ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד צפתי נגד די.בי.אס. שרותי לווין בע"מ :

דוד צפתי

ע"י עו"ד יוחי גבע

נ ג ד

די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ

ע"י עו"ד מאיה צברי ונטע גולדשטיין

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

כבוד השופט יצחק ענבר

פסק-דין

1. לפניי בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית, בהתאם לסעיפים 18 - 19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות).

2. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה יצוגית נגד המשיבה, המוכרת בשמה המסחרי Yes. ביסוד הבקשה טענות המבקש בדבר הפרות הוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 (להלן: חוק הכתוביות) על-ידי המשיבה.

3. המשיבה לא הגישה תגובה, אך במסגרת הבקשה לאישור הסכם הפשרה הסבירה, כי היא כופרת בטענות שהועלו כלפיה בבקשת האישור.

4. ביום 2/10/11 הוריתי לפרסם הודעה בדבר הגשת הבקשה בעיתונות ולשלוח העתק ממנה ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולנציג שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. במסגרת ההודעה שפורסמה כאמור, פורטו עיקרי ההסכם והוגדרה הקבוצה. כמו כן צוין, בין היתר, כי תוך 45 ימים רשאים חברי הקבוצה להגיש התנגדות להסכם, או לבקש רשות לצאת מן הקבוצה. הליכים אלו ננקטו בהתאם לנדרש בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות.

5. לאחר ביצוע הפרסומים לא הוגשו התנגדויות כלשהן מצד חברי הקבוצה. אף לא אחד מבין חברי הקבוצה ביקש שלא להימנות עליה לעניין הסכם הפשרה.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע, באמצעות באת כוחו, כי אינו מתנגד לאישור הסכם הפשרה. עם זאת העיר, כי חסר בהסכם מנגנון פיקוח על ביצועו.

6. על פי סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות, "בית המשפט לא יאשר הסכם פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסכם ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסכם הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין". סעיף 19(ג) לחוק תובענות ייצוגיות מוסיף וקובע, כי החלטת בית המשפט אם לאשר הסכם פשרה אם לאו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את הגדרת הקבוצה שעליה חל הסכם הפשרה, את עילות התובענה, את השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים ואת עיקרי הסכם הפשרה. בהחלטתו יתייחס בית המשפט, בין היתר, לפער בין הסעד המוצע בהסכם הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, להתנגדויות שהוגשו וההכרעה בהן, לשלב שבו נמצא ההליך, לחוות דעת הבודק, לסיכונים ולסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסכם הפשרה, ולעילות ולסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסכם הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסכם. להלן אבחן את הסכם הפשרה המוצע על פי אמות מידה אלה.

7. עילות התביעה, שעליהן התבססה בקשת האישור, הן הפרת חוק הכתוביות וחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998 (להלן: חוק השוויון), בשילוב עם פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

8. חברי הקבוצה הם "כל אדם שהינו מנוי של המשיבה והינו כבד שמיעה, קרי לקוי שמיעה אשר זקוק לכתוביות ו/או לתרגום לשפת הסימנים בעת צפייה בטלוויזיה החל מיום 16/12/03 וכלה במועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט".

9. המבקש עתר להורות למשיבה לפצות את חברי הקבוצה בסך כולל של 50 מיליון ₪.

10. השאלה המהותית שבעובדה ומשפט, המשותפת לכאורה לכלל יחידיה של הקבוצה, היא: האם המשיבה הפרה את חוק הכתוביות או את חוק השוויון.

11. על-פי הסכם הפשרה, במהלך "תקופת ההטבה", היינו, תקופה של שנה שתחילתה בתוך 45 ימים מהמועד בו יהפוך פסק-הדין אשר יאשר את הסכם הפשרה לחלוט, תעניק המשיבה כמשדר טלוויזיה תוספת של 90 שעות, אשר ילוו בכתוביות או בשפת סימנים. המשיבה תהא רשאית להעניק את ההטבה במסגרת "ערוצי הבית" של Yesאו במסגרת הערוצים המשודרים על ידה כמשדר טלוויזיה, הכל על-פי שיקול דעתה. בהודעה משותפת מטעם הצדדים הובהר, כי 90 השעות הנ"ל הִנן תוספת ל-460 שעות השבה לחברי הקבוצה שלעניינן נקבעה הפרה על-ידי הרגולטור.

12. הסכם הפשרה מבוסס על מתכונת הפשרה שנקבעה בת"א (מחוזי ת"א) 2719/06 דורון לוי נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ (להלן: עניין דורון לוי), שבו נדונו הפרות דין נטענות של זכייניות הערוץ השני. הסכם הפשרה בעניין דורון לוי גובש במסגרת הליך גישור שניהל נשיא בית-המשפט העליון בדימוס, כב' השופט מאיר שמגר, והוא זכה לאישורו של בית-משפט זה (כב' השופטת ע' ברון). מטעמים דומים לאלו שפורטו בהחלטתו של בית-המשפט בעניין דורון לוי, אף הסכם הפשרה שלפנינו הִנו סביר, ראוי והוגן, ומשרת באופן יעיל והוגן את עניינם של חברי הקבוצה. לעיל כבר צוין כי לא הוגשו התנגדויות כלשהן להסכם, וגם היועץ המשפטי לממשלה סמך עליו את ידיו.

13. בהינתן שהסכם הפשרה מבוסס על מתכונת הטבות דומה לזו שנקבעה בהסכם הפשרה בעניין דורון לוי, אשר אושר כאמור, אין צורך למנות "בודק", דבר אשר יסרבל את ההליך שלא לצורך וישית על הצדדים עלויות מיותרות.

אני מאשר אפוא את הסכם הפשרה, בכפוף לכך שעם תום תקופת ההטבה או עם סיום מתן ההטבה בפועל, לפי המוקדם מבין השניים, יהיה על המשיבה להגיש לבית-המשפט הודעה מאומתת בתצהיר, המפרטת את מספר שעות ההטבה שהוענקו בפועל ואת אופן הענקתן. בה בעת, ועל מנת לתמרץ את בא כוח המבקש לפקח על ביצועו של ההסכם, אורה להלן על דירוג תשלום שכר טרחתו. מנגנון זה נותן מענה הולם להערתו הנזכרת לעיל של היועץ המשפטי לממשלה.

14. הצדדים המליצו, כי המשיבה תשא בשכר טרחת ב"כ המבקש בסך כולל של 324,800 ₪ ובגמול למבקש בסך כולל של 40,000 ₪. אשר לגמול יש להביא בחשבון, בין השאר, את השיקולים המפורטים בסעיף 22 לחוק תובענות יצוגיות. אשר לשכ"ט-עו"ד לב"כ המבקשים יש להביא בחשבון, בין השאר, את השיקולים המפורטים בסעיף 23 לאותו חוק.

אמת המידה הבולטת, המטה את הכף לעבר פסיקת גמול ושכר טרחה ממשיים, היא מידת החשיבות הציבורית של התובענה ותרומתה לאוכלוסיית כבדי השמיעה. בתוך כך יש להוסיף ולהביא בחשבון את הסיכון שנטלו על עצמם המבקש ובא כוחו בניהול ההליך ואת ההוצאות שהוצאו לשם כך. מצד שני יש לציין, כי ההליך לא היה מורכב, שכן התשתית העובדתית והמשפטית הייתה פשוטה וצרת יריעה וטרחתו של ב"כ המבקש הייתה מן הסתם מועטה. נוכח שקלול מכלול הנתונים נראה לי, כי שיעורם של הגמול ושל שכר הטרחה הִנו סביר ואינו מצדיק התערבות. יחד עם זאת, במטרה לתמרץ את ב"כ המבקש לעקוב אחר מתן ההטבה לחברי הקבוצה ראוי ליצור זיקה בין חלק משכר הטרחה לבין ההטבה שתינתן בפועל. סך של 100,000 ₪ מתוך שכר הטרחה ישולם אפוא רק לאחר גמר הענקתה בפועל של ההטבה לחברי הקבוצה, וזאת בכפוף לאישורו של בית-המשפט בהתחשב, בין היתר, בהודעה שתימסר בהתאם למפורט בסעיף 13 לעיל.

15. ב"כ הצדדים יגישו לאישורי בתוך 14 יום את נוסח ההודעות ואופן הפרסום הנדרשים לפי סעיף 25 לחוק. פסק הדין ייכנס לתוקף רק לאחר אישור נוסח ההודעות ואופן הפרסום על ידי בית המשפט.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים ולמנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד צפתי
נתבע: די.בי.אס. שרותי לווין בע"מ
שופט :
עורכי דין: