ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ.י יבוא ושיווק ירכא בע"מ נגד אבישי שקד :

בפני כבוד השופטת ג'ני טנוס

תובעת
פ.י יבוא ושיווק ירכא בע"מ
ע"י עו"ד ג'ואד סקס

נגד

נתבע
אבישי שקד
ע"י עו"ד רינה ממן

בית משפט השלום בעכו

פסק דין

עסקינן בתביעה חוזית ושטרית לתשלום יתרת חובו של הנתבע כלפי התובעת.

נתוני רקע:
אין מחלוקת, כי הצדדים התקשרו ביניהם בעסקה לפיה הזמין הנתבע מאת התובעת מקפיא תעשייתי עבור המאפיה שבבעלותו בעלות כוללת של 16,892 ש"ח, לפי כתב ההזמנה מיום 25/4/06 אשר נחתם על ידו, הכולל שרטוט של המקפיא תוך ציון מידותיו המדויקות.

בעד המקפיא הנ"ל שילם הנתבע לתובעת סך של 2,392 ש"ח במזומן וזאת ביום 8/5/06, ועוד שלושה שיקים שזמן פירעונם עתידי, כמפורט להלן: שיק ראשון על סך של 4,500 ש"ח ליום 30/5/06 (נפרע); שיק שני על סך של 5,000 ש"ח ליום 30/6/06 (לא נפרע); ושיק שלישי על סך של 5,000 ש"ח ליום 30/7/06 (לא נפרע).

המקפיא סופק על ידי התובעת למקום עסקו של הנתבע כחודשיים לאחר הוצאת ההזמנה, אך משגילה הנתבע, לטענתו, כי המקפיא אינו עונה על ההזמנה, ומאחר שכל פניותיו אל התובעת לתקן או להחליף את הדרוש תיקון או החלפה לא נענו על ידה, לא היתה כל ברירה בידיו אלא להורות על ביטול שני השיקים האחרונים.

התביעה אם כן מתייחסת לביצוע שני השיקים הנ"ל, בסכום כולל של 10,000 ש"ח (בערכי קרן), שהיא גם יתרת התמורה החוזית אשר נקבעה בהזמנה.

בדיון אשר התקיים לפניי העידו מנהל התובעת, מר פרח ח'יר, וכן הנתבע בעצמו.

ההחלטה בבקשת ההתנגדות:
הנתבע הגיש התנגדות לתביעה בחלוף המועד אשר נקבע לכך בתקנות, ואולם כבוד הרשם אורי אוחיון נעתר לבקשת הנתבע להאריך את המועד להגשתה. בהתייחסו לגוף המחלוקת קבע כבוד הרשם, כי יש ליתן לנתבע רשות להתגונן כנגד הפקדה בסך של 2,500 ש"ח, שכן השגותיו לגבי העדר התאמה בין פרטי ההזמנה לבין נתוני המקפיא אשר סופק בפועל, הן בגדר טענת קיזוז אשר נתמכת לכאורה בשתי חשבוניות בגין התיקונים שהנתבע נאלץ לבצע, לטענתו, בקשר למקפיא הנ"ל, על מנת להתאימו לצורכי העסק ולפרטי ההזמנה.

השאלות שבמחלוקת:
הצדדים עוררו בכתבי הטענות ובסכומים מספר מחלוקות עובדתיות, ואלה העיקריות שביניהן: האם מנגנון ההקפאה ועוצמת הקירור במקפיא אשר סופק לנתבע, תואמים את המנגנון והעוצמה אשר סוכמו בין הצדדים בעת ביצוע ההזמנה ? האם המקפיא אשר סופק תואם במידותיו להזמנה ? ולבסוף, במידה וייקבע כי קיימת אי התאמה כאמור, האם הנתבע עמד בנטל להוכיח היקף הנזקים לשם קיזוזם מיתרת התמורה שלא סולקה?

לשם הנוחיות אדון בטענות הצדדים בקשר לשאלות הנ"ל בכל פרק בנפרד.

מנגנון ההקפאה ועוצמת הקירור:
לטענת התובעת, היא סיפקה לנתבע, לפי הזמנתו, מקפיא שכולל מנגנון הקפאה באמצעות מאוורר, ובעל עוצמת קירור של מינוס 10 מעלות.

לעומת זאת טוען הנתבע, כי הזמין מאת התובעת מקפיא דומה למקפיא אחר שהיה אצלו, אשר פועל בשיטת קירור באמצעות צלעות (צינורות). מנהל התובעת נכח בעסקו עובר לביצוע ההזמנה והתרשם במו עיניו משיטת הקירור במקפיא האחר, אלא שבניגוד למוסכם, התובעת סיפקה לו מקפיא שפועל באמצעות מאוורר, דבר אשר גורם לייבוש הבצקים אשר נשמרים בתוכו. לא זו אף זאת, המקפיא אשר סופק אינו מגיע לדרגת הקירור הנדרשת, שהיא לפי ההזמנה מינוס 10 מעלות, דבר אשר פוגם באיכות הבצקים.

לאור כך, ומאחר שהתובעת סירבה לתקן או להחליף את המקפיא על ידי המרת מנגנון ההקפאה והעמדת עוצמת ההקפאה על הדרגה הרצויה, כפי האמור לעיל, נאלץ הנתבע לאחר מספר חודשים להזמין טכנאי קירור על מנת לעשות זאת במקום התובעת, ובעבור כך שילם לו סך של 8,185 ש"ח (כולל מע"מ) אותם יש לקזז לטענתו מיתרת החוב. כמו כן, הנתבע נאלץ להוציא סך של 751 ש"ח (כולל מע"מ) לבעל מקצוע בתחום המסגרות לשם העמדת המקפיא לפי תנאי ההזמנה.

במענה לטענות הנ"ל טען מנהל התובעת, כי אין כל שחר לטענת הנתבע בדבר הזמנת מקפיא הדומה בנתוניו למקפיא אחר אשר היה ברשותו עובר לביצוע ההזמנה. מנהל התובעת הוסיף, כי ראה אומנם בעת הביקור במאפיה כי במקום יש מקפיא אחר, ברם הבדיקות אשר ערך שם היו במטרה לקבוע את מידותיו המדויקות של המקפיא החדש, על מנת להתאימו לחלל שבו עתיד היה הנתבע להציבו, ולא כדי להתאים את מנגנון הקירור של המקפיא החדש לזה של המקפיא הישן.

עוד טוען מנהל התובעת, כי אין מקום לקבל את חשבוניות התיקון וההתאמה אשר צורפו על ידי הנתבע כראיה קבילה, משום שהנתבע לא הגישן באמצעות מי שערך אותן.

בהתייחס לפער הגרסאות שבין הצדדים אבקש לציין תחילה, כי בגוף ההזמנה אשר נחתמה על ידי הנתבע, אין כל זכר למנגנון ההקפאה אשר סוכם בין הצדדים (הקפאה באמצעות מאוורר לעומת הקפאה באמצעות צלעות קירור). כמו כן לא נרשם בהזמנה כי המקפיא אמור לדמות מנגנון ההקפאה של מקפיא אחר אשר היה בשימוש הנתבע באותה עת.

יחד עם זאת, גם אם הייתי מקבלת את עמדת הנתבע לגבי חוסר ההתאמה שבין מנגנון ועוצמת הקירור אשר הוזמנו, לבין אלה אשר סופקו בפועל, לא מצאתי כי הנתבע הוכיח את מידת הנזק אשר נגרם לו כתוצאה מכך, שלא לומר כי הלה לא הוכיח שנגרם לו נזק כלשהו.

במה דברים אמורים?
הנתבע לא הביא ראיות כלשהן כדי להוכיח את טענתו, כי עוצמת הקירור במקפיא אינה מגיעה למינוס 10 מעלות, ודבריו בקשר לטענה זו נותרו בגדר דברים בעלמא. זאת ועוד, הנתבע לא הביא ראיה כלשהי אשר תומכת בטענתו, כי המאוורר מייבש את הבצקים אשר נשמרים במקפיא. למעלה מכך אוסיף, שגם אם אניח לצורך הדיון, כי הקפאה באמצעות מאוורר עלולה לייבש את המוצרים, לא אוכל להתעלם מכך כי לא הובאו בפניי ראיות המצביעות על מידת היובש ומידת השפעתו על המוצר המוגמר (לאחר האפייה).

יתרה מכן, אין חולק שהמקפיא סופק לנתבע כחודשיים לאחר ההזמנה (ההזמנה היא מיום 25/4/06), ואילו תיקון המקפיא על ידי טכנאי הקירור נעשה, לטענתו, בתחילת חודש 12/2006, קרי בחלוף למעלה מחמשה חודשים מיום האספקה. לאור חלוף תקופה כה ארוכה מעת האספקה ועד לביצוע השינויים לכאורה, קשה להלום מצב בו הנתבע סופג לכאורה נזקים מבלי לנקוט בצעד אופרטיבי עוד לפני חודש 12/2006. ומכאן, שחוסר המעש של הנתבע במשך חודשים תומך במסקנתי הקודמת בדבר אי עמידתו בנטל להוכיח כי נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ממנגנון ההקפאה אשר סופק לו, ואם כן - מה היקפו.

ואם לא די בכל אלה אוסיף למעלה מן הצורך, כי הנתבע לא הוכיח קשר סיבתי בין החשבוניות אשר צירף לתיק, לבין טענתו אודות אספקת מקפיא שאינו תואם את ההזמנה, ומכל מקום הוא לא הוכיח כי הוציא את הסכומים הנקובים בחשבוניות אלו. הכיצד? הרישום בחשבונית הראשונה מיום 3/12/06 על סך של 8,185 ש"ח אינו מצביע באופן דווקני על ביצוע שינויים במקפיא הספציפי מושא הדיון. באותה חשבונית צוינו מספר עבודות שמהותן אינה ברורה דיה, ולא צוין פרט כלשהו הקושר את המקפיא שבנדון לאותן עבודות. גם תוכן החשבונית השניה מיום 8/12/06 על סך של 751 ש"ח אינו מגלה מה הקשר בינה לבין המקפיא שבנדון, ומה הקשר בין סוג העבודה המפורטת בה לבין אי ההתאמה הנטענת.

כך או כך, הנתבע לא הוכיח כי הוציא בפועל את הסכומים המפורטים בחשבוניות, ולא צירף קבלות או מסמכים אחרים אשר יש בהם כדי להעיד על גובה התשלום.

מכל הנימוקים הנ"ל, אני דוחה את טענת הקיזוז אשר העלה הנתבע בכל הנוגע לאי התאמה של מנגנון ועוצמת הקירור, וזאת בשל אי הוכחת נזק.

התאמה בין המידות של המקפיא להזמנה:
כזכור, הטענה השניה הקשורה לאי התאמה בין פרטי ההזמנה לבין המקפיא אשר סופק בפועל, נוגעת לאי התאמה במידות.

הנתבע טוען, כי המקפיא אשר סופק לו אינו תואם במידות הגובה שלו למה שצוין בהזמנה, וכי המקפיא אשר אמור לשמש גם כמשטח עבודה, גבוה יותר מהגובה אשר צוין בהזמנה (גובה של 85 ס"מ כולל רגליות). כתוצאה מכך, הבצקים שמשתחררים ממכונת הלחמניות הצמודה למקפיא נופלים על הרצפה, במקום על המקפיא, ואף העבודה שאמורה להתבצע על גבי המקפיא – המשמש כאמור כמשטח עבודה – נעשית יותר קשה.

מנהל התובעת הכחיש בעדותו את טענת הנתבע הנ"ל, וחזר וטען כי המקפיא סופק לפי המידות שצוינו בהזמנה. יחד עם זאת, מנהל התובעת אישר בעדותו, כי אנשיו נאלצו לפרק את הרגליות של המקפיא על מנת להכניסו דרך החלון של המאפיה, שהתברר כקטן יותר ממידותיו של המקפיא.

לאחר שבחנתי את גרסאות הצדדים בסוגיה זו, נחה דעתי להעדיף את גרסת הנתבע, ונימוקיי לכך נסמכים על לא אחרת מאשר עדותו של מנהל התובעת עצמו.

אבהיר – מתוך דברי מנהל התובעת אני למדה, כי לאחר פירוק הרגליות של המקפיא לשם הכנסתו למאפיה דרך החלון, הרגליות לא הוחזרו למקומן והמקפיא הונח על תחתית בצורת 'U'. אלא מה, מנהל התובעת מאשר את דברי הנתבע כי סיפק לו כבר למחרת יום אספקת המקפיא, עגלה ששימשה להגבהת משטחי עבודה הסמוכים למקפיא.

דבריו אלה של מנהל התובעת מחזקים את גרסת הנתבע לגבי חוסר התאמה בין הגובה אשר הוזמן לבין הגובה אשר נתקבל בסופו של דבר. אף העובדה שלא נטען, כי הנתבע חויב בתשלום כלשהו בעבור אותה עגלה, תומכת בגרסת הנתבע כי העגלה ניתנה לו ללא חיוב כספי בכדי לשמש פתרון לבעיית חוסר ההתאמה שנוצרה בין גובה משטחי העבודה השונים במאפיה.

יחד עם זאת, הנתבע אינו מצביע על נזק ממון אשר נגרם לו כתוצאה מאי ההתאמה. בעדותו מסר הנתבע, כי הגבהת המקפיא מעבר לגובה אשר הוזמן מקשה על ביצוע העבודה, הא ותו לא. ברור אם כן, כי לא מדובר בנזק ממוני מובהק, שממילא היקפו לא הוכח, אם כי בנזק לא ממוני המתבטא בחוסר נוחות בביצוע העבודה.

בשים לב לעובדה, כי הנתבע אינו טוען בבקשת ההתנגדות או בתצהירו לקיזוז נזק שאינו נזק ממון, אין מקום לפסוק פיצוי כלשהו בגין נזק כזה (שממילא היה עומד על סכום קטן אילו היה נפסק).

הערות לסיום:
לאור ההכרעה בשאלות הנ"ל, אין עוד צורך לדון בשאלות אחרות אשר התעוררו בסיכומי הצדדים, שהן שאלות שוליות בנסיבות העניין, כגון: האם מדובר במקרה של הודאה והדחה (והתשובה לכך היא שלילית); האם הנתבע הזמין מקפיא בשיטת ההקפאה המהירה 'שוק-פריז' (שאלה לא רלוונטית שכן הנתבע אינו טוען זאת); האם קיימת סתירה בגרסת מנהל התובעת ביחס להצעות הפשרה אשר קדמו להגשת התביעה (וגם כאן התשובה היא שלילית, ובכל אופן מדובר בהצעות אשר עלו במסגרת משא ומתן שממילא אינן קבילות); והאם חשבוניות התיקון אשר צורפו על ידי הנתבע שלא באמצעות עורכן, הן קבילות (והתשובה לשאלה זו מתייתרת לאחר שהדיון נסב על המשקל אשר ניתן לייחס להן, אשר התברר כמשקל אפסי, תחת הדיון בקבילותן).

ההערה האחרונה מתייחסת למעמדו של אחד מבין שני השיקים נשוא הדיון, אשר הופקד בזמנו בחשבונה של התובעת במסגרת עסקת ניכיון שיקים, והנתבע נדרש על ידי הבנק לפרוע אותו. נושא זה ירד מהפרק לאחר שהשיק המקורי הוחזר על ידי הבנק לתובעת.

אחרית דבר:
אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 10,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/7/06 ועד היום.

לסכום הנ"ל יש לצרף שכר טרחת עו"ד בשיעור של 20% והחזר אגרות כשהן משוערכות נכון להיום.

הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

הפיקדון אשר הופקד בזמנו על ידי הנתבע ישמש כתשלום על חשבון החוב הפסוק, ובהתאם לכך אני מורה על שחרור הפיקדון על פירותיו לטובת התובעת, באמצעות בא כוחה.

המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פ.י יבוא ושיווק ירכא בע"מ
נתבע: אבישי שקד
שופט :
עורכי דין: