ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י נגד אוניברסיטת בן גוריון :

בפני: כבוד השופט משה טוינה
נציג עובדים – משה גולדפרב
נציג מעבידים – שמעון לוי

המבקשת:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י

נגד

המשיבה:
אוניברסיטת בן גוריון

נוכחים:
ב"כ המבקשת עוה"ד אלעד מורג
ב"כ המשיבה עוה"ד ליאור בונר ועוה"ד נועה בר שיר

פרוטוקול

מר אבנר מזרחי לאחר שהוזהר כחוק:
חקירה נגדית:
ש. מאיזו שנה אתה משמש כיו"ר הוועד?
ת. משנת 2008
ש. כמה סמנכ"לים מונו מאז?
ת. נראה לי אחד
ש. ויועצת משפטית?
ת. זה הסכם שונה.
ש. עובדים בחוזה אישי שלדעתכם צריכים להיות במכרז פנימי, כמה היו מאז?
ת. חוץ מסמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה אני חושב אף אחד.
ש. מאיזו שנה אתה חבר במועצת העובדים?
ת. 1998, 97'.
ש. כמה סמנכ"לים ומושבי סמנכ"לים מונו מאז?
ת. אני מניח שלושה, ארבעה.
ש. האם כולם לדעתך מונו במכרז פנימי?
ת. התהליך היה של גיוס באמצעות המכרז הפנימי ומאחר ולא נמצא הם מונו במסגרת מכרז חיצוני.
ש. אתה בטוח בכל המקרים?
ת. ב-99%.
ש. סמנכ"ל פיתוח ולוגיסטיקה, נכון?
ת. כן.
ש. הגב' קרן אומרת שהוא גויס באמצעות מודעת דרושים, זה נכון?
ת. זה לא מדויק. יש אפשרות לאוניברסיטה לגייס באמצעות דרושים, אבל רק לאחר שבוצע מכרז.
ש. לפני שהוא גויס במודעת דרושים, היה מכרז פנימי?
ת. לדעתי כן. המכרז לא נמצא אצלי.
ש. כל מכרז פנימי אתם מכותבים אליו?
ת. אמת.
ש. אם יש מכרז פנימי הוא אמור להיות אצלכם.
ת. אמור להיות.
ש. זה היה דבר חשוב להליך הזה היום.
ת. אני אתאר מצב שונה קצת, יש דברים שהולכים לאיבוד בדואר, ולמרות שאני הצבעתי על כך בעבר שרשום העתק למועצת העובדים הדואר לא הגיע.
ש. סמנכ"ל זה תפקיד חשוב. אתה רוצה להגיד לי שאין לנו היום שום אסמכתא לטענה שהיה מכרז פנימי לתפקיד הסמנכ"ל?
ת. אין לי אסמכתא, אבל היה עובד מקרב עובדי האוניברסיטה שהגיש מועמדות במכרז הנ"ל, נעשתה פניה אליו באמצעות הנהלת האוניברסיטה שיסיר את המועמדות שלו.
ש. אתה יכול לחשוף את השם שלו?
ת. אני מעדיף להשאיר את השם שלו חסוי, מי שנמצא באולם יודע במי מדובר.
ש. למה הסיפור הזה לא הופיע בתצהיר?
ת. החומר הרלוונטי שהגשתי נמצא את היועמ"ש שלי והוא בחר משיקוליו הוא.
ש. סמנכ"ל מחשוב איך נבחר?
ת. הוא נבחר במכרז חיצוני.
ש. היה לפני כן מכרז פנימי?
ת. למיטב ידיעתי כן.
ש. יש לנו גם כן אסמכתא
ת. אותה תקופה אני הייתי נציג הטכנאים בוועד... ההיסטוריה של הוועד שנעלמו הרבה מסמכים ומטבע הדברים זה צריך להיות אצל ההנהלה.
ש. אתה כנציג הוועד לא היית מעורב בהליכי המכרז של סמנכ"ל מחשוב.
ת. אמת
ש. מי בוועד היה מעורב בהליכי המכרז הפנימי של סמנכ"ל המחשוב.
ת. נציגי המח"ר ויו"ר הוועד. אני יודע שיו"ר הוועד נפטרה.
ש. למה נציגי הוועד לא פה כדי להעיד שהיה מכרז פנימי?
ת. מי שיושבת ראש הוועד דאז בחרה שבתפקידים בכירים היא תשב.
ש. כלומר אין לנו פה אף אחד היום שיכול לאשר מידיעה אישית שהיה מכרז פנימי.
ת. נכון.
ש. איך אתה כל כך בטוח בתצהיר שלך, שהיה הסכמות של הוועד למינוי סמנכ"לים, אם רק על חלק מהסמנכ"לים אם רק יו"ר הוועד הייתה מעורבת ואתה לא?
ת. צריך להבדיל. אני הייתי חבר במזכירות המצומצמת, נושא חוזים אישיים לא אושר רק על ידי יו"ר הוועד, זה אושר על ידי כלל הוועד. יש מסמכים שכל חוזה אישי שניתן, ניתן על שם.
ש. זו פרשנות שלך.
ת. האיש שחתם איתי על ההסכם הזה הוא יוסי מימון, ותוכלו לזמן אותו.
ש. אני מציג לך תצהיר של הגב' פנינה קרן, נספחים 19 עד 22. מדובר בתכתובות בינך לבין מנכ"ל האוניברסיטה, נכון?
ת. כן
ש. למה הם לא צורפו לתצהיר שלך.
ת. כפי שאמרתי קודם, אני עובד בהיצע עם היועמ"ש שלי וזה היה על פי שיקול דעתו.
ש. אני מפנה אותך למכתב, נספח 21 לתצהיר הגב' קרן. אתה מציין שם "כך לצערי גיליתי בדרך מקרה את פרסום .. במודעת דרושים ולא עודכנתי על ידך" נכון?
ת. נכון. אני יכול להסביר.
ש. אני מפנה אותך לסעיף 11 לתצהירך, בסעיף הזה אתה מציין שהאוניברסיטה יצאה במכרז פנימי וזה בעצם מחזק את הטענה שלכם שהנה היא פועלת כמו שצריך, נכון?
ת. לא מדויק.
ש. יצא מכרז פנימי או לא?
ת. אפשר לראות את ת/1.
ש. אתה הצהרת שיצא מכרז פנימי, אני שואל אם זה נכון או לא נכון. אני מראה לך את ת/2.
ת. לפי עניות דעתי יצא מכרז פנימי בנושא הזה הגישו מועמדות לתפקיד עובדים, נפסלו על הסף.
ש. מה זה לפי עניות דעתי, אתה יודע שיצא מכרז פנימי או לא יודע?
ת. אני לא עוקב אחרי כל המכרזים
ש. אז למה הצהרת ואתה מניח שיצא מכרז פנימי ת. אני לא מניח, אני אומרת את זה בוודאות כמעט מוחלט.
ש. בוודאות כמעט מוחלטת שיש סכסוך קיבוצי שזה הנושא פה, לא בדקת באופן וודאי.
ת. אני מצטט מנספח ת/2 סעיף 2
ש. אתה הגשת תצהיר שמתייחס לחודש ינואר ואני שואל אותך, אתה ראית את המכרז הפנימי הזה?
ת. של הגב' קרן?
ש. לא. לאיוש התפקיד של הגב' קרן.
ת. על איוש התפקיד של הגב' קרן...
ש. ראית מכרז פנימי? כתבת פורסם מכרז פורסם, פורסם או לא פורסם?
ת. פורסם פניה לעובדים גם אם לא קוראים לזה מכרז, זה מכרז פנימי, כי הפניה הייתה לסגל המנהלי בטכני העובדים על פי ההסכם הקיבוצי, נבחרו מועמדים, ניגשו לוועדת קבלה.
ש. אתה בטוח שהייתה וועדת קבלה?
ת. כן.
ש. לפי טענתך היה מכרז פנימי, אז לא הבנתי למה שלחת מכתב למנכ"ל האוניברסיטה שאתה נגד מודעת הדרושים?
ת. כי יש נוהל ודרך התנהלות בין מנכ"ל האוניברסיטה לביני.
ש. איזה נוהל?
ת. כאשר מחליטה ההנהלה וועדת הקבלה לא לקבל מועמד לתפקיד כזה, הוא מיידע אותנו, אומר לנו, המכתב שנכתב נכתב בצורה צינית על כך שהוא סטה מכך והייתי צריך לדעת על כך מהעובדים.
ש. איזה נוהל?
ת. דרך התנהגות בין ההנהלה למועצת העובדים באוניברסיטה. זה לא כתוב. אני יכול לעדכן אותך שאתמול בשיחה עם דוד הוא עדכן שהוא ממשיך עם שני מועמדים לבחור אחד מהם.
ש. שני מועמדים מהמכרז הפנימי.
ת. לא אמרתי פנימי. מדובר במועמדים חיצוניים.
ש. סעיף 18.5 לתצהירך. אתה מציין ש"מועצת העובדים לא התנגדה למינוי.. קרן" זה נכון?
ת. אמת.
ש. כשאתה אומר לא התנגדה, מה זה אומר? עשיתם דיון במועצת העובדים ישבתם כולכם והחלטתם שאתה לא מתנגדים, שלחתם מסמך, מישהו שאל אתכם?
ת. למשרות בכירות בדרגות סמנכ"ל כשמתקבל עובד מבין שורותינו אנו שמחים על כך.
ש. אתם חייבים בחובת נאמנות לגבי כל העובדים.
ת. אמת.
ש. לא לעובד ספציפי
ת. נכון
ש. אז מה פתאום ל העדיף את הגב' קרן.
ת. זו לא העדפה.
ש. למה לא העדפה, לא היה מכרז.
ת. כאשר במשרות בכירות...
ש. יש עיקרון. העיקרון אומר שכל העובדים שווים. גם אם יש משרה פתוחה שיש עליה מכרז פנימי מקדמים עובד מסוים, למה?
ת. ...
ש. את אי ההתנגדות שלכם ציינתם באיזה מסמך?
ת. לא.
ש. נמשיך לסעיף 18.6 אתה אומר שמועצת העובדים נתנה את אישורה להעסקת היועמ"ש בחוזה אישי וללא מכרז. למי בדיוק ניתנה ההסכמה הזאת?
ת. היועמ"ש למשרה הספציפית הנ"ל שאושרה בשנות ה-90' על ידי קודמתנו בתפקיד, היה בפורמט אחר. הייתה יושבת ראש מועצת העובדים בשם פנינה שאישרה...
ש. מתי היא הייתה, לפני הגב' מרגי, אחרי?
ת. הייתה יושבת ראש של מועצת העובדים בשם פנינה שאישרה את המשרה של יועמ"ש ללא שום התניה ומכוח כך כל גיוס של יועמ"ש בוצעה על ידי ההנהלה בהליך חד צדדי והיינו מחויבים להסכמות הקודמות שניתנו על ידי הגב' פנינה.
ש. יש מסמך שמאשר את ההסכמה הזאת?
ת. לא.
ש. למה?
ת. ביום שעזבה הגב' פנינה את תפקידה נעלמו כל המסמכים.
ש. איך אתה יודע שהייתה הסכמה?
ת. זה היה באספת עובדים.
ש. אתם מנהלים פרוטוקולים לאספות עובדים?
ת. לא. אני חושב שקרן שיושבת פה לא תוכל להכחיש מה שאמרתי קודם.
ש. אני מפנה אותך לסעיף 6.5 לתצהירך, מינוי מר אברהם ברון, אתה רושם פה בסוף שהתפקיד הוא בניגוד להסכמים ולהסכמות הקיבוציים בחוזים אישיים.. נכון?
ת. כן.
ש. מה המינוי של מר בראון בניגוד להסכמים?
ת. המשרה של עוזר הרקטור לעניינים אקדמיים היא משרה מנהלית. על פי ההסכם הקיבוצי כל העסקה חריגה היא בניגוד להסכם 1990. זו משרה מיוחדת שנתפרה עבור מר בראון על מנת לכהן בתפקיד הזה כדי שיפנה את מקומו כמזכיר אקדמי. יש סעיף שאומר שכל משרה מנהלית באוניברסיטה תהיה בהתאם לסיכומים. הסכם 1990 סעיף 1.3 "הנהלת האוניברסיטה מתחייבת לא להעסיק עובדים בהתאם... כל העסקה חריגה תהיה בהתאם עם נציגות כוח אדם ומועצת הפועלים.."

חקירה חוזרת:
אין.

ב"כ המבקשת:
אני מתנגד לכל עדות סברה, וטענות משפטיות שמופיעות בתצהיר. העדר חקירה אינה הסכמה.

הגב' קרן פנינה לאחר שהוזהרה כחוק:
חקירה נגדית:
ש. כסמנכ"ל משאבי אנוש היית חלק מהליך המיון שהביא לתפקיד את פרופ' פלקשטיין?
ת. כן.
ש. ליווית את ההליך, ניהלת את ההליך?
ת. ניהלתי אותו.
ש. את אומרת בתצהיר שלך שהאוניברסיטה איישה בעבר משרות מנהליות בכירות בכל מיני דרכים לפי שיקול דעתה.
ת. נכון
ש. נסכים שהיא אף פעם לא עשתה את זה בקול קורא.
ת. אנחנו לא יכולים להסכים את זה, לפעמים כן.
ש. אבל הלפעמים הזה לא כתוב בתצהיר שלך. לא מצאתי בתצהיר שלך על משרה או בעל תפקיד שאוישה בקול קורא.
ת. לא ירדתי לפרטים כשאמרתי שהיא גייסה בצורות שונות.
ש. עכשיו כשאת מנסה להיזכר, איזו משרה מנהלית בכירה אוישה בקול קורא?
ת. האמת שאני לא בטוחה, אם אני לא טועה, ליועמ"ש אולי, אני לא... לא זוכרת, אבל יכול להיות .. לא זוכרת. אני אמציא את הפרסומים תוך 14 יום.
ש. אני רואה שאת אישרת בתצהירך גם את התגובה, לתגובה שהגישו חבריי בהליך העובדות בתגובה אושרו בתצהיר שלך, אמרת שהעובדות בתגובה הראשונה נכונות.
ת. נכון.
ש. ובתגובה כתוב שלהנהלת האוניברסיטה יש זכות מלאה לקבוע אילו משרות יאוישו באופן אישי. התקנים שיאוישו בחוזה אישי זו פררוגטיבה של ההנהלה.
ת. זה הפרשנות להסכם הקיבוצי.
ש. בתגובה גם כתוב, ושמענו את זה מעורכת דינך קודם, שהזכות המלאה הזאת של ההנהלה היא גם לאייש ללא מכרז פנימי משרות מדרג ממ"ח ומעלה.
ת. נכון. זה מופיע בהסכם.
ש. וזו לא רק הפרשנות הנכונה, אלא זו לשיטתך גם הדרך שבה הצדדים נהגו.
ת. אני לא אמרתי את זה. יש סעיף כזה בהסכם הקיבוצי, מתוך אותו מקום שאני טוענת שפעלו גם לגבי איוש סמנכ"לים, ההנהלה בחרה לתת הזדמנות בדרג ממ"ח למרות מה שכתוב, ושקלה כל פעם מחדש כאשר התפרסם תפקיד ממ"ח, היא שקלה את הסעיף הזה והחליטה שבמשרות האלה היא תיתן הזדמנות לגופו של עניין.
ש. כמה שנים אתה משמשת בתפקיד במשאבי אנוש?
ת. מעל 30 שנה.
ש. ב-30 השנה האלה אני מבין שהיו הרבה מאוד תפקידי ממ"ח.
ת. אכן.
ש. כמה מתוכם אוישו שלא באמצעות מכרז פנימי?
ת. לדעתי אף אחד.
ש. מי זו גב' פיי
ת. היא עובדת באוניברסיטה, היום היא נקראת ממונה על פרסומים במחלקה לקשרי ציבור, אם אני לא טועה.
ש. נכון שזה תפקיד שבעבר היה תפקיד ממ"ח?
ת. זה תפקיד שאינו נקרא ממ"ח אבל הוא בדרג ממ"ח.
ש. נכון שבעבר הוא נקרא גם ממ"ח לפני שמונתה הגב' פיי?
ת. אני לא בטוח שהשם ממ"ח היה .. אני לא בתפקיד כבר חודש, אני בעולם אחר.
ש. שאלתי איך קוראים לתפקיד כי אני רוצה לטעון בפניך כי שם התפקיד שונה לשם המעניין והמסובך כתנאי להעברה של גב' פיי בחוזה אישי.
ת. יכול להיות.
ש. ורק בהמשך לשאלה הקודמת, כמה תפקידי ממ"ח יש באוניברסיטה?
ת. בסביבות 35
ש. בדרג המנהלי טכני?
ת. בין 35 ל-40. כשאני עונה אני גם מדברת על משווה ממ"ח.
ש. וממ"חים בתואר? אומר מר אבנר כי יש בסביבות 15 ת. אני לא בטוחה, קצת יותר.
ש. אבל את כן בטוחה מהממח"ים כולם בדירוג דרגה?
ת. כן. גם המשווים בדירוג דרגה.
ש. וכולם התקבלו במכרז פנימי, מכרז חיצוני?
ת. נכון.
ש. אני מסתכל על נספח 11 לתצהיר עדות ראשית שלך, אני רואה מייל די ארוך שכתבת בתשובה לאבנר ביום 2.5.2011.
ת. כן.
ש. אני רואה פה בשורה השניה, שכתבת שמזכיר אקדמי מגיע חוזה אישי, אני לא רואה וחיפשתי, איפה כתבת שהוא אל אמור להתקבל במכרז? אני לא רואה את זה במכתב הזה?
ת. למה שאני אכתוב את זה, אני עניתי עניינית למה שהוא כתב לי.
ש. אם אני חוזר לסעיף 48 לתצהירך שדומה מאוד לסעיף 43 לתגובה, בעצם את חוזרת בך מהקטע בסוף אחרי הפסיק, זה שיפוץ מאוחר של עורכי הדין, נכון?
ת. אני לא מבינה את השאלה.
ש. סעיף 48 לתצהיר "בתשובתי למר מזרחי ציינתי כי כבר השבתי לפנייתו ... אשר לא חלה לגביו לקיים מכרז פנימי" את העניין של החובה לקיים מכרז פנימי לא הזכרת במייל.
ת. נכון, הבהרתי את זה בתצהיר.
ש. וגם בסעיף 43, זה גם תוספת מאוחרת שלך, של עורכי הדין. גם פה זה לא מתייחס באמת למכתב שכתבת, זה שיפוץ.
ת. לא יודעת מה ההבדל.
ש. מה שאבנר אמר שבמקרה והנהלת האוניברסיטה לא מאתרת מועמד במכרז פנימי ואחרי כן לא במכרז חיצוני, זה נכון שהיא יוצאת במודעת דרושים?
ת. זה לא בהכרח.
ש. אבל לפעמים זה קורה.
ת. יכול להיות שזה קרה, אני לא במצב להיזכר שאולי זה קרה, זה מאוד נדיר מפני שבדר"כ בחיצוני מוצאים ואם לא מוצאים מחפשים עד שמוצאים.
ש. נגיד שבחיצוני לא מוצאים אחת הדרכים לפעול זה מודעת דרושים.
ת. אולי.
ש. ממודעת הדרושים שראיתי אני לא יכול להסיק שלא קדם מכרז פנימי ת. נכון.

לשאלת בית הדין:
ש. כאשר מדובר בתפקידי סמנכ"ל, העובדה שיש מודעת דרושים אומר שהיה מכרז פנימי?
ת. לא בהכרח.

המשך חקירה נגדית:
ש. אני חוזר למייל, נספח 11 לתצהירך, במייל הזה, אני לא מתכוון לפגוע בכבודך, אבל את לא אומרת אמת לאבנר.
ת. מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה קובע עובדה?
ש. כן. את לא דוברת אמת.
ת. אני מוחא על זה ולא מסכימה לחלוטין.
ש. אני אגיד לך על מה התבססה העובדה שלי. אני רוצה לטעון בפניך שבשלב הזה שבו אמרת לאבנר יגויס בעל תפקיד במסגרת הסגל הטכני, כבר גויס. ואת קודם אמרת שאת ניהלת את ההליך בגלל זה שאלתי, אמרתי אולי לא ידעת, אבל את ניהלת את ההליך וביום שהשבת לאבנר כבר ידעת שגויס.
ת. את המשפט הזה צריך להבהיר אותו. כשאני כתבתי תקן מזכיר אקדמי התייחסתי לתקן לא לבן האדם וכאשר אני עניתי אני אסביר את התשובה שלי. היה חשש לוועד שהולכים להפוך את התפקיד הזה לסגל אקדמי, הם אמרו לי את זה בעל פה וגם הם הסתמכו בהסבר שלהם, בגלל שיטת המודעה. ולכן התשובה שלי באה ומסבירה ומדברת על כך שתקן מזכיר אקדמי נשאר בגדר תפקיד מנהלי וטכני ואין כוונה להפוך אותו לתפקיד אקדמי.
ש. מהתשובה שלך אפשר להבין שכבר גויס.
ת. אתה מבין, לא התייחסתי לנקודה הזו בכלל.
ש. מה את חושבת שאבנר הבין מהתשובה הזו?
ת. תשאל אותו, אני ממש לא יודעת.
ש. אני מפנה אותך לנספח 13 לתצהירך, המכתב של עוה"ד נאדל, שנשלח בשם האוניברסיטה במענה למכתב של עוה"ד שילוני. גם במכתב הזה לא כתוב שגויס , חודש וחצי יש בן אדם שיודע שהוא בתפקיד

ב"כ המשיבה: אני מתנגדת (העדה יוצאת). אנו הצטמצמנו בתצהיר לשלוש סוגיות שבית הדין הגדיר בדיון הקודם. בית הדין הגדיר בדיון הקודם מהם הנושאים ועם כל הכבוד המילה "גויס" מטעה. כתוב שההודעה למועמדים שלא נבחרו ניתנה ב-24 ליוני, כתוב שבכינוס הוועדה ב-5 לאפריל...

ב"כ המבקשת: זו אחת הסיבות שאני שואל על המכתב של עו"ד נאדל שהיה חודש אחר כך, ביוני.

המשך חקירה נגדית:
ש. למה במכתבים שיוצאים בתחילת מאי ובתחילת יוני, לא נאמר רבותי כל השאלה לגבי תהליך הגיוס לא רלוונטי, כי האיש כבר גויס?
ת. למה זה לא נאמר? אני מתקשה להשיב, לא הייתה כאן כוונת תחילה, כשאני עניתי למיילים אני עניתי בהתאם לטענות שהועלו, יותר עניתי בהתאם למה שעלה על נושא ההסכם הקיבוצי.
ש. האיש נבחר בסוף אפריל
ת. אני לא בטוחה שהוא נבחר, אני לא זוכרת בעל פה את הדברים.
ש. מתי הוא נכנס לתפקיד בפועל?
ת. ב-1 לאוגוסט, ספטמבר, לא זוכרת בעל פה.
ש. יש מכתב של עו"ד נאדל מה-12 ליולי שאומר שהוא אוטוטו נכנס.
ת. תן לי רגע לעיין. החליטו על בחירתו ב-5 ל אפריל ש. מי החליטו?
ת. הוועדה.
ש. את חברה בוועדה.
ת. כן.
ש. יצאה הודעה על הבחירה?
ת. אני הודעתי אישית לאבנר ברגע שנבחרה הבחירה בטלפון. נהגתי את זה לעשות את זה בכל תפקיד הסמנכ"לים והודעה על הבחירה יצאה בסמוך לכניסתו לתפקיד.
ש. עדכנת את אבנר מיד עם הבחירה?
ת. כן. לדעתי כן, ככה נהגתי לעשות.
ש. מה שאת אומרת שב-5 לאפריל עדכנת את אבנר, או בסמוך לכך.
ת. אני לא אומרת 5 לאפריל, אני אומרת שלאחר שהסתיים כל תהליך בחירת סמנכ"ל כיוון שהם לא היו שותפים, נהגתי יום אחרי שזה היה סגור סופית להודיע לו בטלפון.
ש. מתי לדעתך זה היה סגור סופית?
ת. בעיני ההודעה הפומבית יצאה ב-24 ליוני.
ש. מתי התקיימה השיחה עם אבנר אחרי הבחירה?
ת. לדעתי מספר ימים אחרי ה-5 לאפריל. נהגתי להודיע יום, יומיים אחרי.
ש. וזה עולה בקנה אחד עם המייל שלך ב-5 למאי?
ת. אני הפרדתי בין ההתייחסות לשאלות שהוא שאל לגופה של הבחירה, לבין עצם הבחירה.

לשאלות בית הדין:
ש. במכרז פנימי יושבים נציגי העובדים במכרז?
ת. כל מה שלא בדרג ממ"ח או משווה ממ"ח.
ש. משווה ממ"ח יש נציגות עובדים?
ת. לא.
ש. הרכב המשתתפים במכרז הפנימי מוגדר בהסכם הקיבוצי?
ת. עד כמה שזכור לי, לא.
ש. מתי אני יודע שזה מכרז פנימי, מתי אני יודע שזה לא מכרז פנימי, מה מבדיל מכרז פנימי?
ת. יש יותר נוהג בעבר ניסינו להוציא נוהל למכרז פנימי אבל לא צלחנו, היו לנו חילוקי דעות עם הוועד.

המשך חקירה נגדית:
ש. במייל מה-2 למאי באופן מכוון לא אמרת אמת לאבנר וברגע שתודי בזה אני אנסה לשאול אותך למה. בשורה החמישית למייל, הדברים שכתובים בסוגריים. את רוצה להסביר את הדברים האלה כא6ילו הם עוסקים במקרה הפרוצדוראלי שעוסקים בבחירת סמנכ"ל?
ת. אני מאמינה שאם כתבתי בסוגריים, שטרם התקבלה החלטה, שכך היה. אני יכולה להצהיר לאור החשד.. אני לא זוכרת בעל פה ואני אצרך לראות את תיק המכרז. לא הייתה לי כאן שום כוונה להסתיר או לכתוב משהו, או למרוח או לא להגיד שנבחר מישהו.
ש. זאת אומרת שיכול להיות שלא הייתה החלטה
ת. אני צריכה לעיין בתיק המכרז ואני אמסור לבית הדין הודעה מסודרת לגבי דרך ההתנהלות והבחירה, תוך 14 יום.
ש. אני העליתי קודם את התזה שמעולם לא גייסתם משרות מנהליות בכירות בדרך של כל קורא. מי בדר"כ מגייסים בדרך של כל קורא? איזה סוג של משרות?
ת. יכול להיות משרות אמון שמוגדרות בהסכם הקיבוצי, כמו שאמרתי קודם, אני צריכה לבדוק את עצמי שיתכן גם במשרות של סמנכ"לים הוחלט לצאת לדרך של כל קורא.
ש. זה היה במשרות אקדמיות?
ת. הגיוס של משרות אקדמיות לא נעשה במשאבי אנוש.
ש. אם אומר שכל קורא זה נוגע למשרות אקדמיות?
ת. אין לי מושג. לא ידוע לי.
ש. את לא הופתעת מהטענה של אבנר שלתפקיד הזה צריך מכרז פנימי, נכון?
ת. מאוד הופתעתי. מעולם לא שמעתי את הטענה הזאת לפני כן. גייסנו יועמ"ש בלי מכרז פנימי זמן קצר לפני כן ולא הועלתה שום טענה, הקשר היחידי שלי עם אבנר בנושא זה היה כשהודעתי לו מי נבחר, כמו שסיפרתי קודם.
ש. אני שואל את זה בגלל נספח 4 לתצהירך, נספח 4 הוא פרוטוקול משנת 2008 שבו הושגה הסכמה בין האוניברסיטה לבין נציגות העובדים על העברת משרות מסוימות, משרות בכירים.
ת. כן
ש. מעל החתימה כתוב הסכמה זו אינה פוגעת בטענות הצדדים לעניין הסכם 1990 והייתי שמח שתסבירי לי אם זה התקבל בכזו הפתעה הטענה של אבנר, על איזה טענות לא הסכמתם לפגוע.
ת. אני לא יודעת את התשובה הזו, אני לא הולכת להתעמק בשאלה משפטית ובעיני זו שאלה משפטית. וזה לא קשור לשאלה ששאלתי אותי כרגע כשאמרתי שאני הופתעתי ולא שמעתי את הטענה לפיה אבנר טוען לגיוס סמנכ"לים במכרז פנימי.
ש. ההסכמה פה זו הסכמה עם מועצת העובדים על החרגת עובדים מההסכם הקיבוצי.
ת. ההסכמה כתובה בצורה מאוד ברורה.
ש. אני טוען שאת ידעת שאלו הטענות של נציגות העובדים, אני טוען שהלכתם בכל זאת על עניין מזכיר האקדמי בכל קורא כפיילוט ושהסיבה שלא גיליתם לנציגות העובדים על מינוי מר פלדשטיין כל כך הרבה זמן היה בדיוק כדי למנוע הליך כזה בסמוך למינוי?
ת. אני דוחה את זה מכל וכל.

חקירה חוזרת:
ש. אני מראה לך את נספח 4 לתצהירך, נזכרה כאן קודם הגב' פיי, יש לה קשר לנספח הזה?
ת. כן. לה אישית אין קשר, סעיף 5 בנספח הוא משרת פרסומים לדוברות שלא כממ"ח ולזה התייחסתי קודם.
ש. מה הדרג של חמש המשרות שמתוארות בנספח הזה?
ת. הדרג הוא מתחת לממ"ח, חוץ מ.. זה מאוד מגוון פה. יש פה תפקידים שונים מתחת לממ"ח, לא סמנכ"לים במפורש לא, אף אחד מהם לא סמנכ"ל.


החלטה

החלטה על המשך ההליכים תינתן לאחר שיומצאו המסמכים וההודעה מטעם הגב' קרן, בתוך 14 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ג ניסן תשע"ב, 05/04/2012 במעמד הנוכחים.

נציג ציבור עובדים
מר משה גולדפרב

משה טוינה, שופט

נציג ציבור מעבידים
מר שמעון לוי

קלדנית: נורית רזניק
5

10


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י
נתבע: אוניברסיטת בן גוריון
שופט :
עורכי דין: