ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה גורביץ נגד כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ :

1. אריה גורביץ

2. דליה גורביץ

ע"י ב"כ עו"ד גולדשלגר

נ ג ד

כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד סורוקר

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כבוד השופטת עינת רביד

החלטה

לפניי בקשה למחיקת התביעה על הסף אשר הוגשה ע"י המבקשים נגד המשיבה, מחמת היעדר יריבות ו /או העדר עילה, לחילופין מחיקת כותרת ולחילופי חילופין בקשת רשות להתגונן.

על פי החלטה מיום 14.11.11, ההחלטה תתייחס רק לבקשה למחיקת התביעה על הסף.

רקע עובדתי

1. ביום 27.9.04 נחתם בין חברת המחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ (להלן:" המחסן המרכזי") לבין בנם של המבקשים, רונן גורביץ (להלן:"החייב") הסכם זכיינות, לפיו קיבל החייב זיכיון להפעיל חנות, אשר תמכור מוצרים של "המחסן המרכזי" וספקיה ותעשה שימוש בשם "כפר שעשועים" (להלן: "הסכם הזיכיון") (נספח א' לכתב התביעה).

2. המבקשים ערבו אישית לקיום התחייבות החייב כלפי המחסן המרכזי.

3. ביום 25.12.06 חתמה חברת "המחסן המרכזי" על הסכם העברת נכסים לא מוחשיים לחברת "הכל בדולר בע"מ" (להלן: "הכל בדולר").

4. ביום 31.12.06 שינתה "הכל בדולר" את שמה ל"כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ"-היא המשיבה.

5. ביום 29.10.07 שנתה "המחסן המרכזי" את שמה ל"קבוצת בי קמעונאות בע"מ".

6. ביום 21.9.10 נחתם הסכם להחזרת זיכיון בין המשיבה לחייב.

7. ביום 2.3.11 ניתן צו כינוס נכסים נגד החייב ( נספח ה' לכתב התביעה).

טענות המבקשים

8. לטענת המבקשים ככל שייקבע כי המבקשים ערבים לחובות החייב, אזי מדובר בערבות לחובות החייב למחסן המרכזי להבדיל מהמשיבה, ועל כן דין התביעה להידחות מחמת היעדר יריבות ו/או היעדר עילה.

9. עיון בכתב הערבות, עליו נסמכת עילת התביעה מראה כי המבקשים ערבו להסכם הזיכיון, אשר נחתם עם חברה אחרת בעלת מספר ח.פ. שונה משל המשיבה.

10. באשר לטענת המשיבה כי ביום 1.1.07 נחתם הסכם בין המשיבה למחסן המרכזי במסגרתו הסב המחסן המרכזי את כל זכויותיו וחובותיו ע"פ הסכם הזכיינות, שנחתם בין החייב למחסן המרכזי למשיבה, טוענים המבקשים, כי כתב התביעה כמו שהוא אינו מתייחס לעניין זה, וכן לא צורפה לבקשת ההבהרה ולתביעה כל מסמך המעיד על הסבת הזכויות. ככל שבוצעה הסבה כזאת לא ניתנה למבקשים כל הודעה על הסבת הזכויות.

11. לטענתם, עיון בהסכם להעברת נכסים לא מוחשיים שצורף כנספח 1 לתגובה מטעם המשיבה , אינו מספיק כדי לתמוך בטענות המשיבה וכדי ליצור יריבות בין המשיבה למבקשים וכי מדובר בטענות שהועלו לראשונה בתגובה ואין להם כל זכר בתביעה כמו שהיא. מדובר בהסכם מיום 26.12.06, תאריך שונה מהתאריך הנקוב במסמך הסבת הזכויות הנזכר בהבהרה מטעם המשיבה, וכן מדובר במסמך שנועד להעברת הנכסים הלא מוחשיים ואינו קובע העברת זכויות המחסן המרכזי על פי הסכמי הזכיינות כנטען על ידי המשיבה ומכאן שאף שמו של החייב אינו מוזכר בו.

12. עוד טוענים המבקשים, כי לא ניתנה להם כל הודעה על הסכם החזרת הזיכיון (להלן:" ההסכם החדש") שנחתם בין החייב ובין המשיבה ביום 21.9.10 (נספח ד' לכתב התביעה), ומכאן שלא נתקבלה הסכמתם להסכם החדש ולאישור ערבותם לחובות החייב על פי הסכם זה. לטענת המבקשים מעולם לא ערבו לחובות החייב למשיבה על פי ההסכם החדש מה גם שבהסכם החדש אין כל רמז באשר להסבת זכויות ולכן הוא בבחינת בטל מעיקרו.

13. מוסיפים המבקשים כי במסגרת הסכם החדש הסכימו הצדדים על סעיפים ספציפיים בהסכם הזכיינות שלא יבואו לסיומם , כשסעיף 11 להסכם, אשר כותרתו "איסור הסבה" לא נכלל בגדרם, מכאן שכוונת הצדדים הייתה לבטלו.

14. מציינים המבקשים, בהתבסס על האמור בכתב התביעה של המשיבה, כי ביום 2.3.11 ניתן צו כינוס כנגד החייב, ובמידה והמשיבה לא הגישה תביעת חוב לכנ"ר במועד או בכלל, אזי המבקשים פטורים מחבותם למחסן המרכזי ולמשיבה, ככל שייקבע כי הם ערבים.

15. לאור הנאמר לעיל טוענים המבקשים כי עומדות להן טענות הגנה אשר יש בהם כדי להביא לדחיית התביעה, טענות אשר בוודאי מספיקות כדי ליתן מתן רשות להתגונן שעה שנדרשת טענת הגנה ולו בדוחק.

טענות המשיבה

16. בהתאם לסעיף 11.3 להסכם הזכיינות אשר נחתם בין החייב למחסן המרכזי, המחסן המרכזי הורשתה להמחות את זכויותיה או חיוביה לאחרים ללא צורך בקבלת הסכמה של המפעיל לכך, ובלבד שההעברה לא תפגע בזכויות המפעיל על פי החוזה. המבקשים חתמו כערבים להסכם הזכיינות.

17. בסעיף 16.2 להסכם הזכיינות נקבע כי החברה תהא רשאית לעשות בשטר החוב, אשר גם עליו חתמו המבקשים כערבים, כל שימוש שיראה לה אם לא יקיים המפעיל את חיוביו.

18. המבקשים לא הציגו כל אסמכתא משפטית התומכת בטענתם כי משלא נמסרה להם הודעה על הסבת הזכויות ל"כפר השעשועים" ערבותם בטלה, טענה מופרכת וחסרת תום לב.

19. בנוגע לטענת המבקשים כי לא ניתנה להם הודעה על החזרת הזיכיון ולא נתקבלה הסכמתם להסכם החזרת הזיכיון, הרי זו אינה טענה אשר בגינה יש למחוק כותרת או למחוק את התביעה ואין בה ממש כלל. בעקבות החזרת הזיכיון, הופחת מחובו של החייב סכום כולל של 1,300,000 ₪. המבקשים אף אינם טוענים לקנוניה שנעשתה נגדם בין "כפר השעשועים" לבין החייב ואף לא מצביעים על נזק כלשהו אשר נגרם להם כתוצאה מהחזרת הזיכיון.

20. מוסיפה המשיבה כי כלל לא טענה כי המבקשים ערבים לקיום התחייבויותיו של החייב על פי הסכם החזרת הזיכיון.

21. לסיכום טוענת המשיבה כי המבקשים הגישו את הבקשה לסילוק על הסף בניסיון לחמוק מתשלום חובם, ואין בנסיבות הבקשה להורות על סילוק על הסף של התביעה.

דיון והכרעה

22. לאחר עיון בבקשה למחיקת התביעה ובתגובת המשיבה סבורני כי יש למחוק את התביעה על הסף בהיעדר יריבות.

23. במקרה דנא אין חולק כי המבקשים ערבו להסכם הזיכיון שנחתם בין המחסן המרכזי לחייב. עיון בהסכם הזיכיון שנחתם בין המחסן המרכזי לחייב, מעלה כי על פי סעיף 11.3, חברת המחסן המרכזי הייתה רשאית להעביר, להסב ו/או להמחות את זכיותיה על פי החוזה, ללא צורך בקבלת הסכמה של החייב ובלבד שההסבה לא תפגע בזכויותיו .

בהתאם לס' 5 לחוק המחאת חיובים תשכ"ט-1969, בכפוף להסכם ההמחאה, כוללת המחאת הזכות גם את הערבות.

אולם במקרה דנא, המשיבה לא הביאה כל מסמך המעיד כי אכן הסבה את הזכיות למשיבה.

24. טוענת המשיבה כי במסגרת ההסכם להעברת נכסים לא מוחשיים שנחתם ביום 25.12.06 בין "המחסן המרכזי" ל"הכל בדולר" העבירה חברת "המחסן המרכזי" גם את זכויותיה על פי הסכמי הזכיינות להם היא צד. אולם אין בידי לקבל טענה זו.

25. במסגרת ס' 4 להסכם העברת נכסים לא מוחשיים אכן התחייבה חברת המחסן המרכזי להסב את כל ההסכמים בהם היא אוחזת ובכללן הסכמי הזכיינות ל"הכל בדולר", אולם המשיבה לא הביאה כל מסמך אשר יכול להעיד כי הסבת הזכות אכן בוצעה.

26. ניתן לראות שעניין זה לא היה ברור אף לכב' הרשם נמרודי, בבקשה אשר הוגשה מטעם המשיבה ביום 26.9.11 להטלת עיקול זמני על זכויות המבקשים. בהבהרה מטעם המשיבה מיום 27.9.11 ציינה המשיבה כי ביום 1.1.07 הסבה "קבוצת בי קמעונאות בע"מ" (ובשמה הקודם המחסן המרכזי) את כל זכויותיה וחובותיה ע"פ הסכם הזכיינות.

גם בבקשת העיקול, למרות שהמשיבה ציינה בהבהרה כי מסמך הסבת הזכויות מיום 1.1.07 מצורף כנספח א' לבקשת ההבהרה, המסמך היחיד שצורף הוא מסמך שינוי שם החברה, ללא כל מסמך המעיד על הסבת הזכויות למשיבה.

27. יצוין כי כתב התביעה עצמו לא מעלה כל טענה הנוגעת להסבת הזכויות למשיבה , אלא עניינו בחובותיו של החייב כלפי המחסן המרכזי .

28. אשר על כן, בהעדר מסמך המעיד כי בוצעה הסבת זכויות בפועל למשיבה, ונושא זה נותר סתום בשל התנהלות המשיבה אשר לא הציגה את המסמך, אשר לטענתה קיים, אין לי אלא להורות על מחיקת התביעה בהעדר יריבות.

סוף דבר

29. התביעה נמחקת בשל העדר יריבות.

30. המשיבה תשלם למבקשים הוצאות הבקשה בסך של 500 ₪ וכן שכ"ט עורך דין בסך של 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אריה גורביץ
נתבע: כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ
שופט :
עורכי דין: