ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אימאן ח'יר נגד בנק הפועלים :

אימאן ח'יר

נ ג ד

בנק הפועלים

בית משפט השלום בעכו

כב' השופט ג'מיל נאסר

החלטה

הבנק תפס רכב של התובעת לאחר שנודע לו כי צד ג' מתכוון לתפוס את הרכב הנ"ל במסגרת תיק הוצל"פ שניהל אותו צד ג' נגד התובעת.

הבנק פעל בדחיפות לתפיסת הרכב במסגרת זכותו על פי שטר משכון, עליו חתמה התובעת להבטחת החזר הלוואה שנטלה מאת הנתבע.

בפניי עתירת התובעת למתן צו לשחרור הרכב וכן צו מניעה זמני ועיכוב הליכים.

לאחר הגשת הבקשה, הוריתי על עיכוב זמני כמבוקש (ללא מתן צו לשחרור הרכב), הוריתי להעביר את הבקשה לתגובה וכן קבעתי דיון במעמד הצדדים, אשר התקיים היום. הצדדים העלו את מלוא טענותיהם בכל חזית המחלוקת והתיק נדחה למתן החלטה.

ניתן לתמצת את הטענות המהותיות הרלוונטיות להכרעה בסעד הזמני המונח בפניי בנתונים הבאים:

התובעת חתמה על שטר משכון לזכות הנתבע להבטחת החזר הלוואה. החזר ההלוואה בוצע וממשיך להתבצע באופן סדיר וללא פיגורים. נגד התובעת נפתח תיק הוצל"פ על ידי צד ג' אשר פעל במסגרת אותו תיק לקבל צו לתפיסת הרכב לשם גביית החוב על פי תיק ההוצל"פ. אזהרה בגין אותו תיק הוצל"פ נמסרה כדין לתובעת, ואילו ההחלטה מיום 7/9/11 אשר ניתנה במסגרת תיק ההוצל"פ הנ"ל ולפיה זכאי אותו צד ג' (הזוכה בתיק ההוצל"פ) לתפוס את הרכב - לא נמסרה לתובעת. עניין אחרון זה היה שנוי במחלוקת במסגרת ההתדיינות בפניי, אך לאחר בירור שערכתי בנדון, אני יכול לציין כי ההחלטה הנ"ל לא נמסרה לחייבת (כנראה, הדבר מקובל על מנת לא לאפשר הברחת נכסים). אעיר כי ההחלטה על תפיסת הרכב מיום 7/9/111 התנתה את ביצוע התפיסה בכך שב"כ הזוכה יברר קיומם של שעבודים על הרכב ויבקש תגובת בעל השעבוד לבקשה. במסגרת תיק ההוצל"פ הנ"ל של צד ג', ניהלה התובעת משא ומתן עם אותו צד ג', מבלי שידעה על קיום ההחלטה לתפיסת רכבה. אותו צד ג' שלח ביום 7/12/11 מכתב ראשון המופנה אל המשיב לעיל ומודיע לו על קיום ההחלטה המתירה את תפיסת הרכב (זאת במסגרת התנאי של אותה החלטה לפיה על הזוכה בתיק ההוצל"פ להודיע ולקבל תגובת בעלי זכות שעבוד על אותו רכב). באותו מכתב צוין כי ככל שלא תינתן תגובה תוך 7 ימים, כי אז ייתפס הרכב על ידי אותו צד ג'. מכתב אחרון זה הגיע אל המשיב (על פי הנטען) בסמוך לתחילת חודש 1/12. מייד עם קבלתו, נוכח המשיב לדעת כי התובעת הפרה את שטר המשכון המחייב אותה להודיע מיידית למשיב על כל תביעת זכות ברכב הנ"ל על ידי צד ג' כלשהו, ועל כן פעל מיידית לתפוס חזקה ברכב ולהעבירו למחסני הוצל"פ.

בעקבות תפיסת הרכב על ידי המשיב הוגשה הבקשה שבפניי.

מבלי להיכנס לעובי הקורה בכל הטענות שהעלו בעלי הדין בתיק שבפניי, אתייחס להלן למספר טענות מהותיות ובהתאם לכך אכריע במחלוקת בכל הקשור לסעד הזמני.

טענת התובעת בדבר קיום הסכם פשרה מחייב אשר השתכלל בעל פה לפני תפיסת הרכב נשוא הדיון לא הוכחה. אני מקבל את גרסת הבנק לפיה הגיעו הצדדים לטיוטת הסכם אשר הועלה על הכתב ונמסר לידי ב"כ התובעת עת ביקר במשרדי ב"כ הבנק, אך לא נחתם על ידו. הטענה של התובעת לפיה טיוטת ההסכם בכתב חרגה באופן מהותי מההסכם בעל פה שכבר השתכלל בין הצדדים לא הוכחה. משלא חתמה התובעת על טיוטת ההסכם, הרי אין לבוא בטענות כלפי מי מהצדדים. פשיטא, התנהל משא ומתן שהיה קרוב להסכם סופי, אך הדבר לא קרה בפועל.

אני רואה בעובדה שהתובעת קיבלה אזהרה כדין במסגרת תיק ההוצל"פ האחר של צד ג' בסמוך לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ (אשר נפתח בעקבות פסק דין שניתן נגד התובעת ביום 15/6/11), מבלי ליידע את המשיב על כך, משום הפרה של הוראה ברורה בשטר המשכון. יחד עם זאת, לא אוכל להתעלם (ולו לצורך הדיון בסעד הזמני) מהעובדה שהתובעת פעלה מול צד ג' לסילוק המחלוקת בפשרה וכן, הלכה למעשה, לא ידעה בדבר קיום ההחלטה שניתנה ביום 7/9/11 לפיה רשאי אותו צד ג' לתפוס חזקה ברכב. שני נתונים אלה מביאים אותי לדחות את הטענה של המשיב ולפיה יש לדחות את הבקשה שבפנינו על הסף.

במהלך הדיון היום הוכח כי אותו הליך מול צד ג' הוסדר, ולכל הפחות צו העיקול על הרכב, לרבות צו התפיסה בוטלו, והדבר דווח לתיק ההוצל"פ. (בהקשר זה ראוי לציין כי הדברים נעשו לאחר פתיחת התיק המשפטי שבפניי).

מכל האמור לעיל, נחה דעתי להכריע במחלוקת של הסעד הזמני כדלקמן:

א. התובעת תוסיף ותשלם לבנק באמצעות בא כוחו את הסך 1,250 ₪ (מעבר לסך 1,200 ₪ שכבר שולמו, והכל בגין אגרת הוצל"פ והוצאות תפיסה של הרכב).

ב. התובעת תשא במלוא הוצאות אחסון הרכב.

ג. למען הבהירות, תמשיך התובעת ותשלם את החזרי ההלוואה כמתחייב ממנה לזכות הבנק.

ד. אני קובע הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ אשר ישולמו בהתאם לתוצאת הדיון בתיק העיקרי.

התיק העיקרי:

בהמשך להחלטה זו, ינסו הצדדים לנהל משא ומתן בתיק העיקרי. ככל שלא יגיעו להסכם סופי, כי אז יגיש המשיב כתב הגנה תוך 30 יום מהיום. במקרה זה, יובא התיק לעיוני עם הגשת כתב ההגנה על מנת לתת הוראות נוספות.

המזכירות תעביר החלטה זו אל ב"כ הצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה היום, ו' שבט תשע"ב, 30 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אימאן ח'יר
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: