ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'מיל עבד אל חלים נגד עירית שפרעם :

ג'מיל עבד אל חלים

נ ג ד

עירית שפרעם

בית משפט השלום בחיפה

כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

החלטה

בענין : מחיקת כותרת

1. התובעת הגישה כנגד הנתבע תביעה בסדר דין מקוצר ע"ס 129,704 ₪ בהתאם לתקנה 202 (1)

(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 .

2. בס' 3 לכתב התביעה נכתב כי

" כל המסמכים המצורפים ו/או אשר יצורפו לתביעה זו מהווה ראיה מוסדית ..."

3. בס' 4 לכתב התביעה נכתב כי

" הנתבע היה בכל העיתים הרלוונטיות לתביעה זו היה מחזיק כהגדרתו בס' 1 לפקודת העיריות

(נוסח חדש) בנכס/ים המסווג/ים המאגרי עיריית שפרעם תחת משלם מס' 000040254 , הכל

כפי שמפורט בנספח א' שלהלן "

4. בס' 5 לכתב התביעה נכתב כי

" במהלך התקופה הרלוונטית לתביעה זו קיבל/ה הנתבע/ת מהתובעת שירותים שונים

( ארנונה ו/או אגרה ו/או היטלים שונים , להלן "ההיטלים") ועליהם חוייב ע"י התובעת

בהתאם לסמכותיה לפי החוק " .

5. חרף האמור בכתב התביעה לא צורף לכתב התביעה נספח א' או כל נספח אחר .

זה המקום לציין כי היום הובאו לעיוני שבע בקשות למתן פסק דין של אותה תובעת , המיוצגת

על ידי אותו משרד עורכי דין . בכל אותם שבעה תיקים התמונה היתה זהה לתמונה בתיק זה - הן

לגבי ניסוח כתב התביעה והן לגבי אי צירוף נספח א' , המוזכר בכתב התביעה .

6. הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן במסגרתה סיפר כי בעבר הרחוק היתה לו חנות קטנה לרהיטים

בשפרעם . עקב קשיים כספיים העביר חנות זו לגב' מנאל קדרי משפרעם לאחר ששילם לעיריית

שפרעם את כל החוב עד סוף התקופה בה החזיק בחנות . הנתבע הוסיף וטען כי מזה שנים רבות

התובעת לא פנתה אליו ולא טענה לקיומו של חוב .

7. הנתבע ביקש למחוק את כותרת התביעה מהנימוקים הבאים :

א. כתב התביעה אינו מפרט את תקופת החיוב , זהות הנכס , שטח הנכס ומרכיבי החוב .

ב. לכתב התביעה לא צורף פירוט החוב ו/או תעודת עובד ציבור ו/או כל הוכחה אחרת לחוב

הנתבע .

8. התובעת מתנגדת לבקשה למחיקת כותרת .

9. ב"כ התובעת מפנה לפסיקה וספרות משפטית בה נקבע כי בתביעה של רשות מקומית לפי תקנה

202 (1)(ב) אין צורך בצירוף מסמך בכתב ודי בציון היתרה הסופית של החוב הנתבע .

10. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי באסמכתאות אליהן הפנתה ב"כ התובעת , הגעתי לכלל

מסקנה כי דין הבקשה להתקבל מהנימוקים שיפורטו להלן .

11. בהמרצה 323/67 סיבי דימונה בע"מ נ' מועצה מוקמית דימונה פ"מ נז 340 נקבע כי אין צורך

שתביעה של רשות מקומית תהיה מבוססת על ראיה בכתב .

12. בפסיקה מאוחרת יותר ניתן למצוא שתי גישות .

לפי גישה אחת רשות מקומית אינה צריכה לפרט בכתב התביעה כיצד חושב החוב הנתבע ואינה

צריכה לצרף דף חשבון המציג את אופן היווצרות החוב ודי לה בציון יתרת חובו של הנתבע

שהוא מבחינתו השורה התחתונה . לפי גישה זו הפתרון לכך שהנתבע לא מבין מעיון בכתב

התביעה מהו הנכס בגינו הוגשה התביעה ומהי תקופת החיוב, מצוי בפניה של הנתבע לתובעת

בבקשה ליתן פרטים נוספים לגבי מהות החוב ואופן חישוב החוב .

ת"א (נתניה) 2280/03 עיריית נתניה נ' אל רז שמריה , מאגר תקדין .

בש"א (פ"ת) 3839/04 בן לב בע"מ נ' עיריית פ"ת , מאגר תקדין .

13. לפי גישה אחרת , יש הצדקה לדרוש מהרשות המקומית לפרט כתב בכתב התביעה את הפרטים

המינימליים כדי שיאפשרו לנתבע לדעת בגין מה הוגש התביעה ולהגיש בקשת רשות להתגונן

מבלי להדרש לפנייה לתובעת לקבלת פרטי נוספים .

בע"א (ת"א) 1059/06 מיכקשווילי נ' עיריית ת"א (מאגר תקדין) אליו הפנתה ב"כ תובעת , נאמרו

לענין זה הדברים הבאים בס' 4 לפסק הדין :

" התובענה הוגשה לפי תקנה 202 (ב)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי ולפי תקנה זו די לקבוע את

סכום החוב המגיע על פי דין לרשות מקומית מבלי שתוגש על כך ראיה בכתב . תקנת משנה זו

אינה מחייבת להמציא אפילו ראשית ראיה בכתב לחיובו של הנתבע . אולם נכון יהיה לצרף

לתביעה העתק מאושר של הרישומים מתוך ספריה הרשמיים של הרשות המקומית כדי

הנתבע ידע מהם פרטי החוב הנתבע ממנו . כך נעשה גם בענייננו ." ( ההדגשה שלי - נ.ז.)

14. בתא"ק (כפ"ס) 4673-08 גולדשמיט נ' עיריית כפר סבא , מאגר נבו , החלטה מיום 31.12.09 ,

ס' 18 נקבע כי

" די במסמך שהוגש בתמיכה לכתב התביעה בו פורטה יתרת החוב , שם החברה המחזיקה

ופרטי הנכס " .

15. בת.א. (עכו ) 2157/95 מועצה מקומית עראבה נ' נסאר , החלטה מיום 5.9.95 , הסביר כב' השופט

שאנן כי תביעה שאינה כוללת נתונים כלשהם על פיהם חושב סכום התביעה אינה עונה לדרישה

של תביעה על סכום קצוב . מותב זה ער לכך שהחלטה זו אינה משקפת את הדעה הרווחת

בפסיקה נכון להיום לפיה די בציון היתרה הסופית של החוב הנתבע . יחד עם זאת , מצאתי

לנכון להביא את הדברים לחיזוק עמדתי לפיה נפל פגם בתביעה כפי שהוגשה , המצדיק מחיקת

הכותרת .

16. לא מצאתי בתגובת התובעת כל התייחסות לעובדה לפיה בשלב הכנת התביעה , סברה ב"כ

התובעת עצמה כי נספח א' לכתב התביעה הינו מסמך חשוב וחיוני , הן לצורך הוכחת התביעה

והן לצורך פירוט עילת התביעה ומרכיבי החוב .

לא מצאתי כל הסבר מדוע ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר הנסמכת על מסמך בכתב

מבלי לצרפו .

17. במקרה שלפנינו הנתבע לא יכול לדעת מעיון בכתב התביעה מהי תקופת החיוב ומהו החיוב .

העובדה כי במקרה דנן הנתבע ידע מהו הנכס נשוא החיוב בהתאם למספר המשלם שהוזכר

בכתב התביעה , אינה גורעת מנחיצות ציון פרטים טובים יותר לגבי זהות הנכס דוגמת כתובת

או גוש וחלקה .

18. לא אוכל לקבל את העמדה שהובעה בבש"א (י-ם) 1829/03 י.פ. אפית מרכז 98 בע"מ נ' עיריית

ירושלים , מאגר תקדין , ס' 6 להחלטה , לפיה פרטי זיהוי הנכס ותקופת החיוב הם בבחינת

פרטים שאינם נחוצים והתובעת פועלת למעלה מן הדרוש כאשר היא מצרפת אותם לנוחות

הנתבע המבקש רשות להתגונן .

לטעמי לעמדה שכזו אין הצדקה שכן הניסיון מלמד שמרבית הרשויות המקומיות מוסרות

פרטים שכאלה כבר בכתב התביעה מבלי שהדבר מכביד עליהן יתר על המידה .

למעשה באף אחד מפסקי הדין וההחלטות בהם עיינתי לא מצאתי כי הוגשה תביעה כמו בתיק

זה - ללא כל אפשרות לזהות את מיקום הנכס ע"י כתובת או גוש וחלקה , ללא פירוט של

סוג החיוב ( ארנונה , ביוב , מים , היטל סלילה וכו' ) וללא כל פירוט של תקופת החיוב .

19. הגישה לפיה על הנתבע "לרדוף" אחר ב"כ התובעת לצורך קבלת פרטים נוספים בתקופת 30

הימים בהם עליו להגיש בקשת רשות להתגונן ולבקש הארכת מועד עד לקבלת הפרטים , אינה

מוצדקת ואינה מידתית , כאשר ניתן לדרוש מהרשות המקומית ליתן פירוט מינימלי שיאפשר

לדעת בגין מה הוגשה התביעה כבר לאחר קבלת כתב התביעה .

20. יודגש כי השלד של כתב התביעה הסטנדרטי על בסיסו הוגשה תביעה זו , בנוי כדי להוסיף

את כל הפרטים הנ"ל , אך משום מה לא נעשה בו שימוש .

21. על כן , אני מורה על מחיקת הכותרת .

כמו כן , אני מורה לב"כ התובעת להמציא לב"כ הנתבע לא יאוחר מיום 17.3.12 פרטים

נוספים לגבי תקופת החיוב ומהות החיוב .

בהתאם , אני מאפשר לנתבע להגיש כתב הגנה לא יאוחר מיום 1.5.12 .

כיוון שעמדת התובעת נתמכת בפסיקה רלוונטית ובשל קיומה של מחלוקת פוסקים בענין זה ,

מצאתי לנכון שלא לעשות צו להוצאות .

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ב, 17 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'מיל עבד אל חלים
נתבע: עירית שפרעם
שופט :
עורכי דין: