ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילעד פטיטו נגד ביטוח ישיר בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

גילעד פטיטו

נגד

נתבעים

ביטוח ישיר בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בהתאם לסמכותי שלפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות"), לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי, בתגובה על הבקשה ובמסמכים הרפואיים שצורפו אני מחליט כך:

עמדת התובעים
התובעים מבקשים למנות מומחים בתחומים: אורטופדיה ופסיכיאטריה.

עמדת הנתבעים
הנתבעים מתנגדים לבקשה

הכרעה

ממונה מומחה בתחום הבא: האורטופדיה.

לאחר ששוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדיה עקב תאונת הדרכים מושא התביעה (ראו למשל: מכתב שחרור ממיון מיום 23/02/11 וכן סיכום ביקור מיום 7/03/11), תאונת דרכים מיום 23/02/11, אני ממנה בזאת את ד"ר מוריס אגסי מביה"ח אסף הרופא כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום זה.

בבקשת המינוי נתבקש מינוי של מומחה רפואי בתחום נוסף כמפורט לעיל, אך, בנסיבות העניין , ונוכח העדר מסמכים רפואיים קבילים (ראו נספח ה' לכתב התביעה, שהינו המסמך היחיד שצורף לתמיכה בבקשת מינוי מומחה פסיכיאטרי, שהינו חוות דעת עפ"י חשבונית מס' 1027 שם נרשם כי שולם עבור "טיפול חוות דעת רפואית" מסמך זה אסור לצירוף עפ"י חוק הפלת"ד בהיותו כולל חוות דעת וגם בהיותו מוזמן לצורך הגשת תביעה ובקשת מינוי מומחה. יצוין כי לא צורף מסמך כלשהו הנוגע לבדיקה שערכה אותה פסיכיאטרית ביום 21.6.11 אלא צורפה חוות דעתה מיום 26.6.11) זאת ועוד אין כל תיעוד לטיפול כלשהו בתחום הפסיכיאטריה מעבר להמלצה לטיפול באמצעות כדור Cipralex. לאור האמור לעיל לא ניתן היה להסיק קיומה של ראשית ראיה ולו בדוחק בתחום הפסיכיאטריה . לכן, בשלב זה, מצאתי להסתפק במינוי דלעיל, כאשר בהמשך הדרך וגם נוכח ממצאי המומחה שמונה, ניתן יהיה לשקול מחדש את הצורך במינוי נוסף.

הנפגע ובעלי הדין ימציאו למומחה מסמכים עפ"י הוראות תקנה 8 לתקנות, כאשר תשומת לב הצדדים והמומחה לאיסור שבתקנה 8(א) סיפא בדבר הגשת מסמכים הכוללים חוות דעת רפואית.

המומחה מתבקש להתחיל בבדיקה בעוד 60 יום מהיום.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לנפגע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מן התאונה, ואם כן – באיזה שיעור. המומחה מתבקש להתייחס לשאלת הקשר בין התאונה לבין מצב הנפגע במועד הבדיקה.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו הרפואי של הנפגע בעתיד.
האם הנפגע סובל ממגבלות תפקודיות בעקבות הנכות הרפואית הנ"ל, וזאת במיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה הנפגע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד בשל הנכות הרפואית הנ"ל, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

ככל שהמומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות דעת במועד ו/או ככל שקיימת מניעה אחרת מצד המומחה מלפעול עפ"י החלטת מינוי זו, יודיע על כך מיידית לבית המשפט.

שכר טרחת המומחה בתחום האורטופדיה יהיה בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בנסיבות העניין, נוכח התיעוד שהוצג, אופי הפגיעה ונסיבותיה, ונוכח העובדה שממונה מומחה אחד בלבד, אני מורה כי הנתבעים ישאו, כמימון ביניים, בשכ"ט המומחה וכן בעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות. שכה"ט ישולם ע"י הנתבעים ישירות למומחה, בתוך 30 יום מיום קבלת דרישת תשלום מהמומחה. השאלה על מי מהצדדים יוטלו באופן סופי שכ"ט המומחה ועלויות הבדיקות הנ"ל תיבחן, במידת הצורך, בהמשך ההליכים בתיק.

הוראות המשך דיוניות

בהמשך להוראות הדיוניות הראשוניות שניתנו בהחלטה הראשונה בתיק (בדבר הליכים מקדמיים) ומשהוחלט על מינוי מומחה/ים רפואי/ים, ניתנות הוראות דיוניות משלימות, כמפורט להלן:

התובעים יגישו לתיק ובמישרין לנתבעים תחשיב נזק, בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית, וזאת בתוך 60 יום מיום קבלת אחרונת חוות דעת המומחים שמונו, כאשר הנתבעים יגישו תחשיב הנזק כאמור מטעמם בתוך 30 יום מיום קבלת תחשיב הנזק מטעם התובעים, לתיק וכן במישרין לתובעים.

מובהר, כי, עפ"י סדרי העבודה העכשוויים בבית משפט זה, תיק פלת"ד ייקבע ויידון בפני שופט רק לאחר שהושלמו בו כל ההליכים המקדמיים, רק לאחר שהוגשו בו כל חוות דעת המומחים שמונו (או שהוגשו כל מסמכי קביעת דרגת נכות עפ"י דין) ורק לאחר שהוגשו בו כל תחשיבי הנזק מטעם כל הצדדים. עד לאותו שלב, התיק יידון ע"י רשם, כאשר רשם אינו עוסק בשאלות במישור החבות, ככל שישנן, ובשלב זה גם אינו עוסק בהצעות פשרה מטעם ביהמ"ש.

בעלי הדין מתבקשים להגיש בתוך 10 ימים מיום הגשת תחשיב הנזק מטעם הנתבעים הודעה משותפת, חתומה ע"י כל בעל הדין, באם הגיע כבר בפועל אותו שלב דיוני, כך שניתן יהיה להעביר המשך הטיפול בתיק לשופט.

מבוטלים כל דיון או תזכורת פנימית הרשומים בפניי בתיק, ובמקומם תירשם תזכורת פנימית בפניי ליום 30/11/12.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה (למומחה תשלח המזכירות גם טופס מינוי כנהוג).

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גילעד פטיטו
נתבע: ביטוח ישיר בע"מ
שופט :
עורכי דין: