ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד יהודה אביטל :

בנק מזרחי טפחות בע"מ

נ ג ד

יהודה אביטל

בית משפט השלום בירושלים

כב' הרשם בן שלו

החלטה

בפני בקשת רשות להתגונן מפני תביעת התובע, תאגיד בנקאי, בסדר דין מקוצר על סך נומינלי של 69,567 ₪. התביעה הוגשה משלא עמד הנתבע, כאמור בכתב התביעה, בפירעון הלוואה שניתנה לו ונוכח יתרת חובה בחשבונו. בין היתר, הועמדה ההלוואה שנטל הנתבע לפירעון מיידי.

בבקשת רשות להתגונן ובתצהיר מפורט שטח המבקש טענות רבות, בהן טענה כנגד אופן התנהלותו של הבנק, טענה כנגד התאמת התביעה לניהול בסדר דין מקוצר וטענה לפיה לו היה מקבל התראה מאת התובע, היה פורע את סכום ההלוואה שבפיגור, כשם שעשה במקרה קודם בגין הלוואה זו.

עוד ביקש הנתבע כי תינתן לו רשות להגן על עצמו ולקבל לידיו "..את מלוא המסמכים הקשורים לניהול חשבון הבנק שלי אצל התובעת, במועדים הרלוונטיים..." (ראו למשל פסקה 11 לתצהיר המבקש).

קיימתי היום דיון בבקשה, במהלכה אף נחקר המבקש על תצהירו בקצרה. שוכנעתי, כי אין מקום לקבל את בקשת הרשות להתגונן אלא בכפוף להפקדה כספית משמעותי בקופת בית המשפט, כפי שיפורט להלן, וזאת בין היתר מנימוקי התובע בסיכומיו.

הלכה למעשה לא מצאתי יסוד לטענה לפיה מדובר בתביעה שאיננה מתאימה להתברר בסדר הדין המקוצר. הן בכתב התביעה והן באסמכתאות שצורפו לו נקצב במדויק הסכום הנתבע. מדובר בסכום ברור ומפורט וברי שתביעות המבוססות על הסכמים בנקאיים ואשר הסכום הנתבע במסגרתן נתבע על יסוד ספרי התובע הינן תביעות המתאימות להתברר בסדר דין מקוצר (וביתר שאת שעה שהתובע צרף לכתב התביעה תשתית הסכמית מפורטת המאפשרת להבין, ולו את סיפור המעשה העובדתי מנקודת מבטו של התובע).

הנתבע אף מודה בכך שפיגר בתשלומים על יסוד ההלוואה, אשר התברר היום כי מדובר גם בהלוואה נוספת שניתנה לו על מנת להסדיר חוב לתובע מחדש (השוו למשל ברישא לבקשת פירעון מוקדם בש/1).

לא מצאתי בפי הנתבע כל טענה של ממש, למעט עתירה הקשורה עם שיקולי חסד, המבהירה מדוע לא היה זכאי התובע - בנסיבות בהן אין מחלוקת כפי הנראה שהנתבע לא עמד בתשלומי ההלוואה במשך כשלושה חודשים - להעמיד את מלוא יתרת ההלוואה לפירעון מיידי, זכות הקנויה לתובע בין היתר על פי הסכם ניהול החשבון שצורף לכתב התביעה (השוו, למשל, שם: פסקאות 2, 24, 31.3, 33).

אף לא ראיתי - לא בתצהיר המפורט ולא בדברים שלפני, כל טענה קונקרטית כנגד סכום החוב הנתבע. טענה, לפיה סכומו הריאלי של החוב איננו מדויק או למצער כי הסכום שנוי במחלוקת איננה בבחינת טענה, אשר יכולה לזכות את הנתבע ברשות להתגונן. שכן כידוע, על נתבע המבקש רשות להתגונן להיכנס לפרטי העניין ולפרטי העובדות שעליהן מבוססת ההגנה הנטענת. אין די בהעלאת טענות כלליות. גם טענה סתמית בדבר היעדר חוב, פירעונו, או טענה כללית ולא מפורטת לקיומו של נזק בר קיזוז כנגד סכום התביעה לא תזכה נתבע ברשות להתגונן (השוו, למשל: ע"א 146/68 דולגין נ' ישועה פ"ד כב (2) 302 ; ע"א 373/69 חונן נ' חגור מושב עובדים להתיישבות שיתופית פ"ד כג (2) 347 ; ע"א 431/86 נאות מרינה בת-ים בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ פ"ד מג(2) 362 ; 105/89 קו אופ אבן יהודה נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד מה (3) 585 ; ע"א 4345/05 שובל שדמה מימון וסחר בע"מ נ' בנק לפיתוח התעשיה (פורסם במאגרים המשפטיים)].

באשר לטענה בדבר אי המצאת מסמכים. אין כפי הנראה מחלוקת, כי הנתבע לא ביקש במישרין מסמכים מאת התובע ו/או בא-כוחו, למעט הבקשה שהופיעה בתצהיר. בין היתר, תולה זאת הנתבע בכך שהוא אינו מיוצג וכי לא ידע כיצד להתנהל אל מול בא כח התובע. ספק, אם שעה שמדובר באדם משכיל ורהוט - כעולה הן מהתנהלותו בכתב (הכוללת גם הפניה לאסמכתאות משפטיות) והן מהתנהלותו בפני בעל פה - אשר גם לדבריו הינו בעל מקצוע בתחום הביטוח, ניתן לייחס להנמקתו של הנתבע משקל של ממש. בנסיבות אלה נותרנו עם הבקשה להמצאת מסמכים כפי שפורטה בתצהיר. אולם בניגוד לטענות הנתבע בסיכומיו וכפי שפורט לעיל, הבקשה להמצאת מסמכים הייתה כללית ולאקונית ואך התייחסה למלוא המסמכים הרלוונטיים למועדים הרלוונטיים לכתב התביעה. ספק אם ניתן להתייחס לעתירה שכזו במישור החורג ממישור של "דיג ראיות" גרידא. שכן כידוע, על דרישה להמצאת מסמכים להיות ספציפית ולהבהיר את זיקתה ולו לטענת הגנה אפשרית, לא כל שכן לטענת הגנה ממשית אשר יכול וקנויה לנתבע ( ודוק: לא שמענו מפי הנתבע ולו ראשית טענה כנגד סכום החוב הנטען ; השוו: ע"א 6514/96 חניון המרכבה נ' עירית חולון פ"ד נג (1) 390).

הנתבע אף טוען כי לא פנו אליו ולא התריעו בפניו על פיגוריו אולם הוא עצמו מודה כי אין זו הפעם הראשונה שבה פיגר בתשלומים וניתנה לו התראה שבעקבותיה הוא סילק את יתרת הפיגורים. בנסיבות אלה, מה לי אם אמנם יש ממש בטענותיו (אותן הכחיש בתוקף התובע במעמד הדיון), אם לאו, שעה שהלכה למעשה לא העלה הנתבע כל טענת הגנה אפשרית מפני התביעה ושעה שכרונולוגית כבר הוזהר החייב בכתב לכל הפחות באירוע קודם, מפני אי עמידתו בפירעונה. מסקנה זו מתחזקת בהתחשב בכך שהנתבע איננו חולק על כך שמאז הוגשה התביעה אף לא פרע דבר ולו על חשבון פיגוריו המצטברים עד כה (ולמצער, במידה שעשה כן, לא טען בהקשר זה דבר). בהקשר זה יצוין כי טענות הקשורות עם מצבו האישי של הנתבע אף הן אינן מזכות, כשלעצמן, ברשות להתגונן מפני תביעה, וזאת עם כל ההבנה לנטען.

בנסיבות אלה ספק אם היה מקום ליתן לנתבע רשות להתגונן מפני התביעה. יחד עם זאת, משיקולי חסד, שעה שעסקינן בדיון בערכאה ראשונה ובנתבע אשר איננו מיוצג, תינתן לנתבע רשות להתגונן מפני התביעה וזאת ככל שיפקיד בקופת בית המשפט תוך 30 יום סך של 50,000 ₪, מהם יועברו לתובע 2,500 ₪ על חשבון הוצאותיו עד כה.

היה והסכום האמור לא יופקד במועד, בחלוף המועד שנקצב תדחה בקשת הרשות להתגונן והתובע יהא זכאי ליטול פסק דין על פי צד אחד.

לעיוני ביום 1.2.12.

תואיל המזכירות לשלוח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: יהודה אביטל
שופט :
עורכי דין: