ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלישבע גוסטפסון נגד ביטוח ישיר בע"מ :

1. אלישבע גוסטפסון

נ ג ד

1. ביטוח ישיר בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כב' השופט מנחם קליין

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 22 אוקטובר 2012 בשעה 08:30 בפני כבוד השופט מנחם קליין .

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש תוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.

כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב

עליו תוך 60 יום מהיום .

טופס וס"ר, במידה שלא הומצא, יועבר לב"כ הנתבעות ללא דיחוי.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה רפואי, במסמכים הרפואיים שצורפו אליה ובתגובת

הנתבעת, אני מחליט/ה בשלב זה, על מינוי מומחה שיחווה דעתו בדבר מצבו/ה הרפואי

בגין התאונה של התובע/ת שנפגע/ה בתאונת דרכים בתאריך 23.11.08

מומחה אורטופד את ד"ר משה לוינקופף, שכתובתו דרך מנחם בגין 7, רמת גן בטל' **-******* .

שכר המומחה בסכום של 4,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, ישולם בשלב זה ע"י הנתבעת.

3. ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, למעט חוות

דעת רפואית, ב"כ התובע/ת תוך 15 יום מהיום, וב"כ הנתבע/ת תוך 45 יום מקבלת מסמכי

התובע/ת.

על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו בטרם מתן

החלטתו.

4. מינוי המומחה יכנס לתוקף בתוך 60 יום מהיום שהוגש כתב ההגנה. המומחה יתחיל

בבדיקה החל מ-60 יום מהיום והוא מתבקש לשלוח חוות דעתו לב"כ הצדדים ותיק

ביהמ"ש תוך 120 יום מהיום.

המומחה יחווה דעתו באם לתובע/ת נותרה נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מן התאונה, ואם

כן באיזה שיעור. כמו כן יקבע המומחה את תקופת אי הכושר, אם בכלל.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות

הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן.

5. ב"כ התובע/ת יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל

המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני

מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד

הנ"ל.

6. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

7. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד

עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני

המועד הנ"ל.

8. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין

לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

9. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש את ביטולה או שינויה,

בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום.

10. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום

מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד

הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה בהעדר היום: ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011.


מעורבים
תובע: אלישבע גוסטפסון
נתבע: ביטוח ישיר בע"מ
שופט :
עורכי דין: