ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין היועץ המשפטי לממשלה נגד יוסף ב :

היועץ המשפטי לממשלה

נ ג ד

יוסף ב

בית משפט לענייני משפחה בחדרה

כב' השופט נאסר ג'השאן

החלטה

1. בפניי עתירת נציגת המבקש - פרקליטות מחוז חיפה-אזרחי (להלן: המבקש) , לפי תקנה 201 לתקנות סדר דין אזרחי תשמ"ד-1984, לביטול פסק דין בהיעדר התייצבות ובהיעדר כתב תשובה מטעמו, אשר ניתן ביום 31.10.11 (להלן: פסק הדין). המשיב הגיש את תגובתו לבקשה, בגדרה ביקש שפסק הדין "יאושר".

2. המשיב הגיש תובענה לתיקון גילו, בגדרה עתר לתקן את תאריך לידתו כפי שהוא רשום במרשם מ- 1944 ל- 1942. בהחלטה מיום 24.7.11, לבקשת המבקש, הארכתי את המועד להגשת התגובה מטעמו ב- 60 ימים, כאשר ימי הפגרה במניין הימים; ודחיתי את מועד הדיון שנועד להתקיים ביום 8.9.11 ליום מתן פסק הדין. המבקש הגיש בקשה נוספת להארכת מועד להגשת התגובה, ובהחלטתי מיום 11.9.11 הארכתי את המועד להגשת תגובה עד ליום 24.10.11. תגובה מטעם המשיב לא הוגשה ונציג מטעמה לא התייצב לישיבת יום 31.10.11; ולפיכך, ניתן פסק דין, המקבל, כאמור, את התובענה. משכך, הוגשה הבקשה שבפניי לביטול פסק הדין.

3. בבקשתו טוען המבקש כי הזימון לדיון שנקבע ליום 08.09.11 וכן ההחלטה מיום 24.07.11 המאריכה את המועד להגשת התגובה ודוחה את מועד הדיון ליום 31.10.11. המבקש טוען כי למען הזהירות בלבד, הגיש הוא, מחמת הזהירות, בקשה נוספצ להארכת מועד להגשת התגובה ביום 11.09.11, לטענתו, גם ההחלטה המאריכה המועד בשנית לא התקבלה אצלו מעולם. המבקש טוען כי הגיש תגובתו ביום 14.11.11, וביום 17.11.11 קיבל פסק הדין שניתן בהיעדרו. המבקש טוען כי יש לבטל את פסק הדין, כיוון שאי התייצבותו לדיון נבעה מאי קבלת החלטות בית המשפט, ובכללן זימונו לדיון. עוד טען המבקש כי לטענות שבתשובתו ישנם סיכויים טובים להתקבל. לטענתו, קביעת גילו של המבקש נעשתה על בסיס בדיקה רפואית אובייקטיבית בזמן אמת, ועל כן הותרת פסק הדין על כנו תהווה תוצאה אשר תחטא לאמת.

4. המשיב, שאינו מיוצג, עתר בתגובתו להותיר את פסק הדין על כנו. המשיב טוען כי הוכיח את בקשתו באמצעות המסמכים שהגיש לבית המשפט. עוד הוסיך המשיב כי ישנה חשיבות למועד בו יינתן פסק הדין, שכן בעוד חודשיים לא ניתן יהיה להגיש בקשה נוספת לקבלת פיצוי לעולי לוב.

5. המבקש, אפוא, טוענן, כי בית המשפט בנותנו פסק דינו טעה משקבע, כי המבקש קיבל פסק הדין. המבקש לסתור קביעתו זו של בית המשפט, עליו הנטל להביא תשתית ראייתית לטענה, לפיה החלטות בית המשפט לא התקבלו בידיו. לאחר עיון בתיק בית המשפט, הנני קובע כי כל ההחלטות ששיגר בית המשפט למבקש באמצעות הדוא"ל, התקבלו אצל המבקש. לכך יש להוסיף העובדה שהמבקש הגיש בקשה נוספת להארכת מועד, והדבר מוכיח כי קיבל את החלטות בית המשפט. הטענה לפיה בקשה זו הוגשה לשם הזהירות בלבד, אינה מעוגנת בלשון הבקשה הנוספת להארכת מועד, ועל כן אני דוחה אותה. לאור האמור, אין מקום לביטול פסק הדין מחמת הצדק.

6. במקרה כגון דא, כאשר לא נפל פגם בפסק הדין והזימון לדיון נמסר למבקש כדין, נתון לבית המשפט שיקול דעת רחב באשר לביטול פסק הדין (ראו: ע"א 5000/92 יהושע בן-ציון נ' אוריאל גורני ואח' פ"ד מח(1), בעמ' 835-836). לפי ההלכה הפסוקה, על מבקש ביטולו של פסק דין להוכיח שני יסודות מצטברים; האחד הוא מתן סיבה טובה למחדלו של המבקש- והאחר - הוכחת סיכויי הצלחה ב\\לטענותיו, אם יבוטל פסק הדין.

ראו:

א. גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי" (מהדורה עשירית, 2009) עמ' 371.

י. זוסמן , "סדר הדין האזרחי" (מהדורה שביעית, 1995) עמ' 735 עד 738.

7. אשר לשאלה הראשונה, היינו בדיקת סיבת המחדל, כאשר המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, וככל שיתברר שלא מדובר בזלזול מופגן בבית המשפט אלא ברשלנות מסוימת מצד המבקש שהובילה למחדלו, ויש למבקש הגנה סבירה, יקבל בית המשפט את בקשת המבקש וידון במחלוקת לגופה (ראו: ע"א 32/83 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז (3) 431)ובמקרה שכזה יסתפק בית המשפט בפסיקת הוצאות המשיב כתוצאה ממחדלי המבקש (ראו: ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395 ; רע"א 1598/00 אריה נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה בבית אל על פד"י נ"ה (5) 43).יחד עם זאת, "יהיו מקרים בהם המחדל הוא כה משמעותי עד שיהא בו כדי להאפיל על התשובה לשאלה השניה" (ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (טרם פורסם- ניתן ביום 6.4.08)). אם המחדל עולה כדי זלזול בהליכים המשפטיים ייטה בית המשפט שלא לדון בסיכויי הצלחת התביעה (ראו: רע"א 6379/09 פלוני נ' פלונית ( טרם פורסם- ניתן ביום 19.8.09)).

8. אולם על דרך הכלל נקבע, כי השאלה השניה, היינו, סיכויי ההצלחה בתביעה, היא העיקר ולשאלה הראשונה חשיבות משנית (ראו א' גורן בספרו הנ"ל בעמ' 373; עא 64/53יששכרכהןנ'שלוםיצחקפד"י ח 395; רעא 9565/09 ‏ ‏ רינה מרגוליס נ' איגור גנץ (טרם פורסמה, ניתנה 10.08.10)). יש לציין כי שיקולים אלו אינם נבחנים במנותק, אלא מתקיים ביניהם יחס שמכונה לעיתים "מקבילית כוחות" (ראו: ברם 63/09 ‏ קשת שלטים בע"מ נ' עיריית פתח תקוה(טרם פורסם- ניתן ביום 15.1.2009)).

9. באשר לשאלה הראשונה, אמנם דחיתי הסברי המבקש באשר לסיבת מחדלו, אולם נראה כי אין פגם זה מעיד על זלזול בבית המשפט, אשר מצדיק השארת פסק הדין על כנו - וזאת במיוחד בשים לב לאינטרס הציבורי בהגנה על אמיתות המרשם.

10. באשר לשאלה השנייה, שאלת סיכויי ההצלחה, המבחן הינו מבחן של הגנה אפשרית, ולאו דוקא בטוחה. הנטל המוטל על המבקש הוא לשכנע שלכאורה יש לו הגנה אם יוכיח אותה, ואין על המבקש בשלב הבקשה לביטול פסה"ד להוכיח את הגנתו באופן מוחלט (ע"א 276/62 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד יז 349 (1963); ע"א 32/83 אפל נ' קפח הנ"ל)אולם, בכל אופן, עליו להוכיח כי "ישנה ממשות עניינית בבירור התביעה נגדו בהתייחס למשקל קו ההגנה שהוא עומד להעלות" (ראו: רע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון ואח' (טרם פורסם, ניתן ביום 27.02.01)).

11. במקרה דנן, הציג המבקש גרסה לגבי הנסיבות בהן נרשם גילו של המשיב, והדרך לפיה הוא נקבע. נראה, כי המבקש הציג וביסס גרסה שיש בה כדי להצדיק פתיחת שערי בית המשפט בפניו למען יוכיח אותה. ככלל, יעדיף בית המשפט לבצע את תפקידו במובן של הכרעה בסכסוך על פי טענות הצדדים (ראו: ע"א 2722/06 גינות לאה בע"מ נ' בנק המזרחי בע"מ תק-על 2006(2), 2994, 2998 והאסמכתאות שם).

12. אשר על כן הנני מקבל את הבקשה לביטול פסק דין ומורה על ביטולו. יחד עם זאת לאור מחדלי המבקש, אשקול עניין הוצאות המשיב בסופו של ההליך.

13. אני קובע דיון ליום במעמד הצדדים ליום 31.1.2012 שעה 9:00.

14. המזכירות תפתח את התיק.

ניתנה היום, י"א' כסלו תשע"ב,07 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: היועץ המשפטי לממשלה
נתבע: יוסף ב
שופט :
עורכי דין: