ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלדרו השקעות 2007 בע"מ נגד נועם יחיאל :

בפני כבוד השופט יוסף יוספי
נציג עובדים – מר איתן פלד
נציג מעבידים – מר משה אניג'ר

התובעת/המבקשת
אלדרו השקעות 2007 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד: לימור לוגסי

נגד

הנתבע/המשיב
נועם יחיאל
ע"י ב"כ עוה"ד: נעמי דפנה נחום

החלטה

1. בפנינו בקשה שהגישה התובעת, להעברת הדיון בתיק לבית משפט השלום בבאר – שבע. התובעת פירטה בבקשה, כי לבית דין זה אין סמכות עניינית לדון בתביעה, שהיא תביעה לפיצוי בגין נזקים שגרם העובד למעביד.
הנתבע הגיש תגובתו, ובה טען כי לבית דין זה הסמכות המלאה לדון בתיק, וכי לפיכך יש לדחות את הבקשה.

2. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, אנו מוצאים כי יש להעתר לבקשה ולהעביר את הדיון בתיק לבית משפט השלום בבאר- שבע, ולהלן יפורטו נימוקינו.

3. סמכותו העניינית של בית הדין האזורי לעבודה מעוגנת וגדורה בסעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 (להלן:"החוק"), אשר קובע בהאי לישנא:

"24. (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש];
מיום 5.8.1971
תיקון מס' 1
ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 176
(1) בתובענות בין עובד למעביד עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944;

מיום 31.1.1996
תיקון מס' 25
ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 52
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 [נוסח חדש];

(1א) בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי- קבלתו;
מיום 14.6.1990
תיקון מס' 18
ס"ח תש"ן מס' 1319 מיום 14.6.1990 עמ' 150
הוספת פסקה 24(א)(1א)
(1א) בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו;
(תיקון
(1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה;
מיום 31.3.1972
תיקון מס' 2
ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 73
הוספת פסקה 24(א)(1א) [היום (1ב)]

מיום 14.6.1990
תיקון מס' 18
ס"ח תש"ן מס' 1319 מיום 14.6.1990 עמ' 150
(1א) (1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה;

מיום 31.1.1996
תיקון מס' 25
ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 52
(1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה;
(
(1ג) תובענה שבין מעביד לעובדיו, בקשר לסכסוך עבודה, שעילתה בסעיפים 16 או 17 לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969;
מיום 31.1.1996
תיקון מס' 25
ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 52
הוספת פסקה 24(א)(1ג)
תשל"ו
(2) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז- 1957 (להלן - חוק הסכמים קיבוציים), בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי, או הסדר קיבוצי אחר או בכל ענין אחר הנובע מהם או בענין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין;
מיום 31.3.1972
תיקון מס' 2
ס"ח תשל"ב מס' 653 מיום 31.3.1972 עמ' 73
(2) בסכסוך בין הצדדים להסכם קיבוצ מיוחד, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, או להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 37א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957, בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של ההסכם, או בכל ענין הנובע מאותו הסכם, אם מקום עבודתם של רוב העובדים שעליהם חל ההסכם הוא בתחום שיפוטו של אותו בית-דין אזורי;

מיום 21.5.1976
תיקון מס' 7
ס"ח תשל"ו מס' 811 מיום 21.5.1976 עמ' 190
החלפת פסקה 24(א)(2)
הנוסח הקודם:
(2) בסכסוך בין הצדדים להסכם קיבוצ מיוחד, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, או להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 37א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957, בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של ההסכם, או בכל ענין הנובע מאותו הסכם, אם מקום עבודתם של רוב העובדים שעליהם חל ההסכם הוא בתחום שיפוטו של אותו בית-דין אזורי;

מיום 14.6.1990
תיקון מס' 18
ס"ח תש"ן מס' 1319 מיום 14.6.1990 עמ' 150
(2) בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז-1957 (להלן - חוק הסכמים קיבוציים), בענין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי, בין כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים ובין כמשמעותו בסעיף 37א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 או הסדר קיבוצי אחר, או בכל ענין אחר הנובע ממנו מהם או בענין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין;
(
(3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעבידים לקופות, לפי הענין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד;
מיום 5.8.1971
תיקון מס' 1
ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 176
(3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם, הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעבידים לקופות, לפי העניין;

מיום 1.12.1981
תיקון מס' 9
ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 319 (3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם, הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעבידים לקופות, לפי העניין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד מעביד;
(תיקון
(4) תובענות שבין עובד לארגון עובדים הקשורות בחברות או בתחום פעילותו של הארגון בעניני עבודה או בכל חוק אחר;

(תיקון

(5) בכל ענין שמוענקת לבית הדין האזורי סמכות בו על פי התיקונים לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ולחוקים אחרים, כמפורט בתוספת הראשונה, או בכל חוק אחר.
מיום 6.2.1975
תיקון מס' 6
ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 59
(5) בכל ענין שמוענקת לבית הדין האזורי סמכות בו על פי התיקונים לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ולחוקים אחרים, כמפורט בתוספת הראשונה, או בכל חוק אחר.
(א1) האמור בסעיף קטן (א) אינו בא לגרוע מהוראות כל דין לענין השיפוט בהליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או פירוק אגודה שיתופית.
מיום 5.8.1971
תיקון מס' 1
ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 176
הוספת סעיף 24(א1)
לבית דין אזורי תהא הסמכות לדון בעבירות על החיקוקים המפורשים בתוספת השניה והתקנות על פיהן; שר המשפטים ושר העבודה רשאים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לתקן בצו את התוספת השניה, להוסיף עליה ולגרוע ממנה; בהליכים לפי סעיף קטן זה ידון שופט יחיד ויחולו סדרי הדין ודיני הראיות החלים בהליכים פליליים בבתי המשפט."

4. בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבעו לא אחת העקרונות המנחים בנושא הסמכות העניינית של בית הדין, שהם למעשה נגזרת של סעיף 24 לחוק. בקליפת אגוז יש לומר, כי הסמכות העניינית בבית הדין לעבודה נקבעת עפ"י שני מבחנים מצטברים: זהות הצדדים לסכסוך ועילת התביעה. הסמכות נקבעת עפ"י נוסח כתב התביעה, כפי שנוסח ע"י התובע.

ראה:
דב"ע מב/14- 3 מישעל שחם נ. קו צינור נפט אילת אשקלון בע"מ, פד"ע יג 309.
ע"ע 687/05 אלי גור נ. מכתשים מפעלים כימיים בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 15.11.06).

5. במקרה שלפנינו, עולה כי כתב התביעה מתבסס על עילת הרשלנות, שהיא עילה נזיקית שאינה נמצאת בגדר סמכותו של בית הדין לעבודה.
בכתב התביעה נטען, כי הנתבע התרשל בתפקידו כמנהל סניף, וגרם לתובעת נזקים כספיים בעקבות התרשלותו. עוד פורט בכתב התביעה, כי התנהלות הנתבע היתה לקויה, כי הוא כשל בהתנהלותו, וכי מעשיו פגעו בתובעת ובתדמיתה.
נכון הוא, כי באחד מסעיפי כתב התביעה נכתב כי הנתבע הפר את ההסכם בין הצדדים. עם זאת, הדבר הופיע במסגרת פירוט עובדתי של הטענות כנגדו, ולא בתור עילת תביעה. הדבר פורט כמבוא לפרק העובדתי, ומסקנה זו אף מתחזקת, מאחר ולאחר תיאור הפרת ההסכם לא הופיע כל סעד הנגזר מכך. בהמשך הדברים נטען, כי הנתבע כשל בתפקידו כמנהל סניף, ולא הביא את הסניף ליעדים הנדרשים, ובכך גרם לתובעת לנזקים כספיים כפי שפורטו שם. ומייד בהמשך הדברים פורט כיצד הנתבע התרשל במילוי תפקידו, וגרם נזקים לתובעת.

מכל האמור לעיל עולה, כי עסקינן בעילת תביעה שאינה מצויה בסמכות בית הדין לעבודה.

6. בשולי הדבר נעיר, כי בית המשפט שידון בתיק יידרש לשאלה מהן אמות המידה להגדרת "מנהל סביר" של בית קפה, ואח"כ יצטרך לקבוע אם הנתבע חרג מאמות מידה אלה במעשיו ובמחדליו. ובהמשך הדברים, אם ייקבע כי הנתבע דנן לא התנהל כמו מנהל סביר, יצטרך בית המשפט לקבוע איזה נזקים נגרמו כתוצאה מהתרשלותו של הנתבע.
לית מאן דפליג, כי הקביעות דלעיל מצויות בתחום סמכותו של בית משפט השלום.

7. לאור האמור לעיל, אנו מחליטים להעביר את התיק אל בית משפט השלום בבאר-שבע, אשר לו נתונה הסמכות העניינית לדון בו.

8. הוצאות יילקחו בחשבון בתום ההליך.

9. לטיפול המזכירות.

ניתנה היום, י"א ניסן תשע"ב, 03 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

נציג עובדים-
מר איתן פלד

יוסף יוספי, שופט

נציג מעבידים –
משה אניג'ר


מעורבים
תובע: אלדרו השקעות 2007 בע"מ
נתבע: נועם יחיאל
שופט :
עורכי דין: