ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלנר הנדסה אזרחית בע"מ נגד עיריית נהריה :

סלנר הנדסה אזרחית בע"מ

נ ג ד

עיריית נהריה

בית המשפט המחוזי בחיפה

כב' השופט מנחם רניאל

החלטה

1. אני מורה שעל הצדדים להגיש את כל המוצגים והראיות שעליהם יסתמכו בתיק זה לבית המשפט בתיק מוצגים שיכלול תצהירי עדות ראשית מטעם העדים, תעודות עובד ציבור וחוות דעת שעליהם יסתמכו.

2. לתיק יצורפו העתקים של כל מסמך ומוצג שכל צד מבקש להגיש במסגרת שמיעת הראיות, לרבות החקירה הנגדית (אלא אם תינתן החלטה אחרת לפי בש"א שתוגש עם הגשת תיק המוצגים), ויסומנו במספרים עוקבים.

3. תוכנם של המוצגים והעדויות, ייחשב כקביל על תנאי, דהיינו אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אי הגשת התנגדות משמעה הסכמה לקבילות הראיות. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר קבלת טיעוני הצדדים. ההתנגדות המנומקת והמפורטת תוגש לבית משפט ולצד שכנגד בתוך 14 יום ממסירת הראיה שלה מתנגדים לידי הצד המתנגד, והצד המגיש את הראיה יגיב להתנגדות תוך 14 יום מהגשתה. מטרות הוראה זו, בין היתר, להקדים את הדיון בהתנגדויות לישיבת ההוכחות, כך שבישיבת ההוכחות לא ישמעו התנגדויות, וכן לאפשר לצד שכנגד להביא ראיות כדין במקרה שההתנגדות תתקבל.

4. אם צד לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית או תעודת עובד ציבור מאחד העדים, הוא יהיה רשאי להעידו בחקירה ראשית, לאחר מתן החלטה על כך לפי בקשה מנומקת שתוגש על ידי הצד המבקש להעידו, תוך פירוט עיקר העדות, הסיבה לאי הגשת תצהיר או תעודת עובד ציבור, והמאמצים שנעשו לקבלתו, הכוללים גם פניה בכתב זמן סביר לפני הגשת המוצגים. הבקשה תוגש ביחד עם תיק המוצגים. לא תותר עדות מי שלא צורפה עדותו לתיק המוצגים או ניתנה החלטה לגביו לפי סעיף זה.

5. כל אחד מהעדים, (לרבות מומחים, אך למעט עובדי ציבור) יתייצב לחקירה נגדית במועד שיקבע להוכחות, אלא אם הצד שכנגד יוותר על חקירתו ויודיע על כך קודם לכן בכתב לבית המשפט ולצד שכנגד. הגשת המוצגים ועדויות לתיק בית המשפט אינם הצגתם כראיה כל עוד לא נתקבלו כראיה על ידי החלטה של בית המשפט.

6. הראיות מטעם התובעת יוגשו לתיק בית המשפט תוך 45 יום מהיום. הראיות מטעם הנתבעת יוגשו לתיק בית המשפט תוך 45 ימים מקבלת ראיות התובעת. כל צד ימציא במישרין לצד שכנגד עותק מהראיות שהגיש לבית המשפט ויציין את עובדת ההמצאה על העותק המוגש לבית המשפט. להסיר ספק, לא יותר לתובעת להגיש ראיות נוספות בתגובה לראיות הנתבעת, או לאחר הגשת תיק המוצגים מטעמה לבית המשפט, מלבד ראיות מפריכות (דהיינו ראיות שלא היה על התובעת להגישן קודם להגשת ראיות הנתבעת, לפי המחלוקת העובדתית העולה מכתבי בי הדין ומן התשובות לשאלונים) לפי בקשה שתוגש בתוך 10 ימים לאחר הגשת תיק מוצגי הנתבעת.

7. ימי פגרה יבואו במנין באופן שכל שני ימי פגרה יחשבו כיום אחד לצורך המנין.

8. תשומת לב הצדדים מוסבת לכך שהחלטה זו היא בסיס הדיון מכאן ואילך, והיא משנה בפרטים מסוימים את המקובל ואת האמור בתקנות. לא תותר סטיה מהחלטה זו אלא במקרים נדירים וחריגים במיוחד לפי בקשה מנומקת.

9. אני קובע את התיק לקדם משפט ליום 24.4.12 שעה 8.30.

ניתנה היום, י"ג טבת תשע"ב, 08 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלנר הנדסה אזרחית בע"מ
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: