ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליעזר מדג'ר פלדה נגד יהודה פרץ :

בפני כבוד השופט מיכאל תמיר

תובעים

אליעזר מדג'ר פלדה

נגד

נתבעים

יהודה פרץ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

ההחלטה ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים ביום 5/4/12 במעמד הצדדים. ביום 13/7/11 נקבע מועד להגשת תצהירי הנתבע עד ליום 25/10/11. ביום 21/11/11 הוגש תצהיר מטעם הנתבע יחד עם בקשה למנות מומחה מטעם בית המשפט. בעקבות הבקשה נקבע כי הבקשה תידון במועד הדיון שנקבע. ביום 24/11/11 התנהל דיון ובסופו נקבע כי הבקשה למנות מומחה מטעם בית המשפט נדחית אולם ניתן להגיש חוות דעת מטעם הנתבע תוך 30 יום. כן נקבע כי במצב זה התובע יהא רשאי לתקן כתבי טענותיו ולהגיש חוות דעת מטעמו. ביום 12/1/12 הוגשה בקשה מטעם הנתבע להארכת המועד להגשת חוות דעת מטעמו עד ליום 1/2/12 בצירוף תצהיר של עו"ד אשר מטפל בתיק. ביום 18/1/12 ניתנה החלטה כמבוקש בהעדר התנגדות ו/או החלטה אחרת. התובע התנגד לבקשה במסגרת תגובה מיום 22/3/12 כשנטען על ידו בין השאר כי הנתבע איחר את כל המועדים אשר נקבעו על ידי בית המשפט לצורך הגשת חוות הדעת של המומחה מטעמו. הנתבע הגיש בקשה נוספת לצירוף חוות דעת מומחה יחד עם בקשה לדחות את מועד דיון ההוכחות שנקבע. בעקבות זאת ניתנה החלטה נוספת ונקבע דיון נוסף במעמד הצדדים ליום 5/4/12. ימים ספורים לפני אותו מועד הוגשה בקשה מטעם עו"ד שלוש לשחרורו מייצוג ובית המשפט נעתר לבקשה כמבוקש. באותה הודעה צוין כי עו"ד שויגר מייצג את הנתבע. עו"ד שויגר יחד עם עו"ד ישראל התייצבו לדיון מטעם הנתבע וזאת יחד עם הנתבע ואשת הנתבע. מאותו דיון עלה כי עו"ד שויגר היה בתמונה כל הזמן והוא זה אשר גייס את משרד עו"ד שלוש לסייע לו ולנתבע בהתנדבות. כן עלה כפי שהוא הבהיר כי הוא אינו בקי בלטיגציה ועל כן ניסה לגייס עו"ד אחר ולשם כך התייצב יחד עימו עו"ד ישראלי שניהם מטפלים בנתבע פרו בונו. עו"ד ישראל הבהיר לפרוטוקול כי הוא עדיין לא החליט אם הוא ייצג את הנתבע בדיון ההוכחות שנקבע. חוות הדעת אשר הוצגה במהלך הדיון מטעם הנתבע נושא את התאריך מיום 5/2/12. מחוות הדעת נקבע, בין השאר, כי הנתבע אינו מסוגל לקבל החלטות מבלי להיוועץ באשתו כאשר הוא אינו כשיר לקבל החלטות משמעותיות באופן עצמאי. בכתב ההגנה 2 טענות הגנה מרכזיות. הטענה הראשונה היא כי הנתבע לא היה צלול בדעתו בעת שחם על הסכם שכר הטרחה. הטענה השנייה היא כי התחייבות לשלם שכ"ט עד לשארית ימיו של הנתבע אינו סביר ומקובל. מעבר לשאלה האם הנתבע היה בדעה צלולה בעת שחתם על גבי הסכם שכר הטרחה שאלת סבירותו של ההסכם בכך שהוא קובע תשלום עד שארית ימי חייו של הנתבע אינה קשורה כלל לבקשה להגשת חוות דעת פסיכולוגית מטעם הנתבע.

הנתבע אכן איחר את המועדים אשר נקבעו לצורך הגשת חוות דעת מומחה ועל פני הדברים ולכל הפחות יש מקום לחייב את הנתבע בתשלום שכ"ט עו"ד לטובת התובע בגין מחדל זה. וזאת על מנת לרפא את הפגם בהתאם.

אל מול זאת נטען על ידי באי כוח הנתבע אשר לא הודיעו עד למועד זה כי הם מסוגלים ומוכנים לייצג את הנתבע במסגרת דיון הוכחות קרוב שנקבע, לא ברור האם המומחה מטעם הנתבע יכול ומביע נכונות להתייצב למועד הדיון הקרוב שנקבע וכל זאת כאשר מקום שבו בית המשפט יקבל את חוות הדעת מטעם הנתבע, יידרש התובע, ככל הנראה להוציא כספים על חוות דעת מומחה מטעמו כשהוא כבר הודיע כי בכוונתו לתקן את כתב התביעה שבפנינו.

אין בפנינו תביעה לשכר טרחת עו"ד ראוי אלא לשכר טרחת עו"ד בהתאם לקבוע בהסכם אשר נערך בין הצדדים בכתב.

בסע' 4 בכתב התביעה טענה לפיה אשת הנתבע נכחה בעת ההתקשרות בין הנתבע ובין התובע. הנתבע הכחיש זאת באופן גורף בכתב ההגנה. בתצהיר שהוגש מטעם אשת הנתבע הוצהר כי נכחה בכל הישיבות יחד עם הנתבע פרט לישיבה הראשונה. אין אזכור בתצהירה מתי נחתם הסכם שכר הטרחה. בתצהיר שהוגש מטעם התובע הוצהר כי אשת הנתבע הגיע יחד עימו פעמים רבות למשרד וכי לא ניתן לומר שהיא לא ידעה מה קורה.

כעולה מדברי עורכי הדין מטעם הנתבע הם מייצגים אותו ברו פונו. יחד עם זאת, התובע אינו אשם בכך שעו"ד קודם התפטר מייצוג, מכך שעו"ד אחר טוען כי אינו בקי בלטיגציה וכאשר עו"ד שלישי טוען כי טרם החליט האם ייצג את הנתבע בדיון ההוכחות.

על רקע כל האמור לעיל, כאשר מצד אחד נראה כי הנתבע יתקשה לשלם סכום אובייקטיבי וסביר בגין שכ"ט עו"ד עבור התובע ואגב מחדליו ואי עמידתו של הנתבע בזמנים אשר נקבעו על ידי בית משפט זה, ועל מנת להפחית, ככל שניתן הוצאות מטעם התובע כאשר קיים חוסר ודאות באשר לשאלה מי יתייצב לדיון ההוכחות הקרוב שנקבע, וכן על מנת שלא לתת יתרון דיוני נוסף לנתבע בצורת דחיית מועד דיון ההוכחות שנקבע, על ב"כ הנתבע להגיש הודעה מיידית לבית המשפט בצירוף העתק לתובע האם אכן יתייצבו לדיון ההוכחות שנקבע עורכי הדין של הנתבע, אשת הנתבע, הנתבע בעצמו וכן אותו מומחה מטעם הנתבע, ד"ר הילל מה נעים, וכל זאת בטרם מתן החלטה סופית לקבלת חוות הדעת לתיק בפועל. יודיעו על התייצבותם, תינתן החלטה המתירה הגשת חוות הדעת בתנאים בהתאם להחלטה זו וכפי שייקבעו.

כבר עתה, ועל רקע הדיון הקודם הנני נעתר לבקשת התובע לזימון העדים מטעמו אשר כוללים בנוסף את הנתבע עצמו. התובע מתבקש לבצע מסירה של הזימון לעו"ד ריטרבנד, וב"כ הנתבע מתבקשים לדאוג להתייצבותו של הנתבע. בהעדר אפשרות של עו"ד ריטרבנד להתייצב לדיון במועד שנקבע יאפשר בית המשפט זימונו כעד הזמה ובתום חקירת עדי הנתבע.

באם על פי הודעתו של הנתבע אכן יתייצבו עורכי דין מטעמו יחד עם אותו מומחה, יהא התובע רשאי לבחור קיום דיון ההוכחות במועד שנקבע כאשר בית המשפט יאפשר לו לשקול הגשת חוות דעת מטעם התובע בשלב מאוחר יותר כעדות הזמה וכפי שיוחלט על ידי בית המשפט בתום הדיון. במצב זה ניתן לקיים את מועד הדיון במועד שנקבע. באם התובע מעוניין בעקבות הגשת ההודעה כן לתקן את כתבי טענותיו ולהגיש חוות דעת מטעמו לפני מועד דיון ההוכחות עליו להודיע זאת לבית המשפט ובהמשך לכך תינתן החלטה נוספת בהתאם.

ככל שניתן לתקן את כתבי הטענות בהסכמה בפתח הדיון ו/או את חוות הדעת האקטוארית ותצהירו של התובע במסגרת עדות ראשית ניתן לעשות כן.

באם הנתבע מתנגד לתיקונים באופן שצוין לעיל מטעם התובע ולהגשת חוות דעת מומחה מטעם התובע במסגרת החלטה שתינתן בתום קיום דיון ההוכחות, על הנתבע לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד והוצאות תוך פרק זמן כפי שייקבע על ידי בית המשפט ובהמשך לכך תינתן החלטה נוספת בהתאם, כאשר מועד דיון ההוכחות יידחה למועד קרוב ולאחר הגשת כתבי הטענות כנ"ל על ידי התובע. במצב זה בית המשפט יתיר הגשת חוות הדעת מטעם הנתבע בכפוף לתשלום ההוצאות הנ"ל בפועל.

על רקע זאת בקשותיו של הנתבע לדחיית מועד הדיון נדחות בזה.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ב, 16 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליעזר מדג'ר פלדה
נתבע: יהודה פרץ
שופט :
עורכי דין: