ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי בע"מ נגד עדי גלעד אסולין :

ת"א (חיפה) 48014-10-10

ביטוח חקלאי בע"מ

נ ג ד

עדי גלעד אסולין

בית משפט השלום בחיפה

בפני כב' השופט אייל דורון

פסק דין

1. שני תיקים שאוחדו בפניי -

בתיק האחד, 48014-10-10, תביעה לפיצוי בגין נזקים ממוניים שונים ונזקים לא-ממוניים שנגרמו לתובעת בטענה לנקיטת הליכי הוצל"פ אגרסיביים ושלא כדין ע"י הנתבעת.

בתיק השני, 27133-08-10, תביעה על סכום קצוב בסכום של 420 ₪, בגין פרמיית ביטוח שלפי הנטען לא שולמה לתובעת (להלן: "המבטחת") - תביעה שאפשרה את פתיחתו של תיק ההוצל"פ נשוא התיק הקודם.

2. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק במחלוקת שביניהם בהתאם לסעיף 79א. לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, בהסתמך על החומר הקיים בתיק וסיכומי הצדדים, ובכפוף לסכום מירבי ("תקרה") וסכום מזערי ("רצפה") עליהם הוסכם.

3. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירי העדות הראשית מטעם הצדדים ובצרופותיהם, ולאחר שבחנתי את סיכומי הצדדים, ראיותיהם וטיעוניהם, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה בתיק 27133-08-10 להידחות, כי דין התביעה בתיק 48014-10-10 להתקבל וכי יש לחייב את המבטחת בסכום המירבי עליו הוסכם.

4. אני רואה לעצמי חובה להעיר כי דרך התנהלותה של המבטחת במהלך האירועים נשוא תיק זה הינה על פני הדברים חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת. מוצע למבטחת לערוך בדק בית של ממש ולבדוק את השתלשלות העניינים נשוא תיק זה.

הכיצד זה חוב נטען בסכום של כ-420 ₪ (שבדיעבד מתברר כי כשלעצמו הינו נעדר בסיס) "מנופח" על ידה ליתרת חוב גבוהה ביותר בתיק ההוצל"פ?

לשם מה נתפס פיזית, כלומר לצורך מימוש, רכב ששוויו עולה עשרות מונים על סכום החוב? מדוע כלל נתפס הרכב בטרם נתקבלה תשובה מהבנקים אם העיקולים שהוטלו - עוד קודם לתפיסת הרכב - תפסו כספים, כפי שאכן קרה בפועל?

אם כבר נתפס הרכב, אשר ללא ספק מבטיח את הגביה, מדוע לא בוטל מיידית צו עיכוב היציאה מן הארץ?

מדוע לאחר ששוחרר הרכב לא הוסר ממנו העיקול במשך קרוב לשנה עד לקבלת דרישה מב"כ התובעת?

חמור מכך - הכיצד זה מתבקשת בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ, לכאורה בניגוד לדרישות הדין, טרם שחלפה שנה ממועד ההמצאה של האזהרה לחייב (ההמצאה הנטענת, שכן בפועל נראה כי לא בוצעה המצאה כדין)?

והכיצד זה נרשם בבקשה להטלת עיקול על הרכב כי הליכי גביה קודמים לא צלחו שעה שאותה עת כלל לא ננקטו הליכי גביה קודמים?

5. זוכה רשאי כמובן לנקוט בהליכי גביה כנגד חייב באופן נמרץ ואינטנסיבי, אך בה בעת עליו לפעול בתום לב ובאופן מידתי. קל וחומר כאשר הזוכה הינו גוף עסקי גדול, איתן כלכלית, מיוצג משפטית, בא במגע עם חייבים רבים כאשר כמעט תמיד הוא הצד החזק במערכת היחסים מול החייב, וממלא תפקיד חברתי חשוב. לטעמי, בכל הנוגע להליכי גביה על ידי מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (בשמו הקודם - חוק הפיקוח על עסקי הביטוח) חלות על המבטח חובות תום לב מוגברות, בדומה לאלה שהוחלו בפסיקה על תאגידים בנקאיים, בהקשרים שונים של פעילותם.

6. על אחת כמה וכמה כאשר הלכה למעשה ייתכן כי ה"זוכה" אינו זוכה כלל ועיקר אלא מי שסובר כי הוא זוכה ונוטל לעצמו את החירות לפתוח תיק הוצאה לפועל אגב הגשת תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א.1. לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. וכאן אני רואה לנכון לייחד מספר מלים לסעיף זה.

מדובר בסעיף הטומן בחובו בעייתיות; מחד ספק רב אם הוא תורם תרומה משמעותית להפחתה מן העומס. מאידך הוא הופך את הסדר הנכון של הדברים, שהרי בדרך זו עשוי אדם לפתוח בתיק הוצל"פ לגביה של סכום שהלכה למעשה אין לו זכות לגבותו. התוצאה המעשית הינה כי על פי רוב מי שמודע לזכויותיו, ממילא מגיש התנגדות וההתדיינות במקרה כזה אינה נחסכת. לעומת זאת, מקום בו לא מוגשת התנגדות, הדבר נובע לעתים קרובות ממגבלות של שפה, גיל, הכנסה, ובעיקר - מהעדר הבנה של משמעות ההליך והשלכותיו במידה ולא תוגש התנגדות.

נסיון החיים מלמד כי מי שעושה שימוש רב בהגשת תביעות על סכום קצוב, הם בראש ובראשונה גופים גדולים וחזקים, כגון חברות ביטוח, חברות אשראי, חברות תקשורת, וכיו"ב. הוסף לכך את האמור לעיל לעניין זהות הנתבעים אשר לא מגישים התנגדות, והתוצאה הינה כי על פי רוב מדובר במצב דברים מובהק של חזק נגד חלש, ובכלי שהשימוש בו כרוך לא אחת בחוסר צדק. ראוי לשקול האם אמנם כלי זה הוכיח את עצמו כמסייע להפחתה בעומס המוטל על מערכת המשפט, ומסופקני אם זהו אכן מצב הדברים.

בעייתיות אחרת עשויה לבוא לידי ביטוי מעצם העובדה שמשקל רב מאד, רב מדי, עלול להיות מונח על כתפיה של המצאה אחת ל"חייב" כנגדו נפתח התיק, והדבר הינו משום תמריץ להמצאות שלא כדין, ולמצער - לטעויות, ותוצאותיהן של אלה כמו גם אלה עלולות להיות קשות. המקרה שבפנינו הוא מקרה מובהק המדגים בעייתיות זו. זאת, בעוד שכאשר מדובר בהוצאה לפועל של פסק דין אשר ניתן בדרך שאינה הופכת את היוצרות, גם במקרים בהם פסק הדין ניתן בהעדר הגנה או התייצבות, יש יותר מהזדמנות אחת בה עשוי קיום ההליך להיות מובא לידיעת מי שכנגדו ההליך מנוהל, ולאפשר לו לשטוח טענותיו לגופן.

7. סיכומו של דבר - התביעה בתיק 27133-08-10 - נדחית. אני מחייב את הנתבעת בתיק 48014-10-10 לשלם לתובעת בתיק זה סכום של 30,000 ₪, בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪.

מובהר כי הסכום האמור נפסק לאור הדרך הדיונית המקוצרת בה הסתיים ההליך וכי אילו היה מתקיים דיון מלא, ראוי היה לחייב את הנתבעת בסכום גבוה באופן ניכר.

סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן תיווסף עליהם ריבית פיגורים כחוק מהיום עד התשלום בפועל.

המזכירות מתבקשת להמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ח טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי בע"מ
נתבע: עדי גלעד אסולין
שופט :
עורכי דין: