ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שביט מערכות חשמל בע"מ נגד בנק מרכנתיל דיסקונט כפר סבא 17699 :

שביט מערכות חשמל בע"מ

נ ג ד

בנק מרכנתיל דיסקונט כפר סבא 17699

בית משפט השלום בכפר-סבא

כב' השופט מיכאל קרשן

החלטה

1. לפניי בקשה להארכת מועד הגשת ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן - החוק). החלטתי לדחות את הבקשה, ואלה נימוקיי:

2. ביום 23.9.2011 נשלחה למבקשת הודעה בדבר הגבלת חשבון מס' 59703549 (להלן - החשבון) בבנק המשיב (להלן - הבנק), החל ביום 10.10.2011. זאת לאחר שבין התאריכים 6.10.2010 - 23.9.2011 לא כובדו עשרה שיקים בחשבון מסיבת אין כיסוי מספיק.

3. המבקשת הגישה ערעור לפי סעיף 10 לחוק ביום 23.11.2011.

4. ב"כ המבקש טוען כי עברה לכתובת חדשה ולכן קיבלה את הודעת ההגבלה רק באמצע חודש אוקטובר 2011. בבקשה נטען כי המבקשת איננה בקיאה בהליכים המשפטיים ורק "לאחרונה" נודע לה על האפשרות להגיש ערעור לבית המשפט. המבקשת, כך נטען בבקשה, פנתה לבא כוחה ביום 23.10.2011 ובאותו יום קיבלה ייצוג לשם הגשת הערעור לבית המשפט. עוד נטען בבקשה כי המבקשת הוטעתה על ידי המשיב, וסברה כי ההגבלה תבוטל לאור טיעונים שהשמיעה לפני המשיב, אולם בדיעבד עשה הסניף הכול על מנת לדחות את המבקשת כדי שיחלפו 20 הימים לעניין הערעור.

עוד טוענת המבקשת בבקשתה כי יש לה טענות טובות נגד הגבלת חשבונה וסיכויי הערעור גבוהים, ואם לא תתקבל בקשתה ייגרם לה הפסד ממון.

5. לבקשה צורף תצהיר מטעם מנהל המבקשת מר אילן ביטר, בו הצהיר המצהיר כי כל עובדות הבקשה אמת, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.

6. הבנק מתנגד לבקשה. בתגובת הבנק נאמר כי הטענות העובדתיות המופיעות בבקשה אינן נתמכות בתצהיר ערוך כדין, שכן התצהיר שצורף לבקשה אינו מפרט את העובדות המשמשות בסיס לבקשה. עוד טוען הבנק כי מן האמור בבקשה עולה כי לכל המאוחר קבלה המבקשת את הודעת ההגבלה באמצע חודש אוקטובר 2011, אך הערעור הוגש לבית המשפט בסוף חודש נובמבר 2011; כי נפסק לא אחת שאי ידיעת הדין אינה מהווה טעם מיוחד להארכת מועד הגשת ערעור; כי גם אם ייקבע שהמועד הקובע הוא המועד בו טוענת המבקשת שפנתה וקיבלה ייצוג משפטי, עדיין לא הוצג טעם לאיחור עורך הדין בהגשת הערעור; כי טענות המבקשת בנוגע להטעיה מצד הבנק אינן מפורטות, אינן נכונות, ואינן עולות בקנה אחד עם טענתה המרכזית כי באותה עת לא ידעה על ההגבלה.

דיון

7. תקנה 5 לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 (להלן - תקנות השיקים) קובעת כי בקשה לפי סעיף 10 לחוק תוגש תוך 20 ימים מיום ההמצאה של הודעת ההגבלה. תקנות השיקים אינן מסדירות את האופן בו יש לנהוג בבקשות להארכת מועד, ועל כן יש להחיל בעניין זה את המבחן הכללי הקבוע בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי), כפי שפורש בפסיקת בתי המשפט.

לפיכך, יאריך בית המשפט את המועד להגשת ערעור לפי סעיף 10 לחוק מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובהפעילו את שיקול הדעת המסור לו בעניין זה יברר בית המשפט, בין היתר, את הסיבה לעיכוב, משך האיחור, מהות ההליך, הסתמכות בעל הדין שכנגד וכן את סיכוייו הלכאוריים של ההליך בו מתבקשת הארכת המועד [בע"מ 2205/09 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה, טרם פורסם (2009)].

8. יש ממש בטענת הבנק בנוגע לטיב התצהיר שצורף לבקשה, אשר אינו עונה על דרישת תקנה 4(1) לתקנות השיקים. לצורך הדיון בבקשה זו אניח כי העובדות המנויות בבקשה עצמה אכן משקפות את הצהרתו של מר ביטר, אלא שגם עובדות אלה אינן מפורטות במידה מספקת. כך, המבקשת אינה אומרת מתי בדיוק נודע לה על הגבלת החשבון (עובדה שכמובן נלמדת על ידי בעל חשבון לא רק מקבלת הודעת הגבלה), מי בסניף הבנק הטעה אותה לחשוב שההגבלה תבוטל, ועוד.

9. יהא הדבר אשר יהא, לפי האמור בבקשה נודע דבר ההגבלה למבקשת לכל המאוחר באמצע חודש אוקטובר 2011, חמישה שבועות טרם הגשת הערעור לבית המשפט. גם אם היה מקום לקבל את גישת המבקשת (ואין כל מקום לעשות כן), לפיה המועד הרלבנטי הוא המועד בו נתקשרה בייצוג משפטי, לא הוצג כל הסבר למחדל ב"כ המבקשת, אשר הגיש את הערעור חודש ימים לאחר מועד זה.

10. איחור בן חמישה שבועות בהגשת ערעור לפי סעיף 10 לחוק הוא איחור מהותי, הן נוכח דרישת תקנות השיקים כי ההליך יוגש תוך 20 ימים, הן בשל העובדה כי תקופת ההגבלה היא שנה אחת.

11. הסיבה שסיפקה המבקשת לאיחור מהותי זה אינה יכולה לעמוד. מקובל לומר כי "טעם מיוחד" מתקיים כאשר העיכוב נגרם כתוצאה מאירוע חיצוני להתנהלות הצדדים, ולא עקב התנהלותו של בעל דין או בא-כוחו [רע"א 10436/07 ציון נ' בנק הפועלים, לא פורסם (2008); בש"א 6402/96 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון נ' מיכקשווילי ואח', פ"ד נ(3) 209 (1996)]. רוב הסיבות שסיפקה המבקשת לאיחור נעוצות בהתנהלותה או בהתנהלות בא-כוחה, ואילו הטענה כי נציגי הבנק הטעו את המבקשת לחשוב כי ההגבלה תבוטל ועשו כל שביכולתם על מנת שיחלוף מועד הערעור - מוטב היה לולא נטענה כלל, בעיקר נוכח העובדה כי המבקשת לא העמידה תשתית עובדתית מינימאלית וספציפית לתמיכה בה, ואף לא ציינה מי מיחידי הבנק גרם לה כך לחשוב.

12. עיון בכתב הערעור ובמסמכים אשר צורפו לו אינו מעמיד סיכויים לכאוריים טובים כי זה יתקבל. קלוש בעיניי הסיכוי שבית המשפט יקבע כי במקרה דנן אמנם נוצר "נוהג" של מתן אשראי מצד הבנק, המבוסס על התנהגותו במקרים קודמים, אשר יצר הנחה סבירה בדבר קיומה של חובה משפטית אצל המבקשת, שהבנק יכבד כל שיק שנמשך בחריגה ממסגרת האשראי המאושרת. תוזכר בהקשר זה רק העובדה כי לאורך שנה תמימה החזיר הבנק לא פחות מעשרה שיקים בחשבון, ואין פוצה פה ומצפצף.

אוסיף כי טענת המבקשת ששני שיקים שברשימת ההגבלה הוצגו לפירעון פעם נוספת ונפרעו לא מהווה עילה לגריעתם לפי החוק, ואילו הטענה כי המבקשת פנתה לבנק בעטיו של אחד השיקים וביקשה שייפרע למרות שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון, בוודאי שאינה מעמידה יסוד סביר להנחה כי מוטלת על הבנק חובה לפורעו. למעשה התנהגות זו של המבקשת מהווה אינדיקציה נוספת למודעותה המלאה להעדרה של חובה כזו.

סוף דבר

13. לא מצאתי טעם מבורר לבקשה להארכת מועד ואני פוסק לדחותה. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בסך 1,500 ₪. הפיקדון יחולט לטובת הבנק.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שביט מערכות חשמל בע"מ
נתבע: בנק מרכנתיל דיסקונט כפר סבא 17699
שופט :
עורכי דין: