ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישיל שומר נגד עו"ד תאופיק שלופה :

מישיל שומר

נ ג ד

עו"ד תאופיק שלופה

בית משפט השלום בנצרת

כב' השופטת עירית הוד

החלטה

רקע ותמצית טענות הצדדים

1. לפני בקשה לסילוק תביעה על הסף.

2. עסקינן בתביעה כספית על סך 100,000 ₪ אשר הוגשה על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965.

3. במסגרת כתב התביעה טוען המשיב, עורך דין במקצועו, כי ייצג לקוחות בתובענה אשר המבקש היה צד לה. לטענתו, במהלך דיון בתובענה האמורה, צעק לעברו המשיב משוגע, מספר פעמים, ללא כל התגרות מצידו. לטענת המשיב, האירוע האמור לא התרחש במהלך עדות המשיב. המשיב טוען, כי עסקינן בפרסום לשון הרע נגדו ופגיעה בשמו הטוב.

4. המבקש עותר, כי בית המשפט יורה על סילוק התביעה על הסף. המבקש טוען, כי אין לקבל טענת המשיב לפיה בדיון האמור נאמרו הדברים הנטענים ואף על פי כן אין לכך ביטוי בפרוטוקול. המבקש טוען, כי קיימת חזקה לפיה הפרוטוקול תקין. לטענתו, ככל שהמשיב סבר שהפרוטוקול אינו מיצג את שהיה בדיון, הרי שהיה עליו לבקש תיקונו.

5. עוד טוען המבקש, כי אף אם תתקבל טענת המשיב באשר לדברים אשר נאמרו בדיון הרי שתרגום הדברים מלמד, כי האמירה הייתה כי "אלו דברים מופרכים" ולא כפי שנטען בכתב התביעה. לטענתו, עסקינן באמירה ספונטאנית אשר יכול לומר בעל דין כאשר מיוחסים לו דברים לא נכונים. לטענת המבקש, אף אם עסקינן בחילופי דברים לא ראויים הרי שהטיפול בכך נעשה במסגרת התיק אשר במסגרתו הם נאמרו ואין צורך בפתיחת הליכים לפי חוק איסור לשון הרע.

6. המבקש מוסיף וטוען, כי המשיב הוציא נגדו לשון הרע בהזדמנויות שונות, ובין היתר במהלך הדיון בו לכאורה נאמרו הדברים המיוחסים לו. כן טוען, כי העברת ביקורת על עבודתו של עורך דין הינה חלק אינטגראלי מעבודתו.

7. המבקש טוען, כי יש להורות על סילוק התובענה שכן כתב התביעה אינו מגלה עילה, עסקינן בתביעה קנטרנית חסרת יסוד, התביעה הוגשה ממניעים פסולים, כתב התביעה סותר את פרוטוקול הדיון, התביעה מהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט ועסקינן בזוטי דברים.

8. לטענת המבקש, עומדות לו ההגנות המפורטות בחוק איסור פרסום לשון הרע שכן הפרסום נעשה בתום לב והוא מהווה הבעת דעה על בא כוחו של בעל דין בישיבה פומבית. כן טוען, כי לא נגרמו למשיב נזקים.

9. המשיב מתנגד לבקשה וטוען, כי דינה להדחות. המשיב טוען, כי כבוד הרשמת העירה למבקש על התנהגותו וכי הדברים לא מצאו ביטוי בפרוטוקול מחמת כבודו של בית המשפט.

10. לטענתו, במסגרת בקשה לסילוק על הסף אין להעלות טענות הגנה ותחת זאת יש להוכיח, כי אף אם האמור בכתב התביעה נכון הרי שאין בכך כדי להקים עילת תביעה. לטענת המשיב, אין מקום לטעון, בשלב זה, כי ראיותיו אינן מספיקות. המשיב טוען, כי יש בידיו אסמכתאות להוכחת טענותיו ואלו יוצגו בבוא העת. כן טוען, כי סילוק תביעה על הסף הינו סעד קיצוני שיינתן במקרים חריגים ואין זה המקרה בו יש להיעתר לבקשה לסילוק על הסף.

11. המבקש הגיש תגובה לתגובת המשיב. בתגובתו טען המבקש, כי מלבד הבטחת המשיב באשר להצגת ראיות אין בתגובה דבר. לטענתו, לא בכדי לא טורח המבקש להוכיח את התיעוד אשר נמצא בידיו, לטענתו. המבקש טוען, כי ההימנעות מהצגת התיעוד האמור מלמדת על העדר ראיות ועל כי קיימת הצדקה לסילוק התביעה על הסף.

דיון ומסקנות

12. לאחר שקילה ובחינה של מכלול טענות הצדדים מצאתי, כי דין הבקשה להדחות, כפי שיפורט.

13. הסעד של סילוק תובענה על הסף הינו סעד דרסטי ושומה על בתי המשפט לנהוג בזהירות יתרה בהפעלת סעד זה. סילוק תובענה על הסף הינו בגדר אמצעי הננקט בלית ברירה. די בקיומה של אפשרות, אף קלושה, כי לאור העובדות המהוות את עילת התביעה יהיה התובע זכאי לסעד המבוקש על ידו בכדי שלא להורות על סילוק התובענה.

14. טענות הצדדים באשר לקיומן של ראיות המוכיחות את טענות המשיב המפורטות בכתב התביעה אינן רלוונטיות בשלב זה. בעת דיון בבקשה לסילוק תביעה על הסף אין דנים בשאלה, האם בידי התובע להוכיח טענותיו וכיצד יעשה כן. תחת זאת, בוחנים האם ככל שיעלה בידו להוכיח טענותיו, האם יהיה בכך כדי להקים עילת תביעה נגד המשיב.

15. אף הטענה, כי פרוטוקול הדיון משקף את שנאמר בדיון ומשכך הרי שאין ממש בטענות המשיב אינה רלוונטית בשלב זה. עסקינן, שוב, בשאלה באשר ליכולת המשיב להוכיח טענותיו. שאלה זו אינה רלוונטית בשלב זה.

16. טענת המבקש לפיה לא נגרמו למשיב נזקים בגין אמירתו הינה טענה אשר יש מקום להכריע בה לאחר שיעלה בידי הצדדים להעלות את מלוא טענותיהם וראיותיהם.

17. מתדיין זכאי, כי יהיה לו יומו בבית המשפט כך שיעלה בידו להוציא את צדקו לאור. ההלכה היא, כי בית המשפט ינהג במשנה זהירות בטרם ייעתר לבקשתו של צד לסילוק על הסף של תובענה אשר הוגשה כנגדו. הסעד האמור הינו סעד מרחיק לכת ובית המשפט ייעתר לבקשה כאמור, רק כאשר שוכנע, כי אף אם הדיון היה נשמע לגופו דינו היה להידחות.

18. בענייננו חלוקים הצדדים באשר לשאלה, האם המבקש אמר את הדברים המיוחסים לו, מה הפירוש הנכון של דבריו והאם הדברים חוסים תחת ההגנות המפורטות בחוק. לאור המחלוקות האמורות לא ניתן לקבוע, בשלב זה, כי לא קיימת אף אפשרות קלושה שהמשיב יהיה זכאי לקבל את הסעד המבוקש על ידו.

19. בנסיבות אלו, הבקשה נדחית. אני מחייבת את המבקש בהוצאות המשיב בגין בקשה זו בסך 1,500 ₪. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מישיל שומר
נתבע: עו"ד תאופיק שלופה
שופט :
עורכי דין: