ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פורום היוצרים הדוקומנטריים נגד ראש הממשלה :

1. פורום היוצרים הדוקומנטריים

2. איגוד במאי הקולנוע והטלויזיה

3. איגוד תסריטאי הקולנוע והטלויזיה

4. איגוד המפיקים לקולנוע וטלויזיה

5. איגוד עורכי תמונה וקול

6. איגוד עובדים בקולנוע ובטלויזיה

7. ארגון השחקנים בישראל

נ ג ד

1. ראש הממשלה

2. שר האוצר

3. רשות השידור

4. יו"ר רשות השידור

בבית המשפט העליון

כבוד השופט א' רובינשטיין

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרים - עו"ד יהושע רזניק; עו"ד ינון סרטל

בשם המשיבים - עו"ד ענר הלמן

החלטה

א. לפי סעיף 44ג(ג) לחוק רשות השידור, תשכ"ה - 1965 (יחד עם סעיפים 5-4 לתוספת לחוק) חייבת המשיבה 3 (להלן המשיבה) להוציא בכל שנה סכום שלא יפחת מ-36% מכלל הכנסותיה באותה שנה "למימון רכישה של הפקות מקומיות", מתוכו 10% מהכנסותיה לרכישת תכניות "סוגה עילית". בעתירה (אשר הוגשה ביום 25.12.11) נטען, כי בשנים 2011-2007 לא עמדה המשיבה בחובות אלה, והתבקשו סעדים הן ביחס לשנים אלה, והן ביחס לתקציב שנת 2012 אשר טרם אושר. כן התבקשו צוי ביניים, אשר יאסרו על המשיב 1 להתיר הפחתה בסכומים הנזכרים בתקציב שנת 2011 (דבר אשר החוק כנוסחו במועד הגשת העתירה לא איפשר לו לעשות), ועל המשיבים כולם - לאשר תקציב לשנת 2012 שאינו עומד בהוראות החוק.

ב. ביום 28.12.11 הגישו המשיבים תגובה מקדמית לעתירה. בכל הנוגע לשנים 2010-2007 נטען, כי מדובר בתקציבים שכבר מומשו וממילא במעשה עשוי; ובכל הנוגע לשנת 2011 הוזכר, כי העתירה הוגשה שישה ימים לפני סוף השנה, שעה שהתנהלות המשיבה לשנה זו גם היא בגדרי מעשה עשוי. עוד נאמר, כי ביום 27.12.11 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את חוק רשות השידור (תיקון 26), תשע"ב - 2012, בו הוסמך המשיב 1 להפחית את היקף חובות השידור והרכישה גם לגבי שנת 2011, וברור "וגלוי שכל תכליתו החקיקתית של החוק המתקן - הן זו הסובייקטיבית והן זו האובייקטיבית - היא לאפשר לראש הממשלה להפחית כעת את חובת השידור והרכישה של הפקות מקומיות קנויות... בהתאם למה שבוצע בפועל, כדי שלא תימצא בסופו של יום במצב של הפרת חוק לגבי שנה זו" (סעיף 21 לתגובה).

ג. בכל הנוגע לתקציב שנת 2012 מסכימים המשיבים "כי על עוד עומדות הוראות סעיף 44ג והתוספת לחוק על כנן, הרשות אינה רשאית לאשר תקציב לשנת 2012 שאינו מאפשר את קיום חובותיה אלה" (סעיף 24 לתגובה), והם מוכנים להצהיר (סעיפים 36-35) כי כל עוד חובות אלה עומדות בעינן "אין בכוונתה [של המשיבה 3 - א"ר] לאשר תקציב לשנת 2012 שאינו מאפשר לה לבצע חובות אלה" (סעיף 35). נמסר, כי ככל שיוחלט לשנות את הוראות החוק לגבי שנת 2012 הדבר יעשה "מטעמים של סבירות... בדחיפות, ולכל המאוחר עד לסוף מושב החורף הקרוב של הכנסת" (סעיף 25 לתגובה). לאור כניסתו של מנכ"ל חדש למשרד ראש הממשלה, והצורך להידרש לסוגיה במבט צופה פני עתיד, ביקשו המשיבים להגיש הודעת עדכון לגבי תקציב שנת 2012 עד ליום 1.3.2012.

ד. מצב הבסיס כמובן אינו משביע רצון, בלשון המעטה שבהמעטה. פער נרחב, אפשר לומר מקומם, בין החוק הבסיסי לבין הוראות חוק המשעות אותו, בנושא שבלב מטרותיה של רשות השידור, מערער אמון הן בחוק הן ברשות השידור. על הפגמים עמד מבקר המדינה ואין חולק עליהם לגופם. גם לפי מספרי המשיבים אין כל יחס בין רכישה בפועל של הפקות מקומיות בסך 25 מליון ₪ לחובה של 165 מליון ₪ - קרי, נרכשו מעט למעלה מ-15% מהחובה, אף אם היתה העלאה משנה קודמת. תמהני כיצד יכולים המשיבים לשאת פניהם כאשר המצב שונה בתכלית, כנטען בעתירה ולא הוכחש, לגבי הערוצים המסחריים. הרי אחת מהצדקות השידור הציבורי היא עידוד היצירה המקורית, כאמור בחוק רשות השידור. המחוקק היה "אנוס על פי הדיבור" ליתן הסכמתו לדחיה, נוכח הקשיים שתיארו המשיבים, כמו בחקיקה שנתקבלה השבוע. מדברת בעדה הערתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בדברי ההסבר להחלטת הממשלה מיום 18.12.11 "שבטיוטת חוק זו מדובר בגוף ציבורי, שלא קיים את מחויבויותיו על פי דין, וכי מטרת הצעת החוק היא לפטור אותו מקיום החובה ביחס לשנת 2011, העומדת להסתיים בעוד שבועיים ימים". מבלי לפגוע, דעת לנבון נקל מה פנים יש להצעת חוק בנושא ישן וידוע המוגשת ביום 27.12.11, ומתקבלת בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום 27.12.11, תוך ש"נשיאים ורוח ורפורמה אין".

ה. ואחר כל אלה סבורני, כי אכן אין מקום להיענות לבקשה לצוי ביניים בכל הנוגע לשנים שעד סוף 2011. קושי גדול עד מאוד הוא השיהוי בהגשת העתירה, לגבי השנים שעד סוף 2011. ובהינתן מועד הגשת העתירה, הנה בכל הנוגע לתקציב שנת 2011 כבר אין אפשרות מעשית לחייב את המשיבה להוציא בשנה זו את הסכומים הקבועים בתוספת - כלשון הסעיף "הרשות תוציא, בכל שנה, הוצאה למימון רכישה של הפקות מקומיות"; או להורות למשיב 1 להימנע מהפחיתם, לאחר שהוסמך לעשות כן על ידי המחוקק ביום 27.12.11 על רקע אי העמידה בדרישות החוק לשנה זו. זאת ועוד, הסמכת המשיב 1 להפחית את הסכומים הקבועים בתוספת גם לגבי שנת 2011 יורדת לשורשו של חלק משמעותי ועיקרי מטענות העותרים לגבי שנה זו, אף אם אין בה כדי לרפא את הפגם שבמתן היתר למפרע לאי-עמידה בהוראות חוק מפורשות.

ו. בכל הנוגע לתקציב לשנת 2012 התבקש צו המורה למשיבים "שלא לאשר את הצעת תקציב רשות השידור לשנת 2012 כל עוד אינו כולל את סכומי ההוצאה המפורטים בתוספת לחוק". המשיבים הצהירו, כי דברים אלה מקובלים עליהם כל עוד הוראות החוק עומדות בעינן, קרי, אין בכוונת רשות השידור לאשר תקציב לשנת 2012 שאינו מאפשר לה לבצע את חובותיה שבחוק. ובכל מקרה סעד ביניים התבקש לעניין העמידה בסכומים "המפורטים בתוספת לחוק" (ולא לגבי שקילת שינוי אפשרי שלהן בעתיד). בעניין זה הצדדים אינם חלוקים בממש, אין איפוא צורך בצו ביניים, ונרשמה כמובן הצהרת המשיבים והיא מחייבת אותם.

ז. סוף דבר, אין בידי להיעתר לבקשה לצוי ביניים, בכפוף לרישום הודעת המשיבים לגבי 2012 כאמור. המשיבים יגישו הודעת עדכון לגבי תקציב שנת 2012 עד ליום 21.2.2012. העותרים יגישו תגובה להודעת העדכון עד ליום 1.3.2012, ובמסגרתה יתייחסו גם לטענות שהעלו המשיבים בתגובתם הנוכחית (מיום 28.12.11) בכל הנוגע לאפשרות - המשפטית והמעשית - לטעון לגבי השנים 2011-2007 (ככל שיעמדו על חלקים אלה של העתירה), ובין היתר גם בהתייחס לטענת המשיבים, לפיה "חוק רשות השידור אינו קובע, כי יתרת חובת שידור או חובת רכישה שנתית... שלא בוצעה בשנה פלונית 'עוברת' לשנה העוקבת ומצטברת לחובות השידור והרכישה... שמוטלים על רשות השידור בשנה העוקבת" (סעיף 19 לתגובה). עם זאת, ראש הממשלה הנחה בהחלטה מיום 18.12.11, כי "מזכיר הממשלה בתוך תפקידו כממלא מקום המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, יזמן דיון אצל ראש הממשלה בהשתתפות הנוגעים בדבר ובהשתתפות המנהל הכללי הנכנס של משרד ראש הממשלה... בעניין מכירת נכסים של רשות השידור". נוכח הצורך להידרש בהקדם לשנת 2012 גם בגדרי הצהרת המשיבים, תובא החלטה זו לפני ראש הממשלה, ראשית, כדי שינחה באשר לתוכן הדיון (לפי ההחלטה מ-18.12.11) שייערך אצלו בעקבות הנכתב מעלה, ושנית, כדי שינחה את המנהל הכללי של משרדו לעניין הדיונים שייערכו בראשותו שלו לפי סעיף 38 לתגובה המקדמית מטעם המשיבים. לאחר קבלת הודעות הצדדים כאמור יוחלט לגבי המשך הטיפול בעתירה.

ניתנה היום, ג' בטבת התשע"ב (29.12.2011).


מעורבים
תובע: פורום היוצרים הדוקומנטריים
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: