ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן אלבז נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

אורן אלבז

נגד

נתבעים

כלל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בהתאם לסמכותי שלפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות"), לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי, בתגובה על הבקשה ובמסמכים הרפואיים שצורפו וכן בתשובה לתגובה, אני מחליט כך:

עמדת התובע
התובע, נפגע בת.ד. מיום 19.6.09 לאחריה טופל בביה"ח סורוקה, מבקש כי ימונו לו מומחים בתחומים: אורטופדיה, פסיכיאטריה, סקסולוגיה.

עמדת הנתבעת
הנתבעת מסכימה למינוי מומחה בתחום האורטופדי, ומתנגדת למינוי בתחום הפסיכיאטרי והסקסולוגי.

הכרעה

1) לאור הסכמת הצדדים למינוי בתחום האורטופדי, אני ממנה בזאת את ד"ר אלון פרידלנדר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום זה.
*** תשומת לב המומחה האורטופדי, כי עליו להתעלם ממסמך מיום 10.2.11, ערוך וחתום בידי פרופ' דן עטר, בהיותו מסמך אסור ופסול (המסמך כולל חוות דעת ואף מתיימר לקבוע אחוזי נכות!), ככל שזה יובא לעיונו.

2) בנוסף ולאחר ששוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הפסיכיאטרי עקב תאונת הדרכים נשוא התביעה (ראו למשל: אישור מיום 30.6.10, 18.1.11), אני ממנה בזאת את פרופ' נוי שלמה, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום זה.

זה המקום לציין שאיני מקבל את טענת הנתבעת שיש לפסול את המסמך מיום 16.2.11 מאת גב' עמירה ליטמן. התרשמותי היא שמדובר במסמך המפרט, עניינית, טיפולים רלוונטיים שניתנו לתובע ולא מדובר בחוות דעת ודאי לא טהורה ונפרדת ומוזמנת. כנ"ל לגבי המסמכים מיום 25.3.11 ומיום 20.5.11 של ד"ר בן-ציון יצחק, בהסתייגות אחת: יש למחוק את כל המשפט המתחיל במילה "להערכתי" ושמסתיים במילה "בבט"ל" שבמסמך הנ"ל מיום 20.5.11, שכן משפט זה, ורק הוא, מהווה חוות דעת ויומרה לקבוע בענייני נכות.

בבקשת המינוי נתבקש מינוי של מומחה רפואי בתחומים נוספים כמפורט לעיל, אך, בנסיבות העניין ובשלב זה, מצאתי להסתפק במינוי דלעיל, כאשר בהמשך הדרך וגם נוכח ממצאי המומחה שמונה, ניתן יהיה לשקול מחדש את הצורך במינוי נוסף.

הצדדים ימציאו למומחים מסמכים עפ"י הוראות תקנה 8 לתקנות, כאשר תשומת לב הצדדים והמומחים לאיסור שבתקנה 8(א) סיפא בדבר הגשת מסמכים הכוללים חוות דעת רפואית.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לנפגע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מן התאונה, ואם כן – באיזה שיעור. המומחים מתבקשים להתייחס לשאלת הקשר בין התאונה לבין מצב הנפגע במועד הבדיקה.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו הרפואי של הנפגע בעתיד.
האם הנפגע סובל ממגבלות תפקודיות בעקבות הנכות הרפואית הנ"ל, וזאת במיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה הנפגע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד בשל הנכות הרפואית הנ"ל, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
האם לדעת המומחה הפסיכיאטרי ועל בסיס המסמכים הרפואיים שיוצגו לו יש מקום למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הסקסולוגי.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

ככל שהמומחים אינם זמינים לבדיקה ולהגשת חוות דעת במועד ו/או ככל שקיימת מניעה אחרת מצד המומחים מלפעול עפ"י החלטת מינוי זו, יודיעו על כך מיידית לבית המשפט.

שכר טרחת המומחה בתחום האורטופדי יהיה בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.
שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי יהיה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בנסיבות העניין, נוכח התיעוד שהוצג, אופי הפגיעה ונסיבותיה, אני מורה כי הנתבעת תישא, כמימון ביניים, בשכ"ט המומחה וכן בעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות. שכה"ט ישולם ע"י הנתבעת ישירות למומחה, בתוך 30 יום מיום קבלת דרישת תשלום מהמומחה. השאלה על מי מהצדדים יוטלו באופן סופי שכ"ט המומחה ועלויות הבדיקות הנ"ל תיבחן, במידת הצורך, בהמשך ההליכים בתיק.

בהמשך להוראות הדיוניות הראשוניות שניתנו בהחלטה הראשונה בתיק (בדבר הליכים מקדמיים) ומשהוחלט על מינוי מומחים רפואיים, ניתנות הוראות דיוניות משלימות, כמפורט להלן:
התובעים יגישו לתיק ובמישרין לנתבעים תחשיב נזק, בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית, וזאת בתוך 60 יום מיום קבלת אחרונת חוות דעת המומחים שמונו, כאשר הנתבעים יגישו תחשיב הנזק כאמור מטעמם בתוך 30 יום מיום קבלת תחשיב הנזק מטעם התובעים, לתיק וכן במישרין לתובעים.

מובהר, כי, עפ"י סדרי העבודה העכשוויים בבית משפט זה, תיק פלת"ד ייקבע ויידון בפני שופט רק לאחר שהושלמו בו כל ההליכים המקדמיים, רק לאחר שהוגשו בו כל חוות דעת המומחים שמונו (או שהוגשו כל מסמכי קביעת דרגת נכות עפ"י דין) ורק לאחר שהוגשו בו כל תחשיבי הנזק מטעם כל הצדדים. עד לאותו שלב, התיק יידון ע"י רשם, כאשר רשם אינו עוסק בשאלות במישור החבות, ככל שישנן, ובשלב זה גם אינו עוסק בהצעות פשרה מטעם ביהמ"ש.

בעלי הדין מתבקשים להגיש בתוך 10 ימים מיום הגשת תחשיב הנזק מטעם הנתבעים הודעה משותפת, חתומה ע"י כל בעל הדין, באם הגיע כבר בפועל אותו שלב דיוני, כך שניתן יהיה להעביר המשך הטיפול בתיק לשופט.

בנסיבות מבוטלת התזכורת הפנימית האחרונה שנקבעה בתיק, ובמקומה נקבעת תזכורת פנימית חדשה בפניי ביום 30.11.12.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים (למומחים תשלח המזכירות גם טופס מינוי כנהוג).

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורן אלבז
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: