ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'מיל שרקייה נגד מנהלת מהל"ב :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 003361/07

בפני

סגנית נשיא - א. קציר

תאריך:

24/10/2008

בעניין:

ג'מיל שרקייה

התובע/המערער

- נ ג ד -

מנהלת מהל"ב

הנתבעת/המשיבה

פסק דין

1. זוהי תביעה לתשלום קצבת הבטחת הכנסה לחודשים יולי עד סוף דצמבר 2006.

להלן עובדות המקרה:

2. התובע הגיש בתחילה תביעה לבית הדין במסגרת תיק בל 720/07 נגד המוסד לביטוח לאומי ותשלום גמלת הבטחת הכנסה.

כב' השופטת עופרה וורבנר החליטה כבר בישיבה מיום 9.9.07, כי התביעה הייתה צריכה להיות מוגשת נגד מדינת ישראל/ משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ולא נגד המל"ל ולכן הורתה לסגור את תיק בל 720/07 ולהגיש תביעה חדשה עד ליום 11.10.07 ואכן התביעה הוגשה לבית הדין ביום 24.9.07.

3. התובע ואשתו קיבלו גמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 6/05 ועד סוף חודש 6/06.

4. החל מחודש 7/06 התובע ואשתו לא ביצעו באופן מלא את התוכנית האישית שנקבעה להם ע"י מרכז אג'נס בחודש 7/06. מאישור ההשתתפות שנתקבל ממרכז התעסוקה אג'נה כי התובע ואשתו נעלמו מההשתתפות שנקבעה להם בתוכנית האישית מעבר ליומיים המותרים להם על פי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק הבטחת ההכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: "החוק").

5. ביום 27.8.06 הגישו התובע ובת זוגו ערר על רישום היעדרותם מן התוכנית האישית של אג'נס במהלך חודש 7/06.

6. בועדת ערר שהתקיימה ביום 7.9.06 בעניין היעדרותו של התובע מן התוכנית האישית של אג'נס במהלך חודש 7/06 טען נציג מרכז אג'נס, כי התובע נעדר מן התוכנית חמישה ימים ללא אישור עפ"י הפירוט הבא: 16.7.06, 23.7.06, 24.7.06, 25.7.06 ו- 26.7.06. מתוך חמשת ימים אלו, ארבעה ימים נעדר וביום 24.7.06 התובע זומן לבדיקה אצל רופא מרכז אג'נס ולא התייחצב. התובע לא הציג לועדה סיבה מוצדקת להיעדרותו מארבעת הימים הנ"ל וכן לאי הופעתו לבדיקה אצל רופא המרכז, ולפיכך החליטה ועדת הערר פה אחד- לדחות את עררו.

7. בועדת ערר שהתקיימה ביום 14.9.06 בעניין היעדרותה של אשת התובע מן התוכנית האישית של אג'נס במהלך חודש 7/06 טען נציג מרכז אג'נס כי אשת התובע נעדרה מן התוכנית חמישה ימים ללא אישור עפ"י הפירוט הבא: 5.7.06, 6.7.06, 9.7.06, 17.7.06 ו- 26.7.06 הם ימי היעדרות המותרים עפ"י סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק.

8. במכתב מיום 7.8.06 נשללה זכאות התובע ואשתו לגמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 7/06, וזאת בהתאם לאמור בסעיפים 1, 2(א)(2)(ב), ו- 4 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

במכתב הנתבע מיום 7.8.06 צויין במפורש כי עד לחודש 9/06 (הולל) תיבדק זכאות התובע ואשתו לגמלת הבטחת הכנסה ללא צורך בהגשת תביעה נוספת. כמו כן צויין כי המשך זכאות התובע ואשתו מותנית בקיום התוכנית האישית שנקבעה להם במרכז אג'נס במלואה.

9. רק ביום 7.1.07 הגישו התובע ואשתו תביעה חוזרת לגמלת הבטחת הכנסה.

התובע ואשתו הופנו למרכז התעסוקה אג'נס ומבצעים את התוכנית האישית שנקבעה להם במלואה. לפיכך, אושרה זכאות התובע ואשתו לגמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 1/07 ואילך.

10. סמכות בית דין לדון בתביעות מסוג זה מעוגנת בסעיף 47 לפרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן: "החוק"), הקובע כדלקמן:

א. החלטת ועדת ערר ניתנת לערעור בפני בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

ב. בעלי הדין בערעור יהיו המשתתף והמדינה.

ג. ערעור לפי סעיף זה יוגש בתוך שישים ימים מיום שנודע למערער על החלטת ועדה הערר.

11. החוק קובע במפורש, כי סמכות בית הדין הנכבד מצומצמת לדיון בערעור על החלטת ועדת ערר בלבד.

בנוסף, סעיף 47(ג) לחוק קובע, כי ערעור יוגש לבית הדין תוך 60 ימים מיום מתן ההחלטה בועדת הערר.

12. ועדת הערר דנה בעניינו של התובע ביום 7.9.06 ובעניינה של אשתו ביום 14.9.06. לכן יש כאן איחור ניכר בהגשת הערעור לביה"ד, מעבר ל- 60 יום הקבועים בחוק.

13. בנוסף התובע ואשתו לא חידשו את תביעתם לגמלת הבטחת הכנסה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2006- ולכן ממילא אין זכאות לבני הזוג לגמלת הבטחת הכנסה.

14. לאור כל האמור לעיל- אין מנוס אלא לדחות את התביעה לגמלת הבטחת הכנסה לחודשים מיולי 2006 ועד סוף דצמבר 2006, היות והתובע לא עמד בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

15. אין צו להוצאות.

הדיון התקיים בפני כדן יחיד.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ה בתשרי, תשס"ט (24 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

סגנית נשיא – א. קציר

003361/07עב 710 שושי. כ