ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יסמין קופלזדה נגד ציון אברהם :

1. יסמין קופלזדה

נ ג ד

1. ציון אברהם

2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כב' השופטת יעל הניג

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 16 אפריל 2012 בשעה 09:00 בפני כבוד השופטת יעל הניג.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש עד 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.

כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב

עליו תוך 60 יום מהיום .

טופס וס"ר, במידה שלא הומצא, יועבר לב"כ הנתבעות ללא דיחוי.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה רפואי, במסמכים הרפואיים שצורפו אליה ובתגובת

הנתבעת, אני מחליט/ה בשלב זה, על מינוי מומחים שיחווה דעתם בדבר מצבו/ה הרפואי

בגין התאונה של התובע/ת שנפגע/ה בתאונת דרכים בתאריך 16/9/10.

מומחה בשיניים את דוד אסיף, שכתובתו יהודה הנשיא 40 , תל אביב - יפו בטל' **-******* .

ובתחום אורטופדיה את מריו אייכנבלט שכתובתו גלסקין 16/9,בי"ח קפלן רחובות בטל' ***-*******.

שכר המומחים בסכום של 4,000 ש"ח כל אחד, בתוספת מע"מ, ישולם בשלב זה ע"י הנתבעת.

3. ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחים טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, למעט חוות דעת רפואית, ב"כ התובע/ת תוך 15 יום מהיום, וב"כ הנתבע/ת תוך 45 יום מקבלת מסמכי התובע/ת.

על המומחים לציין בחוות דעתם מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם בטרם מתן החלטתם.

4. מינוי המומחים יכנס לתוקף בתוך 60 יום מהיום שהוגש כתב ההגנה. המומחים יחלו בבדיקה החל מ-60 יום מהיום והם מתבקשים לשלוח חוות דעתם לב"כ הצדדים ותיק ביהמ"ש עד 120 יום מהיום.

המומחים יחוו דעתם באם לתובע/ת נותרה נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מן התאונה, ואם כן באיזה שיעור. כמו כן יקבעו המומחים את תקופת אי הכושר, אם בכלל.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחים שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחים ישיבו עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן.

5. ב"כ התובע/ת יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

6. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

7. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

8. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

9. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש את ביטולה או שינויה, בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום.

10. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתן בהעדר היום : ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011


מעורבים
תובע: יסמין קופלזדה
נתבע: ציון אברהם
שופט :
עורכי דין: