ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוטו-קרדיט ב.ב. בע"מ נגד סאן קאר השקעות בע"מ :

1. אוטו-קרדיט ב.ב. (2004) בע"מ

2. דוד בר גיל

3. רחל בר גיל

נ ג ד

סאן קאר השקעות בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט משה סובל-שלום ת"א

החלטה

(בעניין המבקשים 1-2)

1. בפניי בקשה למתן רשות להתגונן שהגישו המבקשים 1 ו -2, כנגד תביעה כספית בסך 833,360 ₪, שהגישה נגדם המשיבה בהליך של סדר דין מקוצר.

בקשת המבקשים נתמכה בתצהירו של המבקש 2.

2. בראשית הדברים אוסיף לציין כי עם הגשת התביעה הוגשה על ידי המשיבה בקשה למינוי כונס נכסים זמני לתשעה רכבים. ביום 1.11.11, ניתנה על ידי החלטה לפיה דחיתי בקשה שהגישו המבקשים לביטול מינוי כונס הנכסים הזמני.

3. הרקע שקדם להגשת התביעה הינו מערכת יחסים עסקית אשר התקיימה בין המשיבה למבקשת 1 (להלן: "המבקשת"), באמצעות מנהל המבקשת הוא המבקש 2 (להלן: "המבקש"). במסגרת הקשרים העסקיים שהתקיימו בין הצדדים מכרה המשיבה למבקשת רכבים שונים בעסקאות מכר באשראי אשר תמורתם היתה משולמת למשיבה על ידי המבקשת בתשלומים דחויים, כאשר על פי המוסכם בין הצדדים הרכבים נותרים בבעלות המשיבה עד לפירעון מלוא התשלומים. במסגרת זו קיבלה המבקשת את החזקה ברכבים במועד עריכת העסקה אולם היתה מנועה על פי המוסכם מלהעביר את החזקה והבעלות בהם, אלא לאחר שפרעה למשיבה את מלוא התשלום עבור אותם רכבים.

4. תביעתה של המשיבה מתבססת על עילה שיטרית. לכתב התביעה צורפו המחאות של המבקשת 1 בסך כולל של 757,600 ₪, אשר נמסרו לידי המשיבה ע"ח התמורה בגין הרכבים ואשר לא כובדו על ידי הבנק הנמשך. כן הוסף לכתב התביעה רכיב הפיצוי המוסכם בסך של 75,760 ₪ (בשיעור של 10% מערך הרכבים על פי סעיף 3 להסכמים). התביעה כנגד המבקש הוגשה מכוח ערבותו מיום 23.8.10, בערבות אישית להתחייבויות המבקשת כלפי המשיבה על פי ההסכמים נשוא התביעה, וזאת עד לסך של 500,000 ₪.

5. במסגרת תצהיר הבר"ל שהוגש מטעמו הועלו על ידי המבקש טענות הגנה לפיהן מכירת תשעת הרכבים נשוא התביעה לצדדי ג' בוצעה על ידי המבקשים במהלך העסקים הרגיל ותחת כנפי תקנת השוק. כן הועלתה טענה לפיה המשיבה אחזה בשתי סדרות של המחאות בגין אותה תמורה ולפיכך לכאורה הופקדו המחאות אשר היו אמורות להיות מוחזרות. בנוסף הועלתה על ידי המבקשים טענת קיזוז.

6. ביום 15.1.12, התקיים בפניי דיון בבקשה. במהלך הדיון אישר ב"כ המבקשים כי הוא מסכים כי פרוטוקול הדיון בבקשה לביטול צו כינוס הנכסים וכן חקירות המצהירים יהיו חלק מהדיון בבר"ל. כן הסכימו ב"כ הצדדים כי תוגש במסגרת הדיון בבר"ל הבקשה למתן צו הקפאת הליכים שהוגשה על ידי המבקשים וכן החלטת בית המשפט המחוזי על דחיית ערעור המבקשים על ההחלטה הדוחה הבקשה לעיכוב הליכים, בשל אי הפקדת הערבון. במסגרת החלטתי מאותו היום נעתרתי לבקשת ב"כ המבקשים לאפשר לו להגיש את התגובות אשר הגישה המשיבה לבקשת המבקשים להקפאת הליכים בבית המשפט המחוזי.

7. במהלך הדיון בבקשה סיכמו בפניי ב"כ הצדדים טענותיהם בעל-פה.

8. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שבפניי, ובחנתי טענות המבקשים מצאתי כי דינה של הבקשה למתן רשות להתגונן שהגישו המבקשים 1-2, להידחות.

9. עיון ובחינה של טענות המבקשים, כפי שנטענו על ידם במסגרת תצהירו של המבקש, מעלה כי אין באמתחתם של המבקשים כל הגנה כנגד התביעה השיטרית שהגישה המשיבה .

10. אין חולק כי המבקש הצהיר במספר הזדמנויות (ראה למשל הבקשה הדחופה שהוגשה על ידי המבקשת לבית המשפט המחוזי למתן צו הקפאת הליכים שם אישרה המבקשת כי חובה למשיבה עומד ע"ס של 750,000 ₪; כן ראה הבקשה לביטול מינוי כונס הנכסים הזמני; כן ראה חקירת המבקש במסגרת ההליך שבפניי) , כי אין בפיו הכחשה לקיומו של חוב כלפי המשיבה (הדברים אף צוינו על ידי בסעיף 9 להחלטתי מיום 1.11.11) . הנני דוחה טענתם של המבקשים, אשר עלתה גם במסגרת סיכומיהם, לפיה המבקשים מודים בקיומו של חוב אולם חולקים על גובה החוב כפי שזה נטען על ידי המשיבה. המדובר בטענה שהועלתה בעלמא, מבלי שפורטה כנדרש. הלכה היא כי על נתבע החולק על תחשיבים שהציג תובע, שומה עליו להציג במסגרת הבר"ל תחשיב נגדי מפורט מטעמו (על חובת הפירוט הנדרשת ראה בספרו של א' גורן , "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, בעמ' 314-315). בנקודה זו אציין כי הנני דוחה ניסיונו של ב"כ המבקשים להגיש במסגרת המסמכים הנוספים שהוגשו על ידו על פי החלטתי מיום 15.1.12, תחשיבים מעין אלה, שכן במסגרת החלטתי הנ"ל נעתרתי לבקשה להגשת תגובות המשיבה שהוגשו בבית המשפט המחוזי , ואלה בלבד. המסמכים האמורים שסומנו כנספחים 5-6 לכתב הוספת המסמכים שהוגש מטעם ב"כ המבקשים, הוגשו בלא רשות ולפיכך אין לראותם כחלק מבקשת הרשות להתגונן שהוגשה מטעם המבקשים.

11. זאת ועוד, לא מצאתי ליתן משקל לטענתם של המבקשים לפיה ספרי המבקשת , מסמכיה וכן מחשביה, נתפסו על ידי המשיבה ועל כן לא צורפו לבר"ל. אף אם יש ממש בטענה זו הרי שהיה בידו של ב"כ המבקשים להגיש להגיש בקשות מתאימות למתן צווים לעיון במסמכים וזאת לא עשה.

12. אף טענתם של המבקשים לקיזוז נטענה במסגרת תצהיר המבקש באופן סתמי ובלתי מפורט, ויש לדחותה בשל כך בלבד.

13. כמו כן, רוב רובן של טענות המבקשים בבר"ל התייחסו לרוכשי הרכבים - הם צדדי ג', אשר אף לעניינם התייחסתי בהחלטתי מיום 1.11.11 (ראה סעיף 6 להחלטה).

14. למען הסר ספק, אוסיף לציין כי בגין כל מכירה של רכב מהרכבים שנתפסו על ידה במסגרת הליך הכינוס, תפחית המשיבה התמורה שתתקבל בידה מסכום התביעה.

15. אשר על כן ובהתאם לכל האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה למתן רשות להתגונן שהגישו המבקשים 1 ו - 2. המבקשים ישלמו למשיבה את הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪.

16. בהתאם לאמור המשיבה זכאית ליטול פסק דין כנגד המבקשים 1-2 על מלוא סכום התביעה.

פסק דין

1. לאחר שבקשת הרשות להתגונן שהגישה המבקשת 1 נדחתה הנני מחייב בזאת את המבקשת 1 לשלם לידי המשיבה את סכום התביעה בסך 833,360 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (12.6.11), ועד לתשלום המלא בפועל.

2. לאחר שבקשת הרשות להתגונן שהגיש המבקש 2 נדחתה הנני מחייב בזאת את המבקשת 1 לשלם לידי המשיבה את סכום התביעה בסך 500,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (12.6.11), ועד לתשלום המלא בפועל.

3. בנוסף הנני מחייב את המבקשים 1-2 ביחד ולחוד בתשלום הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪.

4. פסק הדין שניתן כנגד המבקש 2 הינו סולידרי לפסק הדין שניתן כנגד המבקשת 1.

5. ב"כ המשיבה יגיש פסיקתא מפורטת לחתימתי.

המזכירות תשלח העתק לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוטו-קרדיט ב.ב. בע"מ
נתבע: סאן קאר השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: