ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוסנקו בוריס נגד עיריית נס ציונה :

בפני: כבוד השופטת מיכל נד"ב

המבקש:

בוסנקו בוריס

נגד

המשיבה:
עיריית נס ציונה

בית המשפט המחוזי מרכז

פסק דין

ביום 15.9.11 הגיש המבקש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה (להלן: "בקשת האישור") בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 (להלן: "החוק") להשבת ריבית פיגורים והצמדת פיגורים, בקשר לארנונה כללית, שמטילה המשיבה שלא כדין.
תמצית בקשת האישור – המבקש מחזיק בנכס בתחום שיפוטה של המשיבה. בצו הארנונה של המשיבה לשנת 2011 נקבע כי המועדים לתשלום ארנונה בהסדר תשלומים הינם ב – 6.2.11, 5.4.11, 5.6.11, 5.8.11, 5.10.11 ו – 5.12.11. בפועל, המשיבה מתחילה את מנין 30 הימים לחישוב ריבית פיגורים בהסדר התשלומים הדו – חודשי כבר החל מהיום ה – 16 לכל חודש אי זוגי (בחודשים ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר) וזאת בניגוד למועדים שנקבעו בצו הארנונה ובניגוד לסעיפים 1 ו – 4(אא) בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"). לפי שיטה זו, המשיבה גובה שלא כדין ריבית פיגורים חודשית נוספת למשלמים מה – 17 בחודש ועד ל – 5 בחודש שלאחריו. פועל יוצא משיטת גבייה זו הוא כי המשיבה גובה ביתר הפרשי הצמדה לתשלומים בפיגור אשר שולמו בין ה – 17 לכל חודש זוגי ועד ל – 5 לכל חודש אי זוגי הסמוכים ליום שנקבע לתשלום, זאת כשהחיוב טרם היה במצב של פיגור.
ביום 11.12.11 הודיעה המשיבה על חדילת גבייה לפי סעיף 9(ב) בחוק. להודעת החדילה צורף תצהיר מטעם גזבר העירייה, גדעון טביב.
נוסח הודעת החדילה הינו כדלקמן:
"העירייה מודיעה על חדילת הגביה אשר בגינה הוגשה הבקשה שבכותרת, באופן שלא יזקפו תשלומי ריבית פיגורים והצמדת פיגורים, עבור תשלום ארנונה ע"פ הסדר תשלומים אשר שולם בפיגור, אלא בחלוף 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו".
תמצית הודעת החדילה -
העירייה מודיעה על חדילת הגביה בשלה הוגשה בקשת האישור, ובפועל לא תטיל תשלומי ריבית פיגורים והצמדת פיגורים, על תשלומי ארנונה על פי הסדר תשלומים, אשר ישולמו באיחור אלא בחלוף 30 ימים מהמועד אשר נקבע לשילומם. גזבר העירייה הורה ביום 6.12.11 על תיקון מיידי של חיוב ריבית הפיגורים והצמדת הפיגורים, כך שלא יוספו מעתה והלאה לתשלום ארנונה, על פי הסדר תשלומים, במהלך 30 הימים שלאחר המועד האחרון לתשלום.
אשר לחובות הקיימים במערכת במועד ההודעה על חדילת הגביה - החלת הודעת החדילה על כל נישום ונישום באופן מדויק יוצרת קושי נכבד, שכן אין אפשרות לבודד את מרכיבי הריבית וההצמדה שנצברו בעבר בתקופת 30 הימים שלאחר המועד האחרון לתשלום שנקבע בכל תלוש ותלוש על פי הסדר התשלומים המופיע בצו הארנונה. לפיכך, הודיעה המשיבה כי תעניק באופן גורף, לכל החייבים אשר טרם שילמו את חובות הארנונה על פי הסדרי התשלומים הקיימים להם ביום ההודעה על החדילה, הפחתה חד פעמית בגובה ריבית של 0.75% לחודש, בגין חודשיים, כלומר הפחתה של 1.5% מגובה החוב הקיים להם במערכת נכון למועד הודעת החדילה.
המבקש ציין בתגובתו להודעת החדילה מטעם המשיבה (מיום 12.12.11) כי הוא מקבל את הודעת החדילה.
דיון
עניין לנו בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה תביעת השבה נגד רשות. סעיף 9 בחוק הקובע כדלקמן:
"(א) הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט 11 בתוספת השניה (בחוק זה – תביעת השבה נגד רשות), לא ידון בה בית המשפט אלא לאחר שחלפה תקופה של 90 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור ובית המשפט רשאי להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו (בסעיף זה – המועד הקובע).
(ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע."
בענייננו, הגישה המשיבה את הודעת החדילה בצירוף התצהיר מטעמה, ביום 11.12.11, דהיינו בטרם חלף המועד הקובע. מהודעת החדילה עולה כי אכן בוצעה חדילה בהתאם לחוק. על כן בהתאם לסעיף 9 בחוק, אני מורה על דחיית בקשת האישור.
גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוח המייצג
תמצית טיעוני המבקש
שיקולי תשומה - מורכבות התביעה - מדובר בתובענה מורכבת שדרשה השקעת משאבי זמן רבים, עבודה סיזיפית, מומחיות ושילוב ידע מתחומים שונים - ארנונה חשבונאות וכלכלה. עילות התביעה התגלו לאחר מחקר מעמיק במשך מספר חודשים וזאת בשל נושא התובענה עצמה, ועקב הקושי לנתח את תדפיסי המשיבה הכאוטיים כתוצאה מכך שהמשיבה אינה נוהגת כדין במספר מישורים נוספים (שיטת הצמדה לקויה וגביית ריבית דריבית להבדיל מריבית צמודה כדין); מדובר בשתי עילות תביעה שונות –ריבית פיגורים ביתר וגבייה ביתר של הפרשי הצמדה, כל אחת מהעילות הצריכה השקעה של זמן ומומחיות; בתובענה הושקעו 75 שעות עבודת עו"ד ו-100 שעות מתמחה. משרד ב"כ המבקש מתמחה בדיני ארנונה ומיסוי מוניציפלי וניהל נספר ניכר של תובענות ייצוגיות בתחומים אלו. בנוסף בוצעה חקירת תדפיסים על ידי חברת בדק-מס בע"מ, המתמחה במיסוי עירוני שעלותה 3,480 ₪ כולל מע"מ וכן הוגשה חוות דעת של הכלכלן מיכאל מילר בעלות 13,920 ₪ כולל מע"מ.
סיכון - התביעה היא ייחודית ומקורית שלא הוגשה כמותה וסביר שלא תוגש עקב נסיבותיה הייחודיות. סיכון נוסף נובע ממורכבות התביעה ומהחשש כי לא כל משפטן יבינה.
תועלת לחברי הקבוצה - לגבי העילה של גביית ריבית פיגורים חודשית נוספת (עילה א') - גביית היתר השנתית בשנת 2011 נאמדת ב-474,000 ₪ ובגין העילה של גביית הפרשי הצמדה ביתר (עילה ב') נאמדת העילה בכ- 17,000 ₪ בשנה. שוויה של הודעת החדילה על פי המשיבה עצמה הוא 1,640,000 ₪;
זכאות המבקש עצמו - למבקש אישור מהמשיבה כי אין לו יתרת חובה ביום 28.8.11. חלק ניכר מחוב המבקש למשיבה נבע מחיובי יתר רטרואקטיביים גבוהים.
בענייננו המשיבה הודיעה על מחיקת חובות בסכום של 1,640,000 ₪. גביית היתר נמשכה עשרות שנים והרשות מותירה בכיסה סכומי גביית יתר משמעותיים.
נוכח סעיך 9(ב) בחוק לרשויות תמריץ לגבות ביתר. הרתעה מפני הפרת הדין היא אחת מתכליות החוק ומטרותיו. פסיקת הגמול ושכר הטרחה היא כלי ההתרעה היחיד כנגד רשויות הגובות ביתר וחדלות.
מבוקש לפסוק גמול בסכום של 80,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוח המייצג בסכום של 265,000 ₪.
תמצית טיעוני המשיבה
חוסר תום לב המבקש - המבקש הצהיר בתצהיר שצורף כתמיכה לבקשת האישור כי שילם את כל תשלומי החובה בעבור ארנונה. התצהיר נחתם ביום 30.6.11. התצהיר לא היה נכון.המבקש צירף לבקשת האישור מטופס הסדר לתשלום חובות שנערך ביום 28.8.11, כחודשיים לאחר שחתם על התצהיר, עולה כי באותו יום היה חייב המבקש למשיבה ארנונה בסכום של 29,898 ₪ שאת תשלומם הסדיר בשיקים דחויים; נכון למועד כתיבת טיעוני המשיבה, חייב המבקש למשיבה בגין ארנונה סכום של כ- 19,970 ₪. אין יסוד לטענתו כי האיחור בשנת 2011 נעשה עקב שינוי מדידה ואין בכך להצדיק את השיהוי בביצוע התשלומים.
בא כוח המבקש - ראוי היה שיבדוק יסודית את העובדות בטרם הגשת בקשת האישור.
סך כל הגביית העודפת היא 151,590 ₪ ולא כפי שנטען על ידי המבקש והמומחה מטעמו.
חוות דעת המומחה רצופה טעויות, מבוססת על השערות חסרות יסוד ונועדה להציג סכומים מנופחים וגבוהים בהרבה מאלו שנגבו בפועל - אף אם הייתה מתקבלת הטענה בדבר קושי באיתור העובדות, אין בכך להצדיק את השערות המומחה כדוגמת זו כי כמחצית מהמשלמים בהסדר תשלומים עושים זאת במועד שבין ה-17 לחודש עד ה-5 לחודש שלאחריו. מרבית הנישומים הם שומרי חוק המשלמים את הארנונה עד המועד האחרון לתשלום. גם הפרש המדד החודשי עליו מתבסס המומחה מוטעה. יש לקחת כל זאת בחשבון בעת פסיקת הגמול ושכר הטרחה וכן יש להטיל את הוצאות חוות הדעת על המבקש.
ב"כ המבקש לא ציין כי הוא מייצג בבקשת אישור השוגשה כנגד המשיבה ועיריות נוספות בטענה של ריבית דריבית, כי הנושא טרם הוכרע וכי המשיבה טענה בתגובתה כי שיטת הריבית דריבית היא כדין. באשר לטענה כי הכספים שנגבו ביתר נותרו בכיסה של המשיבה - מדובר ברשות מקומית ולא גוף מסחרי והכספים הנגבים הם לטובת התושבים ולרווחתם.
במסגרת הודעת החדילה הסכימה המשיבה לצמצם בהוצאות הכרוכות באיתור המאחרים בתשלום, ולזכות את כלל חייבי הארנונה בשני חודשי ריבית פיגורים המסתכמים ל-1.5% מכלל חובות הארנונה. סכום זה עולה לאין שיעור על הסכומים שנגבו בשל האיחור.
יש לקחת בחשבון את האמור לעיל בפסיקת שכר הטרחה לבא כוח המייצג. נוכח האמור לעיל מתבקש בית המשפט שלא לפסוק גמול למבקש וככל שייפסק להתיר לקזז מכך את חובותיו אל המשיבה.
דיון
סעיף 9(ג) בחוק קובע:
"החליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא –
(1) על אף הוראות סעיף 22, לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף 22(ב);
(2) לקבוע שכר טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 23".
סעיף 22(ב) קובע:
"(ב) בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;
(2) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית".
וסעיף 23 קובע:
"(א) בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור.
(ב) בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(2) מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;
(4) האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך;
(5) הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית.
(ג)...".
בענייננו, מדובר בבקשת אישור ראויה שהביאה להפסקת גביה בלתי חוקית שפגעה בקניינו של הפרט. נראה כי גבייה זו נמשכה זמן לא קצר וכי הייתה נמשכת לולא הגשת התובענה. התובענה השיגה את מטרתה עם הודעת החדילה של המשיבה, כי תפסיק את הגבייה שאינה כדין. בכך, עשתה בקשת האישור שירות לכלל תושבי המשיבה. התובענה תרמה גם לציבור הרחב, לתושביהם של רשויות אחרות, בכך שיש להניח כי רשויות אלה יזהרו גם הם בהטלת חיובים שאינם כדיו, נוכח בקשת האישור שלפניי. בכך תרמה התובענה להגשמת עקרון חוקיות המנהל.
נושא בקשת האישור אינו נושא פשוט והצריך בדיקה מעמיקה וחקירה. גביית היתר אינה גלויה על פניה, שעל כן בקשת האישור נתמכה בחוות דעת ובבדיקה של חברה מקצועית (בדק מס בע"מ).
המבקש לקח על עצמו סיכון שככל שהתובענה הייתה נדחית היה מחויב בהוצאות.
ספק אם התובענה הייתה מוגשת אלמלא הציפייה של המבקש ובא כוחו לגמול ושכר טרחה. בסעיף 9 נקבע מפורשות כי אפילו לא אושרה תובענה בשל חדילה, רשאי בית המשפט לפסוק למבקש ולבא כוחו גמול ושכר טרחה לפי הקריטריונים שבסעיפים 22 ו-23 בחוק. תכליתה של הוראה זו היא לעודד הגשת תובענות ייצוגיות ראויות שיביאו לחדילה של רשויות מגביה שלא כדין. אי פסיקת גמול ושכר טרחה במקרה של חדילה, או פסיקתם בסכומים נמוכיים מדי כשהתובענה מוצדקת, עלולה להרתיע מהגשת תובענות ייצוגיות ראויות שיש בהן לתרום לאכיפת שלטון החוק ולהרתעה מפני הפרתו, ובכך תסוכל מטרתו של החוק כפי שזו מוגדרת בסעיף 1 שבו.
לאור כל האמור לעיל אני פוסקת למבקש גמול בסכום של 30,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוח המייצג בסכום של 150,000 ₪ כולל מע"מ. כמו כן תישא המשיבה בהוצאות התשלום לחברת בדק מס בע"מ בסכום של 3,480 ₪ כולל מע"מ, וכן בשכר הטרחה של הכלכלן מיכאל מילר, בגין חוות דעתו בסכום של 13,920 ₪ כולל מע"מ.
ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בוסנקו בוריס
נתבע: עיריית נס ציונה
שופט :
עורכי דין: