ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית אשקלון נגד דליה נוימן :

עיריית אשקלון

נ ג ד

דליה נוימן

בית הדין הארצי לעבודה

: השופטת ורדה וירט ליבנה, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן סופר

נציג עובדים מר אלי פז, נציג מעבידים גב' דיתי שרון

בשם המבקשת - עו"ד אילנה מרכוס

בשם המשיבה - עו"ד שרון אלמקייס חכמון

החלטה

השופטת לאה גליקסמן

1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע (השופטת יעל אנגלברג שהם ונציגי הציבור גב' סימה שמיט ומר משה אניג'ר; עב' 5205/04). בפסק הדין נקבע כי המשיבה זכאית לתשלום גמול פיקוח בשיעור של 100%, בקיזוז גמול שעות נוספות גלובליות וגמול ניהול ששולמו לה.

הרקע לבקשה:

2. המשיבה עבדה בעיריית אשקלון (להלן - העירייה) בתפקיד רכזת גני ילדים באגף לחינוך ותרבות החל מיום 1.4.1998.

3. במהלך תקופת עבודתה שולמו לתובעת גמול ניהול בשיעור של 17% ו- 40 שעות נוספות גלובליות בשיעור של 135%, מכוח הסכם מקומי שחל על עובדי העירייה (להלן - התוספות המקומיות).

4. כעולה מפסק דינו של בית הדין האזורי במהלך ההתדיינות הוסכם בין הצדדים כי המשיבה זכאית לתשלום שכר על פי דירוג עובדי הוראה בתוספת גמול פיקוח, מכוח סעיף 19 להסכם הקיבוצי של עובדי ההוראה וחינוך ברשויות המקומיות (נוסח משולב), וכי על המשיבה חל הסכם מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות. המחלוקת בין הצדדים נותרה זכאות המשיבה לתשלום גמול שעות נוספות גלובליות בנוסף לזכאותה לגמול פיקוח ולמועד ממנו זכאית המשיבה לתשלום על פי דירוג עובדי הוראה בתוספת גמול פיקוח (פרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי מיום 25.3.2007, ע' 9).

5. בפסק דין חלקי קבע בית הדין האזורי כי המשיבה זכאית לגמול פיקוח בשיעור המלא של 100% ולא בשיעור של 90%; המשיבה אינה זכאית לגמול שנות נוספות גלובליות בנוסף לגמול הפיקוח; על העירייה לבצע חישוב חדש של גמול הפיקוח ממועד תחילת עבודתה של המשיבה בעירייה, לקזז את תשלומי גמול השעות הנוספות הגלובליות וגמול הניהול ששולמו למשיבה; לעדכן את בסיס השכר לביצוע הפרשות לקרן השתלמות וקופות הגמל והפנסיה; לשלם למשיבה את ההפרש בין הכספים המגיעים לה על פי החישוב מכוח פסק הדין לבין השכר ששולם לה. בהמשך, על יסוד תחשיב שהוסכם על הצדדים, נקבע בפסק דין משלים כי ההפרשים שלהם זכאית המשיבה עומדים על סך של 134,249 ₪, נכון ליום 17.1.2011. בנוסף, חויבה העירייה לשלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪.

הבקשה וטענות הצדדים:

6. על פסק הדין הגישה העיריה ערעור לבית דין זה. ערעור העירייה סב על שני נושאים: האחד - שיעור גמול הפיקוח, כאשר לטענת העירייה המשיבה אינה זכאית לגמול פיקוח בשיעור של 100%; השני - מועד הזכאות, כאשר לטענת העירייה לנוכח נסיבות העניין, בהן הוצע למשיבה לקבל את גמול הפיקוח במקום התוספות המקומיות (גמול ניהול ותוספת שעות נוספות גלובאליות) והמשיבה סירבה להפחתת גמול שעות נוספות גלובאליות, אין הצדקה לבצע חישוב רטרואקטיבי ולזכות את המשיבה בכספים שאותם היא עצמה סירבה לקבל במועד שהוצע לה.

7. הממונה על השכר הגיש בקשה להצטרף להליך כצד דרוש. מהבקשה עולה כי הממונה מבקש לטעון לעניין שיעור גמול הפיקוח שפסק בית הדין האזורי.

8. במקביל להגשת הערעור הגישה העירייה לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 24.10.11 דחה בית הדין האזורי את הבקשה ומכאן הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שלפנינו.

9. בבקשה לעיכוב ביצוע טוענת העירייה כי סיכויי הערעור גבוהים, במיוחד לאור עמדת הממונה על השכר באוצר לפיה קביעת בית הדין שהמשיבה זכאית לגמול פיקוח בשיעור של 100% הינה שגויה, שכן המשיבה עצמה לא טענה זאת; הערעור מבוסס על נימוקים משפטיים ועל בסיס העובדות שהוכחו בפסק הדין. באשר למאזן הנוחות נטען כי בתגובת המשיבה לבקשה לעיכוב ביצוע בבית הדין האזורי המשיבה לא הכחישה את טענה העירייה בדבר חוסר יכולתה להשיב את הכספים שנפסקו לזכותה אם יתקבל הערעור, לא צירפה תצהיר ולא פירטה הנזק שעלול להיגרם לה מעיכוב קבלת הכספים במספר חודשים. לטענת העירייה, בנסיבות העניין, בשים לב למועד הקרוב שנקבע לדיון בערעור, ובהעדר כל התייחסות מצד המשיבה לשאלת מאזן הנוחות, יש לתת את מלוא המשקל לסיכויי הערעור ולהיעתר לבקשה. בנוסף, נכונה העירייה להפקיד את הסכום הפסוק בקופת בית הדין או בידיה הנאמנות של בא כוח המשיבה או להפקידו בחשבון בנק שישא פירות, לפי הוראות המשיבה או להפקיד ערבות בנקאית, ובלבד שיובטח כי ניתן יהיה להשיב את הסכום ששולם, בהתאם לתוצאות הערעור. לחילופין, מבוקש להתנות את ביצוע התשלום בהבטחת השבתו בערבות בנקאית או בטוחה אחרת.

10. המשיבה מתנגדת לעיכוב ביצוע פסק הדין. לטענתה, סיכויי הערעור להתקבל נמוכים, שכן פסק הדין מנומק ומבוסס כראוי על ממצאים עובדתיים ועדויות שהובאו בפניו, עניינים שאין ערכאת הערעור נוטה להתערב בהם; החלטת בית הדין האזורי לשערך את הפרשי השכר למועד התשלום בצירוף הפרשי ריבית והצמדה נכונה ותואמת את ההלכה הפסוקה; נכונים הדברים גם לגבי פסיקת הוצאות משפט, ובמיוחד כאשר מדובר בהליך שהחל בשנת 2004. בנוגע למצב הכלכלי נטען כי העירייה לא הניחה תשתית עובדתית מספקת המעידה על קושי כלכלי של המשיבה או על סיכונים אחרים להשבת הסכום הפסוק אם יתקבל הערעור; העירייה לא הוכיחה כי ייגרם לה נזק בלתי הפיך שיש בו כדי להטות את מאזן הנוחות לטובתה.

הכרעה:

11. הלכה פסוקה היא כי הזוכה בדינו זכאי ליהנות מפרי זכייתו באופן מיידי, והגשת ערעור שלעצמה אינה מעכבת את מימושו. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת החריג, במיוחד כשמדובר בחיוב כספי. הסעד של עיכוב ביצוע פסק דין יוענק בכפוף לכך שיתקיימו שני תנאים מצטברים - סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות בין הצדדים נוטה לטובת מבקש העיכוב [ראו: ע"א 7221/01 י.ג. רובינשטיין יצור וסחר בע"מ - שובל (נ.י.ב) שווק מוצרים והפצתם, פ"ד נו(4) 178; רע"א 6480/00 עיריית תל אביב יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', לא פורסם, ניתן ביום 19.11.00]. מאזן הנוחות נבחן על פי הערכת הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מביצוע מיידי של פסק הדין, אל מול הנזק שייגרם למשיב ככל שיעוכב הביצוע.

12. לאחר שנתנו דעתנו לכלל נסיבות המקרה, לרבות פסק דינו של בית הדין האזורי וטענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה באופן חלקי בלבד, כמפורט להלן.

כאמור, ערעור העירייה סב על שני נושאים: האחד - שיעור גמול הפיקוח המגיע למשיבה - 100% כקביעת בית הדין האזורי או 90% כטענת העירייה והממונה על השכר; השני - מועד הזכאות לתשלום גמול פיקוח. בכל הנוגע לנושא הראשון, אנו סבורים כי יש מקום לעכב את ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור, לאחר שמיעת טענות העירייה והממונה על השכר, הראויות לבחינת ערכאת הערעור. בכל הנוגע לנושא השני, אנו סבורים כי העירייה לא עמדה בנטל להוכיח כי סיכויי הערעור טובם במידה המצדיקה עיכוב ביצוע פסק הדין. אשר למאזן הנוחות: טענת העירייה כי לא תוכל להיפרע מהמשיבה אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין במלואו והיא תזכה בערעור נטענה בעלמא, ללא שהובאה ראשית ראיה לכך. לפיכך, יש להחיל את הכלל לפיו הזוכה בדינו זכאי ליהנות מיידית מפרי זכייתו.

13. סוף דבר - הבקשה מתקבלת חלקית, כך שיעוכב ביצוע תשלום ההפרש בין גמול פיקוח בשיעור של 100% לבין גמול פיקוח בשיעור של 90%.

14. לנוכח העובדה שהבקשה התקבלה חלקית - כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ' שבט תשע"ב, 13 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית אשקלון
נתבע: דליה נוימן
שופט :
עורכי דין: