ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אקספרס אחזקה וניהול מבנים שי את שרון בע"מ נגד IWSבע"מ :

אקספרס אחזקה וניהול מבנים שי את שרון בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אופק בלאיש

נ ג ד

IWSבע"מ

ע"י ב"כ עו"ד תמיר יחיא

בית משפט השלום באשקלון

כב' השופטת סבין כהן

פסק דין

בתובענה שלפני עותרת התובעת, אקספרס אחזקות וניהול מבנים שי את שרון בע"מ (להלן:-"התובעת") לחייב את הנתבעת, I.W.Sבע"מ (להלן:- "הנתבעת") לשלם לה דמי תיווך בסכום של 25,000 ₪ בגין שירותי תיווך שניתנו לנתבעת. השאלה העיקרית העולה לדיון בהליך שלפניי נוגעת לפרשנות סימונים מסויימים שנעשו בכתב יד על הסכם התיווך שנחתם על ידי הנתבעת.

רקע עובדתי וטענות הצדדים :

1. התובעת הינה חברה העוסקת בין היתר בתיווך נדל"ן. הנתבעת שכרה שירותי התובעת לצורך איתור מבנה לשכירות (להלן:- "המבנה").

הנתבעת חתמה ביום 16.02.05 על טופס הזמנה לקבלת שירותי תיווך (להלן:-"טופס ההזמנה" או "ההסכם"), הכולל בין היתר את ההתחייבויות כדלקמן:

" בגין מתן שירותי תיווך להשכרה או שכירות:

א. הנני מתחייב לשלם לכם, כתשלום השכירות החודשית (+מע"מ) שיקבע ביום חתימת הסכם השכירות.

ב. הנני מתחייב לשלם לכל דמי תיווך בסך של 2% (+ מע"מ) מערך העיסקה ביום חתימת הסכם המכר, ואת במידה ואמכור/ או ארכוש את הנכס אשר השכרתי / או שכרתי באמצעותכם.

בהשכרת הנכס לשנה נוספת - דמי תיווך בשווי חצי חודש שכירות מהשנה שנייה ועד 3 שנים חצי חודש נוסף+מע"מ."

2. טופס ההזמנה הינו טופס הזמנה מודפס וסטנדרטי שנערך על ידי התובעת והוספו עליו בכתב יד סימונים והערות בכתב יד הן על ידי התובעת והן על ידי הנתבעת. המחלוקת שלפניי נוגעת לסימונים שהוספו בכתב יד על הקטע המודפס בהסכם שצוטט לעיל באפן שבו סעיף א' הוקף בעיגול וסעיף ב' סומן ב-X (על האות ב') (להלן: - "הסימונים").

3. הנתבעת קבלה שירותי תיווך ושילמה בעבורם תשלום דמי תיווך בסך השווה לדמי שכירות חודשיים, כאמור בסעיף א' לטופס ההזמנה.

המחלוקת בין הצדדים נוגעת לחיוב הנתבעת בתשלום דמי תיווך נוספים עבור השנה השנייה ועבור השנה השלישית לשכירות המבנה.

4. התובעת טוענת, כי על-פי האמור בסעיף ב' המצוטט לעיל שבטופס ההזמנה, התחייבה הנתבעת לשלם לתובעת דמי תיווך נוספים באם תשכור את המבנה לתקופה שמעבר לשנה אחת.

בפועל, שכרה הנתבעת את המבנה לתקופה של לפחות שלש שנים ולכן זכאית התובעת, לטענתה, לתשלום דמי תיווך נוספים בסך מחצית דמי השכירות החודשיים בתוספת מע"מ, עבור שנת השכירות השנייה, וכן, לתשלום מחצית מדמי השכירות החודשיים בתוספת מע"מ, עבור שנת השכירות השלישית.

5. הנתבעת טוענת, כי במעמד החתימה על טופס ההזמנה הודיעה, כי אינה מסכימה לחיוב האמור בסעיף ב' הנ"ל ולכן מחקה אותו מטופס ההזמנה. המחיקה לטענתה, באה לידי ביטוי באמצעות הסימונים שבוצעו על גבי טופס ההזמנה כאמור לעיל, כאשר האות א' הוקפה בעיגול- לאות הסכמה עם תוכן סעיף א' והאות ב' סומנה ב-X- לאות ביטולו של סעיף ב'. משכך, טוענת הנתבעת, כי היא אינה חייבת בתשלום נוסף לזה ששולם על ידה, בהתאם להתחייבותה שבסעיף א' לטופס ההזמנה.

6. לעניין הסימונים שבטופס ההזמנה, טוענת התובעת, כי אלו סומנו לצורך בירור גרידא מול הנהלת התובעת ואין להם כל נפקות המדובר בקשקושים בעלמא ובסימונים זניחים שאין להם כל משמעות. במקום בו ניתן אישור לביטולו של חלק זה או אחר מההסכם, כי אז, היה הסעיף נמחק בדרך של פסים ארוכים לאורכו של המלל בכל הסעיף.

לטענת התובעת, נציגה, מר ואליק סמיונוף, אשר נכח בעת החתימה על טופס ההזמנה, לא היה מוסמך לאשר שינויים בתנאי העסקה כפי שמופעים בטופס ההזמנה ולכן יצר קשר עם הממונה עליו וביקש אישורו לשינוי- ביטול סעיף ב' ואישור, כאמור, לא התקבל.

דיון והכרעה:

7. השאלה העיקרית העומדת לדיון היא, כאמור, האם יש בסימונים בעט על גבי טופס ההזמנה כדי לבטל את החיוב שבסעיף ב' לטופס ההזמנה ואם כן, מה כולל אותו סעיף ב' שבטופס ההזמנה.

8. אשר לנסיבות החתימה על טופס ההזמנה העיד מר ואליק מטעם התובעת, כי הנתבעת הביעה הסתייגות מקימו של סעיף ב', אך הוא לא היה מוסמך לאשר השינוי שהתבקש ולכן בירר עם מנהל התובעת, מר שרון שטרית, אם הוא מאשר השינוי ונענה בשלילה וכלשונו:

"לגבי הסעיף הזה היתה שאלה התקשרתי לא אישרו לי שרון כמובן. לא נראה לי שחברה תוותר על 2 אחוז זה לא הגיוני. זה מה שהחברה עושה מזה היא מתפרנסת." (עמ' 6 לפרוטוקול למעלה).

ובהמשך:

בכל מקרה לא קיבלתי אישור לסעיף הזה, הבהרתי שלא קיבלתי אישור והמשכנו הלאה... האיקס והעיגול מבחינתי זה לא היה מאושר בשטח על ידי שרון . הם קיימים אני רואה זה לא כתב ידי לא אני ציינתי, זה לא משהו שאני הסכמתי." (שם שורות 7-8).

מר שרון שטרית, מנהלה של התובעת, נשאל לעניין והשיב:

"ש: ווליק התקשר אליך מהשטח נכון?

ת: כו. הוא דיבר איתי על הנושא במידה ותהא רכישה של המקום שני אחוז מה עושים ואמרתי לו לא עושים שום דבר זה נשאר ככה. במידה והם יקנו את המקום הם יצטרכו לשלם חד וחלק." (עמ' 8 לפרוטוקול למעלה).

נציג הנתבעת, מר שלום שרף, שחתם על טופס ההזמנה, טען כי סעיף ב' לא היה מקובל עליו וציין כך:

"לגבי המחיקות של האיקס והעיגול זאת הייתה הדרישה שלי מוליק נפגשנו ברכב ליד העירייה."

בחקירתו הנגדית הסביר נציג התובעת את הטעם להתנגדותו לסעיף:

"מאחר והייתי בקשר עם 7-8 משרדי תיווך, פעם ראשונה ראיתי נוסח כזה של סעיף, ואני עמדתי בתוקף ואמרתי לוליק למחוק, לסמן את הסעיף א' בעיגול ואת ב' לבטל."

9. העולה מהעדויות אם כן, כי נושא סעיף ב' להסכם עלה לדיון. לשיטתו של מר שרף, ביקש לבטל סעיף זה וזה אכן בוטל לפי דרישתו ולשיטת עדי התובעת, העניין עלה לדיון, אך תשובת התובעת היתה, כי סעיף זה נותר על כנו.

ואליק נשאל בעניין:

"ש. אני מבין שהיה דין ודברים בינך ובין נציג הנתבע הוא העלה את אי הסכמתו, אתה התקשרת לקבל אישור משרון והוא לא אישר לך. אתה אומר שמה שכתוב בטופס זה מבטא את רצון הצדדים.

ת. כן, מה שהוסכם."

המשתמע מדבריו של מר ואליק, הוא כי טופס ההזמנה הכולל את הסימונים משקף נאמנה את ההסכמות שסוכמו בפגישה, לפיכך, לכאורה, קיימת סתירה בדבריו, מחד טוען כי השינויים לא אושרו וההסכם אינו כולל השינויים ומאידך, משיב לשאלה, אתה אומר שמה שכתוב בטופס זה מבטא את רצון הצדדים- כן מה שהוסכם.

10. נראית סבירה בעיניי טענתו של מר ואליק לסימונים אין משמעות ומבחינתו לו היה אישור לשינויים, הנוהל הוא לציין בכתב ובמפורש את השינויים ולכן כל עוד לא צויין שינוי בכתב אלא רק על ידי סימון כלשהו - לא קיים שינוי והטופס על אף הסימון אינו כולל שינוי, ואלו דבריו:

"אני עוד פעם וזה לא בניגוד למה שטענתי ואני אסביר, ברגש שיש שינוי בתנאים שבטופס אני הייתי מחוייב לכתוב זה על כתב. אם היה ויתור הייתי מחוייב מצד שרון לכתוב זאת בכתב יד. לא רשום בטופס שכל מחיקה מחייבת אישור של שרון אני שכיר בחברה ואני עובד בהתאם לנהלים"

מר שרון שטירית , מנהל התובעת, התייחס אף הוא אל הסימונים כחסרי משמועת וציין בעדותו כך:

"אני מנסה להסביר לך אם זה היה מחוק כמו שזה מחוק פה הייתי מתייחס לזה, בגלל שיש קישקוש שנעשה לאחר משא ומתן אז הוא נמצא, אם זה היה מחוק אני לא הייתי מזיז את העסקה קדימה בשום פנים ואופן. ... איפה המקרא מה איקס אפס.

11. חרף עדותם של השניים והגם שיש טעם בטענותיה של התובעת לפיהן, לשם ביטולו של הסעיף היה על הצדדים לסמן קווים על גבי המלל כולו, סבורה אני כי התובעת אינה יכולה להותיר על טופס ההזמנה - המהווה את הסכם ההתקשרות, סימונים הנחזים כבעלי משמעות ולטמון ראשה כאילו הם אינם קיימים, שהרי מדובר בסימונים, שכל בר דעת יכול להבין שיש להם משמעות ובמיוחד לאור מיקומם על- גבי הטופס, זאת בפרט כאשר באה דרישת למחיקת הסעיף הספציפי מצד הנתבעת.

הרושם המתקבל הוא, כי התקלה נעוצה דווקא בהתנהלותו של ואליק. לאחר שואליק הבין שההנהלה אינה מסכימה לשינוי המתבקש, לא פעל לשנות הסימונים או להחתים הנתבעת על טופס הזמנה חדש, יתרה מכך, מר ואליק אף לא עדכן את אחד מאנשי הנהלת התובעת כי נותרו סימונים בטופסי ההזמנה, כשהוא מסביר זאת בכך שלא ראה בכך שינוי בתנאי העסקה, כפי שציין בעדותו:

" יש פה הערה לגבי שאלה מסוימת ואני אישית התקשרתי לבדוק אם זה מקובל או לא מקובל, אני הייתי אז ילד קטן באותם ימים ולא הבנתי." (עמ' 6 לפרוטוקול).

12. לאור האמור, והיות ובעניין זה נטל ההוכחה רובץ לפתחה של התובעת, מצאתי מקום להיצמד לכתוב בהסכם ולקבוע, כי התובע לא הצליחה להרים את הנטל להוכיח, כי סעיף ב' להסכם לא נמחק, כפי שמשתמע מתוך הסימונים על גבי המסמך עצמו, סימונים, שהקורא הסביר יבינם, גם בהעדר "מקרא מפה", כי כאשר מסומן Xעל גבי סעיף מסויים בהסכם, כאשר למעשה אין חולק שבאה דרישה למחיקתו, משמעות הדבר היא, כי סעיף זה נמחק.

היה חשוב, כי לאחר שואליק בירר עם מעסיקו מהי תשובתו באשר למחיקת הסעיף, כי יציין מפורשות על גבי ההסכם, כי סעיף ב' אף הוא חל. משלא עשה כן, גם אם מדובר בטעות, יתפס ואליק בטעותו, שעליה הסתמך הצד שכנגד.

13. הגם שקבעתי כי סעיף ב' נמחק, נותרה השאלה האם אותו חלק בהסכם שבו מצויין, כי במקרה של שכירות לשנים נוספות, תשלם הנתבעת דמי תיווך נוספים, כאשר מחיקתו של סעיף ב' מתייחסת לכל היותר למקרה של מכירת המבנה ולא למקרה של השכרתו.

14. בעניין זה, העידו הן שרון והן ואליק, כי מחיקת הסעיף נגעה לשאלת תשלום דמי תיווך במקרה של מכירת המבנה, כאשר אותה שיחת טלפון שבין ואליק ובין שרון נגעה בנקודה זו בלבד.

הנתבעת מצידה מציינת, כי כל הדברים שצויינו מתחת לסעיף ב', כאשר מדובר למעשה בשתי פסקאות- נמחקו.

15. על פניו, עיון בהסכם מלמד, כי החלק העוסק בתשלום דמי תיווך במקרה של השכרת המבנה לתקופה נוספת מופרד קמעא מסעיף ב, מדובר בפסקה חדשה, שקיים רווח בינה ובין הפסקה שלצידה סעיף ב'. לעומת ואליק ושרון, העיד מר שרף, כי ביקש באופן כללי למחוק את סעיף ב' להסכם, כאשר מבחינתו, מדובר בסעיף אחד הכולל את שתי הפסקאות.

בנסיבות העניין, כאשר הן ואליק והן שרון העידו, כי דובר על החלק בהסכם שלצד האות ב' דהיינו אותו חלק העוסק במכירת המבנה ואילו התייחסותו של מר שרף היתה התייחסות כוללנית, מצאתי מקום בעניין זה להעדיף את גרסתם של ואליק ושרון לעניין זה, כאשר יש לזכור, כי ואליק אינו בעל דין המעוניין בתוצאות ההליך ואילו שרון שלא היה נוכח בשיחה בין ואליק ובין שרף ידע לומר, כי שיחת הטלפון שנועדה לשם בירור עמו התייחסה לשאלת הרכישה בלבד, טענה העולה בקנה אחד עם עדותו של ואליק.

בהקשר זה, יש לזכור, כי הנתבעת לא מצאה מקום למחוק את כל אותם חלקים שאותם לא היתה מעוניינת להותיר בהסכם, אלא סימנה Xסביב האות ב' בלבד, כאשר מר שרף טוען, כי הסימון נעשה על ידי ואליק בעצמו, כך שבהקשר זה, כאשר הנתבעת עצמה לא מציינת מפורשות, כי היא מתייחסת לכל סוגי שכר הטרחה, ולאור שיחת הטלפון של ואליק עם מעסיקו, הרי שאותו סימון, גם לשיטת הנתבעת, צריך שיעשה לצורך אותו עניין שלשמו סימנו ואליק, דהיינו סימון אותו חלק העוסק בשיעור דמי התיווך במקרה של מכירה.

16. גם על פי הקשרם של הדברים מתוך ההסכם, ניתן להבין, כי סעיף ב' עוסק בשיעור דמי התיווך במקרה של רכישה ובמקרה של מכירה, ובנוסף, קיימת התייחסות נפרדת להארכת הסכם השכירות.

אמנם, ראוי היה כי ההפרדה בין הפסקה האמורה לבין פסקת המכירה היתה מופרדת לגמרי, אך למרות האמור ובפרט לאור העדויות באשר לנושא המחלוקת, מצאתי מקום לקבל בעניין זה את גרסת התובעים.

17. אציין עוד בהקשר זה, כי כתימוכין לטענתו טען מר שרף, כי מדובר בסעיף חדש, אשר אותו לא ראה בכל הסכם תיווך אחר ולמרות האמור, לא צרף ולו הסכם שכירות אחד התומך בטענתו ושממנו ניתן ללמוד, כי כאשר ביקש למחוק את סעיף ב' התייחס גם לחלק שמתחת לסעיף זה.

18. בשולי הדברים מצאתי מקום להתייחס לטענת הנתבעת בסיכומיה ולפיה ואליק לא היה מוסמך להחתים את הנתבעת על הסכם התיווך, היות ולא היה בעל רשיון לעסוק בתיווך במועד החתמת הטופס.

ב"כ התובעת טען במהלך החקירה הנגדית, כי הוא מתנגד בעניין זה להרחבת חזית, ב"כ הנתבעת טען לעומתו בסיכומים, כי היות ומדובר בטענה שהתבררה לראשונה במהלך החקירה הנגדית, לא נטענה קודם לכן.

מצאתי מקום שלא ליתן משקל לטענה זו, המהווה הרחבת חזית אסורה. הן מר שטרית והן ואליק הסבירו את חלקו של ואליק בעסקה, לו מדובר היה בחזית המתבררת בהליך, ניתן היה להרחיב בעניין. נוכח המחלוקת שלפניי, מצאתי מקום להסתפק בהסבר שניתן, כאשר התנהלותו הבלתי מקצועית של ואליק בעת החתמת ההסכם והמחלוקת שנותרה בין הצדדים לאור אופן התנהלותו, יש בה כדי לבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות.

19. לאור האמור, הנני מקבלת את התביעה.

הנתבעת תשלם לתובעת את הסך של 25,000 ₪. סכום זה ישא ריבית חוקית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה [13.10.09] ועד התשלום בפועל.

כן תשא הנתבעת בהוצאות התובעת, וכן תשא בשכר טרחת ב"כ התובעת בסכום שמצאתי מקום להעמידו בנסיבות העניין על הסך של 1,500 ₪ בלבד.

סכומים אלו ישאו ריבית חוקית והפרשי הצמדה כחוק, הוצאות המשפט מיום הוצאתן ושכ"ט עו"ד מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אקספרס אחזקה וניהול מבנים שי את שרון בע"מ
נתבע: IWSבע"מ
שופט :
עורכי דין: