ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גני פאר עפולה בע"מ נגד יהושע קסטן :

גני פאר עפולה בע"מ

נ ג ד

יהושע קסטן

בית משפט השלום בעפולה

כב' השופטת תמר נסים שי

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בתביעה כספית במסגרתה עותרת התובעת, העוסקת, בין היתר, בניהול אולמות אירועים, לחייב את הנתבע לשלם לה בגין אירוע בת מצווה שערך אצלה סך של 74,110 ₪.

ואלה טענות התובעת

במהלך שנת 2007 הזמין הנתבע אצל התובעת עריכת אירוע, כמפורט בטופס הזמנה (שעותק ממנה צורף לתביעה).

התובעת ערכה את האירוע ביום 13.5.07 ודרשה מהנתבע את תמורתו, כפי שהתחיב לה כמפורט בטופס גמר חשבון.

חרף פניותיה של התובעת לנתבע, לא פרע הנתבע חובו עד כה, ולפיכך יש לחייבו לעשות כן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד זה.

התובעת מבקשת לדחות את טענת הנתבע כי עומדת לו זכות לקזז את עלות האירוע מחוב שחבה לו התובעת, וזאת בהעדר נימוק בדין או בהסכם לקיזוז כאמור.

ואלה טענות הנתבע

הנתבע אינו מכחיש כי ערך אירוע באולם התובעת וכי לאחרונה זכות לקבלת תשלום תמורתו. אולם לדבריו, סוכם בין הצדדים כי תמורת האירוע תקוזז מסכום אחר אותו חבה התובעת לחברת קסטן תריסים שבבעלותו.

לדבריו, מקורה של תובענה זו במחלוקת שנתגלעה בין הנתבע לבין חב' גני פאר נכסים בע"מ.

קסטן ואחיו הינם בעלים של חברת קסטן תריסים, שעיסוקה בעבודות אלומניום והיא מצויה בקשרים עסקיים עם גני פאר מזה שנים.

בשנת 2003 ביצעה קסטן תריסים עבודות עבור גני פאר נכסים בע"מ בסך כולל של 715,691.19 ₪.

גני פאר העבירה שיקים דחויים לפירעון החוב וקסטן גבתה חובה מהם, כאשר שני השיקים האחרונים על סך של 50,000 ₪ כל אחד הושבו על ידי הבנק (עותק השיקים צורף לכתב ההגנה).

נוכח יחסים טובים ששררו בין הצדדים נמנעה קסטן תריסים מלתבוע את גני פאר.

בשנת 2007 ערך הנתבע אירוע פרטי אצל גני פאר, כאשר הצדדים סיכמו בעל פה על תשלום בסך של 130 ₪ למנה עבור 410 אורחים. לאחר האירוע ביקש קסטן לקזז את עלותו כנגד שני השיקים שלא נפרעו.

קסטן פנה לחנן כלפון, מבעלי גני פאר והמנהל של אולם האירועים (ולהלן: חנן), וזה נתן הסכמתו לקיזוז והפנה את קסטן לדבר עם מר ציון ממן, גם הוא מבעלי גני פאר, בנוגע ליתרת החוב.

קסטן ניסה לשוחח עם ממן פעמים רבות אך נענה בלך ושוב.

ביום 26.11.07 הופתע קסטן לקבל מגני פאר דרישה לתשלום סך של 63,700 ₪.

קסטן ניסה ללבן את המחלוקות עם נציגי גני פאר, והצדדים הסכימו על פגישת גישור אצל עו"ד ביטון ובהמשך על הבאת יועץ חיצוני מוסכם לשם סיום המחלוקות אך עניין זה לא הושלם. שנה וחצי לאחר מכן התקבל כתב התביעה דנן, כאשר בד בבד הגישה התובעת תביעה נוספת כנגד קסטן תריסים, להשבת תשלומים אשר שולמו על ידה, ביתר בגין עבודות שביצעה קסטן תריסים.

בורר שמינו הצדדים פסק ביום 23.12.09 כי העבודות שביצעה קסטן תריסים עבור גני פאר מסתכמות לסך של 686,407 ₪ ללא מע"מ (גני פאר הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה לביטול פסק הבורר).

לאור קביעת הבורר חייבת גני פאר כספים לקסטן, אשר ניתן לקזזם כנגד האירוע שנערך.

לעיצומו של חוב מכחיש קסטן רכישת תוספת כלשהי במסגרת האירוע, ולדבריו עומד החוב על סך של 53,300 ₪ בלבד.

דיון והכרעה

אין מחלוקת בין הצדדים על עריכת האירוע, אין מחלוקת ביניהם בדבר מחירה של מנה או בדבר מספר האורחים, יתרה מכך אין מחלוקת כי לתובעת הזכות לתשלום בגין האירוע.

בפי הנתבע 2 טענות בלבד - האחת, כי סכום החוב עומד על סך של 53,300 ₪ בלבד, ואינו כולל תוספות כלשהן אשר לא סוכמו ולא ניתנו. עוד הוא טוען, וזו למעשה עיקר הגנתו, כי קיימת לו זכות לקזז את עלות האירוע על יסוד אחיזתו בשני שיקים של התובעת שניתנו לקסטן תריסים.

טענות אלה יבוררו על פי סדרן זה.

ראשית לעניין סכום החוב -

כאמור, אירוע נערך ובסיס החיוב מוסכם. המחלוקת הינה על התוספות בלבד.

לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי להעדיף את טענות התובעת ואנמק החלטתי.

בסמוך למועד האירוע - 21.6.07 ובטרם פרץ הסכסוך דנן - הופק "עדכון הזמנה" במסגרתו מפורטים החיובים הנדרשים בגין האירוע: מחיר למנה 130 ₪, 350 ₪ מנות מוזמנות ו-100 מנות אופציה, וכן תוספות מיוחדות בסך של 10,400. ראה גם מסמך "גמר חשבון" מאותו מועד.

ביום 26.11.07, משלא משולמת התמורה, נשלחת לנתבע דרישה לתשלום החוב.

מהאמור בדרישה זו עולה כי התובעת פנתה, וחזרה ופנתה לנתבע בדרישה לתשלום החוב אך לא נענתה.

הנתבע אינו חולק בכתב או בדרך אחרת על עצם הדרישה, אלא אך פונה, לדבריו, לחנן ומבקש לקזז את החוב כנגד חוב אחר.

עיון בתצהירו מעלה כי אין הוא מבקש כי הדרישה תתוקן לסכום הרלוונטי ואין הוא טוען בפני אותו חנן דבר לעניין התוספות שצורפו, אלא דורש אך ורק את הזכות לקיזוז.

אין חולק כי הצדדים לא ערכו סיכום בכתב מה יכלול התפריט ולא חתמו על הזמנה מסודרת. הנתבע אף אישר כי נתן לחנן יד חופשית בענין תפריט האירוע.

הצדדים הסכימו, כי נוכח היכרות קודמת כך נהגו לגבי כל אירוע שנערך על ידי הנתבע אצל התובעת, ומעולם לא הועלו הסכמות ביניהן על הכתב באופן פורמאלי ואף לא היו מחלוקות על התשלום.

נוכח האמור, סבורני כי אין הנתבע רשאי כעת לבוא בתלונה על התובעת שדברים לא הועלו על הכתב ולפיכך רשאית היא לגבות רק את הסכום המוסכם עליו. על כן, יש לקבל כי הדרישה שהופנתה אליו משקפת את עלות האירוע הכולל.

אשר לזכות הקיזוז -

הנתבע טען כי הוסכם בינו לבין התובעת, כי תמורת האירוע תשולם באמצעות קיזוז, וכי המחלוקת בעניין זה אינה משפטית אלא עובדתית.

כזכור, טען כי פנה לאחר האירוע לחנן, אשר נתן הסכמתו לקיזוז הסכום מהסכום אותו חייבת התובעת לקסטן תריסים בגין שני השיקים שלא נפרעו. לדבריו, נשלח על ידי חנן לשוחח עם ממן לגבי יתרת החוב, ואף שניסה לעשות כן פעמים רבות לא זכה מהאחרון למענה.

טענה זו יש לדחות, הן מחמת שלא הוכחה, והן מהטעם המשפטי כי למעשה אין לה יסוד.

אדרש תחילה לעובדות שהוכחו.

הואיל ומדובר בטענה מסוג הודאה והדחה, נטל ההוכחה הינו על הנתבע.

מדובר בגרסאות סותרות. היינו, הנתבע טוען כי הדבר הוסכם, ואולם מנהל התובעת מכחיש טענה זו.

לצורך ביסוס הטענה מפנה הנתבע לעובדה כי מדובר בשיקים של התובעת עצמה (ולא של חברת גני פאר נכסים). לשיטתו יש בכך כדי לתמוך ולבסס את המסקנה כי סוכם על קיזוז.

אכן, יש בכך משום הגיון, שכן החוב הינו חוב של התובעת (השיקים הינם שיקים שלה). ואולם דומה כי הדברים אינם כפשוטם, שכן ביסוד היחסים שבין התובעת לנתבע בכל הנוגע לקיזוז, מצויים למעשה בעלי דין אחרים, הם גני פאר נכסים וקסטן תריסים.

החוב של התובעת, כפי שהוברר מטענות הנתבע, נובע מכך ששיקים אלו שולמו לצורך פירעון תמורת עבודה שביצעה קסטן תריסים לגני פאר נכסים, ולא לתובעת. נוכח זאת, ולאור העובדה שבין גני פאר נכסים לקסטן תריסים מחלוקות, אשר עניינן בשווי העבודות שבוצעו ואשר הגיעו גם לביהמ"ש בדמות תביעה להשבת כספים שעל פי הנטען שילמה גני פאר נכסים ביתר לקסטן תריסים, ולפי שסכסוך זה קדם מבחינת הזמנים להתקשרות נשוא האירוע שלפניי, דומה שההגיון שבקיזוז לו טוען הנתבע שוב אינו קיים ואין להניח שהיה מוסכם.

בהקשר זה אוסיף ואציין כי לא מצאתי שנפלו סתירות בעדותו של חנן. כאשר ציין כי אינו עוסק בגביית חובות, ניכר כי כוונתו היתה לאלה של חברת גני פאר נכסים, והחוב דנן (אשר לא שולם והפך להיות חוב לגביה בשל טענות הקיזוז של הנתבע) המשיך והתנהל מול המנהלים האחרים של החברות.

זאת ועוד, השיקים בהם אוחז הנתבע אינם מופנים לנתבע עצמו כי אם לקסטן תריסים. אומנם, מדובר בנתבע שהינו בעליה של קסטן תריסים, ואולם לא הובהר מכוח מה אוחז הוא בשיקים אלה. מדובר ביישות משפטית אחרת לטובתה נמשכו שיקים אלה (ראה שם הנפרע הנקוב בשטר), ולא אוכל להסיק, אך מכוח האחיזה בהם, כי רשאי הוא לקזזם כנגד חוב של התובעת.

אציין, כי איש מטעם הצדדים לא טען טענות אשר עניינן בזכות מכוח אחיזה בשטר, ומשלא עשו כן בית המשפט לא ידרש לעניין זה מיוזמתו.

כך ובנוסף, הנתבע לא הראה כי בידו המחאת זכות ואף לא אישור מטעם קסטן תריסים כי זו קיזזה חוב של התובעת כלפיה במסמכיה, ונתנה את הזכות לגבות את השיקים לקסטן עצמו.

לסיכום

על יסוד האמור לעיל מתקבלת התביעה.

אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 74,110 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (24/6/09) ועד למועד התשלום בפועל.

כן יישא הנתבע בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ₪.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גני פאר עפולה בע"מ
נתבע: יהושע קסטן
שופט :
עורכי דין: