ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד אזולאי נגד עיריית בני ברק :

ניתנה ביום 18 אפריל 2012

דוד אזולאי
-
המבקש
עיריית בני-ברק

בפני: השופט אילן איטח

בשם המבקש-עו"ד גדיאל בלושטיין או עו"ד דניאל כוכבי
בשם המשיבה - עו"ד אילן שרקון ואח'
המשיבה

בית הדין הארצי לעבודה

החלטה

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו מיום 13.3.12 (השופטת הדס יהלום; ס"ע 42035-05-11), בה נדחתה בקשת המבקש למתן צו כלפי המשיבה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

הרקע לבקשה
המבקש הועסק במשיבה בתפקיד מנהל אגף פיקוח. לטענתו, המשיבה פגעה בזכויותיו לאחר, שבין היתר, התלונן בפני רשויות החוק על התנהלותה הלקויה ועל מעשי שחיתות שהתרחשו בדרגים הבכירים בה. נטען כי המשיבה ביטלה באופן חד צדדי ובניגוד לדין את התשלום עבור השעות הנוספות אותן ביצע; הפסיקה לשלם לו תשלום חודשי קבוע בגין הריסות; פגעה בסמכויותיו המקצועיות וניידה את עובדיו למחלקות אחרות. על רקע האמור הגיש המבקש לבית הדין האזורי תביעה כנגד המשיבה ובה תבע, בין היתר, את גמול השעות הנוספות וגמול ההריסות, פיצוי על ההתנכלות וכן צווי עשה.

בכתב ההגנה הכחישה המשיבה את ההתנכלות המיוחסת לה. נטען כי בשל יחסי עבודה מעורערים עם הכפופים לא ובהעדר מוצא אחר נוכח 'לחצה' של ההסתדרות הועברו עובדיו למחלקות אחרות. לטענתה, נוכח צמצום היקף פעילותו של המבקש לא קיים עוד הצורך בביצוע השעות הנוספות, וכי התשלום בגין ההריסות היה מותנה בביצוע הריסות ואינו בבחינת 'תשלום קבוע'.

במאמר מוסגר יצויין כי בשלב זה נבחן בבית הדין האזורי הצורך בצירופו של הממונה על השכר. בענין זה אף הגיש המבקש בקשת רשות ערעור שנדחתה (השופטת לאה גליקסמן; בר"ע 21469-01-12).

ביום 1.2.12 הגיש המבקש בקשה לגילוי ועיון במסמכים הבאים:

"א. הסכמי ההתקשרות בין הנתבעת לבין מנהלי אגפים בה (לשנים 2005 ועד היום).
ב. נתונים בדבר תוספות שכר קבועות אותן מקבלים מנהלי אגפים בנתבעת (לשנים 2005 ועד היום).
ג. נתונים בדבר תשלום שעות נוספות שניתן לבכירים בנתבעת, לרבות מנהלי האגפים בה (לשנים 2005 ועד היום).
ד. כל מסמך אחר שנמצא ברשות הנתבעת והנוגע לתובענה דנן."

בבקשה נטען כי הצורך במסמכים האמורים נעוץ בכך שהמשיבה הפלתה את המבקש לעומת בכירים אחרים בעלי תפקיד ניהולי דומה לשלו.

המשיבה התנגדה לבקשה וטענה כי היא הבקשה אינה לגילוי מסמכים ספציפיים אלא כללית ורחבה, שלא עומדת בקריטריונים שנקבעו בפסיקה לעניין זה ויש בה משום מסע דיג אסור; המסמכים שגילויים מבוקש פוגעים בפרטיות העובדים מושא הבקשה; מדובר בבקשה לייצור מסמכים ולאיסוף נתונים יש מאין, מבלי שהמבקש הצליח להוכיח את מידת הרלוונטיות לתביעה שהגיש; בשל העובדה כי המבקש טוען לראשונה בבקשה טענת אפליה – טענה שלא נטענה בכתב התביעה, אין לאפשר את גילוי המסמכים; גילוי המסמכים יהיה בבחינת הרחבת חזית אסורה ואין המבקש רשאי לחרוג מגדר המחלוקת כפי שהועלתה בכתבי הטענות.

החלטת בית הדין האזורי
בהחלטה מיום 13.3.12 דחה בית הדין האזורי את בקשת המבקש לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים. בית הדין קבע כי עיון בכתב התביעה מעלה כי המבקש מלין על פעולות של המשיבה שכוונו כלפיו, לרבות איסור עבודה בשעות נוספות, הצרת צעדיו ועוד, אולם לא העלה כל טענה לאפליה ביחס למנהלי אגפים במשיבה או בכלל. כפועל יוצא מכך קבע בית הדין כי אין כל רלוונטיות לתנאי ההעסקה של מנהלי אגפים אחרים, תוספות שכר שניתנו להם שעות נוספות וכיו"ב.

החלטה זו היא מושא בקשת רשות הערעור שלפני.

נימוקי הבקשה
בבקשת רשות הערעור טוען המבקש, בין היתר, שבית הדין האזורי שגה בקובעו כי מאחר שלא נטענה טענת אפליה בכתב התביעה, הרי שאין רלוונטיות לגילוי המסמכים; רלוונטיות אינה קשורה לשאלה האם נטענה טענת אפליה או כל טענה אחרת, אלא היא תוצאה של בחינה לגופו של עניין; על בית הדין לבצע מלאכת איזון ובמסגרתה להגן גם על האינטרס של מבקש גילוי המסמכים; בית הדין שגה בכך שהתעלם מקריטריונים של נוהג ושרירותיות ההחלטה; בית הדין לא בחן לגופו של עניין את טענות המבקש לעניין התנהלותה השיטתית של המשיבה בכל הנוגע למדיניות התשלום אותו מנהיגה; המסמכים שגילויים מבוקש רלוונטיים לשם הוכחת תביעתו וחשיפת הנתונים המופיעים בהם הינה מידתית ואינה פוגעת בפרטיותם של צדדים שאינם מעורבים ישירות בהליך.

הכרעה

לאחר בחינת טענות המבקש וכלל החומר שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף מבלי לבקש את תגובת המשיבה, וזאת מן הטעמים הבאים:

ההחלטה מושא הבקשה היא החלטה הנוגעת לאופן ניהול הדיון. הלכה היא כי ערכאת הערעור איננה ממהרת להתערב בהחלטות דיוניות של הערכאה בפניה מתנהל ההליך ושבפניה פרושה יריעת ההתדיינות בין הצדדים ע"ע (ארצי) 270/99 עמותת בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים ואח' - רמי לוי, פד"ע ל"ד 637 (1999).
.

על פני הדברים לא מצאתי טעות בהחלטת בית הדין האזורי המצדיקה מתן רשות ערעור בשלב זה של ההליך. לגופו של עניין, מעיון בכתב התביעה עולה כי לא נטענה על ידי המבקש כל טענה בכל הנוגע לכך שהופלה ביחס למנהלי אגפים אחרים במשיבה. ככל שברצונו של המבקש להעלות טענות אלה, עליו לעשות כן במסגרת בקשה לתיקון כתב תביעה ולא במסגרת בקשה לגילוי מסמכים.

זאת ועוד, גם אם נניח שהמסמכים המבוקשים מבוקשים שלא לצורך הוכחת טענת אפליה, אלא אך לצורך ראייתי להוכחת 'התנכלות' המשיבה, קרי, להוכחת 'נוהג' המיושם אחרת כלפי המבקש (כפי שנטען בבקשה כאן), נשיב כי על פני הדברים אין במסמכים המבוקשים כל רלוונטיות לצורך כאמור. כך למשל, הסכמי ההתקשרות עם מנהלי האגפים אינם רלוונטיים לסוגיית השעות הנוספות או גמול ההריסה נשוא התובענה. ממילא הזכאות לרכיבים אלה נגזרת מהוראות הסכם (בכתב, בעל פה או בהתנהגות) ההתקשרות עם המבקש ומהוראות הדין האחרות.

ואם נקשה ונסבור כי לצורך כאמור עשויה אולי להיות רלוונטיות, ולו רחוקה, ל"נתונים בדבר תשלום שעות נוספות" נשיב: בהיבט הפורמלי - כי עסקינן בבקשה ל'ייצור מסמכים'; ובהיבט המהותי - כי ממילא השאלה אינה האם משולם גמול שעות נוספות לבכירים במשיבה אם לאו, אלא האם משולם להם ללא 'קיומו' של צורך. וצורך זה אינו יכול להילמד מתוך 'הנתונים' המבוקשים.

באמור בס"ק ג' לעיל יש משום התייחסות לטענות המבקש אודות 'אינטרס חשיפת האמת'. אינטרס זה לעולם מוגבל בשיקולים של רלוונטיות, אינטרסים נוספים ומידתיות ע"ע (ארצי) 64/10 מדינת ישראל, משרד החינוך – דניאל צברי, מיום 25.3.10.
. כאמור, לא מצאתי רלוונטיות למסמכים המבוקשים.

סוף דבר- הבקשה נדחית. הואיל ולא נתבקשה תגובה לבקשה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו ניסן תשע"ב (18 אפריל 2012) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דוד אזולאי
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: