ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינג' א. דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ נגד חברת נ.ת.ע נתיבי תחבורה עירוניי להסעת המונים בע"מ :

בפני כבוד השופטת רות רונן

המבקשת:

חברת נ.ת.ע נתיבי תחבורה עירוניי להסעת המונים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אגמון

נגד

המשיבה:

אינג' א. דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פרוטיץ

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

החלטה

בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ומענה לשאלון.

אני נעתרת לבקשה למתן צו גילוי מסמכים כמבוקש בה. המבקשת (להלן: "הנתבעת") תעביר למשיבה (להלן: "התובעת") במקביל לעיונה את המסמכים שגולו במסגרת תצהירה (ככול שטרם עשתה כן). אם תהיה התובעת סבורה כי יש מקום לתקן את תצהירי העדות הראשית מטעמה – תוגש בקשה נפרדת ביחס לכך, שתידון בהתאם לנסיבותיה.

באשר לשאלון, הצדדים נחלקו ביחס לחלק מהתשובות שמסרה התובעת לשאלון. כפי שיפורט להלן, אני סבורה כי יש להורות לתובעת להוסיף ולהשיב על מספר שאלות. היעתרות לבקשה אין בה כדי לחוות דעה ביחס לרלוונטיות של התשובות (וזאת בין היתר לאור טענות התובעת ביחס למצג שהוצג לה לפיו היא זכתה במכרז, ולנזק שנגרם כתוצאה ממצג זה והסתמכותה עליו).
באשר לשאלות שאין מקום להורות לתובעת להוסיף ולהשיב עליהן, וביחס למסמכים שהתובעת לא הציגה, יישמרו כמובן זכויות הנתבעת להעלות טענותיה בהקשר זה במסגרת הסיכומים.

באשר לשאלות לגב' דומן –
שאלה מס' 1 (פירוט בעלי המניות בחברה מהקמתה) – אני נעתרת לבקשה באופן חלקי, באופן שהתובעת תשיב עליה ביחס לשנים מאז 2006 ועד היום.
שאלה מס' 2 (לאיזה חוג נרשמה הגב' דומן תוך פירוט אסמכתאות) - אינני סבורה כי יש צורך להוסיף ולהשיב על השאלה מעבר לתשובות ולמסמכים שנמסרו עד כה. הנתבעת תהיה רשאית להעלות טענות ביחס לתשובות ולמסמכים בשלבים הבאים של הדיון.
שאלה מס' 3 (המועד המדויק בו נרשמה גב' דומן ללימודים) – אינני סבורה כי יש צורך להוסיף ולהשיב על השאלה.
שאלה מס' 4 (מערכת הלימודים של גב' דומן כולל אסמכתאות) – די בתשובה שנמסרה ואין צורך להוסיף ולהשיב על השאלה.
שאלות 5,7 ו-8 (מה עיסוקה של גב' דומן כיום, וסמכויותיה הנוכחיות בתובעת) – אני סבורה כי אין די בתשובה, והתובעת תוסיף ותפרט מה עושה הגב' דומן היום במסגרת החברה.
שאלה מס' 10 (סמכויות מר דומן בחברה לפני ואחרי שגב' דומן נרשמה ללימודים) – אני סבורה כי אין די בתשובה, ואני מורה לתובעת להשלימה, תוך פירוט סמכויות הניהול שהועברו למר דומן.
שאלות מס' 18-19 (זכויות החתימה בחברה לפני ואחרי העברת השליטה) – אני מורה לתובעת להוסיף ולהשלים את התשובה.
שאלה מס' 20 (מי חתום על דוחות הכספיים של החברה מאז הקמתה) – מבלי לקבוע מסמרות לענין הרלוונטיות, אני מורה לתובעת להוסיף ולהשלים את התשובה.
שאלה מס' 21 (היקף מעורבות הגב' דומן לפני שנרשמה ללימודים תוף פירוט אילו התקשרויות והסכמים אושרו על ידיה) – האמור בס' 77-80 לתשובת התובעת לבקשה הנוכחית, מתייחס לשאלה. יחד עם זאת – התגובה אינה נתמכת בתצהיר. לכן, התובעת תוסיף ותשלים את תשובתה לשאלה זו.

באשר לשאלות שהופנו למר דומן -
שאלה מס' 3 (מי היה בעל השליטה בחברה בהקמתה) – אני מורה לתובעת להשיב על שאלה זו.
שאלות מס' 5-6 (פירוט באיזה אופן הורחבו סמכויותיו של מר דומן בחברה) – התובעת הפנתה לפרוטוקול מיום 24.6.12, אולם אין די בכך, ועל התובעת לפרט את תשובתה לשאלה זו.
שאלה מס' 8 (מה היתה תקופת ההתקשרות עם משכ"ל) – התובעת הפנתה לנספחי התביעה, אולם, אין די בהם, ועל התובעת לפרט מהו המועד בו הסתיימה ההתקשרות עם משכ"ל בפועל.
שאלה מס' 9 (ההיקף הכספי של ההתקשרות עם משכ"ל) – הנתבעת ויתרה על תשובה לשאלה זו, תוך שמירת זכויותיה.
שאלה מס' 10 (אסמכתא על שליחת מכתב ומדוע אינו חתום) – אינני סבורה כי יש מקום להוסיף ולהשיב על שאלה זו, והנתבעת תוכל להעלות טענותיה ככול שתמצא לנכון בהקשר זה.
שאלה מס' 12 (פירוט היקף הפעילות הכספי של התובעת 2005-2011) – אני סבורה כי יש להורות לתובעת להוסיף ולהשיב על השאלה, תוך ביאור של האמור במכתב רוה"ח – האם היקף העסקאות הוא שנתי או לתקופה של חמש שנים. מעבר לכך, אין מקום להיעתר לבקשה.
שאלה מס' 13 (היקף ההתקשרות עם משכ"ל בכול אחת משנות ההתקשרות) – אני מורה לתובעת להוסיף ולהשיב לשאלה.

התשובות לשאלון וגילוי המסמכים יבוצעו תוך 14 יום מהיום. תצהירי העדות הראשית של הנתבעת יוגשו 30 יום לאחר מכן. ישיבת קדם המשפט תידחה לכן ליום 11.6.12 בשעה 10:00.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אינג' א. דומן מהנדסי חשמל )1983( בע"מ
נתבע: חברת נ.ת.ע נתיבי תחבורה עירוניי להסעת המונים בע"מ
שופט :
עורכי דין: