ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מובילי צפון הארץ בני סעיד בע"מ נגד מי עדן בע"מ :

מובילי צפון הארץ בני סעיד בע"מ

נ ג ד

1. מי עדן בע"מ

2. מי עדן ייצור (2007) בע"מ

בית המשפט המחוזי בנצרת

כב' הרשם יוסף בן-חמו

החלטה

המבקשת הגישה בקשה, במעמד צד אחד, להטלת עיקולים זמניים על נכסי המשיבות עד לסך של 5,473,728 ₪.

על פי הנטען, המבקשת מספקת למשיבות במשך שנים רבות שירותים של הובלת מים ממפעל היצור של המשיבות ברמת הגולן לרחבי הארץ, לסניפי "יפאורה - תבורי בע"מ". לשם כך עושה המבקשת שימוש ב - 22 משאיות שהותאמו במיוחד לצורך הובלת המים במיכלים וכל המשאיות נושאות שלטי פרסומת של המשיבות. בין הצדדים, אמנם, לא נחתם הסכם בכתב, אך היו הסכמות והתקשרות בע"פ על סמך היכרות, אמון ומהלך עסקים רגיל. הוסכמו גם תנאי התשלום - שוטף + 30 יום.

המבקשת טוענת כי לא קיבלה תשלום עבור שירותיה בחודשים ספטמבר - דצמבר 2011 העומד על סכום כולל של 5,473,728 ₪. המבקשת טוענת כי למשיבות קשיים כספיים הנלמדים מהעובדה שכספים שהעבירה המבקשת למשיבות על מנת לשלם עבור הוצאות הסולר שצרכה המבקשת עבור המשאיות , לא הועבר מיידית לספקיות הסולר, אלא עוכבו זמן מה אצל המשיבות וכן מהטענה המפורטת בסעיף 18 לבקשה ולפיה אמרו נציגי המשיבות לנציגי המבקשת במס' הזדמנויות, בפגישות שנערכו ביניהם בחודשים נובמבר ודצמבר כי המשיבות מצויות במצב כלכלי קשה, הבנק דורש להפחית את האובליגו שלהם ויש להם קושי לשלם משכורות לעובדים.

הבקשה הועברה להחלטת כב' ס.הנשיא - השופט א.אברהם, אשר קבע בהחלטתו מיום 26/12/11 כי לאחר עיון בבקשה על צרופותיה, לא ראה ליתן צו במעמד צד אחד ויש לדון בבקשה במעמד הצדדים.

ביום 29/12/11 קבעתי את הבקשה לדיון בפני ליום 3/1/12. ב"כ המשיבות הגיש, ביום 2/1/12, בקשה דחופה לדחיית הדיון, בציינו כי הבקשה והזימון לדיון התקבלו במשרדו רק בצהרי יום 1/1/12 וכי לא יתאפשר לו להיערך כיאות לדיון בבקשה ולהתייצב לדיון.

מאחר ולא ניתנה הסכמת הצד שכנגד, דחיתי את הבקשה והדיון התקיים בפני במועד שנקבע - 3/1/12.

תגובת המשיבות -

1. המבקשת ושלוחיה גנבו באופן שיטתי ומתוחכם, לאורך שנים, מוצרים של המשיבות. בקבוקי מים ומוצרים אחרים בסכום העולה על 8 מיליון ₪. עובדה זו התבררה לאחר חקירה אינטנסיבית סמויה שארכה מס' חודשים. על כן, המשיבות אינן חייבות דבר למבקשת. בנסיבות אלה, אין בסיס לטענה לחוב כלשהו של המשיבות כלפי המבקשת.

2. המבקשת לא עמדה בנטל לשכנע כי אי מתן צו העיקול יכביד על ביצוע פסה"ד. אין חשש להברחת כספים או לאי יכולת לעמוד בתשלום פס"ד כספי, ככל שיינתן נגד המשיבות.

3. מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המשיבות שהינן חברות מבוססות, בעלות מוניטין, רווחיות, נטולות קושי בתזרים מזומנים ובעלות איתנות פיננסית מוכחת. הטלת עיקולים תפגע בקניינן ובעסקיהן. לאור היקף פעילותן הרחב, עלולים להיגרם נזקים תדמיתיים קשים למשיבות, אם יוטלו עיקולים.

חברת האם של קבוצת החברות המשיבות הינה חברה ציבורית העוסקת בייצור ושיווק מים מינרלים ל - 15 מדינות ברחבי העולם.

בתצהיר התומך בתגובה הצהיר סמנכ"ל הכספים של המשיבות - מר ליאור מזרחי, כי בעקבות גילוי אי התאמות בספירות המלאי וחשד לגניבת מוצרים, הוחלט על ניהול חקירה סמויה באמצעות משרד חקירות חיצוני. נערכה חקירה מקיפה וממושכת במשך מס' חודשים. ממצאי החקירה העלו כי המבקשת ושלוחיה גנבו באופן מתוחכם כמויות אדירות של מוצרים בסכומי עתק, כשהם עושים יד אחת עם מס' עובדים של המבקשת. החקירה בשלבי סיום, ובסיומה תוגש תלונה למשטרה.

ביום 22/12/11, עוד לפני שהמבקשת פנתה לבית המשפט בבקשה למתן צו זמני, זומן הבעלים של המבקשת לפגישה במשרדי המשיבות שם הוצגו לו הראיות החד משמעיות שנאספו על ידי המשיבות ואשר מצביעות על מעשי הגניבה מצד המבקשת ומי מטעמה. בתום הפגישה הודיעו המשיבות למבקשת כי בשל המעשים החמורים האמורים, הוחלט להפסיק לאלתר את ההתקשרות עימה.

כל סכום לו זכאית המבקשת לקבל עבור שירותי הובלה שסיפקה למשיבות מקוזז כנגד הסכומים אותם חבה המבקשת למשיבות. לאחר הקיזוז נותרה המבקשת חייבת כספים רבים למשיבות.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ולאחר ששמעתי השלמת הטיעונים בדיון מיום 3/1/12, אני סבור כי דין הבקשה להידחות, גם מטעמים פרוצדוראליים וגם מטעמים מהותיים.

כאמור, כב' ס.הנשיא לא שוכנע שיש ליתן סעד במעמד צד אחד, וזאת בהתאם לסמכותו לפי תקנה 366(ב) סיפא.

תקנה 365(א) לתקסד"א קובעת כי הדיון בבקשה לסעד זמני יתנהל כאמור בסימן א של פרק ז' בכפוף להוראות פרק כח'. הוראות התקנות קובעות גם מועדים להגשת כתבי הטענות.

ככלל, סעד זמני ניתן כאשר זה מוגש במסגרת תובענה [תקנה 362(א)]. החריג הוא, כאמור, בסעיף 363, אם התמלא התנאי ולפיו בית המשפט שוכנע כי מוצדק בנסיבות העניין לדון בבקשה גם טרם שהוגשה תביעה, ובלבד שתוקפו של הצו יהיה מותנה בהגשת התובענה במשך 7 ימים".

במקרה דנן, לא שוכנעתי כי אכן התקיים התנאי שבתקנה 362(א). על פי הנתונים הלכאוריים שהובאו בפני, הגשת הבקשה היתה כדי להקדים "תרופה למכה", בעקבות הממצאים שהוצגו בפני מנהל המבקשת.

המבקשת לא ציינה מפורשות בבקשתה כי בפני מנהלה הוצגו נתונים במשך פגישה ארוכה וטענות על גניבות, המיוחסות למבקשת או מי מטעמה בסכום של כ - 8 מיליון ₪ וכי בעקבות טענות אלה החליטו המשיבות להפסיק את ההתקשרות כפי שמופיע בנספח 1 לתצהיר המשיבות וכי המשיבות טענו, בין היתר, לזכות קיזוז של מלוא הסכום המגיע למבקשת עבור שירותיה בטענה שהנזקים הכספיים שנגרמו להם כתוצאה מהגניבות המיוחסות, עולים בהרבה על הסכום המגיע למבקשת.

המבקשת לא פעלה בהתאם להוראות תקנה 365(ב) המחייבת צירוף התחייבות מטעם המבקשת לפיצוי מי שאליו מופנה הצו, בגין כל נזק שיגרם לו על ידי הצו הזמני, אם תיפסק התובענה.

המבקשת ביקשה ליהנות מיתרון דיוני, באופן שהותיר אי נוחות, בנסותה למנוע מהמשיבות מלהציג במהלך הדיון מסמכים מהותיים התומכים בעמדתן ובטענתן בדבר איתנות הכלכלית של המשיבות, נתון שהוא בעל משקל מכריע בבקשות למתן סעד של עיקול זמני, בהתחשב בעובדה שהמשיבות ידעו אודות הבקשה והדיון רק יומיים לפני מועד הדיון, בקשתן לדחיית הדיון נדחתה בשל התנגדות המבקשת, וכשביקשו בסד הזמנים אליו נקלעו להשלים טיעון ומסמכים התנגדה לכך ב"כ המבקשת.

על פי הנתונים הלכאוריים, הדרושים לצורך הכרעה בבקשה שבפני עולה שטענות המשיבות לנזקים כספיים אינן נופלות ואף עולות מבחינת הסכום על טענות המבקשת.

ההלכות בדבר השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבקשה לסעד זמני קובעות כי השיקולים העיקריים ששוקל בית המשפט הם סיכויי ההליך, מאזן הנוחות ושיקולים שביושר וצדק. כן נדרש המבקש להוכיח כי התקיימו תנאים נוספים המיוחדים לסעד הזמני המבוקש. יסוד ההכבדה הנדרש לצורך מתן צו עיקול זמני על רקע נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה תוך התחשבות בסכום התביעה, ביכולת הכלכלית של הנתבע ובחשש מהברחת נכסים. גובה סכום התביעה עשוי, בנסיבות מתאימות, להוות אינדיקציה לכך שאי מתן צו עיקול עלול להכביד על ביצוע פסק הדין, אך זאת כשעלה בידי המבקש להראות כי אמצעיו הכספיים של הנתבע אינם מספיקים לשלם את החוב הנטען.

במאזן הנוחות השאלה שיש לשאול היא האם הימנעות מעיקול עשויה להציב את המבקשת בפני שוקת שבורה וכי אכן קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

הסיכוי שינתן פסק דין לטובת המבקשת איננו ברור. טרם הוגש כתב תביעה. ככל הנראה, על פי העמדה שהציגו המשיבות, בכוונתן להגיש גם כן תביעה או תביעה שכנגד על סכום הגבוה מהסכום לו טוענת המבקשת בבקשתה. לא ניתן לומר בשלב זה שסיכויי התביעה שכנגד שגם היא טרם הוגשה, נמוכים מסיכויי התביעה שאמורה להגיש המבקשת.

לעניין המצב הכלכלי של המשיבות, הצהיר סמנכ"ל המשיבות כי המשיבות הן חברות רווחיות, איתניות מבחינה פיננסית ונטולות קושי תזרימי. המשיבות פרעו במהלך השנים ופורעות באופן סדיר את חובותיהן. למשיבות מסגרות אשראי שהועמדו על ידי הבנקים, לצורך מימון פעילותן השוטפת. מסגרות אלה אינן מנוצלות במלואן והן זמינות למשיבות בכל עת. טענת המבקשת כי הבנקים דרשו מהמשיבות להפחית את גובה האובליגו מוכחשת. את שנת 2010 סיימו המשיבות עם הון כספי חיובי ועם רווח ושנת 2011 צפויה להציג תוצאות דומות.יכולת המשיבות לשלם את סכום התביעה ככל שתוגש איננה יכולה להיות מוטלת בספק, שכן מדובר בסכום זניח ביחס להיקפי הפעילות של המשיבות.

במהלך הדיון הציג ב"כ המשיבות נתונים החתומים על ידי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן, לפיהם סך ההון של המשיבה מי עדן בע"מ עומד על 285,677 אלפי ₪, עודף הנכסים על ההתחייבויות 179,439 אלפי ₪ יתרת הרווח שלא יועד 265,862 אלפי ₪ והרווח הכולל בשנת 2010 הוא סך 11,339 אלפי ₪. גם למשיבה השנייה מי עדן יצור 2007 בע"מ נתונים חיובים בכל הפרמטרים, אם כי בהיקפים ובסדרי גודל נמוכים יותר.

אין ספק שהטלת העיקול על המשיבות שאחת מהן כאמור הינה חברה ציבורית, עלולה לגרום להם נזקים ממשיים במוניטין ובפוטנציאל הרווח.

אני סבור כי נזק למוניטין של חברה שעלול להיגרם כתוצאה מהחלטה שיפוטית המורה על הטלת עיקול, פוטנציאל נזק זה גבוה משמעותית לעומת פוטנציאל הנזק מהעובדה שהוגשה תביעה והיא טרם התבררה וטרם ניתנה לה התייחסות שיפוטית.

אשר על כן, אני מחליט לדחות את הבקשה להטלת עיקול זמני.

הוצאות הליך זה בסך 5,000 ₪ יחולו בהתאם לתוצאות בהליך העיקרי.

ניתנה היום, יא' טבת תשע"ב, 06 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מובילי צפון הארץ בני סעיד בע"מ
נתבע: מי עדן בע"מ
שופט :
עורכי דין: