לאומי-סניף תל-אביב :

בפני כבוד השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא
גב' חנה נאמן גלאי – נציגת עובדים
מר צבי זייד – נציג מעבידים

התובע

שרביט מתי 056753643

-נגד-

הנתבע

המוסד לביטוח לאומי

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו

פסק דין

1. זוהי תביעה להכרה בליקויי השמיעה ובטנטון מהן סובל התובע כתאונה בעבודה מכח הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן – החוק).

2. העובדות נקבעו בהסכמה ופורטו בהחלטה מיום 28.6.11 כדלקמן:
א. התובע יליד דצמבר 1960.
ב. התובע עבד באלומיניום כ-20 שנה.
ג. התובע היה חשוף לרעש מזיק בעבודתו.
ד. התובע הגיש את התביעה למוסד לאומי ביום 28.11.06.

3. באותה החלטה מונה פרופ' צבי יואכימס כמומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה) והופנו אליו השאלות הבאות:
א. האם ליקוי השמיעה הוא תוצאה של חשיפה לרעש מזיק נוכח העקומה שאינה אופיינית לנזק מושרה רעש?
ב. האם יש ירידה של 20 דציבל בתדירויות 500-2000 (תדירויות הדיבור) בכל אחת מהאוזניים?
ג. האם יש ירידה של 25 דציבל בתדירויות הגבוהות בכל אחת מהאוזניים?
ד. האם יש פניות חוזרות ונשנות המצביעות על פגיעה מסוג טנטון?

4. ביום 5.7.11 השיב המומחה לשאלות בית הדין כדלקמן:
"בעת הכנת חוות דעתי עמדו לרשותי 4 צילומים מכרטיסו הממוחשב בקופת חולים, בדיקת שמיעה מיום 31.12.06 ובדיקת פלטים אקוסטים מאותו היום.
אנמנזה – על פי המידע מאת בית המשפט הנבדק הינו יליד 1960 אשר עבד באלומיניום כ-20 שנה. הוא היה חשוף לרעש מזיק בעבודתו ובגין תלונותיו על הנזק באוזניו הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.
בדיקות – שמיעה נערכו לו גם בתאריך 31.12.06 ולפי המכתב מיום 28.9.05 גם לפני כן. הבדיקה המתוארת במכתב זה מציינת ירידה ניכרת בתדר 4000 הרץ בשתי האוזניים. ממצא זה אינו קיים בבדיקה מאוחרת יותר, אשר בה קיימת ירידה בתדר 4000 הרץ רק משמאל ורק עד 30 ד.ב.
דיון – לפי המסמכים הנבדק התלונן על טינטון באוזניו בכל הארבעה המכתבים שהומצאו לי, אם כי פעם אחת רק על טינטון מימין. הוא גם התלונן על ליקוי שמיעה למרות שקיים רק ליקוי מזערי בתדרים גבוהים ושמיעתו בתחום הדיבר מצויינת וטובה מהצפוי בגילו ונוכח תנאי עבודתו הממושכת ברעש (סף שמיעתו הממוצעת הנו 2 ד.ב. מימין, 8 ד.ב. משמאל). הנזק מושרה רעש מתבטא בהולכת עצם (המשולשים באודיגרם) ולא על הולכת אוויר (העיגולים וה"איקסים").

ולשאלות כבוד בית המשפט להלן תשובותיי:
א. העקומה אינה אופיינית לנזק מושרה רעש ממושך זאת משום שמימין אין ליקוי שמיעה בכלל ומשמאל קיים ליקוי עד 30 ד.ב. רק בתדר 4000 הרץ. ליקוי זה עלול לנבוע מחשיפה חד פעמית (כמו ירי) או מחבלה מכנית (מכה) אך בהחלט אינו אופייני לנזק מחשיפה לרעש במשך 20 שנה.
ב. אין ירידה של 20 דציבל בתדרים 500-2000 הרץ (תדרי דיבור) באף אחד מהאוזניים.
ג. ישנה ירידה של 25 דציבל משמאל בלבד ורק בתדר 4000 הרץ (אחד מתדרים גבוהים).
ד. ישנן ארבע פניות בתלונה על טינטון בתאריכים 28.9.05, 16.11.05, 22.2.06, 15.11.06".

5. סעיף 84 א' שעניינו ליקויי שמיעה קובע כדלקמן:
"(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה –
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל – 1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה –
(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);
(ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
(ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – טינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א) וכן כל אלה –
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לענין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו-4000 מחזורים בשניה;
(2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;".
6. מחוות דעתו של המומחה עולה באופן ברור, כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 84 א' לחוק לענין ליקויי השמיעה ולענין הטנטון. המומחה קובע במפורש, כי העקומה אינה אופיינית לנזק מושרה רעש ממושך. עוד מוסיף המומחה, כי אין ירידה של 20 דציבל בתדירויות הדיבור באף אחת מהאוזניים. באשר לטינטון הוא קובע, כי ישנה ירידה של 25 דציבל רק באוזן אחת.

המסקנה הברורה מחוות הדעת הינה, כי התובע לא עמד בתנאים המפורטים בחוק להכרה בליקויי השמיעה ובטנטון כתאונה בעבודה.

7. התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ו ניסן תשע"ב, 18 אפריל 2012, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

גב' חנה נאמן גלאי
נציגת עובדים

שמואל טננבוים,שופט
סגן נשיא

מר צבי זייד,
נציג מעבידים


מעורבים
תובע: שרביט מתי
נתבע: בטוח לאומי-סניף תל-אביב
שופט :
עורכי דין: