ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גולדן מרקט דלקים בע"מ נגד ד.א.א. מועדון התיאטרון בע"מ :

גולדן מרקט דלקים בע"מ

נ ג ד

ד.א.א. מועדון התיאטרון בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' הרשם אריה ביטון

החלטה

בפני התנגדות שהגישה המבקשת לביצוע שטרות אשר הוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל על ידי המשיבה.

טענות הצדדים

1. לטענת מנהל המבקשת, נרקמו בינו לבין אדם בשם אסי מוהיב יחסי ידידות ואמון אשר הביאו אותו לסייע בידי מוהיב לנוכח קושי תזרימי באמצעות מתן שיקים לפקודת חברות שהיו בבעלותו של מר מוהיב, ביניהם מצויה המשיבה דנן, וזאת על מנת שאותו מוהיב יוכל לזכות באשראי בנקאי בעת ניכוי השיקים הללו בבנק. בתמורה נמסרו למנהל המבקשת שיקים נגדיים בתוספת ריבית המשוכים על חשבונה של חברת איזי מרקט בע"מ כנגד כל שיק ושיק שנמסרו למשיבה למועד פרעון הקודם ב-4 ימים למועד פרעון השיק של המבקשת.

בשלב מסוים התברר למנהל המבקשת כי מר מוהיב לא מצליח לעמוד בפרעון השיקים הנגדיים שנמסרו לידי מנהל המבקשת לאחר שחלקם בוטל בהוראת ביטול וחלקם לא נפרע מחמת אי כיסוי מספיק או הגבלת חשבון הבנק של חברת איזי מרקט בע"מ.

2. לטענת מנהל המבקשת, שיקים אלו שלא ניתנה בעדם כל תמורה הוצאו ממנו במרמה מתוך כוונה תחילה שלא לתת תמורה בעדם תוך כדי קנוניה של מר מוהיב עם המשיבה ומנהליה/בעלי מניותיה. משהשיקים הנגדיים שניתנו כתמורה בידי מנהל המבקשת חזרו ולא נפרעו, ביטל מנהל המבקשת את השיקים נשוא תיק זה שנמסרו למשיבה באמצעות מר מוהיב.

3. בדיעבד התברר לו, כי המדובר בקנוניה אחת גדולה לשם הוצאת כספים במרמה מאנשי עסקים. כמו כן, המדובר, לטענתו, במשיבה אשר הינה נטולת נכסים וחשבון הבנק שלה הוגבל וכי זו אינה אוחזת כשורה בשיקים שהוגשו לביצוע לאור ידיעת מנהל המשיבה כי לא ניתנה בעדם כל תמורה וכי במעשי המרמה מעורב אף מנהלה ובעל המניות היחיד של המשיבה.

4. בדיון שנערך בפני, טען ב"כ המשיבה כי אין המדובר בצדדים קרובים, שכן העסקה נעשתה בין המבקשת לבין מר מוהיב, ואילו השיקים הועברו למשיבה על ידי מר מוהיב. יתר על כן, לטענתו, בעצם חילופי השיקים בין מר מוהיב לבין המבקשת עולה כי למבקשת ניתנה תמורה, שכן המדובר בעסקת חליפין של שטרות.

לטענת ב"כ המשיבה, טענת התרמית לא פורטה כנדרש אלא אך נטענה בעלמא, מבלי שינתן פירוט לטענה כי המשיבה הינה שותפה לתרמית וללא ציון מקור הידיעה לכך.

דיון והכרעה

5. בהתאם להלכה הפסוקה, הקרבה או הריחוק בן הצדדים אינם נקבעים על פי צורת השטר אלא על פי מערכת היחסים שביניהם. אנשים הם צדדים קרובים לשטר אם יחסיהם ההדדיים כצדדים לשטר נובעים מקשר משפטי ישיר ביניהם. אנשים הם צדדים רחוקים לשטר אם יחסיהם המשפטיים כצדדים לשטר אינם נובעים מקשר משפטי ישיר ביניהם, אלא מקשר משפטי עם אחרים. המבחן הוא פונקציונלי ולא צורני (ראה: ע"א 1886/97 יהודה זאב נ' זלמה, פ"ד נג(1) 132).

השיקים נשוא תיק זה נמסרו על ידי המבקשת לידי מר אסי מוהיב, איתו נערכה עסקת החליפין בין השיקים, ועל כן, מהווים הם כצדדים קרובים בכל הקשור לעסקת חליפין זו, בעוד שהמבקשת והמשיבה הינם צדדים רחוקים לשטרות אלו, וזאת, הגם שמר מוהיב שימש/משמש כבעלים במשיבה, שהרי המדובר בחברה שהינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה.

6. יחד עם זאת, היותה של המשיבה צד רחוק למבקשת אין בה כדי לפגוע בכוחן של טענות ההגנה הקיימות לאחרונה כנגד התביעה השטרית, כי אם ההיפך הוא הנכון, שהרי בהתאם לדין, בשלב הדיון בבקשת הרשות להתגונן כנגד תביעה שהוגשה על ידי צד שלישי בשטר, די למבקשת שתפרט בתצהירה את הגנתה אילו היתה נתבעת על ידי הצד הקרוב שעמו התקשרה, דהיינו, מר מוהיב. הגנה זו פוגמת לכאורה בזכות הקניין בשטר, וכוחה יפה גם כנגד הצד השלישי (המשיבה) שאליה סוחר השטר. וכעת צריכה המשיבה כצד שלישי להרים את נטל השכנוע המוטל עליה לפי פקודת השטרות ולהוכיח כי ניתן ערך בתום לב בעד השטר (ראה: דוד בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהדורה שמינית (2006), עמ' 235).

7. כאמור בטענת המבקשת עצמה, שיקים אלו שמסרה המבקשת ניתנו בתמורה לשיקים נגדיים, ולמעשה כאשר ניתנו שיקים נגדיים למבקשת הרי שניתן לה ערך בעד השיקים שמסרה היא למר מוהיב, והמדובר בעסקת חליפין שבה ניתן שיק תמורת שיק אחר, ולפיכך, בניגוד לטענת המבקשת, יש לקבוע כי ניתנה לה תמורה בעד השיקים שמסרה היא (ראה בעניין זה: הלכת שורץ נ' ברקליס בנק ד.ק.או., פ"ד יד(3) 2122).

אולם, בכך אין סגי, שהרי כבר נקבע כי יש להבחין בין היעדר תמורה לבין כשלונה. והרי זו היא טענת המבקשת, ולפיה חל כשלון תמורה בעת שהשיקים הנגדיים שנמסרו לה על ידי מר מוהיב, הצד הקרוב לעסקת היסוד, חזרו ולא נפרעו בטרם שהגיע מועד פרעונם של השיקים שמסרה היא למר מוהיב ואשר סוחרו למשיבה. בהתאם לטענתה, שלא נסתרה בחקירת המצהיר מטעם המבקשת, זמן פרעונם של השיקים הנגדיים שנמסרו לה נקבע באופן קבוע 4 ימים בטרם מועד פרעונם של השיקים שמסרה היא, ורק משאלו לא נפרעו כדבעי הורתה היא על ביטול השיקים שמסרה היא למר מוהיב, ואשר בגינם תובעת המשיבה את המבקשת.

8. כשלון התמורה פוגם בזכות הקניין, ועל פגם זה יכולה המשיבה להתגבר אם היתה מוכיחה כי השיקים סוחרו לה בעד ערך לפני כישלון התמורה. כבר נקבע, כי יש להבדיל בין מקרה שבו השטר סוחר לפני מועד ביצוע העסקה שבקשר אליה ניתן השטר, לבין מקרה שבו סוחר השטר לאחר אותו מועד. אם סוחר השטר לפני המועד, אין מקום לדבר על פגם בסיחור, מכיוון שאז אין כלל כישלון תמורה. אולם אם סוחר השטר לאחר אותו מועד, אלא שהעסקה הגלומה בשטר לא בוצעה, ניתן במקרה כזה לדבר על פגם בזכות הקניין של מי שסיחר את השטר לתובעת -המשיבה (ראה: בר אופיר, שם, עמ' 237-238).

לא זו בלבד, אלא שהלכה פסוקה היא, שעל אוחז השטר, דהיינו המשיבה, נטל הראיה מה קדם למה, הסיחור או כישלון התמורה (ראה: ע"א 665/83 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' אליהו בן עליזה, פ"ד לח(4) 281; ע"א 218/66 חביה ואח' נ' גליק, פ"ד כ(4) 63, 67).

9. במקרה שלפנינו, אכן מועלית על ידי המבקשת טענה לכישלון תמורה המוצאת את ביטויה באי פרעון השיקים הנגדיים שנמסרו לה לפירעון 4 ימים טרם מועד פרעונם של השיקים שמסרה היא ושבגינם תובעת אותה המשיבה. ואילו המשיבה, זו לא הרימה את נטל הראיה המוטל על כתפיה להראות שהסיחור קדם לכישלון התמורה, ודי בכך בכדי לקבל את ההתנגדות וליתן למבקשת את הרשות להתגונן מפני התביעה השטרית.

סוף דבר

10. לאור האמור לעיל, הנני מורה על קבלת ההתנגדות ומתן רשות למבקשת להתגונן כנגד תביעת המשיבה.

המשיבה תשא בהוצאות הדיון ושכ"ט עו"ד בסך של 2000 ₪.

תצהיר המבקשת ישמש ככתב הגנה והמזכירות תקבע את התיק לדיון בפני שופט בהתאם ליומנה.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ב, 17 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גולדן מרקט דלקים בע"מ
נתבע: ד.א.א. מועדון התיאטרון בע"מ
שופט :
עורכי דין: