ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קאנטרי פלורס בע"מ נגד חווה נחמני :

קאנטרי פלורס בע"מ

נ ג ד

חווה נחמני

בית הדין הארצי לעבודה

כב' השופט הרשם אילן סופר

החלטה

1. לפנינו בקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה של המבקשת בהליך הערעור שהגישה המשיבה על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 9.6.11 (השופטת אריאלה גילצר-כץ ונציגי הציבור גב' שליסל וד"ר רוזנטל; תע"א 11628-07).

רקע והדיון בבית הדין האזורי

2. בבית הדין האזורי תבעה המשיבה, שהינה חברה העוסקת בייבוא, רכישה והפצה של מוצרי קרמיקה, אבן, וכלים סניטריים, את המבקשת, אשר עבדה בשירותה כמנהלת פרוייקטים, להשבת מקדמות ששולמו, הפרשות המעביד לפוליסת ביטוח מנהלים וכן לתשלום פיצוי עבור הפסד רווחים בגין גזילת לקוחות. מנגד, הגישה המבקשת תביעה שכנגד לתשלום פיצויי פיטורים, פדיון חופשה ודמי הבראה.

בית הדין האזורי דחה את התביעות.

3. ביום 11.9.11 הגישה המשיבה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לבית דין זה. ביום 25.9.11 הגישה המבקשת ערעור שכנגד ולחילופין בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מטעמה על פסק הדין.

4. ביום 26.10.11 הגישה המשיבה בקשה למחיקת הערעור שכנגד על הסף ובקשה לדחיית הבקשה להארכת מועד, בהן נכריע במסגרת החלטה נפרדת.

הבקשה לחיוב בהפקדת ערובה

5. ביום 2.10.11 הגישה המבקשת בקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להוצאות. בנימוקיה לבקשה מציינת המבקשת כי עם סיום הליך ההוכחות בבית הדין האזורי ועוד טרם מתן פסק הדין, סגרה המשיבה את שעריה, פיטרה את כל עובדיה, נכסיה הועברו לאחרים ואין בה כל פעילות עסקית. המבקשת מוסיפה כי בנסיבות העניין עולה החשש כי, ככל שידחה ערעורה של המשיבה, לא תוכל היא לעמוד בתשלום הוצאותיה של המבקשת.

המשיבה טוענת, בתגובתה לבקשה, כי הבקשה אינה נתמכת בתצהיר או ראיה כלשהיא להוכיח את הטענה עליה היא מבוססת. עוד טוענת המשיבה כי למכירת פעילותה העסקית של החברה אין כל רלוונטיות ובניגוד גמור לנטען בבקשה, החברה עדיין פעילה ואף רשומה ככזו באתר רשם החברות. המשיבה מוסיפה עוד כי לא הושתו עליה הוצאות שנמנעה מלשלם וכי לאור הקביעות העובדתיות אשר נקבעו בבית הדין האזורי, סיכויי הערעור אשר הוגש מטעמה, טובים.

דיון והכרעה

6. מעמדה של זכות הגישה לערכאות נדון לא אחת בפסיקת בית המשפט העליון ובפסיקתו של בית דין זה שראו בו זכות ה"נעלה" מזכות יסוד[1]ומנגד, קמה זכותו של הצד שכנגד שלא להיגרר להליכי סרק ושלא לבוא לידי חסרון כיס, אם וככל שתדחה התביעה כנגדו.

בהעדר הסדר ספציפי לעניין חיוב בעל דין בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, או בתקנות אשר תוקנו מכוחו, נקבע בפסיקת בית דין זה כי במקרים המתאימים, ובהתחשב במיוחד שבמשפט העבודה ניתן לאמץ את הוראת תקנת 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שעניינה חיוב תובע להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבע, היה ותדחה תביעתו[2]. בעניין קיניאנג'וי ובשורת פסקי דין שיצאה בעקבותיו, הותוו אמות המידה בכל הנוגע לחיוב תובע שהוא עובד זר להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע. מאוחר יותר, בעניין אבו נסאר, הותוו אמות המידה לחיוב תובע תושב ישראל, תושב שטחים ותושב זר בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע.

בכל הנוגע לחיוב בעל דין שהוא תושב ישראל בהפקדת ערובה, נקבע כי כאשר לבעל הדין התובע "היסטוריה" של אי עמידת בחיובים קודמים של תשלום הוצאות שהוטלו עליו, הרי שיש מקום לצוות על הפקדת ערובה להוצאות[3].. עוד נפסק שכאשר המדובר בבקשה להפקדת ערובה בשלב הערעור משקלו של נימוק זה עולה, כיון שמדובר בהוצאות שנפסקו בפסק דין סופי, לאחר שהתקיים דיון מהותי בעניינו של המערער. זאת, בשונה מהוצאות שנפסקות בערכאה הראשונה בהליכי ביניים, אשר לעתים נפסקות בשל מחדלים בניהול ההתדיינות, ואין בהן כדי להעיד על מהות התביעה ועל סיכויי התביעה. כמו כן, כאמור, בהתחשב בעובדה כי המערער כבר מימש, ולו חלקית, את זכות הגישה לערכאות, משקלה של הזכות לגבות את ההוצאות עולה. לפיכך, אי קיום חיוב בהוצאות שהוטל בפסק הדין של הערכאה הראשונה יהווה, בדרך כלל, נימוק לחיוב בעל דין בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הערעור[4].

מן הכלל אל הפרט

7. כאמור לעיל, כאשר עסקינן במערער תושב ישראל, אמות המידה המצטברות לחיובו בהפקדת ערובה הן שתיים: האחת - אי תשלום הוצאות בהליכים קודמים; השנייה - היותה של התביעה מופרכת.

במקרה דנן, כלל לא נפסקו הוצאות בבית הדין קמא וממילא לא נמנעה המשיבה מתשלומן ועל כן, לא מתקיים התנאי הראשון והבסיסי להפקדת ערובה.

8. בנסיבות אלה, לא מצאנו להתייחס לסיכויי הערעור שהרי הבסיס לבקשה - אי תשלום ההוצאות שנפסקו בהליך קודם - אינו קיים.

9. אשר על כן, הבקשה להפקדת ערובה נדחית.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, ד' כסלו תשע"ב (30 נובמבר 2011) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קאנטרי פלורס בע"מ
נתבע: חווה נחמני
שופט :
עורכי דין: