ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית שדרות נגד צילומעתיק בעמ :

עירית שדרות

נ ג ד

צילומעתיק בעמ

בית משפט השלום באשדוד

כב' הרשמת עפרה גיא

החלטה

1. בפניי בקשה למחיקת כותרת שהוגשה על ידי המבקשת.

2. המדובר בתביעה שהוגשה על ידי המשיבה, ספקית של מיכון משרדי לתשלום סך של 91,663 ₪ מאת המבקשת בגין שכירת מכונת צילום מסמכים לתקופה שבין 10/5/2005-9/5/2008.

3. לטענת המבקשת התביעה אינה ראויה להתברר בהליך של סדר דין מקוצר, הואיל ואינה נסמכת על סכום קצוב מאחר ואין הודאה מטעם העירייה בנכונות החשבוניות עליהן מסתמכת התביעה. כן נטען שהתביעה מסתמכת על חוזה בלתי חוקי, מאחר וההסכם לא נחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המבקשת.

4. לטענתה, מי שחתם על ההסכם מול המשיבה הוא ממלא מקום אגף החינוך שאינו מורשה חתימה של המבקשת ומשכך, מדובר בהסכם בלתי חוקי לנוכח אי העמידה בהוראות סעיף 203 לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן:"פקודת העיריות") שינו בטלות ולפיכך, נשמט הבסיס מלדון בתביעה כתביעה על סדר דין מקוצר.

5. מנגד, טענה המשיבה שדין הבקשה להידחות, שכן לטענתה אין מדובר בטענה המצדיקה מחיקת הכותרת.

לטענתה, אינה מבססת תביעתה על סמך חשבוניות בלבד אלא גם על הסכם שהמבקשת התעלמה מקיומו ומשכך, נטען שטענות המבקשת מקומן בבקשת רשות להתגונן ולא בבקשה למחיקת כותרת התביעה.

6. דיון והכרעה

כידוע, בחינת התאמתה של התביעה להתברר בסדר דין מקוצר נבחנת על פי כתב התביעה ונספחיו.

הוראות תקנה 202 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת כדלקמן:

"ואלה התביעות שהתובע יכול להגישן לפי סדר דין מקוצר:

(1) תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית, הבאות-

(א) מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות בכתב;

(ב) ...

משכך, ניתן לתבוע בהליך של סדר דין מקוצר כאשר יש ראיות בכתב על החוזה.

במקרה דנן, אין ספק שקיים הסכם בין המשיבה וההסכם אף צורף לכתב התביעה, אלא שהמבקשת טוענת שמדובר בהסכם בלתי חוקי לנוכח הוראות סעיף 203 לפקודת העיריות לפיהן הסכם לא יחייב הרשות אלא אם חתם עליו לצד חותמת הרשות, ראש העירייה, והגזבר או עובד אחר הממלא את תפקיד הגזבר.

בחינת השאלה באם הגורם שחתם על ההסכם בשם המבקשת הוא המוסמך לכך אינה יכולה להיעשות במסגרת בקשה למחיקת כותרת. יתרה מזאת כבר היו מקרים בפסיקה שחרף אי התקיימות הוראות סעיף 203 לפקודת העיריות חויבה הרשות בחלק מהתמורה (ראו לעניין זה רע"א עו"ד זרח רוזנבלום נ' מועצה מקומית חבל מודיעין (טרם פורסם).

משכך, טענת המבקשת לפיה ההסכם בטל, מקומה במסגרת בקשת הרשות להתגונן ודי בקיום ההסכם בכדי לקבוע שהמשיבה עמדה בדרישת הראיה בכתב לשם התאמת התביעה לסדר דין מקוצר.

7. המבקשת הוסיפה וטענה שהתביעה אינה מתאימה להתברר בסדר דין מקוצר מאחר ואין הודאה מצידה בנכונות החשבוניות עליהן מתבססת התביעה. עם זאת, הודתה בתגובה לתגובה שמדובר בסכום קצוב אך מאחר והוא במחלוקת אינו יכול לשמש בסיס לתביעה בסדר דין מקוצר.

הלכה פסוקה היא כי סכום קצוב הוא סכום שחישובו הוא אריתמטי גרידא ללא צורך בשומה או הערכה (ראו ע"א 366/89 פיין אלומיניום בע"מ נ' די. מטל א.ג פ"ד מה (5) 850, 854-855).

בעניין הנדון, אין מחלוקת שעסקינן בסכום קצוב, אולם המבקשת מכחישה נכונותו. לעניין זה נקבע בפסיקה זה מכבר שהיות הסכום במחלוקת אינה משליכה על היותו סכום קצוב וסכום קצוב אינו בהכרח חייב להיות מוסכם (ראו ע"א 38/77 ישראל יואל צימרינג נ' דבורה גורדין פ"ד לא (ד) 401).

בספרו של י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שישית עמוד 622 נקבע לעניין זה, שמחלוקת לגבי הסכום יכול ותצדיק רשות להתגונן, אך אין היא שוללת את האפשרות לדון בסדר דין מקוצר. לפיכך, טענת המבקשת לפיה הסכום קצוב אך שנוי במחלוקת אין בה בכדי להצדיק מחיקת כותרת התביעה.

8. אשר על כן, הבקשה למחיקת כותרת נדחית.

המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך של 1500 ₪.

בכל הנוגע לבקשת הרשות להתגונן, בהתאם לסמכותי על פי הוראת תקנה 205 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 כנוסחה כיום בעקבות תיקון מס' 3 (פורסם בק"ת 6388 מיום כ"ב באייר תשס"ה) מצאתי מקום להימנע בשלב זה מלקבוע דיון לשמיעתה של הבקשה.

המשיבה נדרשת להביע עמדתה תוך 20 ימים לשאלת קיומן של טענות הגנה הראויות להתברר מתוך הבקשה כנוסחה ואגב כך להביע עמדתה לעניין חיוניות קיומו של דיון לשם ברורה.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית שדרות
נתבע: צילומעתיק בעמ
שופט :
עורכי דין: