ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ממ-דן חברה לבניין בע"מ נגד בנק לאומי סניף 949 רמת השרון :

1. ממ-דן חברה לבניין בע"מ

נ ג ד

1. בנק לאומי סניף 949 רמת השרון

2. היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט המחוזי מרכז

השופטת הדס עובדיה

החלטה

בעניין בקשה לפטור מתשלום אגרה:

1. המבקשת עותרת למתן פטור מתשלום אגרה בגין תביעה לתשלום כ 5.9 מיליון ₪ שהגישה כנגד בנק לאומי. (להלן :"הבנק").

עיקר טענת המבקשת בתביעתה היא כי הבנק החזיר 12 שיקים שהוצגו לפירעון בחשבונה מסיבת היעדר כיסוי מספיק בעת שהיה כיסוי מספיק לפרעון מרבית השיקים במועד הצגתם, או בניגוד לחובתו לפרוע את השיקים. עקב כך על פי הנטען הוגבל חשבון המבקשת על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981. המבקשת טוענת כי עקב הגבלת החשבון לא עלה בידה לקבל הזמנות עבודה חדשות והיא קרסה. המבקשת תובעת מהבנק נזקיה הנאמדים על ידיה בכ 5.9 מליון ₪ לאחר קיזוז חובה לבנק; זאת בגין פגיעה במוניטין המוערכת על ידה בכ 4.3 מיליון ₪ ובגין אובדן רווחים עתידיים המוערכים על ידה ב 1.6 מיליון ₪. אין חולק על כי המבקשת לא מיצתה זכותה לעתור לגריעת השיקים נשוא התובענה מרשימת השיקים ללא כיסוי על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 על יסוד כוונתה להגיש התביעה כנגד הבנק.

מבלי לקבוע מסמרות בכל דבר ועניין להבנתי לכאורה עילת התביעה בנסיבות העניין מסופקת, קל וחומר על רקע ויתור התובעת על ההליך בו פתחה על פי חוק שיקים ללא כיסוי.

בנוסף אציין כי גם סכום התביעה נראה לכאורה מופרז וכולו מושתת על הערכה כללית שאינה מבוססות די צורך אודות הפגיעה במוניטין ובהכנסות העתידיות של המבקשת עקב התנהלות הבנק.

בעניין זה נפסק כי אגרת בית משפט מהווה מחסום ראשוני מפני תביעות מוגזמות ויוצרת תמריץ בפני התובעים להעמיד תביעותיהם מלכתחילה על בסיס ריאלי.

ראה: רע"א 9567/08 כרמל אולפנים בע"מ נ' תעשיות אלקטרוכימיות 1952 בע"מ (בפירוק) (05.01.2011).

2. כקבוע בתקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז-2007 על בית המשפט לבחון האם אין ביכולתו של התובע לשלם את אגרת ההליך, והאם ההליך מגלה עילה.

בעניין זה נפסק כי גם ביחס לגוף מאוגד המבקש פטור מתשלום אגרה יש לבדוק האם נעדר התאגיד יכולת כלכלית לתשלום האגרה ובנוסף יש לבחון דבר קיומה של עילת תביעה.

את בקשת החברה יש לבחון בהתאם לסוגה ולמאפייניה, ולערוך בדיקה אמיתית למצבה של החברה וזאת אף בהתייחס לבעלי מניותיה ומנהליה. בנוסף נפסק כי יש להיזהר ממתן פטור תוך כדי ניצולו להגשת תביעה בסכום גבוה במיוחד.

ראה: רע"א 6344/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון נ' בלורי בע"מ (טרם פורסם)(2011).

3. מנהל המבקשת הצהיר בתצהירו כי הבנק גרם למבקשת נזקים ניכרים עקב הגבלת חשבונה והחזרת 12 שיקים בשל היעדר כיסוי מספיק. נטען על ידי מנהל המבקשת כי עקב התנהלות הבנק נקלעה המבקשת לקשיים כלכליים ולמעשה קרסה. בנוסף נטען כי המבקשת נעדרת רכוש למעט יתרות מזומנים ששימשו לכיסויי התחייבויות קודמות שנטלה על עצמה כלפי ספקים וכן כלים חשמליים קטנים בשווי מאות שקלים בלבד. לא הובאה כל אסמכתא להתחייבויות הנטענות ולפרעונן על ידי המבקשת, בציון סכומים ומועדים. לא צורפו קבלות וחשבוניות כנדרש.

לטענת המבקשת חשבונה בבנק מצוי ביתרת חוב ומוגבל ואף מסגרת האשראי שלה בוטלה. על פי הנטען בתצהיר מנהל המבקשת הכנסות המבקשת ירדו מסך 320,000 ₪ לחודש לסך 60,000 ₪ לחודש. לתצהיר צורפו מסמכים חלקיים בלבד אודות הכנסות המבקשת לפי הנטען בשנים 2009 , 2010 , 2011 .

המבקשת נמנעה מלצרף לבקשתה תצהיר המפרט את כל רכושה, בעניין זה נטענה טענה כללית ובלתי מפורטת בלבד. המבקשת לא צרפה לבקשתה תדפיסי כל חשבונות הבנק , וכרטיסי החיוב בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, וכן דוחות כספיים מבוקרים מלאים, אישור רואה חשבון, תדפיס רשם החברות, אישורים ביחס לקיומן של תוכניות חסכון זאת גם ביחס לבעלי מניותיה ומנהלה.

מנהל המערערת הצהיר כי בעל מניות היחיד בחברה הוא מר אורי יעקובוביץ'. למר יעקובוביץ' על פי הנטען שני חשבונות בנק. האחד מתנהל אצל המשיב, והשני בבנק המזרחי. על פי הנטען החשבון המתנהל בידי המשיב מצוי ביתרת חובה ובחריגה ממסגרת האשראי . לא צורפו אסמכתאות לנטען. נטען כי מר יעקובוביץ נטל הלוואה בסך 250,000 ₪ מבנק המזרחי כנגד רישום משכנתא לצורך תשלום התחייבויות החברה לספקים. לא הובאה כל אסמכתא לשימוש בכספי ההלוואה ופירוט מועדי ביצוע תשלומים וזהות הנושים. לא הובאה אף ראיה להעברת סכום ההלוואה לחשבון המבקשת כנטען. נטען כי חשבון מר יעקובוביץ בבנק המזרחי הוגבל. צורפה הודעה על הגבלת החשבון. לא שוכנעתי מהראיות שהובאו כי לא יוכל לתרום תרומתו לגיוס הנדרש לתשלום האגרה. איני סבורה כי הוכח שנעשה מאמץ כנדרש בעניין זה, על רקע ההלכה שלפיה בקשה לפטור מתשלום אגרה תהייה המוצא האחרון ולא ברירת המחדל. ( ראה: ע"א 7648/11 שלומי נהון נ' גיל גולדרייך (2011) ; בש"א 9998/09 ונדר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות (2009) ) .

4. מנהל המערערת הצהיר כי קרוב יחיד לחברה הוא מר ניר יעקובוביץ שכיר בחברה שאף הוא על פי הנטען קורבן להתמוטטותה. משכורתו הופחתה בשליש על פי הנטען. לא צורפו תלושי משכורת קודמים. מהראיות שהובאו בעניינו לא שוכנעתי כי הוכח די צורך לא יוכל לתרום חלקו לגיוס כספי האגרה.

5. לאור כל האמור לעיל סבורתני כי המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכחת הבקשה למתן פטור מאגרה. לאור כל האמור לעיל הבקשה נדחית. יש לשלם האגרה תוך 30 לא כן התביעה תימחק. ניתן בסמכותי כרשמת.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ממ-דן חברה לבניין בע"מ
נתבע: בנק לאומי סניף 949 רמת השרון
שופט :
עורכי דין: