ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל מחנאי נגד חברת אי טי טי.אי. שיווק בע"מ :

שמואל מחנאי

נ ג ד

חברת אי טי טי.אי. שיווק בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט צבי כספי

פסק דין

התובע הוא אדריכל במקצועו וביצע עבור הנתבעת עבודות של תכנון משרדיה.

לטענת התובע, העבודות בוצעו על פי ובהתאם להסכם שנכרת בינו לבין מי שהיה מנכ"ל הנתבעת בעת חתימתו; ההסכם צורף כנספח א' לתצהירו של התובע [ להלן: "ההסכם" ] והוא מאושר במכתב המנכ"ל הנ"ל מר יהודה ארדמן [ להלן: "יהודה" ], נספח ב' לתצהיר התובע.

לטענת התובע לא שלמה לו הנתבעת את מלוא שכרו, כפי שמקובל גם על הנתבעת הטוענת כי לא מגיע לתובע דבר, בין משום שסכום השכר, האמור להיות, לפי ההסכם, בשיעור של 10% מ"...העלות הכוללת של המשרדים", הוא לטענתה מוגזם ובין משום שלטעמה, ההסכם הוא פיקטיבי ונעשה בין יהודה והתובע, שהם מכרים או חברים, וכי יהודה פוטר על ידיה בשלב מאוחר יותר.

ההסכם אינו חתום בחותמת החברה אך אין טענה בדבר זיוף חתימתו של יהודה.

עוד בשלב הדיון בבקשת הנתבעת למתן רשות להתגונן, הוסכם כי ימונה מומחה על ידי בית המשפט, שחוות דעתו תהיה היחידה והמכרעת בכל הנוגע למחלוקות האדריכליות.

מונה על ידי מומחה כאמור, מהנדס יוסף גולדקלנג [ להלן: "המומחה" ] אשר מסר חוות דעת וגם ענה לשאלות הבהרה.

לאחר הדברים, בשלב שנקבע לשמיעת הראיות, הסכימו הצדדים לפסיקת בית המשפט לפי סעיף 79.א. לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד - 1984 ולאור כך לא ראיתי להרחיב בתיאור הדברים אלא כפי שלעיל.

במסגרת פסיקה כזו אין בית המשפט קובע את העובדות או את הבסיס המשפטי לפסיקתו אלא בוחן את החומר המונח לפניו, ככל שמונח חומר כזה, על פי הסיכויים והסיכונים של כל צד לזכות או להפסיד במשפט ובשקלול הדברים, במגמה של פשרה, פוסק את הדין.

לפסיקת הדין עמדו בפני תצהירי הצדדים ונספחיהם, חוות דעת המומחה וסיכומי הצדדים לרבות הבקשה לפסילת חוות דעת המומחה, הכוללים גם טענות לעניין קבילות מסמכים.

בבואי לפסוק את הדין נתתי דעתי, בין היתר, לטענות ולנתונים הבאים:

1. התייחסתי לטענות הקבילות השונות, לרבות הטענות לפסלות חוות דעת

המומחה.

2. אציין כי המצהיר מטעמה של הנתבעת מגדיר עצמו כ"נציג של בעל המניות

העיקרי ב(נתבעת)" ואני, בכל הכבוד, לא מכיר חיה כזו כמוסמכת להצהיר בשם חברה בע"מ.

3. נתתי דעתי לחוות דעת המומחה ולעובדה שהיא מאשרת למעשה את חשבון

התובע; לעניין זה ולעניין התשובות שמסר המומחה ולעניין המחלוקת אילו רכיבי בניה יש או אין לכלול במסגרת הבסיס לשכ"ט התובע, לא נעלם ממני הנוסח של סעיף ד' להסכם הקובע שבסיס החישוב יהיה "העלות הכוללת" של המשרדים לאו דווקא בהפחתת עלויות עבודות חשמל ואינסטלציה.

4. נתתי דעתי לדרישות הכספיות של התובע מעבר לנושא העבודות ולשאלת מהות הכספים ששולמו לו.

בהתחשב, בין היתר, בכל האמור לעיל ומתוך מגמת פשרה אני קובע שהנתבעת תשלום לתובע את הסכום של -.39,000 ₪ בצרוף ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

הצדדים יישאו כל צד בהוצאותיו אולם הנתבעת תישא בשכ"ט עו"ד התובע בסכום של -.7,000 ₪ בצרוף ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל מחנאי
נתבע: חברת אי טי טי.אי. שיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: